HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

SSAB
Viimeisin 24 tuntia

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 11:37 7
Tilaajille
Kuukausi

Te­räs­yh­tiö SSAB:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja eroaa, yhtiön mukaan syynä tänä vuonna ta­pah­tu­neet omis­ta­ja­muu­tok­set

16.09.2021 20:50 18

Suomen valtio in­nos­tui te­räs­yh­tiö SSAB:s­tä, kes­kiös­sä Raahen tehdas – "To­te­sim­me, että meidän on nyt syytä mää­ri­tel­lä int­res­sim­me yh­tiös­sä uu­des­taan"

15.09.2021 18:00 30
Tilaajille

Valtion omistus te­räs­jät­ti SSAB:s­sa uu­sik­si, osak­keet siir­re­tään So­li­diu­mil­ta suoraan valtion omis­tuk­seen – syynä halu vauh­dit­taa Raahen tehtaan muu­tos­ta hii­li­neut­raa­lik­si

14.09.2021 16:55 20
Tilaajille

SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la on todettu ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen

29.08.2021 20:44
Vanhemmat

Oulun yli­opis­to ja SSAB sol­mi­vat stra­te­gi­sen yh­teis­työ­so­pi­muk­sen, ta­voit­tee­na vastata muun muassa glo­baa­liin il­mas­ton­muu­tok­seen

28.04.2021 16:40 3

"Rau­ta­ruuk­ki tullee Raa­heen!" – Pauli Ylitalo kir­joit­ti juh­la­näy­tel­män poh­jois­mai­den suu­rim­mal­le te­räs­teh­taal­le

01.01.2021 21:02
Tilaajille

Työn­te­ki­jä louk­kaan­tui SSAB:n Raahen teh­taal­la – kuumaa pro­ses­si­vet­tä päälle

18.12.2020 15:58 4

IL: Raahen te­räs­teh­taan ulos­mars­sin syynä tehtaan lomake, jota am­mat­ti­osas­to ke­hot­taa olemaan käyt­tä­mät­tä

17.11.2020 08:13 6
Tilaajille

Noin sata SSAB:n Raahen te­räs­teh­taan kes­kus­kor­jaa­mon työn­te­ki­jää marssi ulos – pa­laa­vat töihin vasta lauan­tai­na

11.11.2020 21:03 8
Tilaajille

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: "Ma­suu­nin käyn­nis­tä­mi­nen antaa uskoa Raa­heen"

22.10.2020 16:25 1
Tilaajille

Te­räs­yh­tiö SSAB:n yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen: Suo­men-toi­min­nois­ta vä­hen­ne­tään 35 ih­mis­tä, lo­mau­tuk­set jat­ku­vat

13.10.2020 16:15
Tilaajille

EU:n vanhat laivat saa­te­taan purkaa Raa­hes­sa - suurta kier­rä­tys­te­lak­kaa varten ke­hi­teään uutta tek­no­lo­giaa

02.10.2020 18:00 3
Tilaajille

Työkone ajautui kan­na­tin­palk­kiin Raa­hes­sa – kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin

24.09.2020 08:42

SSAB aloit­taa yt-neu­vot­te­lut Suo­mes­sa – neu­vot­te­lut kos­ke­vat myös Raahen teh­das­ta

27.08.2020 14:24 24

SSAB:n Raahen tehdas ko­kei­lee en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa bio­kaa­sua lai­va­kul­je­tus­ten polt­to­ai­nee­na – ta­voit­tee­na pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen

11.06.2020 14:50

Ura­koit­si­jan työn­te­ki­jä louk­kaan­tui viik­ko­huol­lon yh­tey­des­sä SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la - työn­te­ki­jän jalka leik­kau­tui nil­kas­ta poikki

29.05.2020 15:10 1

Säh­kö­kaa­pe­lei­ta paloi SSAB:n te­räs­su­la­tol­la Raa­hes­sa - nopea toi­min­ta ra­joit­ti palon le­viä­mis­tä

22.09.2017 18:46 8

Raahen SSAB:n sa­ta­ma-al­taa­seen valunut pieni määrä öljyä - syynä to­den­nä­köi­ses­ti su­la­mis­ve­det

15.02.2017 10:40 2

Raahen öl­jy­vuo­don esi­tut­kin­ta on lo­pe­tet­tu – po­lii­sin mukaan tor­jun­ta­toi­met te­hok­kai­ta

19.04.2016 08:27 3