Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Hartaanselkä
Hartaanselänrantaan on suunnitteilla kelluvien pientalojen kortteli – "Veden päälle rakentaminen on Suomessa nouseva trendi"

Har­taan­se­län­ran­taan on suun­nit­teil­la kel­lu­vien pien­ta­lo­jen kort­te­li – "Veden päälle ra­ken­ta­mi­nen on Suo­mes­sa nouseva trendi"

26.10.2022 06:10 42
Oulun tonttikaupoista Oulunsalossa jätettiin eriävä mielipide – Vihreiden Esa Aalto syyttää kaupunkia miljoonatappioista ja ihmettelee, miksi Salonrannan myynyt yritys saa Oulun asuntomessualueelta kerrostalotontin

Oulun tont­ti­kau­pois­ta Ou­lun­sa­los­sa jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de – Vih­rei­den Esa Aalto syyttää kau­pun­kia mil­joo­na­tap­piois­ta ja ih­met­te­lee, miksi Sa­lon­ran­nan myynyt yritys saa Oulun asun­to­mes­su­alueel­ta ker­ros­ta­lo­ton­tin

27.08.2022 06:00 35
Tilaajille
Hartaanselän vesillä liikkuvia pyydetään varomaan pohjatutkimuskalustoa, joka on käytössä ainakin elokuun alkuun saakka

Har­taan­se­län vesillä liik­ku­via pyy­de­tään va­ro­maan poh­ja­tut­ki­mus­ka­lus­toa, joka on käy­tös­sä ainakin elokuun alkuun saakka

13.07.2022 14:52 1
Hartaanselkä alkaa hiljalleen houkuttaa lohenpyytäjiä – ruuhkaa helpottamaan asetetut kalastusvuorot saavat kalastajilta kiitosta

Har­taan­sel­kä alkaa hil­jal­leen hou­kut­taa lo­hen­pyy­tä­jiä – ruuhkaa hel­pot­ta­maan ase­te­tut ka­las­tus­vuo­rot saavat ka­las­ta­jil­ta kii­tos­ta

16.06.2022 06:06 7
Spinflugaa tehtiin tutuksi Merijalinrannassa – Heittopaino vie perhon kauas selälle

Spinf­lu­gaa tehtiin tutuksi Me­ri­ja­lin­ran­nas­sa – Heit­to­pai­no vie perhon kauas selälle

11.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Lintumaisen hillitysti kaareileva Siivenkantama voitti Hartaanselän siltakilpailun – asuntomessualueen yhdistävä kevyen liikenteen silta aiotaan sisällyttää jo ensi vuoden talousarvioon

Lin­tu­mai­sen hil­li­tys­ti kaa­rei­le­va Sii­ven­kan­ta­ma voitti Har­taan­se­län sil­ta­kil­pai­lun – asun­to­mes­su­alueen yh­dis­tä­vä kevyen lii­ken­teen silta aiotaan si­säl­lyt­tää jo ensi vuoden ta­lous­ar­vioon

18.11.2021 17:55 38
Tilaajille
Oulun Merijalinrannassa kalastetaan tulevana kesänä vuoropäivinä – uudet kalastussäännöt ovat närkästyttäneet kalastajia jo ennen kauden alkua

Oulun Me­ri­ja­lin­ran­nas­sa ka­las­te­taan tu­le­va­na kesänä vuo­ro­päi­vi­nä – uudet ka­las­tus­sään­nöt ovat när­käs­tyt­tä­neet ka­las­ta­jia jo ennen kauden alkua

04.05.2021 09:00 11
Tilaajille
Hartaansillan insinööritaitokilpailu nytkähti eteenpäin – viisi hakemusta lunasti jatkopaikan

Har­taan­sil­lan in­si­nöö­ri­tai­to­kil­pai­lu nyt­käh­ti eteen­päin – viisi ha­ke­mus­ta lunasti jat­ko­pai­kan

19.04.2021 18:08 9
Kalastajien täytyy vuorotella tulevana kesänä Oulun Hartaanselän suositulla kalapaikalla – erityiskalastusalueella halutaan taata kaikille kalastusrauha

Ka­las­ta­jien täytyy vuo­ro­tel­la tu­le­va­na kesänä Oulun Har­taan­se­län suo­si­tul­la ka­la­pai­kal­la – eri­tyis­ka­las­tus­alueel­la ha­lu­taan taata kai­kil­le ka­las­tus­rau­ha

