Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Ukrainan kriisi
Oululaisilta lämmintä vaatetta Ukrainaan – Laatikkolähetyksen järjestänyt Anastasija Kakhovska tyytyväinen Hersonin palauttamisesta: "Emme ikinä unohda hintaa"

Ou­lu­lai­sil­ta läm­min­tä vaa­tet­ta Uk­rai­naan – Laa­tik­ko­lä­he­tyk­sen jär­jes­tä­nyt Anas­ta­si­ja Kak­hovs­ka tyy­ty­väi­nen Her­so­nin pa­laut­ta­mi­ses­ta: "Emme ikinä unohda hintaa"

16.11.2022 06:00 4
Tilaajille
SPR perustaa Länsi-Ukrainaan kymmenen liikkuvaa terveysklinikkaa

SPR pe­rus­taa Län­si-Uk­rai­naan kym­me­nen liik­ku­vaa ter­veys­kli­nik­kaa

19.10.2022 18:54
Analyysi: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä kovempaa ukrainalaisvihaa – Vanhoja valheitaan syventämällä diktaattori ylipuhuu sotilasikäisiä venäläisiä armeijaan

Ana­lyy­si: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä ko­vem­paa uk­rai­na­lais­vi­haa – Vanhoja val­hei­taan sy­ven­tä­mäl­lä dik­taat­to­ri yli­pu­huu so­ti­las­ikäi­siä ve­nä­läi­siä ar­mei­jaan

21.09.2022 12:00 39
Tilaajille
Presidentti Zelenskyi varoittaa Venäjän saattavan asettaa ukrainalaissotilaita oikeuden eteen Ukrainan itsenäisyyspäivänä

Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi va­roit­taa Venäjän saat­ta­van asettaa uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta oi­keu­den eteen Uk­rai­nan it­se­näi­syys­päi­vä­nä

22.08.2022 06:49 14
Analyysi: Ukraina valmistelee vastahyökkäystä, mutta Venäjä etenee yhä idässä – näistä syistä sodan ratkaisu voi olla askeleen lähempänä

Ana­lyy­si: Ukraina val­mis­te­lee vas­ta­hyök­käys­tä, mutta Venäjä etenee yhä idässä – näistä syistä sodan rat­kai­su voi olla as­ke­leen lä­hem­pä­nä

31.07.2022 10:15 6
Tilaajille
Venäjän sotilaalliset tavoitteet Ukrainassa eivät enää rajoitu vain maan itäosaan – suunnitteilla "kansanäänestyksiä" joiden avulla alueet vallataan

Venäjän so­ti­laal­li­set ta­voit­teet Uk­rai­nas­sa eivät enää rajoitu vain maan itä­osaan – suun­nit­teil­la "kan­sa­nää­nes­tyk­siä" joiden avulla alueet val­la­taan

20.07.2022 18:22 34
Ukraina korjaa propagandan ja korruption jälkiä – korkeiden viranomaisten hyllyttämiset tuskin nakertavat Ukrainan yhtenäisyyttä, arvioi kenraalimajuri evp. Pekka Toveri

Ukraina korjaa pro­pa­gan­dan ja kor­rup­tion jälkiä – kor­kei­den vi­ran­omais­ten hyl­lyt­tä­mi­set tuskin na­ker­ta­vat Uk­rai­nan yh­te­näi­syyt­tä, arvioi ken­raa­li­ma­ju­ri evp. Pekka Toveri

18.07.2022 17:01 7
Tilaajille
Venäjä on iskenyt ainakin kymmenen ohjuksen voimin Mykolajivin kaupunkiin, kertovat viranomaiset – "He hyökkäävät koulutustamme vastaan"

Venäjä on iskenyt ainakin kym­me­nen oh­juk­sen voimin My­ko­la­ji­vin kau­pun­kiin, ker­to­vat vi­ran­omai­set – "He hyök­kää­vät kou­lu­tus­tam­me vas­taan"

15.07.2022 16:43 20
Ukrainan puolustusministeri: Maan joukkojen vahvuus noin miljoonassa – presidentti antanut käskyn vallata rannikkoalueet takaisin

Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: Maan jouk­ko­jen vahvuus noin mil­joo­nas­sa – pre­si­dent­ti antanut käskyn vallata ran­nik­ko­alueet ta­kai­sin

11.07.2022 19:54 23
Maiden odotushuoneessa tulee aika pitkäksi – EU-jäsenyyden porrastaminen voisi olla ratkaisu kiireiselle Ukrainalle ja lähes 20 vuotta odottaneille

