Koronatestaus
Viimeisin tunti
Koronatapausten määrä nousi Oulussa dramaattisesti, tartuntoja jäljitetään kiivaasti – "Jos kaikki tartunnat ovat eri lähteistä eivätkä tartuntaketjut tule tietoomme, niin silloin huoli kasvaa"

Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä nousi Oulussa dra­maat­ti­ses­ti, tar­tun­to­ja jäl­ji­te­tään kii­vaas­ti – "Jos kaikki tar­tun­nat ovat eri läh­teis­tä eivätkä tar­tun­ta­ket­jut tule tie­toom­me, niin silloin huoli kasvaa"

16:08 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mahdollinen flunssa-aalto näkyy suurella todennäköisyydellä koronatestien määrässä – edes paras lääkäri ei pysty erottamaan flunssaa ja koronaa toisistaan

Mah­dol­li­nen fluns­sa-aal­to näkyy suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä ko­ro­na­tes­tien mää­räs­sä – edes paras lääkäri ei pysty erot­ta­maan fluns­saa ja koronaa toi­sis­taan

06.10.2020 16:31 1
Tilaajille
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54 0
Koko maakuntaa palveleva Oritkarin drive in -koronatestauspiste avoinna nyt myös viikonloppuisin – näytteeseen voi tulla ajanvarauksella, jos oireet ovat lieviä eikä sairaanhoidollista tarvetta ole

Koko maa­kun­taa pal­ve­le­va Orit­ka­rin drive in -ko­ro­na­tes­taus­pis­te avoinna nyt myös vii­kon­lop­puisin – näyt­tee­seen voi tulla ajan­va­rauk­sel­la, jos oireet ovat lieviä eikä sai­raan­hoi­dol­lis­ta tar­vet­ta ole

04.09.2020 11:42 0
Kolumni: Flunssakausi teki koronatestauksen ruuhkatilanteesta kestämättömän
Kolumni Vilma Romsi

Ko­lum­ni: Fluns­sa­kau­si teki ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­ka­ti­lan­tees­ta kes­tä­mät­tö­män

28.08.2020 18:00 0
Koronatestejä pystyttäisiin tekemään 14 000 päivässä, niitä tehdään 10 000 – positiivisten testien osuus yhä pieni

Ko­ro­na­tes­te­jä pys­tyt­täi­siin te­ke­mään 14 000 päi­väs­sä, niitä tehdään 10 000 – po­si­tii­vis­ten testien osuus yhä pieni

27.08.2020 11:50 0
THL päivitti lasten koronatestiohjeita: oireita voi tietyissä tapauksissa seurata kotona ilman testiä

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­tes­tioh­jei­ta: oireita voi tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa seurata kotona ilman testiä

27.08.2020 11:12 0
Kysyimme, onko koronatesti flunssaoireiselle lapselle välttämättömyys vai pahoinpitelyä – Oulun terveysjohtaja: "Emme voi jättää vähäoireisiakaan testaamatta"

Ky­syim­me, onko ko­ro­na­tes­ti fluns­sa­oi­rei­sel­le lap­sel­le vält­tä­mät­tö­myys vai pa­hoin­pi­te­lyä – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Emme voi jättää vä­hä­oi­rei­sia­kaan tes­taa­mat­ta"

25.08.2020 06:04 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Rauno Jokiniemi

Tar­pee­ton mat­kus­ta­mi­nen saatava kuriin

25.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Kuusamon Pallo-Karhujen talkoolaiset kuljettavat koronanäytteitä Ouluun tutkittaviksi – lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tal­koo­lai­set kul­jet­ta­vat ko­ro­na­näyt­tei­tä Ouluun tut­kit­ta­vik­si – li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
Koronadiagnostiikka-alan tutkimus ja teollisuus ovat ajantasalla Suomessa
Kolumni Jouko Haapalahti

Ko­ro­na­diag­nos­tiik­ka-alan tut­ki­mus ja teol­li­suus ovat ajan­ta­sal­la Suo­mes­sa

22.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Suomessa 37 uutta koronavirustartuntaa – THL:n mukaan Oulussa yksi uusi tartunta, mutta koko maakunnan tapausmäärät pysyneet samana

