Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Turvapaikanhakijat
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan tänä vuonna – Kuusamossa vastaanottokeskuksen yksityisasuntoihin sijoitettu osa jatkaa

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan tänä vuonna – Kuu­sa­mos­sa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa

06.07.2023 14:13
Tilaajille
Afganistanilainen huippukirurgi pakeni tappajia Ouluun – nyt hän kouluttaa kotimaansa naisia salaa eikä pelkää, vaikka talibanilta satelee uhkauksia

Af­ga­nis­ta­ni­lai­nen huip­pu­ki­rur­gi pakeni tap­pa­jia Ouluun – nyt hän kou­lut­taa ko­ti­maan­sa naisia salaa eikä pelkää, vaikka ta­li­ba­nil­ta satelee uh­kauk­sia

25.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Suomi odottaa EU:n linjausta ennen kuin se päättää satojen Venäjän kutsuntoja paenneiden kohtalosta – yli tuhat venäläistä on hakenut turvapaikkaa

Suomi odottaa EU:n lin­jaus­ta ennen kuin se päättää satojen Venäjän kut­sun­to­ja paen­nei­den koh­ta­los­ta – yli tuhat ve­nä­läis­tä on hakenut tur­va­paik­kaa

18.05.2023 08:32 13
Syyrialainen Mosa ja suomalainen Antti kohtasivat Rovaniemen vastaanottokeskuksessa keskellä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kaksoiselämäkerran kirjoittajia

Syy­ria­lai­nen Mosa ja suo­ma­lai­nen Antti koh­ta­si­vat Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa kes­kel­lä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kak­sois­elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­jia

18.02.2023 12:15 1
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

12.02.2023 15:35 8
Tilaajille
Lähes 65 000 venäläistä on tullut ja yli 25 000 jäänyt Suomeen liikekannallepanon jälkeen – Kritiikkiä sijoittamisesta vierekkäin ukrainalaisten kanssa

Lähes 65 000 ve­nä­läis­tä on tullut ja yli 25 000 jäänyt Suomeen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jälkeen – Kri­tiik­kiä si­joit­ta­mi­ses­ta vie­rek­käin uk­rai­na­lais­ten kanssa

03.10.2022 17:28 6
Tilaajille
Ukrainalaisten ja venäläisten sijoittamista selvitetään, Oulusta turvapaikanhakijoita siirretään muun muassa Kemiin – "Meillä on myös pariskuntia, joissa toinen on ukrainalainen ja toinen venäläinen"

Uk­rai­na­lais­ten ja ve­nä­läis­ten si­joit­ta­mis­ta sel­vi­te­tään, Oulusta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta siir­re­tään muun muassa Kemiin – "Meillä on myös pa­ris­kun­tia, joissa toinen on uk­rai­na­lai­nen ja toinen ve­nä­läi­nen"

03.10.2022 14:25 1
Tilaajille
Sisäministeriö: Venäläisten turvapaikkahakemusten määrä ei ole kasvanut liikekannallepanon seurauksena – viikossa hakemuksia on kirjattu noin 90 kappaletta

Si­sä­mi­nis­te­riö: Ve­nä­läis­ten tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä ei ole kas­va­nut lii­ke­kan­nal­le­pa­non seu­rauk­se­na – vii­kos­sa ha­ke­muk­sia on kir­jat­tu noin 90 kap­pa­let­ta

27.09.2022 16:49 4
Itärajan ylitykset pohjoisen erämaassa ovat lisääntyneet selvästi – rajan tilanne on tehostetussa tarkkailussa, mutta resursseja ei ole vielä lisätty

Itä­ra­jan yli­tyk­set poh­joi­sen erä­maas­sa ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti – rajan tilanne on te­hos­te­tus­sa tark­kai­lus­sa, mutta re­surs­se­ja ei ole vielä lisätty

26.09.2022 16:06 12
Tilaajille
Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tuotteita myydään Pikisaaressa viikonloppuna

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten yrit­tä­jien tuot­tei­ta myydään Pi­ki­saa­res­sa vii­kon­lop­pu­na

24.08.2022 09:39 1
Järjestetty pakolaisaalto on riski, mutta sitä ei pidä torjua isompien turvallisuusuhkien kustannuksella
Pääkirjoitus

