Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Ukrainan kriisi
Valio sai viimein myytyä Venäjän toimintonsa, ostajaksi tuli venäläinen Velkom Group – kaupassa meni huippusuosittu Viola-sulatejuusto

Valio sai viimein myytyä Venäjän toi­min­ton­sa, os­ta­jak­si tuli ve­nä­läi­nen Velkom Group – kau­pas­sa meni huip­pu­suo­sit­tu Vio­la-su­la­te­juus­to

26.04.2022 10:27 5
Tilaajille
Oululaistenori Petrus Schroderuksen tukivideota Ukrainalle on katsottu jo 300 000 kertaa

Ou­lu­lais­te­no­ri Petrus Schro­de­ruk­sen tu­ki­vi­deo­ta Uk­rai­nal­le on kat­sot­tu jo 300 000 kertaa

25.04.2022 14:31 5
Tilaajille
Venäjän kerrotaan pommittaneen tehdasta, missä piti valmistaa paineastian osia Fennovoimalle

Venäjän ker­ro­taan pom­mit­ta­neen teh­das­ta, missä piti val­mis­taa pai­ne­as­tian osia Fen­no­voi­mal­le

20.04.2022 13:38 14
Tilaajille
Venäläiset valtasivat Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella – tiedustelutietojen mukaan Mariupolin hidas valtaaminen huolettaa venäläiskomentajia

Ve­nä­läi­set val­ta­si­vat Kre­min­nan kau­pun­gin Lu­hans­kin alueel­la – tie­dus­te­lu­tie­to­jen mukaan Ma­riu­po­lin hidas val­taa­mi­nen huo­let­taa ve­nä­läis­ko­men­ta­jia

18.04.2022 21:42 1
YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo yli viisi miljoonaa ihmistä

YK:n mukaan Uk­rai­nas­ta on paennut Venäjän hyök­käys­so­taa jo yli viisi mil­joo­naa ihmistä

18.04.2022 08:25 19
Näkökulma: Hidas tšuhna näyttää nyt poikkeuksellista ripeyttä turvallisuusselonteossa – Suomen kansa kirittää poliitikkoja tekemään oikean Nato-valinnan

Nä­kö­kul­ma: Hidas tšuhna näyttää nyt poik­keuk­sel­lis­ta ri­peyt­tä tur­val­li­suus­se­lon­teos­sa – Suomen kansa ki­rit­tää po­lii­tik­ko­ja te­ke­mään oikean Na­to-va­lin­nan

13.04.2022 16:05 5
Tilaajille
Presidentti Niinistö medioille: Suomen Nato-ratkaisu valmis ennen sotilasliiton kesäkuun huippukokousta, tutkijan mukaan turvallisuusselonteko sisälsi "poikkeuksellisen suoraa puhetta"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö me­dioil­le: Suomen Na­to-rat­kai­su valmis ennen so­ti­las­lii­ton ke­sä­kuun huip­pu­ko­kous­ta, tut­ki­jan mukaan tur­val­li­suus­se­lon­te­ko sisälsi "poik­keuk­sel­li­sen suoraa pu­het­ta"

13.04.2022 19:13 42
Vladimir Putin pitää kiinni syistään hyökätä Ukrainaan – kehuu venäläisjoukkojen toimintaa

Vla­di­mir Putin pitää kiinni syis­tään hyökätä Uk­rai­naan – kehuu ve­nä­läis­jouk­ko­jen toi­min­taa

12.04.2022 19:23 14
Väitteille kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa kaivataan todisteita pikaisesti – Yhdysvallat: On täysin mahdollista, että Venäjä voisi käyttää kemiallisia aseita Mariupolissa

Väit­teil­le ke­mial­lis­ten aseiden käy­tös­tä Uk­rai­nas­sa kai­va­taan to­dis­tei­ta pi­kai­ses­ti – Yh­dys­val­lat: On täysin mah­dol­lis­ta, että Venäjä voisi käyttää ke­mial­li­sia aseita Ma­riu­po­lis­sa