Maiden odo­tus­huo­nees­sa tulee aika pit­käk­si – EU-jä­se­nyy­den por­ras­ta­mi­nen voisi olla rat­kai­su kii­rei­sel­le Uk­rai­nal­le ja lähes 20 vuotta odot­ta­neil­le

28.06.2022 16:00 2
Tilaajille
Zelenskyin neuvonantaja: Taistelu Sjeverodonetskista ja Lysytshanskista saavuttanut huipentumansa

Ze­lens­kyin neu­vo­nan­ta­ja: Tais­te­lu Sje­ve­ro­do­nets­kis­ta ja Ly­sy­tshans­kis­ta saa­vut­ta­nut hui­pen­tu­man­sa

23.06.2022 14:41 14
Ukrainan Zelenskyi: Ukrainan ja Puolan välisellä raja-asemalla kapasiteettia kasvatettu 50 prosenttia

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi: Uk­rai­nan ja Puolan vä­li­sel­lä ra­ja-ase­mal­la ka­pa­si­teet­tia kas­va­tet­tu 50 pro­sent­tia

21.06.2022 06:43
Ajatushautomo: Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Sjeverodonetskin tällä viikolla – Luhanskin kuvernöörin mukaan Venäjällä tarpeeksi tulivoimaa "laajamittaiseen hyökkäykseen"

Aja­tus­hau­to­mo: Uk­rai­nan vi­ran­omai­set uskovat Venäjän pyr­ki­vän val­taa­maan Sje­ve­ro­do­nets­kin tällä vii­kol­la – Lu­hans­kin ku­ver­nöö­rin mukaan Ve­nä­jäl­lä tar­peek­si tu­li­voi­maa "laa­ja­mit­tai­seen hyök­käyk­seen"

21.06.2022 06:42 2
Ukrainan Zelenskyi: Venäjältä odotettavissa voimakkaampia toimia tällä viikolla – Ukrainan määrä kuulla päätös EU:n jäsenehdokkuudesta

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi: Ve­nä­jäl­tä odo­tet­ta­vis­sa voi­mak­kaam­pia toimia tällä vii­kol­la – Uk­rai­nan määrä kuulla päätös EU:n jä­sen­eh­dok­kuu­des­ta

20.06.2022 12:10
Etelä-Ukrainan uutistiimi jatkaa sisulla – Suomessa oleva Yuliia Shchetyna luottaa kotiseutuunsa Hersoniin: "Miehitetyllä alueella ei ole turvallista"

Ete­lä-Uk­rai­nan uu­tis­tii­mi jatkaa sisulla – Suo­mes­sa oleva Yuliia Shche­ty­na luottaa ko­ti­seu­tuun­sa Her­so­niin: "Mie­hi­te­tyl­lä alueel­la ei ole tur­val­lis­ta"

18.06.2022 19:56
Tilaajille
Ukrainan Zelenskyi: Donbassin alueen taistelut osoittavat sodan suuntaa

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi: Don­bas­sin alueen tais­te­lut osoit­ta­vat sodan suuntaa

15.06.2022 06:29 6
Venäjän puolustusministeriö kertoo suorittavansa keskiviikkona "humanitaarisen operaation" siviilien evakuoimiseksi Sjevjerodonetskista

Venäjän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö kertoo suo­rit­ta­van­sa kes­ki­viik­ko­na "hu­ma­ni­taa­ri­sen ope­raa­tion" si­vii­lien eva­kuoi­mi­sek­si Sjev­je­ro­do­nets­kis­ta

15.06.2022 06:27 7
Ukrainan Zelenskyi: Donbassin taistelut Euroopan historian raaimmat

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi: Don­bas­sin tais­te­lut Eu­roo­pan his­to­rian raaim­mat

14.06.2022 06:30 23
Analyysi: Nato-jäsenyydelle tai Venäjän sodan loppumiselle ei osata antaa aikajanaa – Yksi merkittävä muutos kuului Kultarantaan kootun eliitin puheissa

Ana­lyy­si: Na­to-jä­se­nyy­del­le tai Venäjän sodan lop­pu­mi­sel­le ei osata antaa ai­ka­ja­naa – Yksi mer­kit­tä­vä muutos kuului Kul­ta­ran­taan kootun eliitin pu­heis­sa

13.06.2022 16:32 4
Tilaajille
Itärajan sotahistoriallisissa matkailukohteisissa vilkas kesä

Itä­ra­jan so­ta­his­to­rial­li­sis­sa mat­kai­lu­koh­tei­sis­sa vilkas kesä

31.05.2022 09:36