Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Oulun Asuntomessut

Hie­ta­saa­ren Vaa­ku­na­ky­läs­sä kai­ve­taan esiin Oulun his­to­riaa – katso video pa­rak­ki­ky­län kai­vauk­sis­sa pal­jas­tu­neis­ta so­ta-ajan ra­ken­teis­ta!

15.08.2021 06:00 14
Tilaajille

Oulu tilasi kon­sult­ti­fir­mal­ta ar­vo­lu­pauk­sen ja brän­di­ta­ri­nan asun­to­mes­su­alueel­le – ­Ta­voit­tee­na tuoda esiin oma­lei­mai­suut­ta ja luoda po­si­tii­vi­nen mie­li­ku­va ou­lu­lais­ten kes­kuu­des­sa ja maan­laa­jui­ses­ti

13.08.2021 06:14 35

Isän­nöit­si­jä on syytä valita har­ki­ten, iso osa uusista ta­lo­yh­tiöis­tä vaihtaa isän­nöin­ti­fir­man en­sim­mäis­ten vuosien aikana – Oulun asun­to­mes­su 2025 -hank­kees­sa poh­di­taan di­gi-isän­nöin­ti­rat­kai­su­ja

30.07.2021 07:00 9
Tilaajille

Asun­to­mes­su­jen en­sim­mäi­nen kohde on Har­taan­se­län­ran­nan räys­täs­pääs­ky­ho­tel­li – koh­tees­sa tilaa jopa 40 pääs­ky­per­heel­le

10.06.2021 16:47 5

"Saimme pa­lau­tet­ta, että ker­ran­kin kau­pun­ki on oi­keal­la asial­la" – Oulun asun­to­mes­su­jen en­sim­mäi­nen kohde val­mis­tui räys­täs­pääs­kyil­le

20.05.2021 07:00 14
Tilaajille

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­nus­pals­to­jen haut ovat avoin­na, ra­ken­ta­jaa et­si­tään vii­del­le pals­tal­le

22.03.2021 10:03 2

Har­taan­se­län­ran­nan kevyen lii­ken­teen sil­las­ta jär­jes­te­tään suun­nit­te­lu­kil­pai­lu – tu­los­ten tar­koi­tus selvitä mar­ras­kuus­sa

19.02.2021 08:16 18

Tuleva asun­to­mes­su­alue Har­taan­se­län­ran­ta saa nimet his­to­rias­ta – alue­ni­mik­si Vaa­ku­na­ky­lä ja Har­taan­ran­ta

17.12.2020 17:13 13
Tilaajille

Har­taan­se­län­ran­nas­ta haetaan mie­li­pi­tei­tä – alueel­le tulossa asun­to­mes­sut vuonna 2025

02.09.2020 00:00 1

Ti­vo­lil­le lähtö Oulun Hie­ta­saa­res­ta asun­to­mes­su­jen tieltä – Oulun kau­pun­ki etsii pysyvää ta­pah­tu­ma­paik­kaa, voi löytyä Vä­li­vai­niol­ta, Hii­ro­ses­ta tai Huuh­ka­ja­puis­tos­ta

30.06.2020 17:07 5
Tilaajille
Kolumni

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueel­le kaa­vail­laan näyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen siltaa –"Voisi olla uusi ou­lu­lai­suu­den symboli To­ri­po­lii­sin tapaan"

18.06.2020 09:52 15
Tilaajille

Ky­syim­me, siir­ty­vät­kö Oulun asun­to­mes­sut ko­ro­na­krii­sin vuoksi vuo­del­la eteen­päin? "Mes­suor­ga­ni­saa­tio on jo aloit­ta­nut työnsä"

20.05.2020 13:01

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­aluees­ta tulossa yh­tei­söl­li­nen – "Kun alueel­la viih­dy­tään, siellä py­sy­tään ja asioi­hin ha­lu­taan vai­kut­taa, se tuntuu ko­dil­ta"

10.02.2020 18:48 2
Tilaajille

Har­taan­se­län ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­jak­si Hoi­jak­ka: Tuk­ki­saa­res­ta yh­tei­nen ke­sä­mök­ki­saa­ri ja kau­pun­gin vanhaan va­rik­ko­ra­ken­nuk­seen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia

18.12.2019 12:54 71

Nal­li­ka­rin ase­ma­kaa­va sai lain­voi­man – Oulun mat­kai­lun kär­ki­hank­keen 13 vuoden odotus päät­tyi, kun KHO ei antanut va­li­tus­lu­paa

16.12.2019 12:20 9
Tilaajille

Ra­ken­ta­jat­kin yl­lät­tyi­vät: Oulussa ra­ken­ta­mi­sen tahti yhä kova – OYSin tu­le­vai­suu­den sai­raa­la on kau­pun­gin kaik­kien aikojen suurin ra­ken­nus­han­ke

27.11.2019 18:00 2
Tilaajille

Vuoden 2025 Oulun asun­to­mes­su­alue alkaa hah­mot­tua – Kil­pai­lu­töis­sä ko­ros­tu­vat uusi silta yli Har­taan­se­län ja yh­tei­söl­li­nen ym­pä­ris­tö

13.11.2019 08:00 1
Tilaajille

Oulun vuoden 2025 asun­to­mes­su­jen suun­nit­te­lu­kil­pai­lun työt val­mis­tui­vat

12.11.2019 15:25 57