Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Maahanmuuttajat
Teatteriteos Miriam kurkottaa yli kansallisuuksien ja sukupolvien – Oululaiset tekijät keräsivät maahanmuuttajien ja hoivakotien tarinoita

Teat­te­ri­teos Miriam kur­kot­taa yli kan­sal­li­suuk­sien ja su­ku­pol­vien – Ou­lu­lai­set tekijät ke­rä­si­vät maa­han­muut­ta­jien ja hoi­va­ko­tien ta­ri­noi­ta

05.07.2022 16:00
Tilaajille
Oulussa opetettiin aikuisia maahanmuuttajia pyöräilemään –  monella Suomeen muuttaneella ei ole aiempaa kokemusta pyöräilystä

Oulussa ope­tet­tiin ai­kui­sia maa­han­muut­ta­jia pyö­räi­le­mään –  ­mo­nel­la Suomeen muut­ta­neel­la ei ole aiempaa ko­ke­mus­ta pyö­räi­lys­tä

03.06.2022 16:00 7
Tilaajille
Siham Maalin ja Habib Al Dleimin mukaan vieraskielisenä työllistyminen on Oulussa hankalaa, Osaamiskeskus antoi ponnahduksen takaisin työelämään – ”Me pystymme kyllä työhön”

Siham Maalin ja Habib Al Dleimin mukaan vie­ras­kie­li­se­nä työl­lis­ty­mi­nen on Oulussa han­ka­laa, Osaa­mis­kes­kus antoi pon­nah­duk­sen ta­kai­sin työe­lä­mään – ”Me pys­tym­me kyllä työhön”

04.04.2022 06:00 6
Tilaajille
Oulussa aloittavan hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten digiosaamista ja parantaa näin työmahdollisuuksia

Oulussa aloit­ta­van hank­keen ta­voit­tee­na on lisätä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten di­gi­osaa­mis­ta ja pa­ran­taa näin työ­mah­dol­li­suuk­sia

01.03.2022 10:54 2

Oulun maa­han­muut­ta­ja­neu­vos­to vuo­sil­le 2021–25 va­lit­tiin – sään­tö­jä uu­sit­tiin myös

02.11.2021 19:27 2
Maahanmuuttajien osaaminen selvitetään seuraavassa Pisa-tutkimuksessa erikseen – Tutkimusjohtaja: "Todellinen taso halutaan tietää"

Maa­han­muut­ta­jien osaa­mi­nen sel­vi­te­tään seu­raa­vas­sa Pi­sa-tut­ki­muk­ses­sa erik­seen – Tut­ki­mus­joh­ta­ja: "To­del­li­nen taso ha­lu­taan tietää"

20.10.2021 06:00 7
Tilaajille
Suomalaisten lopetettava englannin puhuminen omassa maassa – englannilla suljemme suomea osaamattoman yhteiskuntamme ulkopuolelle
Kolumni

Suo­ma­lais­ten lo­pe­tet­ta­va eng­lan­nin pu­hu­mi­nen omassa maassa – eng­lan­nil­la sul­jem­me suomea osaa­mat­to­man yh­teis­kun­tam­me ul­ko­puo­lel­le

17.10.2021 14:00 51

Ro­bot­ti­pu­he­lut tie­dus­te­le­vat Oulussa asuvien maa­han­muut­ta­jien ko­ke­muk­sis­ta ensi vii­kol­la

15.10.2021 11:14 2
"10 vuotta on mennyt, eikä muutosta näy" – Tupoksessa asuva Khaled Al Naimi on kyllästynyt seuraamaan Syyrian tilannetta sivusta

"10 vuotta on mennyt, eikä muu­tos­ta näy" – Tu­pok­ses­sa asuva Khaled Al Naimi on kyl­läs­ty­nyt seu­raa­maan Syyrian ti­lan­net­ta sivusta

15.08.2021 06:00 8
Tilaajille
Maahanmuuttajanuorten ääni ei kuulu kuntavaaleissa – ehdokkuus hirvittää, kun pitäisi ymmärtää politiikan kieltä ja vastata kaikista "oman yhteisön" ihmisistä

Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten ääni ei kuulu kun­ta­vaa­leis­sa – eh­dok­kuus hir­vit­tää, kun pitäisi ym­mär­tää po­li­tii­kan kieltä ja vastata kai­kis­ta "oman yh­tei­sön" ih­mi­sis­tä

05.06.2021 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jil­le tar­vi­taan Oulussa ope­tuk­seen, koh­taa­mi­siin ja ta­pah­tu­miin yh­tei­set tilat

25.05.2021 07:30 1
Tilaajille
Kun aikuinen opettelee pyöräilemään, tasapaino löytyy töpötellen – Huonoin mahdollinen opettaja on silloin oma puoliso

Kun ai­kui­nen opet­te­lee pyö­räi­le­mään, ta­sa­pai­no löytyy tö­pö­tel­len – Huonoin mah­dol­li­nen opet­ta­ja on silloin oma puoliso

07.05.2021 08:00 4
Tilaajille
Helsingin Sanomat julkaisi kuvan maahanmuuttajanuorista merkkivaatteissa – somessa virisi vilkas vääntö puolesta ja vastaan

Hel­sin­gin Sanomat jul­kai­si kuvan maa­han­muut­ta­ja­nuo­ris­ta merk­ki­vaat­teis­sa – somessa virisi vilkas vääntö puo­les­ta ja vastaan

03.01.2021 20:55 6
Oulu tehostaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä yhden luukun periaatteella – Hankkeeseen käytetään reilut 400 000 euroa

Oulu te­hos­taa maa­han­muut­ta­jien mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tua ja työl­lis­tyä yhden luukun pe­ri­aat­teel­la – Hank­kee­seen käy­te­tään reilut 400 000 euroa

14.12.2020 21:03 13
Tilaajille
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

03.12.2020 14:39 10
Kysyimme, saavatko maahanmuuttajat Oulussa tarpeeksi ja oikeaa tietoa koronasta: "Tiedottamiseen satsataan nyt kunnolla"

Ky­syim­me, saa­vat­ko maa­han­muut­ta­jat Oulussa tar­peek­si ja oikeaa tietoa ko­ro­nas­ta: "Tie­dot­ta­mi­seen sat­sa­taan nyt kun­nol­la"

01.12.2020 06:00 6
Tilaajille
Somalian sisällissotaa 17-vuotiaana paennut Adnaan Abdi sai oleskeluluvan pitkän yrittämisen jälkeen: "Sydämeni olisi mennyt rikki, jos minut olisi poistettu Suomesta" – nyt hän auttaa maahanmuuttajia Suomeen asettumisessa

So­ma­lian si­säl­lis­so­taa 17-vuo­tiaa­na paennut Adnaan Abdi sai oles­ke­lu­lu­van pitkän yrit­tä­mi­sen jäl­keen: "Sy­dä­me­ni olisi mennyt rikki, jos minut olisi pois­tet­tu Suo­mes­ta" – nyt hän auttaa maa­han­muut­ta­jia Suomeen aset­tu­mi­ses­sa

09.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Maahanmuuttaja-keskustelussa puhumme mieluummin oikeuksista kuin vastuista tai velvollisuuksista
Kolumni

Maa­han­muut­ta­ja-kes­kus­te­lus­sa puhumme mie­luum­min oi­keuk­sis­ta kuin vas­tuis­ta tai vel­vol­li­suuk­sis­ta

07.11.2020 14:00 1
Tilaajille
Kolme miestä syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Oulussa – Syyttäjä: Vaikka Facebook-tilit ovat yksityisiä, kyse on yleisöstä

Kolme miestä syy­tet­ty­nä kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan Oulussa – Syyt­tä­jä: Vaikka Fa­ce­book-ti­lit ovat yk­si­tyi­siä, kyse on ylei­sös­tä

24.08.2020 14:55 2
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille