Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kerrostalot
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 36
Tilaajille
Taka-Lyöttyyn rakentuvan kerrostalon kolmio on kuin hiomaton timantti – pohjaratkaisu poikkeaa virkistävästi tavanomaisesta

Ta­ka-Lyöt­tyyn ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kolmio on kuin hio­ma­ton ti­mant­ti – poh­ja­rat­kai­su poik­keaa vir­kis­tä­väs­ti ta­van­omai­ses­ta

16.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Kattoterassi kruunaa kuutoskerroksen luksusasunnon Värtön rannan tuntumaan valmistuvassa talossa, mutta muutama kauneusvirhe löytyy

Kat­to­te­ras­si kruunaa kuu­tos­ker­rok­sen luk­sus­asun­non Värtön rannan tun­tu­maan val­mis­tu­vas­sa ta­los­sa, mutta muutama kau­neus­vir­he löytyy

09.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa on epätyypillisiä piirteitä Toppilansalmen maisemissa, muun muassa oma sisäänkäynti suoraan ulkoa

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa on epä­tyy­pil­li­siä piir­tei­tä Top­pi­lan­sal­men mai­se­mis­sa, muun muassa oma si­sään­käyn­ti suoraan ulkoa

04.04.2022 07:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kempele imee vauhdilla omakotiasujia Oulusta ja maakunnasta

Vanha Kaleva: Kempele imee vauh­dil­la oma­ko­ti­asu­jia Oulusta ja maa­kun­nas­ta

10.03.2022 10:00
Tilaajille
Kerrostalokaksio työtilalla tai ilman, Tuiran puistojen keskellä, veden ja palveluiden lähellä

Ker­ros­ta­lo­kak­sio työ­ti­lal­la tai ilman, Tuiran puis­to­jen kes­kel­lä, veden ja pal­ve­lui­den lähellä

14.03.2022 11:55 1
Tilaajille
Välivainiolle valmistuvan kerrostalokaksion ostaja pääsee valitsemaan haluaako saunan vai säilytystilaa – plussaa on myös paikka kotikonttorille

Vä­li­vai­niol­le val­mis­tu­van ker­ros­ta­lo­kak­sion ostaja pääsee va­lit­se­maan ha­luaa­ko saunan vai säi­ly­tys­ti­laa – plussaa on myös paikka ko­ti­kont­to­ril­le

14.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Ratamestarin asuintorni valmistuu radanreunan täydentäjäksi – 70 asunnosta suurin osa on kaksioita ja yksiöitä

Ra­ta­mes­ta­rin asuin­tor­ni val­mis­tuu ra­dan­reu­nan täy­den­tä­jäk­si – 70 asun­nos­ta suurin osa on kak­sioi­ta ja yk­siöi­tä

31.01.2022 07:00 14
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon kerhohuoneesta tuli asukkaiden viihtyisä olohuone pienellä rahalla: "Viihtyisyys tulee ihmisistä, siitä, että tilaa käytetään yhdessä"

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­nees­ta tuli asuk­kai­den viih­tyi­sä olo­huo­ne pie­nel­lä ra­hal­la: "Viih­tyi­syys tulee ih­mi­sis­tä, siitä, että tilaa käy­te­tään yh­des­sä"

15.01.2022 07:00 10
Tilaajille
Hiukkavaaran kovaa kehittymisvauhtia halutaan hidastaa – Oulun maankäytön toteuttamisohjelma siirtäisi omakotitalorakentamista tasaisemmin kaupungin eri alueille

Hiuk­ka­vaa­ran kovaa ke­hit­ty­mis­vauh­tia ha­lu­taan hi­das­taa – Oulun maan­käy­tön to­teut­ta­mis­oh­jel­ma siir­täi­si oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta ta­sai­sem­min kau­pun­gin eri alueil­le

10.01.2022 20:59 23
Tilaajille
Lävistäjän pommikortteleista muodostuu Oulun näyttävä, yhtenäinen kaupunginosakokonaisuus, mutta vanhojen rakennusten suojelusta ei ole takeita

Lä­vis­tä­jän pom­mi­kort­te­leis­ta muo­dos­tuu Oulun näyt­tä­vä, yh­te­näi­nen kau­pun­gi­no­sa­ko­ko­nai­suus, mutta van­ho­jen ra­ken­nus­ten suo­je­lus­ta ei ole takeita

04.01.2022 15:07 71
Tilaajille
Painovoimainen ilmanvaihto toimii kerrostalossa hyvin – asukkaiden kokemukset Kaakkurin koetaloissa ovat olleet hyviä

Pai­no­voi­mai­nen il­man­vaih­to toimii ker­ros­ta­los­sa hyvin – asuk­kai­den ko­ke­muk­set Kaak­ku­rin koe­ta­lois­sa ovat olleet hyviä

29.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Lävistäjälle Oulun ydinkeskustaan kaavaillaan moninkertaisen kokoista kerrostaloa vanhan tilalle

Lä­vis­tä­jäl­le Oulun ydin­kes­kus­taan kaa­vail­laan mo­nin­ker­tai­sen ko­kois­ta ker­ros­ta­loa vanhan tilalle

09.12.2021 06:00 93
Tilaajille
Oulun Pikku-Moskovassa varttui 70- ja 80-luvulla viisikymmenpäinen lapsilauma – "Vartuimme poikkeuksellisen yhteisöllisessä ilmapiirissä"

Oulun Pik­ku-Mos­ko­vas­sa varttui 70- ja 80-lu­vul­la vii­si­kym­men­päi­nen lap­si­lau­ma – "Var­tuim­me poik­keuk­sel­li­sen yh­tei­söl­li­ses­sä il­ma­pii­ris­sä"

19.11.2021 06:10 15
Kelloon tehdään 25 asuntoa käsittävä kerrostalokortteli

Kelloon tehdään 25 asuntoa kä­sit­tä­vä ker­ros­ta­lo­kort­te­li

18.10.2021 21:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien la­taa­mi­nen ta­lo­yh­tiön pyö­rä­kel­la­ris­sa vaa­ran­taa pa­lo­tur­val­li­suu­den

12.10.2021 03:00
Tilaajille
Oulun ydinkeskustaan nousevan 13-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alkaa kesäkuussa – Oulun Albert tulee entisen diakoniaopiston paikalle

Oulun ydin­kes­kus­taan nou­se­van 13-ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­sä­kuus­sa – Oulun Albert tulee entisen dia­ko­nia­opis­ton pai­kal­le

17.05.2021 15:18 19
Yksiö on ilahduttavan toimiva ja viihtyisä rokkiklubin paikalle kohonneessa kerrostalossa Limingantullissa

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Vuoden 2024 lopulla Oulun ydinkeskustassa seisoo vieretysten kolme tornia – 16-kerroksinen Plaanatorni alkaa kohota kesällä Valkean kupeeseen, 13-kerroksisen Plaanavahdin rakentaminen alkanee vuoden sisällä

Vuoden 2024 lopulla Oulun ydin­kes­kus­tas­sa seisoo vie­re­tys­ten kolme tornia – 16-ker­rok­si­nen Plaa­na­tor­ni alkaa kohota kesällä Valkean ku­pee­seen, 13-ker­rok­si­sen Plaa­na­vah­din ra­ken­ta­mi­nen alkanee vuoden sisällä

03.03.2021 19:00 13
Tilaajille