Koronatestaus
Viimeisin tunti
Mylvivän yleisön puute vei kotikenttäedun myös hiihdossa
Kolumni Joonas Hentilä

Myl­vi­vän yleisön puute vei ko­ti­kent­tä­edun myös hiih­dos­sa

21:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Koronatestin tuloksen saanti voi kestää pohjoisessa useita päiviä, osa viivästyksistä voi johtua pitkistä etäisyyksistä

Ko­ro­na­tes­tin tu­lok­sen saanti voi kestää poh­joi­ses­sa useita päiviä, osa vii­väs­tyk­sis­tä voi johtua pit­kis­tä etäi­syyk­sis­tä

26.11.2020 15:14 3
Tilaajille
NordLabilta ei liikene testausapua Ruotsiin – Nordlabin ylilääkäri: "Meidän testauskapasiteettimme on jo aika lailla käytössä"

Nord­La­bil­ta ei liikene tes­taus­apua Ruot­siin – Nord­la­bin yli­lää­kä­ri: "Meidän tes­taus­ka­pa­si­teet­tim­me on jo aika lailla käy­tös­sä"

19.11.2020 17:22 1
Tilaajille
Koronatesteissä riittää Oulussa vapaita aikoja: "Ei olla likimainkaan kapasiteetin ylärajoilla"

Ko­ro­na­tes­teis­sä riittää Oulussa vapaita aikoja: "Ei olla li­ki­main­kaan ka­pa­si­tee­tin ylä­ra­joil­la"

18.11.2020 10:58 2
Tilaajille
Terveysjohtaja huolissaan Oulun koronatestausmäärien laskusta, koulujen ohjeistusta tarkennetaan tämän viikon aikana – "Onko väestö väsymässä näytteissä käymiseen, jos joku perheessä oireilee?"

Ter­veys­joh­ta­ja huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­tes­taus­mää­rien las­kus­ta, kou­lu­jen oh­jeis­tus­ta tar­ken­ne­taan tämän viikon aikana – "Onko väestö vä­sy­mäs­sä näyt­teis­sä käy­mi­seen, jos joku per­hees­sä oi­rei­lee?"

11.11.2020 12:20 29
Lähes puolet Slovakian väestöstä kävi koronatesteissä lauantaina, tavoitteena kaikkien testaaminen

Lähes puolet Slo­va­kian väes­tös­tä kävi ko­ro­na­tes­teis­sä lauan­tai­na, ta­voit­tee­na kaik­kien tes­taa­mi­nen

01.11.2020 13:30 2
Slovakia yrittää testata valtaosan asukkaistaan viikonlopun aikana – jos ei suostu testiin, joutuu karanteeniin 10 päiväksi

Slo­va­kia yrittää testata val­ta­osan asuk­kais­taan vii­kon­lo­pun aikana – jos ei suostu tes­tiin, joutuu ka­ran­tee­niin 10 päi­väk­si

31.10.2020 18:00 0
Vanhemmat
Koronatapausten määrä nousi Oulussa dramaattisesti, tartuntoja jäljitetään kiivaasti – "Jos kaikki tartunnat ovat eri lähteistä eivätkä tartuntaketjut tule tietoomme, niin silloin huoli kasvaa"

Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä nousi Oulussa dra­maat­ti­ses­ti, tar­tun­to­ja jäl­ji­te­tään kii­vaas­ti – "Jos kaikki tar­tun­nat ovat eri läh­teis­tä eivätkä tar­tun­ta­ket­jut tule tie­toom­me, niin silloin huoli kasvaa"

21.10.2020 16:08 0
Tilaajille
Mahdollinen flunssa-aalto näkyy suurella todennäköisyydellä koronatestien määrässä – edes paras lääkäri ei pysty erottamaan flunssaa ja koronaa toisistaan

Mah­dol­li­nen fluns­sa-aal­to näkyy suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä ko­ro­na­tes­tien mää­räs­sä – edes paras lääkäri ei pysty erot­ta­maan fluns­saa ja koronaa toi­sis­taan