13.04.2022 00:12 8
Suomen Nato-raportoija François Heisbourg kehottaa kiirehtimään: Nato-hakemus saatava maaliin ennen kuin USA kääntyy kohti presidentinvaaleja

Suomen Na­to-ra­por­toi­ja François Heis­bourg ke­hot­taa kii­reh­ti­mään: ­Na­to-ha­ke­mus ­saa­ta­va maaliin ennen kuin USA kääntyy kohti pre­si­den­tin­vaa­le­ja

12.04.2022 18:30 7
Tilaajille
Kreml ärähtää: Suomen ja Ruotsin Nato-aikeet eivät tuo vakautta Eurooppaan

Kreml äräh­tää: Suomen ja Ruotsin Na­to-ai­keet eivät tuo va­kaut­ta Eu­roop­paan

11.04.2022 14:03 9
Kymmeniä kuoli raketti-iskussa rautatieasemalle Itä-Ukrainassa – Venäläisjoukot vetäytyneet lähes täysin Pohjois-Ukrainasta

Kym­me­niä kuoli ra­ket­ti-is­kus­sa rau­ta­tie­ase­mal­le Itä-Uk­rai­nas­sa – Ve­nä­läis­jou­kot ve­täy­ty­neet lähes täysin Poh­jois-Uk­rai­nas­ta

08.04.2022 21:58 7
Mitä Zelenskyi sanoo suomalaisille? "Ihan varmasti viittaus talvisotaan"

Mitä Ze­lens­kyi sanoo suo­ma­lai­sil­le? "Ihan var­mas­ti viit­taus tal­vi­so­taan"

08.04.2022 11:29
Ukrainan sodan tilanne: mitä Venäjä valmistelee?

Uk­rai­nan sodan ti­lan­ne: mitä Venäjä val­mis­te­lee?

07.04.2022 12:50
Yhdysvaltojen mukaan Venäjä uhkailee muita YK:n jäsenmaita äänestyksen alla

Yh­dys­val­to­jen mukaan Venäjä uh­kai­lee muita YK:n jä­sen­mai­ta ää­nes­tyk­sen alla

07.04.2022 12:18 1
Presidentti Zelenskyi vieraili Butshassa – puhui tunteikkaana tapahtumista: “Tämä on enemmän kuin kansanmurha”

Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi vie­rai­li Bu­tshas­sa – puhui tun­teik­kaa­na ta­pah­tu­mis­ta: “Tämä on enemmän kuin kan­san­mur­ha”

05.04.2022 15:51 4
Tältä näyttää kauhuja kokeneessa Butshan kaupungissa – kuvamateriaali voi järkyttää

Tältä näyttää kauhuja ko­ke­nees­sa Butshan kau­pun­gis­sa – ku­va­ma­te­riaa­li voi jär­kyt­tää

05.04.2022 15:41 4
Fennovoima perui sponsorointinsa – yhtiö ei solmi nyt uusia sopimuksia

Fen­no­voi­ma perui spon­so­roin­tin­sa – yhtiö ei solmi nyt uusia so­pi­muk­sia

04.04.2022 19:15
Tilaajille
Oululaisministeri Hanna Sarkkinen vaatii: Pakotteita laajennettava Venäjän raakuuksien vuoksi – myös energiasektoria harkittava vakavasti

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen vaatii: Pa­kot­tei­ta laa­jen­net­ta­va Venäjän raa­kuuk­sien vuoksi – myös ener­gia­sek­to­ria har­kit­ta­va va­ka­vas­ti

04.04.2022 13:41 21
Tilaajille
Putinin tiedottajan mukaan Venäjä voisi käyttää ydinasetta, jos sen olemassaoloa uhattaisiin – Venäjä aloitti ydinaseilla pelottelun jo sotansa alkuvaiheilla

Putinin tie­dot­ta­jan mukaan Venäjä voisi käyttää ydi­na­set­ta, jos sen ole­mas­sa­oloa uhat­tai­siin – Venäjä aloitti ydin­aseil­la pe­lot­te­lun jo sotansa al­ku­vai­heil­la

23.03.2022 06:40 41