Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Kaleva selvitti: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Luitko jo tämän: Pohde ei ole saanut pal­kan­mak­sua vie­lä­kään kun­toon, hoi­ta­jat rai­vois­saan

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulun Asuntomessut
Oulun asuntomessujen tonttihaku alkaa – pientalotonteille on kerrostalokohteita pitempi hakuaika

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku alkaa – pien­ta­lo­ton­teil­le on ker­ros­ta­lo­koh­tei­ta pitempi ha­ku­ai­ka

02.01.2023 10:40 1
Puukruunu voitti arkkitehtikilpailun – Hartaanrannan tornitaloa kiiteltiin ryhdikkyydestä

Puu­kruu­nu voitti ark­ki­teh­ti­kil­pai­lun – Har­taan­ran­nan tor­ni­ta­loa kii­tel­tiin ryh­dik­kyy­des­tä

19.12.2022 16:22 38
Tilaajille
Oulun asuntomessut alkavat jo konkretisoitua: Vaakunakylästä poistetaan puita tällä viikolla – "Se voi olla asukkaille aikamoinen sokki"

Oulun asun­to­mes­sut alkavat jo konk­re­ti­soi­tua: Vaa­ku­na­ky­läs­tä pois­te­taan puita tällä vii­kol­la – "Se voi olla asuk­kail­le ai­ka­moi­nen sokki"

15.09.2022 06:07 25
Oulun asuntomessualue hahmottumassa, kolmella kaava-alueelle omat erityispiirteensä – Vaakunakylään tulee  kelluvia rakennuksia

Oulun asun­to­mes­su­alue hah­mot­tu­mas­sa, kol­mel­la kaa­va-alueel­le omat eri­tyis­piir­teen­sä – Vaa­ku­na­ky­lään tulee kel­lu­via ra­ken­nuk­sia

30.11.2021 07:00 19
Tilaajille
Lintumaisen hillitysti kaareileva Siivenkantama voitti Hartaanselän siltakilpailun – asuntomessualueen yhdistävä kevyen liikenteen silta aiotaan sisällyttää jo ensi vuoden talousarvioon

Lin­tu­mai­sen hil­li­tys­ti kaa­rei­le­va Sii­ven­kan­ta­ma voitti Har­taan­se­län sil­ta­kil­pai­lun – asun­to­mes­su­alueen yh­dis­tä­vä kevyen lii­ken­teen silta aiotaan si­säl­lyt­tää jo ensi vuoden ta­lous­ar­vioon

18.11.2021 17:55 38
Tilaajille
Kaupunginvarikon entinen huolto- ja toimistorakennus väistyy asuntomessujen alta – puretaan ensi vuonna

Kau­pun­gin­va­ri­kon entinen huolto- ja toi­mis­to­ra­ken­nus väistyy asun­to­mes­su­jen alta – pu­re­taan ensi vuonna

15.11.2021 14:48 11
Oulun kaupunginvarikon suojellulle osalle etsitään ostajaa ja uutta käyttöä – erikoinen puolipyöreä osa voi joutua purettavaksi

Oulun kau­pun­gin­va­ri­kon suo­jel­lul­le osalle et­si­tään ostajaa ja uutta käyttöä – eri­koi­nen puo­li­pyö­reä osa voi joutua pu­ret­ta­vak­si

15.11.2021 06:00 41
Tilaajille
Oulun Hartaanselän rannan asuntomessualueella drooneja suunnitellaan hyödynnettävän uudenlaisilla tavoilla – "Voisin kuvitella, että esimerkiksi pitsaa voisi tilata droonin avulla"

Oulun Har­taan­se­län rannan asun­to­mes­su­alueel­la droo­ne­ja suun­ni­tel­laan hyö­dyn­net­tä­vän uu­den­lai­sil­la ta­voil­la – "­Voi­sin ku­vi­tel­la, että esi­mer­kik­si pitsaa voisi tilata droonin avulla"

29.10.2021 06:00 15
Tilaajille
Hietasaaren Vaakunakylässä kaivetaan esiin Oulun historiaa – katso video parakkikylän kaivauksissa paljastuneista sota-ajan rakenteista!

Hie­ta­saa­ren Vaa­ku­na­ky­läs­sä kai­ve­taan esiin Oulun his­to­riaa – katso video pa­rak­ki­ky­län kai­vauk­sis­sa pal­jas­tu­neis­ta so­ta-ajan ra­ken­teis­ta!

