Työtaistelut: Kaupan alan lakko sulkee kaksi Oulun isointa Prismaa – Ci­ty­mar­ke­tien au­ki­olo­ai­ko­ja ly­hen­ne­tään

Pääkirjoitus: Tuhoisa maan­jä­ris­tys panee Er­doğa­nin luot­ta­muk­sen koet­teel­le mutta voi myös lientää kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta

Luitko jo tämän : Kui­va­jää­tä val­mis­ta­nut nuori työn­te­ki­jä löy­det­tiin kuol­lee­na Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun tuomiokirkko
Oulun tuomiokirkossa järjestetään vihkihetki helmikuussa – seuraavan kerran suosittu vihkihetki järjestetään vasta syksyllä

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa jär­jes­te­tään vih­ki­het­ki hel­mi­kuus­sa – seu­raa­van kerran suo­sit­tu vih­ki­het­ki jär­jes­te­tään vasta syk­syl­lä

11.01.2023 15:01
Oulun tuomiokirkkoon etsitään vapaaehtoisia kirkonvartijoita

Oulun tuo­mio­kirk­koon et­si­tään va­paa­eh­toi­sia kir­kon­var­ti­joi­ta

27.12.2022 10:45 31
Saara Aalto on kikatteleva ja huono valehtelija, mutta niin vain oululaislähtöinen tähti lähti mukaan jekutusformaattiin: "Vähitellen kaikki alkoi mennä täysin pieleen"

Saara Aalto on ki­kat­te­le­va ja huono va­leh­te­li­ja, mutta niin vain ou­lu­lais­läh­töi­nen tähti lähti mukaan je­ku­tus­for­maat­tiin: "Vä­hi­tel­len kaikki alkoi mennä täysin pie­leen"

19.12.2022 19:00 11
Tilaajille
Teemu Roivainen virittelee joulutunnelmiin lauantaina Oulun tuomiokirkossa ja sunnuntaina telkkarissa – "Kotona en ole se, joka laittaa joululaulut soimaan"

Teemu Roi­vai­nen vi­rit­te­lee jou­lu­tun­nel­miin lauan­tai­na Oulun tuo­mio­kir­kos­sa ja sun­nun­tai­na telk­ka­ris­sa – "Kotona en ole se, joka laittaa jou­lu­lau­lut soi­maan"

09.12.2022 06:10
Oulun tuomiokirkon julkisivurappaus peruskorjataan – Työn kustannusarvio on 2,6 miljoonaa euroa

Oulun tuo­mio­kir­kon jul­ki­si­vu­rap­paus pe­rus­kor­ja­taan – Työn kus­tan­nus­ar­vio on 2,6 mil­joo­naa euroa

25.11.2022 21:11 14
Tilaajille
Oulun tuomiokirkon pihapiiristä löytyvät kahvila ja Pikku-Sofian kirkko, jossa kirkonrotat pitävät seuraa

Oulun tuo­mio­kir­kon pi­ha­pii­ris­tä löy­ty­vät kahvila ja Pik­ku-So­fian kirkko, jossa kir­kon­ro­tat pitävät seuraa

30.06.2022 17:22
Oulun tuomiokirkossa järjestetään opastuksia koko kesän ajan maanantaisin ja torstaisin

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa jär­jes­te­tään opas­tuk­sia koko kesän ajan maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin

27.06.2022 10:14 1
Tuomiokirkon kirkkotarhassa lauletaan yhdessä kesäisiä lauluja ja virsiä

Tuo­mio­kir­kon kirk­ko­tar­has­sa lau­le­taan yhdessä ke­säi­siä lauluja ja virsiä

08.06.2022 18:20
Tuomiokirkon häämusiikkikonsertista saa vinkkejä vihkitapahtuman musiikkiin

Tuo­mio­kir­kon hää­mu­siik­ki­kon­ser­tis­ta saa vink­ke­jä vih­ki­ta­pah­tu­man mu­siik­kiin

17.05.2022 13:25 1
Oulussa 1970-luvun alussa puhuttanut "kauhea" pop-passio oli aikaansa edellä

Oulussa 1970-lu­vun alussa pu­hut­ta­nut "kau­hea" pop-pas­sio oli ai­kaan­sa edellä

15.04.2022 10:00 7
Tilaajille
Jerusalemissa soi suomalainen kansanmusiikki – liminkalaisten pääsiäisdraama esitetään kahden koronaperuuntumisen jälkeen Oulun tuomiokirkossa: "Kysymys on aina poljennosta"

