Seurakunnat
Lähes 400 oululaista kotitaloutta haki seurakunnalta korona-avustusta – taustalla usein lomautus tai irtisanominen

Lähes 400 ou­lu­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta haki seu­ra­kun­nal­ta ko­ro­na-avus­tus­ta – taus­tal­la usein lo­mau­tus tai ir­ti­sa­no­mi­nen

21.04.2021 10:49 2
Kirkon penkit tyhjenivät, mutta verkko vetää kävijöitä: Karjasillan kirkkoon mahtuu vain 600, verkon striimejä seuraavat jopa tuhannet

Kirkon penkit tyh­je­ni­vät, mutta verkko vetää kä­vi­jöi­tä: Kar­ja­sil­lan kirk­koon mahtuu vain 600, verkon strii­me­jä seu­raa­vat jopa tu­han­net

03.04.2021 08:00
Tilaajille
Ylivieskassa on sunnuntaina juhla, joka on päätepiste tragedialle
Kolumni Sanna Keskinen

Yli­vies­kas­sa on sun­nun­tai­na juhla, joka on pää­te­pis­te tra­ge­dial­le

03.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän talous jäi lähes 2,4 miljoonaa euroa plussan puolelle vuonna 2020 – suurin syy ylijäämään olivat koronan vuoksi säästyneet kulut

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män talous jäi lähes 2,4 mil­joo­naa euroa plussan puo­lel­le vuonna 2020 – suurin syy yli­jää­mään olivat koronan vuoksi sääs­ty­neet kulut

25.03.2021 22:01 6
Kirkon jäsenmäärä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vaikeasta koronavuodesta huolimatta mitään negatiivista notkahdusta ei ole tapahtunut"

Kirkon jä­sen­mää­rä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vai­keas­ta ko­ro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta mitään ne­ga­tii­vis­ta not­kah­dus­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

05.02.2021 09:44 9
60 vuotta täyttävän Ylivieskan lukion rehtorin Kalle Luhtaselan huolena on nyt korona-ajan nuorten jaksaminen: "Kyse on isosta yhteiskunnallisesta asiasta"

60 vuotta täyt­tä­vän Yli­vies­kan lukion reh­to­rin Kalle Luh­ta­se­lan huolena on nyt ko­ro­na-ajan nuorten jak­sa­mi­nen: "Kyse on isosta yh­teis­kun­nal­li­ses­ta asias­ta"

14.12.2020 09:00 1
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän talous heikkenee – korona näkyy verotuloissa viiveellä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män talous heik­ke­nee – korona näkyy ve­ro­tu­lois­sa vii­veel­lä

08.12.2020 21:05
Tilaajille
Kirkko kitkee hengellistä väkivaltaa – raportissa ehdotetaan häirintäyhdyshenkilöitä ja tukiryhmiä

Kirkko kitkee hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa – ra­por­tis­sa eh­do­te­taan häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löi­tä ja tu­ki­ryh­miä

02.12.2020 06:00 5
Tilaajille
Oulun seurakuntien toiminta siirtyy verkkoon

Oulun seu­ra­kun­tien toi­min­ta siirtyy verk­koon

30.11.2020 15:30 1
Me suomalaiset olemme kaikki metsänomistajia
Kolumni Pekka Rahko

Me suo­ma­lai­set olemme kaikki met­sän­omis­ta­jia

22.11.2020 20:00 21
Tilaajille
Caritas-säätiö miettii tulevaisuuden suuntaa – diakonia nousemassa avainasemaan

Ca­ri­tas-sää­tiö miettii tu­le­vai­suu­den suuntaa – dia­ko­nia nou­se­mas­sa avain­ase­maan

01.10.2020 20:20
Tilaajille
Karjasillan ja Oulujoen nuorten ikä jäi pois seurakuntavaalien merkinnöistä – alle 18-vuotiaatkin äänestivät, vaikka siltä ei näyttänytkään järjestelmässä

Kar­ja­sil­lan ja Ou­lu­joen nuorten ikä jäi pois seu­ra­kun­ta­vaa­lien mer­kin­nöis­tä – alle 18-vuo­tiaat­kin ää­nes­ti­vät, vaikka siltä ei näyt­tä­nyt­kään jär­jes­tel­mäs­sä

20.11.2018 18:11 8
16–17-vuotiaiden äänestysinto seurakuntavaaleissa pysyi samana kuin 2014 – ensimmäistä kerta uurnilla 2010 oli kaikkein vilkkain

16–17-vuo­tiai­den ää­nes­tys­in­to seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa pysyi samana kuin 2014 – en­sim­mäis­tä kerta uur­nil­la 2010 oli kaik­kein vilk­kain

19.11.2018 09:14
Oulun hiippakunnan tuloksia: Kempeleessä äänestysprosentti 15,8, Taivalkoskella peräti 37,7

Oulun hiip­pa­kun­nan tu­lok­sia: Kem­pe­lees­sä ää­nes­tys­pro­sent­ti 15,8, Tai­val­kos­kel­la peräti 37,7

18.11.2018 23:36 8
Oulun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin kolme alle 20-vuotiasta – katso Oulun seurakunnista luottamushenkilöiksi valitut

Oulun seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon va­lit­tiin kolme alle 20-vuo­tias­ta – katso Oulun seu­ra­kun­nis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löik­si valitut

18.11.2018 23:30 26
Kirkkoherra lupasi mennä naimisiin, jos äänestysprosentti nousee yli 40:n – koko maan alustava äänestysprosentti on 14,5, Oulussa 12,2

Kirk­ko­her­ra lupasi mennä nai­mi­siin, jos ää­nes­tys­pro­sent­ti nousee yli 40:n – koko maan alus­ta­va ää­nes­tys­pro­sent­ti on 14,5, Oulussa 12,2

18.11.2018 23:01 11
Oulussa jonotettiin uurnille seurakuntavaalipäivänä

Oulussa jo­no­tet­tiin uur­nil­le seu­ra­kun­ta­vaa­li­päi­vä­nä

18.11.2018 22:20 5
Suora vaalilähetys seurakuntavaaleista: Äänestäjät valitsevat 8 000 uutta luottamushenkilöä

Suora vaa­li­lä­he­tys seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta: Ää­nes­tä­jät va­lit­se­vat 8 000 uutta luot­ta­mus­hen­ki­löä

18.11.2018 21:00 8
Sunnuntaina on äänestetty seurakuntavaaleissa, äänestyspaikat menivät kiinni

Sun­nun­tai­na on ää­nes­tet­ty seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, ää­nes­tys­pai­kat menivät kiinni

18.11.2018 20:02 1
Viime hetken äänestäjäkin ehtii iltakahdeksaan asti vaaliuurnille seurakuntavaaleissa – oman seurakunnan äänestyspaikan voi tarkistaa netin hakukoneesta

Viime hetken ää­nes­tä­jä­kin ehtii il­ta­kah­dek­saan asti vaa­li­uur­nil­le seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – oman seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­pai­kan voi tar­kis­taa netin ha­ku­ko­nees­ta

18.11.2018 19:03 1