Jär­jes­tet­ty pa­ko­lais­aal­to on riski, mutta sitä ei pidä torjua isom­pien tur­val­li­suus­uh­kien kus­tan­nuk­sel­la

06.06.2022 20:00 34
Tilaajille
Kun yhteiskunta kääntää turvapaikanhakijalle selkänsä, Sanna Valtonen ottaa ohjat – "Hirveä huoli paperittomista ihmisistä ja heidän tulevaisuudestaan"

Kun yh­teis­kun­ta kääntää tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­le sel­kän­sä, Sanna Val­to­nen ottaa ohjat – "Hirveä huoli pa­pe­rit­to­mis­ta ih­mi­sis­tä ja heidän tu­le­vai­suu­des­taan"

26.04.2022 11:19 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la on oikeus tur­vat­tuun elämään – osoi­te­taan so­li­daa­ri­suut­ta myös Eu­roo­pan ul­ko­puo­lel­ta saa­pu­nei­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan

07.04.2022 06:00 15
Tilaajille
Pakolaisesta kasvoi päättäjä – kemiläinen Albana Mustafi kantaa etnisiä juuriaan jo nimessään, pakolaisperheen elämä löysi uomansa Perämeren rannalta Kemistä

Pa­ko­lai­ses­ta kasvoi päät­tä­jä – ke­mi­läi­nen Albana Mustafi kantaa etnisiä juu­riaan jo ni­mes­sään, pa­ko­lais­per­heen elämä löysi uomansa Pe­rä­me­ren ran­nal­ta Kemistä

27.03.2022 07:30
Tilaajille
Ministeriö selvittää, voitaisiinko todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia käsitellä jo rajalla

Mi­nis­te­riö sel­vit­tää, voi­tai­siin­ko to­den­nä­köi­ses­ti pe­rus­teet­to­mia tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia kä­si­tel­lä jo rajalla

15.03.2022 20:32
Päiväkausien mittainen matka läpi sodan ja koko Euroopan päättyi lopulta maalaiskylän rauhaan Pyhännälle – Ukrainan sota näkyy jo kaikissa Pohjois-Suomen vastaanottokeskuksissa

Päi­vä­kau­sien mit­tai­nen matka läpi sodan ja koko Eu­roo­pan päättyi lopulta maa­lais­ky­län rauhaan Py­hän­näl­le – Uk­rai­nan sota näkyy jo kai­kis­sa Poh­jois-Suo­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa

09.03.2022 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leik­si paitsi pa­ko­lai­set, myös ve­nä­läi­set so­ti­las­kar­ku­rit

27.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Oulun vastaanottokeskuksella on hyvät resurssit ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Ukrainasta – "Meillä on Pohjois-Suomessa oma valmiusroolimme ja pystymme hoitamaan sen eri tilanteissa"

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­sel­la on hyvät re­surs­sit ottaa vastaan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Uk­rai­nas­ta – "­Meil­lä on Poh­jois-Suo­mes­sa oma val­mius­roo­lim­me ja pys­tym­me hoi­ta­maan sen eri ti­lan­teis­sa"

24.02.2022 14:15 11
Tilaajille
Turkista Raaheen matkanneessa rahtilaivassa mukana salamatkustaja – haki Suomesta turvapaikkaa, vietiin Oulun vastaanottokeskukseen

Tur­kis­ta Raaheen mat­kan­nees­sa rah­ti­lai­vas­sa mukana sa­la­mat­kus­ta­ja – haki Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa, vietiin Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­seen

22.02.2022 13:23
Tilaajille
"Diesel maksaa rajan takana 50 senttiä litralta ja sillä ajaa 200 kilometriä enemmän", sanoo kuhmolainen Jani Kärnä – lue, mitä muuta pohditaan keskusteluihin nousseella itärajalla

"Diesel maksaa rajan takana 50 senttiä lit­ral­ta ja sillä ajaa 200 ki­lo­met­riä enem­män", sanoo kuh­mo­lai­nen Jani Kärnä – lue, mitä muuta poh­di­taan kes­kus­te­lui­hin nous­seel­la itä­ra­jal­la

24.12.2021 14:30 24
Tilaajille