Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Kaksi sairauskohtaustakaan ei pysäyttänyt oululaista rakennusalan yrittäjää: "Vaikka olen ollut päästä hengestäni, tuntuu, että tekeminen on ihmisen luonto"

Kaksi sai­raus­koh­taus­ta­kaan ei py­säyt­tä­nyt ou­lu­lais­ta ra­ken­nus­alan yrit­tä­jää: "Vaikka olen ollut päästä hen­ges­tä­ni, tuntuu, että te­ke­mi­nen on ihmisen luonto"

07:00 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Työpaikoilla on tärkeää panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja arvojen näkymiseen arjessa, ja ilahduttavan moni yritys tämän jo ymmärtää
Kolumni

Työ­pai­koil­la on tärkeää pa­nos­taa työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin ja arvojen nä­ky­mi­seen ar­jes­sa, ja ilah­dut­ta­van moni yritys tämän jo ym­mär­tää

09.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu ehkä joulupäivänä – säännölliseen tuotantoon päästään aikaisintaan helmikuussa.

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu ehkä jou­lu­päi­vä­nä – ­sään­nöl­li­seen tuo­tan­toon pääs­tään ai­kai­sin­taan hel­mi­kuus­sa.

09.12.2022 11:37 13
Viikko
Bittiumin uutena toimitusjohtajana aloittaa Johan Westermarck – yhtiö tavoittelee yhä 10 prosentin vuotuista kasvua

Bit­tiu­min uutena toi­mi­tus­joh­ta­ja­na aloit­taa Johan Wes­ter­marck – yhtiö ta­voit­te­lee yhä 10 pro­sen­tin vuo­tuis­ta kasvua

09.12.2022 10:57 8
Tiedätkö kuka tutkii elintarvikkeiden, talousvesien ja uimavesien puhtautta? Oululainen ScanLab tarjoaa palveluita koko Pohjois-Suomessa
Mainos ScanLab

Tie­dät­kö kuka tutkii elin­tar­vik­kei­den, ta­lous­ve­sien ja ui­ma­ve­sien puh­taut­ta? Ou­lu­lai­nen ScanLab tarjoaa pal­ve­lui­ta koko Poh­jois-Suo­mes­sa

09.12.2022 06:00
Uusi luonnonsuojelualue Kuusamoon – Nokia antoi omastaan ja lopulta valtio tuplaa alueen

Uusi luon­non­suo­je­lu­alue Kuu­sa­moon – Nokia antoi omas­taan ja lopulta valtio tuplaa alueen

08.12.2022 13:23 3
Tilaajille
Lumituulen suunnattu osakeanti kiinnosti –  lumijokinen tuulivoimayhtiö keräsi puoli miljoonaa euroa kolmessa päivässä, jatkoa seuraa

Lu­mi­tuu­len suun­nat­tu osa­ke­an­ti kiin­nos­ti – lu­mi­jo­ki­nen tuu­li­voi­ma­yh­tiö keräsi puoli mil­joo­naa euroa kol­mes­sa päi­väs­sä, jatkoa seuraa

08.12.2022 11:10 11
Tilaajille
Bensan keskihinta laski Suomessa viime viikolla alle kahteen euroon, diesel yhä selvästi kalliimpaa

Bensan kes­ki­hin­ta laski Suo­mes­sa viime vii­kol­la alle kahteen euroon, diesel yhä sel­väs­ti kal­liim­paa

07.12.2022 12:18 7
Turkistarhauskieltoa vaativa kansalaisaloite ylitti miljoonan kannattajan rajan, etenee Euroopan komission käsittelyyn

Tur­kis­tar­haus­kiel­toa vaativa kan­sa­lais­aloi­te ylitti mil­joo­nan kan­nat­ta­jan rajan, etenee Eu­roo­pan ko­mis­sion kä­sit­te­lyyn

07.12.2022 10:22 7
Laura Karjalainen meni 14 vuotta sitten kesätöihin Nokialle – ja työskentelee siellä edelleen: ”Mahdollisuuksiin kannattaa aina tarttua”
Mainos BusinessOulu

Laura Kar­ja­lai­nen meni 14 vuotta sitten ke­sä­töi­hin No­kial­le – ja työs­ken­te­lee siellä edel­leen: ”Mah­dol­li­suuk­siin kan­nat­taa aina tart­tua”

07.12.2022 06:00
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänään hän pukeutuu Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänään hän pu­keu­tuu Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31 3
Tilaajille
100-vuotias jätealan perheyritys Veikko Lehti on aloittanut toimintansa Oulussa – ”Autamme asiakkaitamme pääsemään vaikeista jätteistä eroon vastuullisesti”
Mainos Veikko Lehti Oy

100-vuo­tias jä­te­alan per­he­yri­tys Veikko Lehti on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa Oulussa – ”Au­tam­me asiak­kai­tam­me pää­se­mään vai­keis­ta jät­teis­tä eroon vas­tuul­li­ses­ti”

06.12.2022 06:00
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

05.12.2022 10:17 12
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

05.12.2022 09:29 12
Tilaajille
Täällä tehdään SSAB:n tulevaisuutta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tunnissa Luulajassa

Täällä tehdään SSAB:n tu­le­vai­suut­ta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tun­nis­sa Luu­la­jas­sa

04.12.2022 12:26 9
Tilaajille
Kokenut tapahtumajärjestäjä kritisoi Oulun monitoimiareenan julkista rahoitusta – "Hallibisnes ei ole missään maailmalla kannattavaa bisnestä"

Kokenut ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä kri­ti­soi Oulun mo­ni­toi­mi­aree­nan jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta – "Hal­li­bis­nes ei ole missään maail­mal­la kan­nat­ta­vaa bis­nes­tä"

04.12.2022 06:00 271
Tilaajille
Oulussa toimiva Euro Motor Center sai maakunnallisen yrittäjäpalkinnon – kiitosta asiakkaiden toiveiden huomioimisesta ja omistautumisesta

Oulussa toimiva Euro Motor Center sai maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non – kii­tos­ta asiak­kai­den toi­vei­den huo­mioi­mi­ses­ta ja omis­tau­tu­mi­ses­ta

03.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Kaverusten Oulussa perustama mopoliike on nykyään yksi suurimmista moottoripyöräkaupoista Suomessa – "Olemme kyllä löytäneet aina jonkun konstin mennä eteenpäin"

Ka­ve­rus­ten Oulussa pe­rus­ta­ma mo­po­lii­ke on nykyään yksi suu­rim­mis­ta moot­to­ri­pyö­rä­kau­pois­ta Suo­mes­sa – "Olemme kyllä löy­tä­neet aina jonkun konstin mennä eteen­päin"

03.12.2022 19:00 5
Tilaajille
Pienpanimojen toiminnassa murrosaika: Oululaispanimo Maistila lopettaa toimintansa toistaiseksi – "Vähän täytyy pitää lomaa ja pikkuisen hengähtää"

Pien­pa­ni­mo­jen toi­min­nas­sa mur­ro­sai­ka: Ou­lu­lais­pa­ni­mo Mais­ti­la lo­pet­taa toi­min­tan­sa tois­tai­sek­si – "Vähän täytyy pitää lomaa ja pik­kui­sen hen­gäh­tää"

03.12.2022 18:30 34
Tilaajille
Vanhemmat
Kalevassa haastatellut ja siteeratut henkilöt listattiin: Tämä kolmen nokkamiehen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärppävalmentajat nousivat korkealle

Ka­le­vas­sa haas­ta­tel­lut ja si­tee­ra­tut hen­ki­löt lis­tat­tiin: Tämä kolmen nok­ka­mie­hen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärp­pä­val­men­ta­jat nou­si­vat kor­keal­le

03.12.2022 10:00 5
Tilaajille