Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Vetytalous: Kii­min­ki­läi­nen pro­fes­so­ri va­roit­taa nopean startin ris­keis­tä

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Syrjintä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ki­jän ras­kaus­ku­lut siir­ret­tä­vä ko­ko­naan valtion mak­set­ta­vak­si

11.11.2023 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mis­ta on pu­hut­ta­va – kun yk­si­löl­li­syys ja oma etu ko­ros­tu­vat, on helppo syrjiä muita

18.10.2023 06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­daan­ko erot­ta­mal­la ra­ken­taa syr­jin­näs­tä vapaata yh­tei­söä?

17.10.2023 05:00 2
Oulun Opiskelevat Kokoomusnuoret erotettiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta vuoden määräajaksi – Pitävät tarroista tullutta rangaistusta kohtuuttomana

Oulun Opis­ke­le­vat Ko­koo­mus­nuo­ret ero­tet­tiin Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nas­ta vuoden mää­rä­ajak­si – Pitävät tar­rois­ta tul­lut­ta ran­gais­tus­ta koh­tuut­to­ma­na

14.10.2023 20:42 88
Tilaajille
Oulussa opiskelevat Harini Nanayakkara ja Dimuthu Lakshan joutuivat ravintolassa huutelun kohteeksi –  Valtaosa Kalevan kyselyyn vastanneista opiskelijoista on huolissaan rasismista

Oulussa opis­ke­le­vat Harini Na­nayak­ka­ra ja Dimuthu Lakshan jou­tui­vat ra­vin­to­las­sa huu­te­lun koh­teek­si – Val­ta­osa Kalevan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opis­ke­li­jois­ta on huo­lis­saan ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Ihmisarvon puolustus ja rasismin vastustaminen ei ole hölinää vaan kuuluu politiikan ytimeen siinä kuin valtiontalouden hoitokin
Pääkirjoitus

Ih­mis­ar­von puo­lus­tus ja ra­sis­min vas­tus­ta­mi­nen ei ole hölinää vaan kuuluu po­li­tii­kan ytimeen siinä kuin val­tion­ta­lou­den hoi­to­kin

07.09.2023 20:00 26
Tilaajille
Tärkeä tiedonanto, jonka lupausten on ulotuttava hallituksesta myös eduskuntaryhmiin ja paikallistasolle
Pääkirjoitus

Tärkeä tie­do­nan­to, jonka lu­paus­ten on ulo­tut­ta­va hal­li­tuk­ses­ta myös edus­kun­ta­ryh­miin ja pai­kal­lis­ta­sol­le

31.08.2023 20:00 22
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 19:00 23
Tilaajille
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa yhä enemmän yhteydenottoja – "Yleinen turvattomuuden tunne saattaa olla kasvamassa etnisissä vähemmistöissämme"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu saa yhä enemmän yh­tey­den­ot­to­ja – "Y­lei­nen tur­vat­to­muu­den tunne saattaa olla kas­va­mas­sa et­ni­sis­sä vä­hem­mis­töis­säm­me"

18.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Kyetäänkö Suomessa tunnistamaan rasismia?

Pu­hee­nai­he: Kye­tään­kö Suo­mes­sa tun­nis­ta­maan ra­sis­mia?

23.07.2023 08:00 16
Tilaajille
Työryhmä valmistelee hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä

Työ­ryh­mä val­mis­te­lee hal­li­tuk­sen tie­don­an­toa yh­den­ver­tai­suu­den, ta­sa-ar­von ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä

18.07.2023 12:20 10
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: The Voice of Finland syrji Venäjän kansalaista tuotannossaan – "Totesimme päätöksen olleen väärä"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu: The Voice of Finland syrji Venäjän kan­sa­lais­ta tuo­tan­nos­saan – "To­te­sim­me pää­tök­sen olleen väärä"

26.04.2023 14:13 5
Rasismin torjunta ei ole vaikeaa –  se alkaa tavallisesta arjesta
Pääkirjoitus

Ra­sis­min tor­jun­ta ei ole vaikeaa – se alkaa ta­val­li­ses­ta arjesta

24.03.2023 20:00 7
Tilaajille
Yle syrji riskiryhmään kuuluvaa vammaista henkilöä kieltämällä kasvomaskin käytön vaalitentissä

Yle syrji ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vaa vam­mais­ta hen­ki­löä kiel­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kin käytön vaa­li­ten­tis­sä

29.11.2022 15:43
Vaikeavammaista poliisia syrjittiin Oulun poliisilaitoksella – hovioikeus korotti hyvityskorvauksia

Vai­kea­vam­mais­ta po­lii­sia syr­jit­tiin Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la – ho­vi­oi­keus korotti hy­vi­tys­kor­vauk­sia

21.11.2022 15:11 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­niim­pi saa paikan – ul­ko­nä­kö­syr­jin­tää olisi syytä tutkia tie­teel­li­ses­ti

13.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Työmarkkinajärjestöt: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta minkäänlaista syrjintää työpaikoilla

Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt: Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei oikeuta min­kään­lais­ta syr­jin­tää työ­pai­koil­la

16.03.2022 09:40 1
Korkein hallinto-oikeus katsoi Finnairin syrjineen vammaista matkustajaa – Yhdenvertaisuusvaltuutettu: "Tärkeä ennakkopäätös vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi"

Korkein hal­lin­to-oi­keus katsoi Finn­ai­rin syr­ji­neen vam­mais­ta mat­kus­ta­jaa – Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu: "Tärkeä en­nak­ko­pää­tös vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­sek­si"

22.12.2021 12:57 4
Saamelaisten kohtelua selvittävä komissio toivottavasti edistää sekä totuuden julkituloa että sovintoa
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­ten koh­te­lua sel­vit­tä­vä ko­mis­sio toi­vot­ta­vas­ti edistää sekä to­tuu­den jul­ki­tu­loa että so­vin­toa

02.11.2021 20:00 22
Tilaajille
Onko Afrikan tähti kamala peli? – Se on kamala peli, ei kahta sanaa
Kolumni

Onko Afrikan tähti kamala peli? – Se on kamala peli, ei kahta sanaa

31.10.2021 14:00 47
Tilaajille