Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Stora Enso
Stora Enso on myynyt kolme Venäjällä sijaitsevaa tehdastaan paikalliselle johdolle

Stora Enso on myynyt kolme Ve­nä­jäl­lä si­jait­se­vaa teh­das­taan pai­kal­li­sel­le joh­dol­le

16.05.2022 10:46 5
Stora Enso myy sahansa ja puunhankintansa Venäjällä – ostajina yhtiön paikallinen johto

Stora Enso myy sahansa ja puun­han­kin­tan­sa Ve­nä­jäl­lä – os­ta­ji­na yhtiön pai­kal­li­nen johto

25.04.2022 10:25 1
Stora Enso järjestää keskustelutilaisuuden Oulun toisen paperikoneen muutossuunnitelmista – ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan

Stora Enso jär­jes­tää kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Oulun toisen pa­pe­ri­ko­neen muu­tos­suun­ni­tel­mis­ta – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti aloi­te­taan

23.03.2022 21:10 15
Stora Enso toivoo harvennushakkuista Venäjän tuontipuun korvaajaa – "Kahden miljoonan kuution lisätarve on mahdollista korvata suomalaisella puulla"

Stora Enso toivoo har­ven­nus­hak­kuis­ta Venäjän tuon­ti­puun kor­vaa­jaa – "Kahden mil­joo­nan kuution li­sä­tar­ve on mah­dol­lis­ta korvata suo­ma­lai­sel­la puulla"

16.03.2022 11:26 8
Noin 70 ukrainalaista rakentaa parhaillaan Kemin biotuotetehdasta, myös osia on tilattu Ukrainasta

Noin 70 uk­rai­na­lais­ta ra­ken­taa par­hail­laan Kemin bio­tuo­te­teh­das­ta, myös osia on tilattu Uk­rai­nas­ta

03.03.2022 07:23 1
Tilaajille
Stora Enso pysäyttää kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä – yhtiöllä on maassa noin 1 100 työntekijää

Stora Enso py­säyt­tää kaiken tuo­tan­non ja myynnin Ve­nä­jäl­lä – yh­tiöl­lä on maassa noin 1 100 työn­te­ki­jää

02.03.2022 10:17 7
Oulun kartonkituotannon lisäämisen kannattavuus selvitetään Stora Ensolla – Tehtaanjohtaja: Uudet tuotteet tukevat muovista luopumista

Oulun kar­ton­ki­tuo­tan­non li­sää­mi­sen kan­nat­ta­vuus sel­vi­te­tään Stora Ensolla – Teh­taan­joh­ta­ja: Uudet tuot­teet tukevat muo­vis­ta luo­pu­mis­ta

23.02.2022 16:00 7
Tilaajille
Stora Enso selvittää miljardi-investointia Ouluun: Käytöstä poistettu toinenkin paperikone muunnettaisiin kartonkien tuotantoon – investointi voisi tuoda parisataa työpaikkaa

Stora Enso sel­vit­tää mil­jar­di-in­ves­toin­tia Ouluun: Käy­tös­tä pois­tet­tu toi­nen­kin pa­pe­ri­ko­ne muun­net­tai­siin kar­ton­kien tuo­tan­toon – in­ves­toin­ti voisi tuoda pa­ri­sa­taa työ­paik­kaa

23.02.2022 12:31 37
Tilaajille
Oulun kahden luottamusmiehen irtisanomiset olivat laittomia, Stora Enso Oulu tuomittiin maksamaan kummallekin irtisanotulle yli sadan tuhannen euron korvaukset

Oulun kahden luot­ta­mus­mie­hen ir­ti­sa­no­mi­set olivat lait­to­mia, Stora Enso Oulu tuo­mit­tiin mak­sa­maan kum­mal­le­kin ir­ti­sa­no­tul­le yli sadan tu­han­nen euron kor­vauk­set

07.02.2022 18:17 33
Stora Enson maajohtaja: Oulun kartonkituotanto osui sopivaan saumaan, toinen kone harkinnassa alkuvuodesta – konsernin viime vuosi sujui mainiosti