15.08.2021 06:00 14
Tilaajille
Oulu tilasi konsulttifirmalta arvolupauksen ja bränditarinan asuntomessualueelle – Tavoitteena tuoda esiin omaleimaisuutta ja luoda positiivinen mielikuva oululaisten keskuudessa ja maanlaajuisesti

Oulu tilasi kon­sult­ti­fir­mal­ta ar­vo­lu­pauk­sen ja brän­di­ta­ri­nan asun­to­mes­su­alueel­le – ­Ta­voit­tee­na tuoda esiin oma­lei­mai­suut­ta ja luoda po­si­tii­vi­nen mie­li­ku­va ou­lu­lais­ten kes­kuu­des­sa ja maan­laa­jui­ses­ti

13.08.2021 06:14 35
Isännöitsijä on syytä valita harkiten, iso osa uusista taloyhtiöistä vaihtaa isännöintifirman ensimmäisten vuosien aikana – Oulun asuntomessu 2025 -hankkeessa pohditaan digi-isännöintiratkaisuja

Isän­nöit­si­jä on syytä valita har­ki­ten, iso osa uusista ta­lo­yh­tiöis­tä vaihtaa isän­nöin­ti­fir­man en­sim­mäis­ten vuosien aikana – Oulun asun­to­mes­su 2025 -hank­kees­sa poh­di­taan di­gi-isän­nöin­ti­rat­kai­su­ja

30.07.2021 07:00 9
Tilaajille
Asuntomessujen ensimmäinen kohde on Hartaanselänrannan räystäspääskyhotelli – kohteessa tilaa jopa 40 pääskyperheelle

Asun­to­mes­su­jen en­sim­mäi­nen kohde on Har­taan­se­län­ran­nan räys­täs­pääs­ky­ho­tel­li – koh­tees­sa tilaa jopa 40 pääs­ky­per­heel­le

10.06.2021 16:47 5
"Saimme palautetta, että kerrankin kaupunki on oikealla asialla" – Oulun asuntomessujen ensimmäinen kohde valmistui räystäspääskyille

"Saimme pa­lau­tet­ta, että ker­ran­kin kau­pun­ki on oi­keal­la asial­la" – Oulun asun­to­mes­su­jen en­sim­mäi­nen kohde val­mis­tui räys­täs­pääs­kyil­le

20.05.2021 07:00 14
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhan rakennuspalstojen haut ovat avoinna, rakentajaa etsitään viidelle palstalle

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­nus­pals­to­jen haut ovat avoin­na, ra­ken­ta­jaa et­si­tään vii­del­le pals­tal­le

22.03.2021 10:03 2
Hartaanselänrannan kevyen liikenteen sillasta järjestetään suunnittelukilpailu – tulosten tarkoitus selvitä marraskuussa

Har­taan­se­län­ran­nan kevyen lii­ken­teen sil­las­ta jär­jes­te­tään suun­nit­te­lu­kil­pai­lu – tu­los­ten tar­koi­tus selvitä mar­ras­kuus­sa

19.02.2021 08:16 18
Tuleva asuntomessualue Hartaanselänranta saa nimet historiasta – aluenimiksi Vaakunakylä ja Hartaanranta

Tuleva asun­to­mes­su­alue Har­taan­se­län­ran­ta saa nimet his­to­rias­ta – alue­ni­mik­si Vaa­ku­na­ky­lä ja Har­taan­ran­ta

17.12.2020 17:13 13
Tilaajille
Hartaanselänrannasta haetaan mielipiteitä – alueelle tulossa asuntomessut vuonna 2025

Har­taan­se­län­ran­nas­ta haetaan mie­li­pi­tei­tä – alueel­le tulossa asun­to­mes­sut vuonna 2025

02.09.2020 00:00 1
Tivolille lähtö Oulun Hietasaaresta asuntomessujen tieltä – Oulun kaupunki etsii pysyvää tapahtumapaikkaa, voi löytyä Välivainiolta, Hiirosesta tai Huuhkajapuistosta

Ti­vo­lil­le lähtö Oulun Hie­ta­saa­res­ta asun­to­mes­su­jen tieltä – Oulun kau­pun­ki etsii pysyvää ta­pah­tu­ma­paik­kaa, voi löytyä Vä­li­vai­niol­ta, Hii­ro­ses­ta tai Huuh­ka­ja­puis­tos­ta

30.06.2020 17:07 5
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille