Oulun Asuntomessut
Tivolille lähtö Oulun Hietasaaresta asuntomessujen tieltä – Oulun kaupunki etsii pysyvää tapahtumapaikkaa, voi löytyä Välivainiolta, Hiirosesta tai Huuhkajapuistosta

Ti­vo­lil­le lähtö Oulun Hie­ta­saa­res­ta asun­to­mes­su­jen tieltä – Oulun kau­pun­ki etsii pysyvää ta­pah­tu­ma­paik­kaa, voi löytyä Vä­li­vai­niol­ta, Hii­ro­ses­ta tai Huuh­ka­ja­puis­tos­ta

30.06.2020 17:07 5
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni Matti Matinheikki ja Juha Ala-Mursula

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille
Hartaanselän asuntomessualueelle kaavaillaan näyttävää kevyen liikenteen siltaa –"Voisi olla uusi oululaisuuden symboli Toripoliisin tapaan"

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueel­le kaa­vail­laan näyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen siltaa –"Voisi olla uusi ou­lu­lai­suu­den symboli To­ri­po­lii­sin tapaan"

17.06.2020 20:56 15
Tilaajille
Kysyimme, siirtyvätkö Oulun asuntomessut koronakriisin vuoksi vuodella eteenpäin? "Messuorganisaatio on jo aloittanut työnsä"

Ky­syim­me, siir­ty­vät­kö Oulun asun­to­mes­sut ko­ro­na­krii­sin vuoksi vuo­del­la eteen­päin? "Mes­suor­ga­ni­saa­tio on jo aloit­ta­nut työnsä"

20.05.2020 12:40 0
Hartaanselän asuntomessualueesta tulossa yhteisöllinen – "Kun alueella viihdytään, siellä pysytään ja asioihin halutaan vaikuttaa, se tuntuu kodilta"

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­aluees­ta tulossa yh­tei­söl­li­nen – "Kun alueel­la viih­dy­tään, siellä py­sy­tään ja asioi­hin ha­lu­taan vai­kut­taa, se tuntuu ko­dil­ta"

10.02.2020 18:48 2
Tilaajille
Hartaanselän arkkitehtuurikilpailun voittajaksi Hoijakka: Tukkisaaresta yhteinen kesämökkisaari ja kaupungin vanhaan varikkorakennukseen kulttuuritapahtumia

Har­taan­se­län ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­jak­si Hoi­jak­ka: Tuk­ki­saa­res­ta yh­tei­nen ke­sä­mök­ki­saa­ri ja kau­pun­gin vanhaan va­rik­ko­ra­ken­nuk­seen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia

18.12.2019 12:54 71
Nallikarin asemakaava sai lainvoiman – Oulun matkailun kärkihankkeen 13 vuoden odotus päättyi, kun KHO ei antanut valituslupaa

Nal­li­ka­rin ase­ma­kaa­va sai lain­voi­man – Oulun mat­kai­lun kär­ki­hank­keen 13 vuoden odotus päät­tyi, kun KHO ei antanut va­li­tus­lu­paa

16.12.2019 12:20 9
Tilaajille
Rakentajatkin yllättyivät: Oulussa rakentamisen tahti yhä kova – OYSin tulevaisuuden sairaala on kaupungin kaikkien aikojen suurin rakennushanke

Ra­ken­ta­jat­kin yl­lät­tyi­vät: Oulussa ra­ken­ta­mi­sen tahti yhä kova – OYSin tu­le­vai­suu­den sai­raa­la on kau­pun­gin kaik­kien aikojen suurin ra­ken­nus­han­ke

27.11.2019 18:00 2
Tilaajille
Vuoden 2025 Oulun asuntomessualue alkaa hahmottua – Kilpailutöissä korostuvat uusi silta yli Hartaanselän ja yhteisöllinen ympäristö

Vuoden 2025 Oulun asun­to­mes­su­alue alkaa hah­mot­tua – Kil­pai­lu­töis­sä ko­ros­tu­vat uusi silta yli Har­taan­se­län ja yh­tei­söl­li­nen ym­pä­ris­tö

13.11.2019 08:00 1
Tilaajille
Oulun vuoden 2025 asuntomessujen suunnittelukilpailun työt valmistuivat

Oulun vuoden 2025 asun­to­mes­su­jen suun­nit­te­lu­kil­pai­lun työt val­mis­tui­vat

12.11.2019 15:25 57
Messujärjestäjät tyytyväisiä

Mes­su­jär­jes­tä­jät tyy­ty­väi­siä

15.08.2005 00:00 0
Lapsille Graafinen talo olisi kiipeilyteline

Lap­sil­le Graa­fi­nen talo olisi kii­pei­ly­te­li­ne

13.08.2005 00:00 1
Messuista yhteiskunnallista hyötyä

Mes­suis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta hyötyä

05.08.2005 08:21 0

Mes­suis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta hyötyä

05.08.2005 00:00 0
Pihasuunnittelussa muutoskausi

Pi­ha­suun­nit­te­lus­sa muu­tos­kau­si

04.08.2005 07:55 0
Heikoin asuntomessutalo syö tuplasti energiaa

Heikoin asun­to­mes­su­ta­lo syö tup­las­ti ener­giaa

03.08.2005 09:57 0

Heikoin mes­su­ta­lo syö tup­las­ti ener­giaa

02.08.2005 00:00 0
Messutalosta löytyi jo vesivahinko

Mes­su­ta­los­ta löytyi jo ve­si­va­hin­ko

29.07.2005 00:00 0
Kodeissa leikitään valolla liian vähän

Ko­deis­sa lei­ki­tään valolla liian vähän

29.07.2005 00:00 0