Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Venäläiset
Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä
Kolumni

Sota Uk­rai­nas­sa ei saa ar­ki­päi­väis­tyä

31.05.2023 08:43 5
Tilaajille
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: The Voice of Finland syrji Venäjän kansalaista tuotannossaan – "Totesimme päätöksen olleen väärä"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu: The Voice of Finland syrji Venäjän kan­sa­lais­ta tuo­tan­nos­saan – "To­te­sim­me pää­tök­sen olleen väärä"

26.04.2023 14:13 5
Suomeen muuttaneiden venäläisten erityisasiantuntijoiden määrä viisinkertaistui, myös startup-yrittäjiä tulee ennätysmääriä

Suomeen muut­ta­nei­den ve­nä­läis­ten eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den määrä vii­sin­ker­tais­tui, myös star­tup-yrit­tä­jiä tulee en­nä­tys­mää­riä

28.02.2023 10:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­läis­ten tie­tä­mät­tö­myys ei häviä ruoskan si­val­luk­sin

27.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hen­tyy­kö Venäjä länttä Putinin jäl­keen? – syvälle juur­tu­nees­ta asen­tees­ta irti pääsyyn tar­vi­taan to­den­nä­köi­ses­ti useita su­ku­pol­via

05.11.2022 05:45 5
Tilaajille
Sallan ja Posion venäläisopiskelijat palasivat syyslomalta täysilukuisina – väitteitä nuorukaisille Venäjän puolella annetuista kutsuntamääräyksistä ei ole voitu vahvistaa

Sallan ja Posion ve­nä­läis­opis­ke­li­jat pa­la­si­vat syys­lo­mal­ta täy­si­lu­kui­si­na – väit­tei­tä nuo­ru­kai­sil­le Venäjän puo­lel­la an­ne­tuis­ta kut­sun­ta­mää­räyk­sis­tä ei ole voitu vah­vis­taa

24.10.2022 15:31
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 49
Tilaajille
"Minua ei pelota antaa tätä haastattelua, minua pelottaa ydinsota" – Aleksandr Trunkovskii lähti Venäjältä ja tuli Suomeen, koska muuten hän olisi todennäköisesti joutunut joko sotaan tai vankilaan

"Minua ei pelota antaa tätä haas­tat­te­lua, minua pe­lot­taa ydin­so­ta" – Alek­sandr Trun­kovs­kii lähti Ve­nä­jäl­tä ja tuli Suo­meen, koska muuten hän olisi to­den­nä­köi­ses­ti jou­tu­nut joko sotaan tai van­ki­laan

12.10.2022 09:52 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kä­sit­tä­mä­tön­tä, että meille ker­ro­taan maamme hal­li­tuk­sen suun­nas­ta itä­ra­jan sul­ke­mi­sen olevan mah­do­ton­ta

21.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa
Kolumni

Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä ki­vat­kaan ihmiset aina ole oi­keas­sa

07.08.2022 14:00 12
Tilaajille
Viestintäsovelluksissa käytävä vilkas keskustelu tuo esille venäläisten moniäänisyyttä
Kolumni

Vies­tin­tä­so­vel­luk­sis­sa käytävä vilkas kes­kus­te­lu tuo esille ve­nä­läis­ten mo­ni­ää­ni­syyt­tä

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Tieto lisää tuskaa – mölinä kelpaa kun venäläiset tukkivat korvansa ikäviltä tosiasioilta
Kolumni

Tieto lisää tuskaa – mölinä kelpaa kun ve­nä­läi­set tuk­ki­vat kor­van­sa ikä­vil­tä to­si­asioil­ta

03.04.2022 14:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä Vla­di­mir, kyllä nyt pitää olla huo­lis­saan maasi koh­ta­los­ta

03.04.2022 05:30 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Venäläisten vitsit ovat käyneet vähiin Vladimir Putinin aikakaudella
Essee

Viikon lo­puk­si: Ve­nä­läis­ten vitsit ovat käyneet vähiin Vla­di­mir Putinin ai­ka­kau­del­la

01.04.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodan lait

21.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me ta­val­li­set ihmiset voi­sim­me tehdä, että rauha täällä säi­lyi­si?

17.03.2022 05:00
Tilaajille
Murmanskilaiset Olga ja Dimitriy ovat aivan eri mieltä Ukrainan sodasta – Olga harkitsee muuttoa pois maasta, Dimitriyn radiokanavalla ei politikoida

Mur­mans­ki­lai­set Olga ja Di­mit­riy ovat aivan eri mieltä Uk­rai­nan sodasta – Olga har­kit­see muuttoa pois maasta, Di­mit­riyn ra­dio­ka­na­val­la ei po­li­ti­koi­da

12.03.2022 13:40 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomi on ve­nä­läis­ten sil­mis­sä kaikkea muuta kuin tsuh­nien maa, ja tämä suh­tau­tu­mi­nen on meille suu­rek­si eduksi

16.11.2021 20:00 48
Tilaajille