Sähkösavukkeet: Ou­lu­lai­sen kou­lu­po­lii­sin mukaan va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä on kuin huu­me­kau­pas­ta

Buhurt: Haar­nis­kat ko­li­se­vat ja kirveet hei­lu­vat Oulun kes­kus­tas­sa vii­kon­lop­pu­na

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Seurakunnat
Karjasillan kirkosta paljastui sisäilmaongelma – "Sieltä on löytynyt sitä, tätä ja tuota"

Kar­ja­sil­lan kir­kos­ta pal­jas­tui si­sä­il­ma­on­gel­ma – "Sieltä on löy­ty­nyt sitä, tätä ja tuota"

10.06.2023 08:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt ja seu­ra­kun­nat yl­lä­pi­tä­vät lasten, nuorten ja per­hei­den hy­vin­voin­tia

29.04.2023 05:00
Tilaajille
Oulun tuomiokirkon julkisivurappaus peruskorjataan – Työn kustannusarvio on 2,6 miljoonaa euroa

Oulun tuo­mio­kir­kon jul­ki­si­vu­rap­paus pe­rus­kor­ja­taan – Työn kus­tan­nus­ar­vio on 2,6 mil­joo­naa euroa

25.11.2022 21:11 14
Tilaajille
Ruoka-apua koordinoivalle Prikka-hankkeelle suunnitellaan jatkoa

Ruo­ka-apua koor­di­noi­val­le Prik­ka-hank­keel­le suun­ni­tel­laan jatkoa

25.11.2022 20:49 2
Tilaajille
Koillismaan rovastikunta yhdistyy Rovaniemeen – lääninrovastiksi Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen

Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­ta yh­dis­tyy Ro­va­nie­meen – lää­nin­ro­vas­tik­si Kuu­sa­mon kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen

22.09.2022 15:21
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki suhtautuu ikääntymisen luottavaisesti – keikoilla voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

80 vuotta täyt­tä­vä Jukka Kuop­pa­mä­ki suh­tau­tuu ikään­ty­mi­sen luot­ta­vai­ses­ti – kei­koil­la voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

30.08.2022 19:00 3
Tilaajille
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä – Oulussa ehdokkaiksi toivotaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia oululaisia

Syksyn seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu on käyn­nis­sä – Oulussa eh­dok­kaik­si toi­vo­taan eri-ikäi­siä ja eri tavoin ajat­te­le­via ou­lu­lai­sia

22.08.2022 11:14 4
"Kun Raamattu puhuu synnistä, tarkoituksena ei ole koskaan nujertaa ihmistä" – arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyttäen sitä aseena toista vastaan, mutta keskeneräiseen tapaus Räsäseen hän ei ota kantaa

"Kun Raa­mat­tu puhuu syn­nis­tä, tar­koi­tuk­se­na ei ole koskaan nu­jer­taa ih­mis­tä" – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyt­täen sitä aseena toista vas­taan, mutta kes­ken­eräi­seen tapaus Rä­sä­seen hän ei ota kantaa

05.09.2021 16:53 26
Tilaajille
Oulun seurakuntien korona-avustusta haki lähes 400 kotitaloutta – hakemusten suuri määrä yllätti, eikä kaikille halukkaille riittänyt avustusta

Oulun seu­ra­kun­tien ko­ro­na-avus­tus­ta haki lähes 400 ko­ti­ta­lout­ta – ha­ke­mus­ten suuri määrä yl­lät­ti, eikä kai­kil­le ha­luk­kail­le riit­tä­nyt avus­tus­ta

29.06.2021 12:02 5
Kiimingin seurakunnan lastenohjaajan työssä yhdistyvät Kaija Luukkosen kaikki aiemmat haaveammatit: lastentarhanopettaja, näyttelijä, lähetystyöntekijä ja pappi

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jan työssä yh­dis­ty­vät Kaija Luuk­ko­sen kaikki aiemmat haa­veam­ma­tit: las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, näyt­te­li­jä, lä­he­tys­työn­te­ki­jä ja pappi

31.05.2021 10:00 2
Tilaajille
Koronarajoitukset ovat pitäneet kirkkojen ovia kiinni jo pitkään – nyt Limingan kirkko on auennut ja Oulujoen kirkkoon voi tulla katsomaan konserttia paikan päältä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat pi­tä­neet kirk­ko­jen ovia kiinni jo pitkään – nyt Li­min­gan kirkko on auennut ja Ou­lu­joen kirk­koon voi tulla kat­so­maan kon­sert­tia paikan päältä

10.05.2021 08:00
Tilaajille
Lähes 400 oululaista kotitaloutta haki seurakunnalta korona-avustusta – taustalla usein lomautus tai irtisanominen

Lähes 400 ou­lu­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta haki seu­ra­kun­nal­ta ko­ro­na-avus­tus­ta – taus­tal­la usein lo­mau­tus tai ir­ti­sa­no­mi­nen

21.04.2021 10:49 1
Kirkon penkit tyhjenivät, mutta verkko vetää kävijöitä: Karjasillan kirkkoon mahtuu vain 600, verkon striimejä seuraavat jopa tuhannet

Kirkon penkit tyh­je­ni­vät, mutta verkko vetää kä­vi­jöi­tä: Kar­ja­sil­lan kirk­koon mahtuu vain 600, verkon strii­me­jä seu­raa­vat jopa tu­han­net

03.04.2021 08:00
Tilaajille
Ylivieskassa on sunnuntaina juhla, joka on päätepiste tragedialle
Kolumni

Yli­vies­kas­sa on sun­nun­tai­na juhla, joka on pää­te­pis­te tra­ge­dial­le

03.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän talous jäi lähes 2,4 miljoonaa euroa plussan puolelle vuonna 2020 – suurin syy ylijäämään olivat koronan vuoksi säästyneet kulut

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män talous jäi lähes 2,4 mil­joo­naa euroa plussan puo­lel­le vuonna 2020 – suurin syy yli­jää­mään olivat koronan vuoksi sääs­ty­neet kulut

25.03.2021 22:01 6
Kirkon jäsenmäärä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vaikeasta koronavuodesta huolimatta mitään negatiivista notkahdusta ei ole tapahtunut"

Kirkon jä­sen­mää­rä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vai­keas­ta ko­ro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta mitään ne­ga­tii­vis­ta not­kah­dus­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

05.02.2021 09:44 9
60 vuotta täyttävän Ylivieskan lukion rehtorin Kalle Luhtaselan huolena on nyt korona-ajan nuorten jaksaminen: "Kyse on isosta yhteiskunnallisesta asiasta"

60 vuotta täyt­tä­vän Yli­vies­kan lukion reh­to­rin Kalle Luh­ta­se­lan huolena on nyt ko­ro­na-ajan nuorten jak­sa­mi­nen: "Kyse on isosta yh­teis­kun­nal­li­ses­ta asias­ta"

14.12.2020 09:00 1
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän talous heikkenee – korona näkyy verotuloissa viiveellä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män talous heik­ke­nee – korona näkyy ve­ro­tu­lois­sa vii­veel­lä

08.12.2020 21:05
Tilaajille
Kirkko kitkee hengellistä väkivaltaa – raportissa ehdotetaan häirintäyhdyshenkilöitä ja tukiryhmiä

Kirkko kitkee hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa – ra­por­tis­sa eh­do­te­taan häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löi­tä ja tu­ki­ryh­miä

02.12.2020 06:00 5
Tilaajille
Oulun seurakuntien toiminta siirtyy verkkoon

Oulun seu­ra­kun­tien toi­min­ta siirtyy verk­koon

30.11.2020 15:30 1