Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Rokotteet
HPV-rokotteita annetaan nyt aiempaa vanhemmille nuorille – korona-aikana rokotteita ei pystytty antaa normaalissa tahdissa

HPV-ro­kot­tei­ta an­ne­taan nyt aiempaa van­hem­mil­le nuo­ril­le – ko­ro­na-ai­ka­na ro­kot­tei­ta ei pys­tyt­ty antaa nor­maa­lis­sa tah­dis­sa

22.03.2022 07:44
Viikon lopuksi: Pitkän iän salaisuus löytyy vessasta ja lääketieteestä – Miltä umpilisäkkeen leikkaus olisi tuntunut, jos anestesiaa ei olisi koskaan keksitty?
Essee

Viikon lo­puk­si: Pitkän iän sa­lai­suus löytyy ves­sas­ta ja lää­ke­tie­tees­tä – Miltä um­pi­li­säk­keen leik­kaus olisi tun­tu­nut, jos anes­te­siaa ei olisi koskaan kek­sit­ty?

21.01.2022 15:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ro­ko­te­taan? – suuria muu­tok­sia on to­det­ta­vis­sa reilun sadan vuoden ajalta kat­se­le­mal­la hau­ta­ki­viä

13.10.2021 05:30 2
Tilaajille
Oulun kehittämä koronarokotusrobotti säästää hoitajilta tuhansia työtunteja – ohjelmiston käyttöä tarkoitus jatkaa myös  muissa rokotuksissa

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille
Oululainen Timegate selvittää materiaalien koostumuksia valonnopeudella – Saksan kauppa alkoi yhtäkkiä vetää

Ou­lu­lai­nen Ti­me­ga­te sel­vit­tää ma­te­riaa­lien koos­tu­muk­sia va­lon­no­peu­del­la – Saksan kauppa alkoi yht­äk­kiä vetää

04.05.2021 16:00 2
Tilaajille
Miljoonan Astra Zenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:30 15
Tilaajille
Biontech ja Pfizer lupasivat EU:lle lisää rokotteita

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4
Alzheimer-rokotteesta voidaan saada läpimurto jo parin vuoden päästä – Suomessakin rokotetta on annettu useille kymmenille

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset koronavirusrokotteet vaikuttavat uudella menetelmällä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että rokotettava ei pääse itse valitsemaan omaa rokotetta

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

29.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Rokotukset luovat turvaa – myös koronaan
Kolumni

Ro­ko­tuk­set luovat turvaa – myös ko­ro­naan

15.12.2020 20:00 19
Tilaajille
Euroopan lääkeviraston johtaja: Ensimmäiset koronarokotteet voivat saada hyväksynnän ennen joulua

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton joh­ta­ja: En­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­kot­teet voivat saada hy­väk­syn­nän ennen joulua

26.11.2020 06:16 7
Influenssarokotteet ovat loppumassa Oulusta, eikä uusia aikoja rokotuksiin ole saatavilla

Inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa Ou­lus­ta, eikä uusia aikoja ro­ko­tuk­siin ole saa­ta­vil­la

26.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Yhdysvalloissa Pfizer ja Biontech ovat hakeneet hätälupaa koronarokotteelle

Yh­dys­val­lois­sa Pfizer ja Bion­tech ovat ha­ke­neet hä­tä­lu­paa ko­ro­na­ro­kot­teel­le

21.11.2020 09:00
Koronarokotteiden kärjessä käytetään tekniikkaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyntilupaa – suomalaisasiantuntijat eivät näe riskiä huolestuttavana

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den kär­jes­sä käy­te­tään tek­niik­kaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyn­ti­lu­paa – suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat eivät näe riskiä huo­les­tut­ta­va­na

20.11.2020 18:22
Tilaajille
Pfizer kertoo koronarokotteensa tehoavan 95-prosenttisesti, eikä vakavia sivuvaikutuksia ole havaittu

Pfizer kertoo ko­ro­na­ro­kot­teen­sa te­hoa­van 95-pro­sent­ti­ses­ti, eikä vakavia si­vu­vai­ku­tuk­sia ole ha­vait­tu

18.11.2020 15:11 5
Koronarokotus tarjolla ensivaiheessa terveydenhuollon henkilöstölle ja riskiryhmille – myöhemmin koko väestölle

Ko­ro­na­ro­ko­tus tar­jol­la en­si­vai­hees­sa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mil­le – myö­hem­min koko väes­töl­le

18.11.2020 15:01 1
Läpimurto lähellä: Lääkejätit kertovat kehittäneensä tehokkaan rokotteen koronavirusta vastaan

Lä­pi­mur­to lä­hel­lä: Lää­ke­jä­tit ker­to­vat ke­hit­tä­neen­sä te­hok­kaan ro­kot­teen ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan

09.11.2020 15:55 6
Suojaako koronarokote vain taudilta vai myös tartunnalta? Voiko koronarokote olla pakollinen? THL:n ylilääkäri vastaa 12 kysymykseen

Suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­te vain tau­dil­ta vai myös tar­tun­nal­ta? Voiko ko­ro­na­ro­ko­te olla pa­kol­li­nen? THL:n yli­lää­kä­ri vastaa 12 ky­sy­myk­seen

11.09.2020 06:00 12
Papilloomavirusrokotuksia on alettu tarjota myös pojille – ilman rokotusta noin kahdeksan kymmenestä saa vakavalle taudille altistavan tartunnan, sanoo THL

Pa­pil­loo­ma­vi­rus­ro­ko­tuk­sia on alettu tarjota myös pojille – ilman ro­ko­tus­ta noin kah­dek­san kym­me­nes­tä saa va­ka­val­le tau­dil­le al­tis­ta­van tar­tun­nan, sanoo THL

26.08.2020 08:37 8
Suomalaisasiantuntija: "Jokin koronarokote voi olla käytössä Suomessa jo ennen vuodenvaihdetta"

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: "Jokin ko­ro­na­ro­ko­te voi olla käy­tös­sä Suo­mes­sa jo ennen vuo­den­vaih­det­ta"

11.08.2020 16:29