Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Koronatestaus
Alle 12-vuotiaat tulee viedä koronatestiin vain poikkeustapauksissa, linjaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:14 5
Oulun kaupunki muutti testauskäytäntöä: Monessa tapauksessa voi välttyä koronatestiltä, jos on ottanut kaksi rokotetta – tulossa pop-up-rokotuksia Ideaparkiin ja koulujen kampuksille

Oulun kau­pun­ki muutti tes­taus­käy­tän­töä: Monessa ta­pauk­ses­sa voi välttyä ko­ro­na­tes­til­tä, jos on ottanut kaksi ro­ko­tet­ta – tulossa pop-up-ro­ko­tuk­sia Idea­par­kiin ja kou­lu­jen kam­puk­sil­le

01.09.2021 17:06
Tilaajille
Koronatesteihin hakeutuvien määrä taas nousussa Oulussa, kaupunki nosti testikapasiteettia aikojen loputtua

Ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­vien määrä taas nou­sus­sa Ou­lus­sa, kau­pun­ki nosti tes­ti­ka­pa­si­teet­tia aikojen lo­put­tua

23.08.2021 17:00 37
Koronatestaus Oulun Oritkarin drive-in-pisteellä jatkuu jälleen torstaista alkaen, testausaika on varattava etukäteen

Ko­ro­na­tes­taus Oulun Orit­ka­rin dri­ve-in-pis­teel­lä jatkuu jälleen tors­tais­ta alkaen, tes­taus­ai­ka on va­rat­ta­va etu­kä­teen

04.08.2021 18:39 2
Oulun terveysjohtaja pyytää: ”Älä hakeudu oireettomana testiin” – näytteenotto uhkaa ruuhkautua tapahtumissa altistuneiden vuoksi

Oulun ter­veys­joh­ta­ja pyytää: ”Älä hakeudu oi­reet­to­ma­na tes­tiin” – näyt­teen­ot­to uhkaa ruuh­kau­tua ta­pah­tu­mis­sa al­tis­tu­nei­den vuoksi

03.08.2021 21:44 41
Kannattaisiko festivaalikansa testata ennen tapahtumaa? Infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan ennakkotestaus olisi järkevää, Länsi-Pohjassa ollaan toista mieltä

Kan­nat­tai­si­ko fes­ti­vaa­li­kan­sa testata ennen ta­pah­tu­maa? In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broak­sen mukaan en­nak­ko­tes­taus olisi jär­ke­vää, Län­si-Poh­jas­sa ollaan toista mieltä

03.08.2021 11:42 6
Tilaajille
Finnair ryhtyy tarjoamaan edullisempaa koronatestausta Vantaalla

Finnair ryhtyy tar­joa­maan edul­li­sem­paa ko­ro­na­tes­taus­ta Van­taal­la

29.07.2021 11:15
Länsi-Pohjassa tehdään eniten koronatestejä Suomessa – vuoden alkupuoliskolla tehtiin reilut 60 000 testiä

Län­si-Poh­jas­sa tehdään eniten ko­ro­na­tes­te­jä Suo­mes­sa – vuoden al­ku­puo­lis­kol­la tehtiin reilut 60 000 testiä

15.07.2021 17:29
Tilaajille
Pihlajalinna sulkee Oritkarin drive-in-testauspisteen toukokuun lopussa

Pih­la­ja­lin­na sulkee Orit­ka­rin dri­ve-in-tes­taus­pis­teen tou­ko­kuun lopussa

27.05.2021 10:51
Viikonloppujen ja arkipyhien koronatestaus siirtyy Limingantullista OYSiin helatorstaista alkaen

Vii­kon­lop­pu­jen ja ar­ki­py­hien ko­ro­na­tes­taus siirtyy Li­min­gan­tul­lis­ta OYSiin he­la­tors­tais­ta alkaen

12.05.2021 12:36 1
Oulun kaupunki ostaa Pihlajalinnalta koronatestauspalveluita – muutoksia tehdään, koska koronarokotuksiin tarvitaan lisää henkilökuntaa

Oulun kau­pun­ki ostaa Pih­la­ja­lin­nal­ta ko­ro­na­tes­taus­pal­ve­lui­ta – muu­tok­sia teh­dään, koska ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan lisää hen­ki­lö­kun­taa

05.05.2021 10:12 10
Kysyimme: Milloin allergikon on syytä suunnata koronatestiin?

Ky­syim­me: Milloin al­ler­gi­kon on syytä suun­na­ta ko­ro­na­tes­tiin?

04.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Kymmeniä tuhansia koronatapauksia jää testaamatta – tartuntoja voi todellisuudessa olla kaksinkertainen määrä

Kym­me­niä tu­han­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia jää tes­taa­mat­ta – tar­tun­to­ja voi to­del­li­suu­des­sa olla kak­sin­ker­tai­nen määrä

29.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­ar­vois­ta­vaa ko­ro­na­tes­taus­ta

28.04.2021 05:00
Tilaajille
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 11
Tilaajille
Mehiläinen ottaa käyttöön vaihtoehtoiset sierain- ja sylkinäytteet koronanäytteen ottamisessa – syvältä nenänielusta pyöriteltävä näyte silti ensisijainen

Me­hi­läi­nen ottaa käyt­töön vaih­to­eh­toi­set sie­rain- ja syl­ki­näyt­teet ko­ro­na­näyt­teen ot­ta­mi­ses­sa – syvältä ne­nä­nie­lus­ta pyö­ri­tel­tä­vä näyte silti en­si­si­jai­nen

31.03.2021 14:20
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: jokainen maahantulija ohjattava jatkossakin koronatestaukseen Pohjois-Suomen rajanylityspaikoilla

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va jat­kos­sa­kin ko­ro­na­tes­tauk­seen Poh­jois-Suo­men ra­jan­yli­tys­pai­koil­la

31.03.2021 10:09
THL:n suosittelee: Suomen rajan ylittävälle matkustukselle edellytykseksi negatiivinen koronatestitodistus

THL:n suo­sit­te­lee: Suomen rajan ylit­tä­väl­le mat­kus­tuk­sel­le edel­ly­tyk­sek­si ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tus

17.02.2021 15:07 10
Kysyimme: Miten vanhemmat saavat varattua koronatestiajan 10–17-vuotiaalle lapselle?

Ky­syim­me: Miten van­hem­mat saavat va­rat­tua ko­ro­na­tes­ti­ajan 10–17-vuo­tiaal­le lap­sel­le?

05.02.2021 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitääkö al­tis­tu­nei­den va­leh­del­la ole­van­sa oi­reel­li­sia, että pää­se­vät tes­tauk­seen?

03.02.2021 05:30
Tilaajille