Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Suomen Kulttuurirahasto
Oululainen tuore ylioppilas Ilari Lohi kertoo, miten kirjoitti täydet pisteet äidinkielen kokeesta – Lue Lohen harvinaiseen saavutukseen yltänyt essee

Ou­lu­lai­nen tuore yli­op­pi­las Ilari Lohi kertoo, miten kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta – ­Lue Lohen har­vi­nai­seen saa­vu­tuk­seen yltänyt essee

03.06.2023 11:00 14
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahasto jakoi taiteelle ja tieteelle 31,5 miljoonaa euroa – Oulun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle tuntuvaa tukea

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi tai­teel­le ja tie­teel­le 31,5 mil­joo­naa euroa – Oulun yli­opis­tos­sa teh­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le tun­tu­vaa tukea

20.02.2023 14:50
Kymmenen uutta nykynäytelmää maailmalta Suomen teattereiden lavoille – Kulttuurirahaston tuki on kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa euroa

Kym­me­nen uutta ny­ky­näy­tel­mää maail­mal­ta Suomen teat­te­rei­den la­voil­le – Kult­tuu­ri­ra­has­ton tuki on kaik­kiaan noin 1,2 mil­joo­naa euroa

27.10.2022 08:50 1
Tilaajille
Ukrainan sotaa pakeneville perheille järjestetään Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa taidetoimintaa

Uk­rai­nan sotaa pa­ke­ne­vil­le per­heil­le jär­jes­te­tään Oulun Hei­kin­har­jun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa tai­de­toi­min­taa

11.10.2022 14:16 1
Jospa kulttuuri yhdistääkin kansaa? Tuore tutkimus vihjaa, etteivät jakolinjat eri näkemysten välillä ole aina niin syviä kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää
Kolumni

Jospa kult­tuu­ri yh­dis­tää­kin kansaa? Tuore tut­ki­mus vihjaa, ett­ei­vät ja­ko­lin­jat eri nä­ke­mys­ten välillä ole aina niin syviä kuin jul­ki­nen kes­kus­te­lu antaa ym­mär­tää

03.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi ennätysmäärän apurahoja – katso kaikki apurahan saajat

Poh­jois-Poh­jan­maan Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi en­nä­tys­mää­rän apu­ra­ho­ja – katso kaikki apu­ra­han saajat

20.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahastolta 27 miljoonan euron apurahat – Pohjois-Pohjanmaalle tuli liki miljoona euroa

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta 27 mil­joo­nan euron apu­ra­hat – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tuli liki mil­joo­na euroa

18.02.2022 00:05 5
Tilaajille
Käännöskirjallisuus saa kipeästi tarvitsemaansa tukea, mutta hakusäännöissä on pieni porsaanreikä
Kolumni

Kään­nös­kir­jal­li­suus saa ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa tukea, mutta ha­ku­sään­nöis­sä on pieni por­saan­rei­kä

11.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Oulun yliopiston professorin Arja Raution työryhmä sai 100 000 euroa nuorten porosaamelaisten hyvinvointia selvittävään hankkeeseen – tutkijat kehittävät keinoja tukea poronhoitajien jaksamista

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin Arja Raution työ­ryh­mä sai 100 000 euroa nuorten po­ro­saa­me­lais­ten hy­vin­voin­tia sel­vit­tä­vään hank­kee­seen – tut­ki­jat ke­hit­tä­vät keinoja tukea po­ron­hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta

20.02.2021 07:00 6
Tilaajille
Kulttuurirahaston suurapuraha myönnettiin Oulun yliopistoon – katso lista apurahan saajista Pohjois-Pohjanmaalla

Kult­tuu­ri­ra­has­ton suurapu­ra­ha myön­net­tiin Oulun yli­opis­toon – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.02.2021 00:05 1
Tilaajille