Lääketiede
Viimeisin 4 tuntia
Puheenvuoro: Lääketieteen tutkimus on vaarassa taantua, koska sote-lakiesitys unohtaa rahoituksen – Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajilta harvinainen yhteinen huolenilmaus

Pu­heen­vuo­ro: Lää­ke­tie­teen tut­ki­mus on vaa­ras­sa taan­tua, koska so­te-la­kie­si­tys unohtaa ra­hoi­tuk­sen – Yli­opis­tol­lis­ten sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­ta­jil­ta har­vi­nai­nen yh­tei­nen huo­len­il­maus

07:00 1
Vanhemmat
Suomalaisyhtiön kehittämällä laitteella voidaan hoitaa masennusta sähkövirralla kotioloissa – Oulussa jonot hoitoihin ovat pitkät

Suo­ma­lais­yh­tiön ke­hit­tä­mäl­lä lait­teel­la voidaan hoitaa ma­sen­nus­ta säh­kö­vir­ral­la ko­ti­olois­sa – Oulussa jonot hoi­toi­hin ovat pitkät

07.10.2020 18:00 2
Tilaajille
"Kliinikon arki on arjesta parhain" – Sotkamon Jymyn lääkärinäkin toiminut kirurgi Tatu Juvonen leikkaa viikoittain, sillä tuntuma leikkaussalityöhön on tarpeen tieteen tekemisessä

"K­lii­ni­kon arki on arjesta par­hain" – Sot­ka­mon Jymyn lää­kä­ri­nä­kin toi­mi­nut kirurgi Tatu Juvonen leikkaa vii­koit­tain, sillä tuntuma leik­kaus­sa­li­työ­hön on tarpeen tieteen te­ke­mi­ses­sä

05.10.2020 19:00
Tilaajille
Koronapotilas voi saada pelastusrenkaan suomalaislääkkeestä, joka estää tukehtumisen – Suomesta tulossa myös puhallustesti lähiaikoina

Ko­ro­na­po­ti­las voi saada pe­las­tus­ren­kaan suo­ma­lais­lääk­kees­tä, joka estää tu­keh­tu­mi­sen – Suo­mes­ta tulossa myös pu­hal­lus­tes­ti lä­hi­ai­koi­na

14.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomalaistutkimus osoitti: Lapsena syödyt runsaat antibioottikuurit muuttavat suun bakteerikantaa heikompaan suuntaan – "Mitä kapeammaksi bakteeristo menee, sitä vähemmän se tukee terveyttä"

Suo­ma­lais­tut­ki­mus osoit­ti: Lapsena syödyt runsaat an­ti­bioot­ti­kuu­rit muut­ta­vat suun bak­tee­ri­kan­taa hei­kom­paan suun­taan – "Mitä ka­peam­mak­si bak­tee­ris­to menee, sitä vä­hem­män se tukee ter­veyt­tä"

29.08.2020 18:15 2
Evi West valitsee arjessaan sen vessan, johon on lyhyempi jono – “Yhteiskunta tekee sukupuolista monimutkaisia, emme me”

Evi West va­lit­see ar­jes­saan sen vessan, johon on ly­hyem­pi jono – “Yh­teis­kun­ta tekee su­ku­puo­lis­ta mo­ni­mut­kai­sia, emme me”

25.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Jenni Suhosen väsymystä hoidettiin ensin masennuslääkkeillä, kunnes syyksi paljastui uniapnea – "Olen ikuisesti kiitollinen lääkärille, joka ymmärsi, mistä on kyse"

Jenni Suhosen vä­sy­mys­tä hoi­det­tiin ensin ma­sen­nus­lääk­keil­lä, kunnes syyksi pal­jas­tui uniap­nea – "Olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen lää­kä­ril­le, joka ym­mär­si, mistä on kyse"

06.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Eurooppalainen tutkimus: Lasten koronaviruskuolemat erittäin harvinaisia – tutkijan mukaan tulokset ovat rohkaisevia

Eu­roop­pa­lai­nen tut­ki­mus: Lasten ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mat erit­täin har­vi­nai­sia – tut­ki­jan mukaan tu­lok­set ovat roh­kai­se­via

26.06.2020 08:01 0
Lukijalta Mielipide Ulla Grünstein

Korona pal­jas­ti lää­ke­tie­teen puut­teet

24.06.2020 05:00
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus paljasti eroja e-pillereiden estrogeenimuotojen haittavaikutuksissa – toisen huomattiin aiheuttavan matala-asteista tulehdusta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus pal­jas­ti eroja e-pil­le­rei­den est­ro­gee­ni­muo­to­jen hait­ta­vai­ku­tuk­sis­sa – toisen huo­mat­tiin ai­heut­ta­van ma­ta­la-as­teis­ta tu­leh­dus­ta

15.06.2020 09:28
Outi Vaarala haaveili nuorena pääsevänsä kyytiin, kun pohjoisen yöjuna lähti Helsinkiin – Tutkija, tiedenainen ja lääkäri johtaa nyt siellä lääkkeiden kehittämistä

Outi Vaarala haa­vei­li nuorena pää­se­vän­sä kyy­tiin, kun poh­joi­sen yöjuna lähti Hel­sin­kiin – Tut­ki­ja, tie­de­nai­nen ja lääkäri johtaa nyt siellä lääk­kei­den ke­hit­tä­mis­tä

13.06.2020 08:00 0
Tilaajille
"Omassa jaksamisessa auttaa huumorin harjoittaminen" – oululainen patologian erikoislääkäri Anne Ahtikoski hakee elokuvista vastapainoa tutkijan työlleen

"Omassa jak­sa­mi­ses­sa auttaa huu­mo­rin har­joit­ta­mi­nen" – ou­lu­lai­nen pa­to­lo­gian eri­kois­lää­kä­ri Anne Ah­ti­kos­ki hakee elo­ku­vis­ta vas­ta­pai­noa tut­ki­jan työl­leen

14.05.2020 10:00
Tilaajille