Suo­mes­sa 37 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – THL:n mukaan Oulussa yksi uusi tar­tun­ta, mutta koko maa­kun­nan ta­paus­mää­rät py­sy­neet samana

20.08.2020 10:57 5
Kaikkien hengitystieoireisten on edelleen päästävä koronatestiin, linjaa ministeri Kiuru – nuhaista lasta ei saa viedä kouluun tai päiväkotiin

Kaik­kien hen­gi­tys­tie­oi­reis­ten on edel­leen pääs­tä­vä ko­ro­na­tes­tiin, linjaa mi­nis­te­ri Kiuru – nu­hais­ta lasta ei saa viedä kouluun tai päi­vä­ko­tiin

19.08.2020 20:09 3
Uusi koronatestausstrategia: Testauskapasiteetti pyritään nostamaan syksyllä 20 000:een vuorokaudessa, testiin päästävä päivässä

Uusi ko­ro­na­tes­tausst­ra­te­gia: Tes­taus­ka­pa­si­teet­ti py­ri­tään nos­ta­maan syk­syl­lä 20 000:een vuo­ro­kau­des­sa, testiin pääs­tä­vä päi­väs­sä

19.08.2020 18:56 1
Koronatestausten määrät ovat paisuneet Pohjois-Pohjanmaalla, ja etenkin tulosten saannissa on viiveitä – "Keskustelemme koko ajan ratkaisuista, joilla tilannetta voitaisiin parantaa"

Ko­ro­na­tes­taus­ten määrät ovat pai­su­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja etenkin tu­los­ten saan­nis­sa on vii­vei­tä – "Kes­kus­te­lem­me koko ajan rat­kai­suis­ta, joilla ti­lan­net­ta voi­tai­siin pa­ran­taa"

19.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Oulun terveyspalvelujen puhelinlinjat jälleen ruuhkautuneet, soittopyynnön jättäminen ei tällä hetkellä onnistu – Tilanne pyritään korjaamaan tiistaihin mennessä

Oulun ter­veys­pal­ve­lu­jen pu­he­lin­lin­jat jälleen ruuh­kau­tu­neet, soit­to­pyyn­nön jät­tä­mi­nen ei tällä het­kel­lä onnistu – Tilanne py­ri­tään kor­jaa­maan tiis­tai­hin men­nes­sä

17.08.2020 14:08 4
THL haluaa lisätä koronatestausta – näytteenottopisteiden ruuhkiin avuksi nopeakäyttöiset ja potilaille miellyttävämmät nielunäytetestit

THL haluaa lisätä ko­ro­na­tes­taus­ta – näyt­teen­ot­to­pis­tei­den ruuh­kiin avuksi no­pea­käyt­töi­set ja po­ti­lail­le miel­lyt­tä­väm­mät nie­lu­näy­te­tes­tit

14.08.2020 16:01 0
Kun tietojärjestelmät eivät toimi, hoito heikentyy – koronatestejä tekevät ajavat mopoautolla moottoritiellä
Kolumni Daniel Wallenius

Kun tie­to­jär­jes­tel­mät eivät toimi, hoito hei­ken­tyy – ko­ro­na­tes­te­jä tekevät ajavat mo­po­au­tol­la moot­to­ri­tiel­lä

14.08.2020 08:51 0
Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuorokauden koronatestitakuuta – testiin huomenna ja tulos ylihuomenna

Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuo­ro­kau­den ko­ro­na­tes­ti­ta­kuu­ta – testiin huo­men­na ja tulos yli­huo­men­na

13.08.2020 18:42 6
Kaupunki varautuu koronavirustilanteen pitkittymiseen: Oulussa voi ensi viikosta alkaen varata ajan koronatestiin netissä, koronavastaanottoja tulee kaksi lisää

Kau­pun­ki va­rau­tuu ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­seen: Oulussa voi ensi vii­kos­ta alkaen varata ajan ko­ro­na­tes­tiin ne­tis­sä, ko­ro­na­vas­taan­ot­to­ja tulee kaksi lisää

13.08.2020 17:48 0