Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Maahanmuuttajat
Oulunruotsalainen Sampo Backman hämmensi inttikavereita puhumalla "raakahöylästä" – Kaupungista lähti tuhansittain ihmisiä Ruotsiin töihin, mutta sitten alkoi paluumuutto

Ou­lun­ruot­sa­lai­nen Sampo Backman häm­men­si int­ti­ka­ve­rei­ta pu­hu­mal­la "raa­ka­höy­läs­tä" – Kau­pun­gis­ta lähti tu­han­sit­tain ihmisiä Ruot­siin töihin, mutta sitten alkoi pa­luu­muut­to

31.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Kauppatieteiden maisteri Ousman, 36, ajaa Oulussa Woltia ja siivoaa – Hyppäsimme pitkää päivää tekevän miehen kyytiin

Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri Ousman, 36, ajaa Oulussa Woltia ja siivoaa – Hyp­pä­sim­me pitkää päivää tekevän miehen kyytiin

20.01.2024 05:00 120
Tilaajille
Kun Timo Räihä tapasi Yan Zhangin, mies päätti opetella kiinaa – Nyt Jenniksi kutsuttu nainen on Iin vuoden yrittäjä

Kun Timo Räihä tapasi Yan Zhan­gin, mies päätti ope­tel­la kiinaa – Nyt Jen­nik­si kut­sut­tu nainen on Iin vuoden yrit­tä­jä

02.01.2024 05:00 11
Tilaajille
Oululainen Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – Yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Ou­lu­lai­nen Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 06:00 29
Tilaajille
Suomea murtaen puhuvia työnhakijoita syrjitään Oulussa, sanoo heille töitä välittävä Johanna Karjula – ”Piilorasismi on tuttu ilmiö meilläkin, valitettavasti”

Suomea murtaen puhuvia työn­ha­ki­joi­ta syr­ji­tään Ou­lus­sa, sanoo heille töitä vä­lit­tä­vä Johanna Karjula – ”Pii­lo­ra­sis­mi on tuttu ilmiö meil­lä­kin, va­li­tet­ta­vas­ti”

13.09.2023 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­ja­las­ten kie­li­tai­toon on kiin­ni­tet­tä­vä enemmän huo­mio­ta

28.08.2023 07:30 20
Tilaajille
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

27.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Fawad Nazarin, 23, työ on mennä sinne, missä oululaisnuoret liikkuvat – Tehtävänä on auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia nuoria

Fawad Na­za­rin, 23, työ on mennä sinne, missä ou­lu­lais­nuo­ret liik­ku­vat – Teh­tä­vä­nä on auttaa eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

02.06.2023 18:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­ka­ko­neis­to yli­kuor­mi­tet­tu – yhden fyy­si­sen tun­nis­ta­mis­pro­ses­sin luulisi riit­tä­vän seit­se­män eril­li­sen sijasta

30.04.2023 05:15
Tilaajille
Olisiko tässä Suomen mäkihypyn pelastus? Oulussa parhaillaan kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori maahanmuuttajataustainen nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Olisiko tässä Suomen mä­ki­hy­pyn pe­las­tus? Oulussa par­hail­laan ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

19.03.2023 09:00 2
Tilaajille
Syyrialainen Mosa ja suomalainen Antti kohtasivat Rovaniemen vastaanottokeskuksessa keskellä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kaksoiselämäkerran kirjoittajia

Syy­ria­lai­nen Mosa ja suo­ma­lai­nen Antti koh­ta­si­vat Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa kes­kel­lä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kak­sois­elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­jia

18.02.2023 12:15 1
Tilaajille
Suomessa asuu tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seurasimme kolmen hoitoalalle tähtäävän opiskelijan arkea Rovaniemellä

Suo­mes­sa asuu tu­han­sia kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seu­ra­sim­me kolmen hoi­to­alal­le täh­tää­vän opis­ke­li­jan arkea Ro­va­nie­mel­lä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Turvapaikka löytyi joulupukin kaupungista: Tapasimme uudelleen kolme ukrainalaisnaista, jotka pakenivat Venäjän hyökkäystä Lappiin ensimmäisten joukossa

Tur­va­paik­ka löytyi jou­lu­pu­kin kau­pun­gis­ta: Ta­pa­sim­me uu­del­leen kolme uk­rai­na­lais­nais­ta, jotka pa­ke­ni­vat Venäjän hyök­käys­tä Lappiin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

26.12.2022 21:17
Tilaajille
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Korealainen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta keskusteluissa kieli kääntyi nopeasti englanniksi – "Kansalliskielen oppiminen on kunnianosoitus maalle"

Ko­rea­lai­nen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta kes­kus­te­luis­sa kieli kääntyi no­peas­ti eng­lan­nik­si – "Kan­sal­lis­kie­len op­pi­mi­nen on kun­nian­osoi­tus maalle"

05.11.2022 06:30 6
Tilaajille
Oulu perustaa uusia kotouttamisvirkoja maahanmuuttajien tukemiseksi

Oulu pe­rus­taa uusia ko­tout­ta­mis­vir­ko­ja maa­han­muut­ta­jien tu­ke­mi­sek­si

31.10.2022 07:00 11
Tilaajille
Kauppakorkeasta valmistunut nepalilainen päätyi Ouluun siivoamaan – Abhinav Sigdyalista tuli väliinputoaja englanninkielisessä yliopistokuplassa

Kaup­pa­kor­keas­ta val­mis­tu­nut ne­pa­li­lai­nen päätyi Ouluun sii­voa­maan – Abhinav Sig­dya­lis­ta tuli vä­liin­pu­toa­ja eng­lan­nin­kie­li­ses­sä yli­opis­to­kup­las­sa

20.10.2022 06:00 30
Tilaajille
Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tuotteita myydään Pikisaaressa viikonloppuna

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten yrit­tä­jien tuot­tei­ta myydään Pi­ki­saa­res­sa vii­kon­lop­pu­na

24.08.2022 09:39 1
Teatteriteos Miriam kurkottaa yli kansallisuuksien ja sukupolvien – Oululaiset tekijät keräsivät maahanmuuttajien ja hoivakotien tarinoita

Teat­te­ri­teos Miriam kur­kot­taa yli kan­sal­li­suuk­sien ja su­ku­pol­vien – Ou­lu­lai­set tekijät ke­rä­si­vät maa­han­muut­ta­jien ja hoi­va­ko­tien ta­ri­noi­ta

05.07.2022 16:00
Tilaajille
Oulussa opetettiin aikuisia maahanmuuttajia pyöräilemään –  monella Suomeen muuttaneella ei ole aiempaa kokemusta pyöräilystä

Oulussa ope­tet­tiin ai­kui­sia maa­han­muut­ta­jia pyö­räi­le­mään –  ­mo­nel­la Suomeen muut­ta­neel­la ei ole aiempaa ko­ke­mus­ta pyö­räi­lys­tä

03.06.2022 16:00 7
Tilaajille