Je­ru­sa­le­mis­sa soi suo­ma­lai­nen kan­san­mu­siik­ki – li­min­ka­lais­ten pää­siäis­draa­ma esi­te­tään kahden ko­ro­na­pe­ruun­tu­mi­sen jälkeen Oulun tuo­mio­kir­kos­sa: "Ky­sy­mys on aina pol­jen­nos­ta"

25.03.2022 11:30
Tilaajille
Oulun tuomiokirkossa järjestetään Ukrainan pakolaisten tukikonsertti sunnuntaina – samalla juhlistetaan hiippakuntasihteerin merkkipäivää

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa jär­jes­te­tään Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten tu­ki­kon­sert­ti sun­nun­tai­na – samalla juh­lis­te­taan hiip­pa­kun­ta­sih­tee­rin merk­ki­päi­vää

22.03.2022 18:29 1
Oululaiselle lauluntekijä-musiikinopettaja Maria Portaankorvalle laulu on työväline siinä missä kynä kirjoittajalle: "Aina on hyvä syy tehdä uusia lauluja lapsille"

Ou­lu­lai­sel­le lau­lun­te­ki­jä-mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Maria Por­taan­kor­val­le laulu on työ­vä­li­ne siinä missä kynä kir­joit­ta­jal­le: "Aina on hyvä syy tehdä uusia lauluja lap­sil­le"

22.02.2022 06:00
Tilaajille
Kellovanhus vaatii huolenpitoa – Oulun tuomiokirkon 176-vuotias tornikello läpäisi jokavuotisen kuntotarkastuksensa ilman suurempia murheita

Kel­lo­van­hus vaatii huo­len­pi­toa – Oulun tuo­mio­kir­kon 176-vuo­tias tor­ni­kel­lo läpäisi jo­ka­vuo­ti­sen kun­to­tar­kas­tuk­sen­sa ilman suu­rem­pia mur­hei­ta

10.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat: Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin neljäsosa tilojen väkimäärästä – koronarajoitteet otettu vastaan pääosin hyvin

Oulun seu­ra­kun­nat: Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin nel­jäs­osa tilojen vä­ki­mää­räs­tä – ko­ro­na­ra­joit­teet otettu vastaan pääosin hyvin

22.12.2021 22:46 8
Tilaajille
Oulun seurakuntien joulutapahtumiin voi osallistua kirkoissa ja hautausmailla sekä verkon välityksellä – suosittuja jouluyön messuja kahdeksassa kirkossa

Oulun seu­ra­kun­tien jou­lu­ta­pah­tu­miin voi osal­lis­tua kir­kois­sa ja hau­taus­mail­la sekä verkon vä­li­tyk­sel­lä – ­suo­sit­tu­ja jou­lu­yön messuja kah­dek­sas­sa kir­kos­sa

17.12.2021 14:59
Kuoromusisointia kolmen vuosikymmenen ajan – Sofia Magdalenan sunnuntainen juhlakonsertti on seurattavissa striimin välityksellä

Kuo­ro­mu­si­soin­tia kolmen vuo­si­kym­me­nen ajan – Sofia Mag­da­le­nan sun­nun­tai­nen juh­la­kon­sert­ti on seu­rat­ta­vis­sa strii­min vä­li­tyk­sel­lä

25.11.2021 10:00
Tilaajille
Oulun seurakuntien Kirkkomusiikkiviikko ottaa varaslähdön Anna Magdalena Bachin tarinalla – teosta tähdittää mezzosopraano Virpi Räisänen

Oulun seu­ra­kun­tien Kirk­ko­mu­siik­ki­viik­ko ottaa va­ras­läh­dön Anna Mag­da­le­na Bachin ta­ri­nal­la – teosta täh­dit­tää mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­nen

29.10.2021 09:28
Hengellisestä väkivallasta keskustellaan asiantuntijoiden johdolla Oulun tuomiokirkossa: "Turvallinen hengellinen yhteisö on sellainen, johon ei sisälly pakkoa tai pelkoa"

Hen­gel­li­ses­tä vä­ki­val­las­ta kes­kus­tel­laan asian­tun­ti­joi­den joh­dol­la Oulun tuo­mio­kir­kos­sa: "Tur­val­li­nen hen­gel­li­nen yhteisö on sel­lai­nen, johon ei sisälly pakkoa tai pelkoa"

07.07.2021 15:57 1
Oulun hiippakuntaan vihitään sunnuntaina kolme uutta pappia – "Olennaista on sitoutuminen kirkon yhteiseen uskoon"

Oulun hiip­pa­kun­taan vi­hi­tään sun­nun­tai­na kolme uutta pappia – "O­len­nais­ta on si­tou­tu­mi­nen kirkon yh­tei­seen uskoon"

13.02.2021 17:29 10