Stora Enson maa­joh­ta­ja: Oulun kar­ton­ki­tuo­tan­to osui so­pi­vaan sau­maan, toinen kone har­kin­nas­sa al­ku­vuo­des­ta – kon­ser­nin viime vuosi sujui mai­nios­ti

28.01.2022 14:25 9
Tilaajille
Teollisuusliitto ja Stora Enso sopimukseen mekaanisessa metsäteollisuudessa

Teol­li­suus­liit­to ja Stora Enso so­pi­muk­seen me­kaa­ni­ses­sa met­sä­teol­li­suu­des­sa

21.01.2022 22:47
Yli tuhannen kuorman tutkimus: Stora Enson puukuljetusten päästöt vähenivät HCT-rekalla

Yli tu­han­nen kuorman tut­ki­mus: Stora Enson puu­kul­je­tus­ten päästöt vä­he­ni­vät HCT-re­kal­la

14.12.2021 10:01 5
Jo uutinen Stora Enson investointiaikeesta on Oululle loistava – kaupunki imee nyt investointeja myös uuden syväväylän ansiosta
Pääkirjoitus

Jo uutinen Stora Enson in­ves­toin­ti­ai­kees­ta on Oululle lois­ta­va – kau­pun­ki imee nyt in­ves­toin­te­ja myös uuden sy­vä­väy­län an­sios­ta

21.10.2021 20:00 16
Tilaajille
Ouluun ehkä toinenkin kartonkikone – ensimmäinen linjamuutos osoittautui kannattavaksi odotettua aikaisemmin

Ouluun ehkä toi­nen­kin kar­ton­ki­ko­ne – en­sim­mäi­nen lin­ja­muu­tos osoit­tau­tui kan­nat­ta­vak­si odo­tet­tua ai­kai­sem­min

20.10.2021 17:04 12
Tilaajille
Stora Ensolla uusia suunnitelmia Ouluun: Käytöstä poistetun paperikoneen muuntamista pakkauskartonkilinjaksi selvitetään

Stora Ensolla uusia suun­ni­tel­mia Ouluun: Käy­tös­tä pois­te­tun pa­pe­ri­ko­neen muun­ta­mis­ta pak­kaus­kar­ton­ki­lin­jak­si sel­vi­te­tään

20.10.2021 09:42 24
Tilaajille
Euroopan komissio tutkii mahdollista sellukartellia – yllätysvierailuja ainakin UPM:n ja Stora Enson tiloihin

Eu­roo­pan ko­mis­sio tutkii mah­dol­lis­ta sel­lu­kar­tel­lia – yl­lä­tys­vie­rai­lu­ja ainakin UPM:n ja Stora Enson ti­loi­hin

12.10.2021 14:50 13
Tilaajille
Stora Enso ja Paperiliitto solmivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Stora Enso ja Pa­pe­ri­liit­to sol­mi­vat yri­tys­koh­tai­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen

06.10.2021 15:36 3
Veitsiluodon viimeinen paperirulla valmistui tänään aamulla kello 8 – työt jatkuvat vielä tehtaalla, mutta paperintuotanto loppui

Veit­si­luo­don vii­mei­nen pa­pe­ri­rul­la val­mis­tui tänään aamulla kello 8 – työt jat­ku­vat vielä teh­taal­la, mutta pa­pe­rin­tuo­tan­to loppui

29.09.2021 11:26 5
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaan vuosihuoltoseisokki voi aiheuttaa hajuhaittoja ensi viikonlopusta lähtien

Stora Enson Oulun tehtaan vuo­si­huol­to­sei­sok­ki voi ai­heut­taa ha­ju­hait­to­ja ensi vii­kon­lo­pus­ta lähtien

28.09.2021 13:39 4
Stora Enson tehtaalla Kemissä paloi sivutuotekuljettimella – palo on sammutettu, ei henkilövahinkoja

Stora Enson teh­taal­la Kemissä paloi si­vu­tuo­te­kul­jet­ti­mel­la – palo on sam­mu­tet­tu, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

24.09.2021 17:42 1
Tilaajille