03.02.2021 11:12 15
Tammikuun lukijakuvassa esitellään oululaista kalastusta paukkupakkasessa – "Melkoiset höyryt nousivat Hartaanselältä"

Tam­mi­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa esi­tel­lään ou­lu­lais­ta ka­las­tus­ta pauk­ku­pak­ka­ses­sa – "Mel­koi­set höyryt nou­si­vat Har­taan­se­läl­tä"

01.02.2021 13:21 4
Tilaajille
Oulun  Merijalinrannassa siirrytään vuorokalastukseen ensi kesänä

Oulun Me­ri­ja­lin­ran­nas­sa siir­ry­tään vuo­ro­ka­las­tuk­seen ensi kesänä

22.12.2020 14:49 15
Yhä useamman oululaisen ikkunasta kimmeltää meri: Esittelemme kuvin ja videoin kahdeksan merellistä kaupunginosaa, joissa ennen kukoisti teollisuus

Yhä useam­man ou­lu­lai­sen ik­ku­nas­ta kim­mel­tää meri: Esit­te­lem­me kuvin ja videoin kah­dek­san me­rel­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, joissa ennen ku­kois­ti teol­li­suus

19.12.2020 17:11 36
Tilaajille
Hartaanselän kävely- ja pyöräilysillasta järjestetään suunnittelukilpailu – palkintoina 150 000 euroa

Har­taan­se­län kävely- ja pyö­räi­ly­sil­las­ta jär­jes­te­tään suun­nit­te­lu­kil­pai­lu – pal­kin­toi­na 150 000 euroa

01.12.2020 19:19 14
Tilaajille
"Parhaimmillaan saattanut olla kaksikin kalaa kiinni yhtä aikaa" – Oulujokeen noussut ennätysmäärä lohia

"Par­haim­mil­laan saat­ta­nut olla kak­si­kin kalaa kiinni yhtä aikaa" – Ou­lu­jo­keen noussut en­nä­tys­mää­rä lohia

22.09.2020 06:00 6
Tilaajille
Hartaanselänrannasta haetaan mielipiteitä – alueelle tulossa asuntomessut vuonna 2025

Har­taan­se­län­ran­nas­ta haetaan mie­li­pi­tei­tä – alueel­le tulossa asun­to­mes­sut vuonna 2025

02.09.2020 00:00 1
Punttikalastajat valtasivat Hartaanselän, veneilijät ja perhomiehet jäivät statistin rooliin – Tilanteet ovat aika ajoin leimahtaneet, eikä vaaratilanteiltakaan olla vältytty

Punt­ti­ka­las­ta­jat val­ta­si­vat Har­taan­se­län, ve­nei­li­jät ja per­ho­mie­het jäivät sta­tis­tin rooliin – Ti­lan­teet ovat aika ajoin lei­mah­ta­neet, eikä vaa­ra­ti­lan­teil­ta­kaan olla väl­tyt­ty

19.08.2020 19:00 20
Tilaajille
Tuima taisto toi liminkalaiselle Kyösti Kurtille iltakalalla komean lohen – Oulun Hartaanselän kalapaikoilla tulee välillä ahdasta, kun rannat kuhisevat kalastajia

Tuima taisto toi li­min­ka­lai­sel­le Kyösti Kur­til­le il­ta­ka­lal­la komean lohen – Oulun Har­taan­se­län ka­la­pai­koil­la tulee välillä ah­das­ta, kun rannat ku­hi­se­vat ka­las­ta­jia

27.07.2020 08:55 7
Tilaajille
Kaikkien aikojen kalajuttu: 7-kiloinen lohi hyppäsi suoraan veneeseen Oulun Hartaanselällä – sitten alkoi painiottelu

Kaik­kien aikojen ka­la­jut­tu: 7-ki­loi­nen lohi hyppäsi suoraan ve­nee­seen Oulun Har­taan­se­läl­lä – sitten alkoi pai­ni­ot­te­lu

12.07.2020 11:05 6
Tilaajille
Hartaanselän asuntomessualueelle kaavaillaan näyttävää kevyen liikenteen siltaa –"Voisi olla uusi oululaisuuden symboli Toripoliisin tapaan"

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueel­le kaa­vail­laan näyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen siltaa –"Voisi olla uusi ou­lu­lai­suu­den symboli To­ri­po­lii­sin tapaan"

18.06.2020 09:52 15
Tilaajille