Sähköautot
Lukijalta Mielipide Riitta Järvenpää

Pyrin käyt­tä­mään os­ta­ma­ni tuot­teen lop­puun, auto ei tee poik­keus­ta

29.10.2020 05:45 2
Tilaajille
Hallituksen pöydällä on nippu toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mutta yksi näyttää varmalta: fossiilisten polttoaineiden hinta nousee väkisin
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä on nippu toimia lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si, mutta yksi näyttää var­mal­ta: fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den hinta nousee väkisin

09.10.2020 20:00 16
Tilaajille
Pikkupajat joutuvat tiukoille sähköautojen kanssa – huollot harventuvat, laitteet ja koulutus vaativat rahaa

Pik­ku­pa­jat jou­tu­vat tiu­koil­le säh­kö­au­to­jen kanssa – huollot har­ven­tu­vat, lait­teet ja kou­lu­tus vaa­ti­vat rahaa

03.10.2020 06:00 10
Tilaajille
Hallitus suosii nyt vahvasti sähköautoihin siirtymistä – liikenteen tulevaisuuteen ei kuitenkaan kannata suunnata yhden kortin varassa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suosii nyt vah­vas­ti säh­kö­au­toi­hin siir­ty­mis­tä – lii­ken­teen tu­le­vai­suu­teen ei kui­ten­kaan kannata suun­na­ta yhden kortin varassa

20.09.2020 20:00 12
Tilaajille
Superkallis ja superhieno Honda e osoittaa, miksi sähköautoilla on vielä matkaa kaupunkiliikenteen suosikeiksi

Su­per­kal­lis ja su­per­hie­no Honda e osoit­taa, miksi säh­kö­au­toil­la on vielä matkaa kau­pun­ki­lii­ken­teen suo­si­keik­si

19.09.2020 07:00
Tilaajille
Sähköauton kotilataus ei vaadi kalliita pikalatureita – tavallinen vikavirtasuojattu pistorasia saattaa riittää hyvin

Säh­kö­au­ton ko­ti­la­taus ei vaadi kal­lii­ta pi­ka­la­tu­rei­ta – ta­val­li­nen vi­ka­vir­ta­suo­jat­tu pis­to­ra­sia saattaa riittää hyvin

05.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Oulusta huipputekniikkaa sähköautotuotantoon – Proventia on päässyt mukaan uuteen bisnekseen isojen pelurien markkinoille

Oulusta huip­pu­tek­niik­kaa säh­kö­au­to­tuo­tan­toon – Pro­ven­tia on päässyt mukaan uuteen bis­nek­seen isojen pe­lu­rien mark­ki­noil­le

20.08.2020 06:15
Tilaajille
Taloyhtiöissä on edelleen niukasti sähköautojen latauspisteitä – "Ehkä suurin osa nukkuu", Oomin tuotepäällikkö arvioi

Ta­lo­yh­tiöis­sä on edel­leen niu­kas­ti säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Ehkä suurin osa nuk­kuu", Oomin tuo­te­pääl­lik­kö arvioi

18.08.2020 06:00 13
Tilaajille
Oulussa aletaan kuljettaa paketteja hiljaisilla ja ympäristöystävällisillä täyssähköpakettiautoilla – ''Jakeluautot ovat ensimmäisiä ammattiliikenteen täyssähköpakettiautoja koko Suomessa''

Oulussa aletaan kul­jet­taa pa­ket­te­ja hil­jai­sil­la ja ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sil­lä täys­säh­kö­pa­ket­ti­au­toil­la – ''Ja­ke­luau­tot ovat en­sim­mäi­siä am­mat­ti­lii­ken­teen täys­säh­kö­pa­ket­ti­au­to­ja koko Suo­mes­sa''

30.06.2020 18:05 0
Tilaajille
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 19:20
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 10:02 1