06.10.2020 16:31 1
Tilaajille
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54 0
Koko maakuntaa palveleva Oritkarin drive in -koronatestauspiste avoinna nyt myös viikonloppuisin – näytteeseen voi tulla ajanvarauksella, jos oireet ovat lieviä eikä sairaanhoidollista tarvetta ole

Koko maa­kun­taa pal­ve­le­va Orit­ka­rin drive in -ko­ro­na­tes­taus­pis­te avoinna nyt myös vii­kon­lop­puisin – näyt­tee­seen voi tulla ajan­va­rauk­sel­la, jos oireet ovat lieviä eikä sai­raan­hoi­dol­lis­ta tar­vet­ta ole

04.09.2020 11:42 0
Kolumni: Flunssakausi teki koronatestauksen ruuhkatilanteesta kestämättömän
Kolumni Vilma Romsi

Ko­lum­ni: Fluns­sa­kau­si teki ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­ka­ti­lan­tees­ta kes­tä­mät­tö­män

28.08.2020 18:00 0
Koronatestejä pystyttäisiin tekemään 14 000 päivässä, niitä tehdään 10 000 – positiivisten testien osuus yhä pieni

Ko­ro­na­tes­te­jä pys­tyt­täi­siin te­ke­mään 14 000 päi­väs­sä, niitä tehdään 10 000 – po­si­tii­vis­ten testien osuus yhä pieni

27.08.2020 11:50 0
THL päivitti lasten koronatestiohjeita: oireita voi tietyissä tapauksissa seurata kotona ilman testiä

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­tes­tioh­jei­ta: oireita voi tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa seurata kotona ilman testiä

27.08.2020 11:12 0
Kysyimme, onko koronatesti flunssaoireiselle lapselle välttämättömyys vai pahoinpitelyä – Oulun terveysjohtaja: "Emme voi jättää vähäoireisiakaan testaamatta"

Ky­syim­me, onko ko­ro­na­tes­ti fluns­sa­oi­rei­sel­le lap­sel­le vält­tä­mät­tö­myys vai pa­hoin­pi­te­lyä – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Emme voi jättää vä­hä­oi­rei­sia­kaan tes­taa­mat­ta"

25.08.2020 06:04 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Rauno Jokiniemi

Tar­pee­ton mat­kus­ta­mi­nen saatava kuriin

25.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Kuusamon Pallo-Karhujen talkoolaiset kuljettavat koronanäytteitä Ouluun tutkittaviksi – lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tal­koo­lai­set kul­jet­ta­vat ko­ro­na­näyt­tei­tä Ouluun tut­kit­ta­vik­si – li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
Koronadiagnostiikka-alan tutkimus ja teollisuus ovat ajantasalla Suomessa
Kolumni Jouko Haapalahti

Ko­ro­na­diag­nos­tiik­ka-alan tut­ki­mus ja teol­li­suus ovat ajan­ta­sal­la Suo­mes­sa

22.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Suomessa 37 uutta koronavirustartuntaa – THL:n mukaan Oulussa yksi uusi tartunta, mutta koko maakunnan tapausmäärät pysyneet samana

Suo­mes­sa 37 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – THL:n mukaan Oulussa yksi uusi tar­tun­ta, mutta koko maa­kun­nan ta­paus­mää­rät py­sy­neet samana

20.08.2020 10:57 5
Kaikkien hengitystieoireisten on edelleen päästävä koronatestiin, linjaa ministeri Kiuru – nuhaista lasta ei saa viedä kouluun tai päiväkotiin

Kaik­kien hen­gi­tys­tie­oi­reis­ten on edel­leen pääs­tä­vä ko­ro­na­tes­tiin, linjaa mi­nis­te­ri Kiuru – nu­hais­ta lasta ei saa viedä kouluun tai päi­vä­ko­tiin

19.08.2020 20:09 3