Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Kerrostalot
Kuukausi
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 10:57 24
Tilaajille
Sielut sykähtivät, kun asunnon myynnistä vielä tietämättömät myyjä ja ostaja kohtasivat – oululaisnaisen uusi koti löytyi sattumalta samasta rapusta 1950-luvun talosta

Sielut sy­käh­ti­vät, kun asunnon myyn­nis­tä vielä tie­tä­mät­tö­mät myyjä ja ostaja koh­ta­si­vat – ou­lu­lais­nai­sen uusi koti löytyi sat­tu­mal­ta samasta rapusta 1950-lu­vun talosta

21.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­se­na jaettu tiedote on monelle edel­leen tärkeä

09.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Heinäkuussa 2024 valmistuva Rautatorni tarjoaa korkeaa rakentamista Raahen mittakaavassa

Hei­nä­kuus­sa 2024 val­mis­tu­va Rau­ta­tor­ni tarjoaa korkeaa ra­ken­ta­mis­ta Raahen mit­ta­kaa­vas­sa

19.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Helmi Heinäpään sydämessä – Kolmihenkisen Karjalan perheen koti on kaunis kokonaisuus täynnä veikeitä yksityiskohtia

Helmi Hei­nä­pään sy­dä­mes­sä – Kol­mi­hen­ki­sen Kar­ja­lan perheen koti on kaunis ko­ko­nai­suus täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

10.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Yhden ilmansuunnan kolmiossa sisälle tupsahdetaan suoraan keittiöön – joillekin ongelma, toisille päinvastoin

Yhden il­man­suun­nan kol­mios­sa sisälle tup­sah­de­taan suoraan keit­tiöön – joil­le­kin on­gel­ma, toi­sil­le päin­vas­toin

05.12.2022 07:00 7
Tilaajille
Suistomaisemat kruunaavat pienelle perheelle sopivan asunnon Tuiran yhteisöllisessä korttelissa

Suis­to­mai­se­mat kruu­naa­vat pie­nel­le per­heel­le sopivan asunnon Tuiran yh­tei­söl­li­ses­sä kort­te­lis­sa

28.11.2022 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Heinäpäähän elokuussa 2024 valmistuvan asuinkerrostalon neljän huoneen asunto toimii vähän kuin soluasunto

Asun­to­pun­ta­ri: Hei­nä­pää­hän elo­kuus­sa 2024 val­mis­tu­van asuin­ker­ros­ta­lon neljän huoneen asunto toimii vähän kuin so­lua­sun­to

07.11.2022 07:00 3
Tilaajille
Oululaispariskunnan uusi koti löytyi vanhasta kerrostalosta: "Ei pihatöitä, ei lumitöitä, ei kesällä nurmikonleikkausta!"

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan uusi koti löytyi van­has­ta ker­ros­ta­los­ta: "Ei pi­ha­töi­tä, ei lu­mi­töi­tä, ei kesällä nur­mi­kon­leik­kaus­ta!"

10.11.2022 11:04 21
Tilaajille
Oulun Vaaran kaupunginosaan nousee iso kerrostalo, joka tulee hallitsemaan Hallituskadun maisemaa ja tunnelmaa

Oulun Vaaran kau­pun­gi­no­saan nousee iso ker­ros­ta­lo, joka tulee hal­lit­se­maan Hal­li­tus­ka­dun mai­se­maa ja tun­nel­maa

01.11.2022 15:34 32
Tilaajille
Hulikakun tunnelmallisesta kattohuoneistosta on näköala Oulun keskustan kattojen ylle: "Asunto on alusta asti tuntunut kodilta"

Hu­li­ka­kun tun­nel­mal­li­ses­ta kat­to­huo­neis­tos­ta on näköala Oulun kes­kus­tan kat­to­jen ylle: "Asunto on alusta asti tun­tu­nut ko­dil­ta"

22.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Persoonallinen kerrostaloyksiö oululaisen funkishelmen takapihalla – yhtiön nimi kertoo korttelin historiasta

Per­soo­nal­li­nen ker­ros­ta­loyk­siö ou­lu­lai­sen fun­kis­hel­men ta­ka­pi­hal­la – yhtiön nimi kertoo kort­te­lin his­to­rias­ta

17.10.2022 07:00
Tilaajille
Kerrostalojen pienihuoneiset uudiskohteet eivät lapsiperhettä innostaneet – kun oululainen Harmaisten perhe luopui omakotitalosta, loppui jatkuva autolla suhaaminen: ”Nyt meillä on enemmän aikaa”

Ker­ros­ta­lo­jen pie­ni­huo­nei­set uu­dis­koh­teet eivät lap­si­per­het­tä in­nos­ta­neet – kun ou­lu­lai­nen Har­mais­ten perhe luopui oma­ko­ti­ta­los­ta, loppui jatkuva autolla su­haa­mi­nen: ”Nyt meillä on enemmän aikaa”

15.10.2022 05:00 19
Tilaajille
Hollihaan kerrostalojen kaava etenee kahden vuoden viiveen jälkeen

Hol­li­haan ker­ros­ta­lo­jen kaava etenee kahden vuoden viiveen jälkeen

10.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Asuntopuntari: Kompakti kerrostalokolmio mainiolla paikalla Oulun musiikkikeskuksen vieressä

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio mai­niol­la pai­kal­la Oulun mu­siik­ki­kes­kuk­sen vie­res­sä

03.10.2022 07:00 2
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa asutaan onnistuneesti maanpinnan tasolla Limingantullin kaupungistuvassa ympäristössä

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa asutaan on­nis­tu­nees­ti maan­pin­nan tasolla Li­min­gan­tul­lin kau­pun­gis­tu­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä

19.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Hiukankulman ensimmäisen kerrostalon kulmakolmio on pohjaltaan melko tavanomainen, mutta tiivis – mielenkiintoinen yksityiskohta on lattian vinyylilankku

Hiu­kan­kul­man en­sim­mäi­sen ker­ros­ta­lon kul­ma­kol­mio on poh­jal­taan melko ta­va­no­mai­nen, mutta tiivis – mie­len­kiin­toi­nen yk­si­tyis­koh­ta on lattian vi­nyy­li­lank­ku

12.09.2022 07:00
Tilaajille