Rokotteet

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Ti­me­ga­te sel­vit­tää ma­te­riaa­lien koos­tu­muk­sia va­lon­no­peu­del­la – Saksan kauppa alkoi yht­äk­kiä vetää

04.05.2021 16:00 2
Tilaajille

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:30 15
Tilaajille

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 06:00
Tilaajille

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

29.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Kolumni

Ro­ko­tuk­set luovat turvaa – myös ko­ro­naan

15.12.2020 20:00 19
Tilaajille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton joh­ta­ja: En­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­kot­teet voivat saada hy­väk­syn­nän ennen joulua

26.11.2020 06:16 7

Inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa Ou­lus­ta, eikä uusia aikoja ro­ko­tuk­siin ole saa­ta­vil­la

26.11.2020 06:00 3
Tilaajille

Yh­dys­val­lois­sa Pfizer ja Bion­tech ovat ha­ke­neet hä­tä­lu­paa ko­ro­na­ro­kot­teel­le

21.11.2020 09:00

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den kär­jes­sä käy­te­tään tek­niik­kaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyn­ti­lu­paa – suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat eivät näe riskiä huo­les­tut­ta­va­na

20.11.2020 18:22
Tilaajille

Pfizer kertoo ko­ro­na­ro­kot­teen­sa te­hoa­van 95-pro­sent­ti­ses­ti, eikä vakavia si­vu­vai­ku­tuk­sia ole ha­vait­tu

18.11.2020 15:11 5

Ko­ro­na­ro­ko­tus tar­jol­la en­si­vai­hees­sa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mil­le – myö­hem­min koko väes­töl­le

18.11.2020 15:01 1

Lä­pi­mur­to lä­hel­lä: Lää­ke­jä­tit ker­to­vat ke­hit­tä­neen­sä te­hok­kaan ro­kot­teen ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan

09.11.2020 15:55 6

Suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­te vain tau­dil­ta vai myös tar­tun­nal­ta? Voiko ko­ro­na­ro­ko­te olla pa­kol­li­nen? THL:n yli­lää­kä­ri vastaa 12 ky­sy­myk­seen

11.09.2020 06:00 12

Pa­pil­loo­ma­vi­rus­ro­ko­tuk­sia on alettu tarjota myös pojille – ilman ro­ko­tus­ta noin kah­dek­san kym­me­nes­tä saa va­ka­val­le tau­dil­le al­tis­ta­van tar­tun­nan, sanoo THL

26.08.2020 08:37 8

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: "Jokin ko­ro­na­ro­ko­te voi olla käy­tös­sä Suo­mes­sa jo ennen vuo­den­vaih­det­ta"

11.08.2020 16:29

Suo­ma­lai­sis­ta 70 pro­sent­tia ottaisi ko­ro­na­ro­kot­teen – huolta liian ma­ta­las­ta ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­ta ei ole he­rän­nyt

09.08.2020 14:30 1

Myk­so­ma­too­si­ro­ko­te saadaan Suomeen elo­kuus­sa – lem­mik­ki­ka­nit kan­nat­taa pitää si­sä­ti­lois­sa uuden eläin­tau­din vält­tä­mi­sek­si

31.07.2020 07:54

Venäjän ko­ro­na­ro­kot­teen piti olla pi­dem­mäl­lä kuin ame­rik­ka­lais­ten ja brit­tien hank­keet – onko takana ro­ko­te­tut­ki­muk­sen va­ras­ta­mi­nen?

17.07.2020 13:13
Tilaajille