Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Luonnonsuojeluyhdistys valitti Oulun päätöksestä sallia rakentaminen Kiiminkijoen rantaan

Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys valitti Oulun pää­tök­ses­tä sallia ra­ken­ta­mi­nen Kii­min­ki­joen rantaan

15.01.2024 06:00 43
Tilaajille
Oulun kaupunki ei valita saamastaan Viinivaaran vedenottoluvasta – Valitus kaatui äänin 7–6, vaikka lupaan sisältyy kalliit luonnonsuojelumaksut

Oulun kau­pun­ki ei valita saa­mas­taan Vii­ni­vaa­ran ve­den­ot­to­lu­vas­ta – Valitus kaatui äänin 7–6, vaikka lupaan si­säl­tyy kalliit luon­non­suo­je­lu­mak­sut

19.12.2023 10:03 16
Tilaajille
Ei taloja jokirantaan – Pohjois-Suomen hallinto-oikeus torppasi kaavan tulvariski-alueelle

Ei taloja jo­ki­ran­taan – ­Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus torp­pa­si kaavan tul­va­ris­ki-alueel­le

15.12.2023 16:50 15
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi kaksi Pohteen päällikkörekrytointia – "Olemme toimittaneet valinnoista tietoa virheellisesti"

Hal­lin­to-oi­keus kumosi kaksi Pohteen pääl­lik­kö­rek­ry­toin­tia – "Olemme toi­mit­ta­neet va­lin­nois­ta tietoa vir­heel­li­ses­ti"

14.12.2023 17:00 18
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Aki Räisäsen valinnan Taivalkosken kunnanjohtajaksi – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Aki Räi­sä­sen va­lin­nan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

31.10.2023 16:15 6
Tilaajille
Pateniemen Sahantielle ei nouse asuntoja: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen asukkaiden valitettua

Pa­te­nie­men Sa­han­tiel­le ei nouse asun­to­ja: Hal­lin­to-oi­keus kumosi kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­sen asuk­kai­den va­li­tet­tua

26.10.2023 06:00 24
Tilaajille
Oikeus: Knuutilankankaan uutta K-supermarketia ei tarvitse purkaa – Naapurien valitukset hylättiin

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa – Naa­pu­rien va­li­tuk­set hy­lät­tiin

04.10.2023 17:00 75
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kela toivoo yh­den­mu­kais­ta linjaa toi­meen­tu­lo­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

28.09.2023 06:00 3
Heinäpään jalkapallostadion vaakalaudalla: Miksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden uusi päällikkö ei määrää, että valitukset ratkaistaan heti?

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion vaa­ka­lau­dal­la: Miksi Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den uusi pääl­lik­kö ei määrää, että va­li­tuk­set rat­kais­taan heti?

25.09.2023 06:00 91
Tilaajille
Kaupunginhallituksen lausunto hallinto-oikeudelle: Heinäpään jalkapallostadionista tehdyt valitukset tulisi hylätä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lau­sun­to hal­lin­to-oi­keu­del­le: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta tehdyt va­li­tuk­set tulisi hylätä

24.09.2023 19:07 22
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – Seurauksena jono, joka viivästyttää Oulua koskevia ratkaisuja

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – Seu­rauk­se­na jono, joka vii­väs­tyt­tää Oulua kos­ke­via rat­kai­su­ja

24.09.2023 18:00 5
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän johtajavalinnasta tehty valitus vedettiin pois – Aarne Kiviniemen nimitys sai lainvoiman

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­va­lin­nas­ta tehty valitus ve­det­tiin pois – Aarne Ki­vi­nie­men nimitys sai lain­voi­man

06.09.2023 14:39 3
KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen: Susireviiri ei estäkään tuulipuistoa Ylivieskassa

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen: Su­si­re­vii­ri ei es­tä­kään tuu­li­puis­toa Yli­vies­kas­sa

28.08.2023 11:34 16
Tilaajille
Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä perui valituksensa Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta – viittaa päätökseen Utajärven kunnanjohtajan hausta

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pauli Niemelä perui va­li­tuk­sen­sa Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta – viittaa pää­tök­seen Uta­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan hausta

23.08.2023 16:20 7
Tilaajille
Aarne Kiviniemi valittiin yksimielisesti Oulun seurakuntayhtymän vt. yhtymäjohtajaksi – Yhtymäjohtajan valinnasta tehtiin valitus kesäkuussa

Aarne Ki­vi­nie­mi va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vt. yh­ty­mä­joh­ta­jak­si – Yh­ty­mä­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehtiin valitus ke­sä­kuus­sa

18.07.2023 18:38 7
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen – valituksen tehnyt vedonnut muun muassa puutteelliseen ansiovertailuun

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehty valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen – va­li­tuk­sen tehnyt ve­don­nut muun muassa puut­teel­li­seen an­sio­ver­tai­luun

12.07.2023 14:59 23
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 13:01 2
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Piipsannevan tuulivoimapuiston kaava Haapavedellä on lainvastainen, syynä puutteelliset linnustoselvitykset

Hal­lin­to-oi­keus: Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava Haa­pa­ve­del­lä on lain­vas­tai­nen, syynä puut­teel­li­set lin­nus­to­sel­vi­tyk­set

03.07.2023 14:30 14
Tilaajille
Pohteen aluehallitus hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa  lääkäripäätöksestä – Pohjois-Suomen hallinto-oikeus piti ratkaisussaan hallintosääntöä osin lainvastaisena

Pohteen alue­hal­li­tus hakee kor­keim­mal­ta hal­lin­to-oi­keu­del­ta va­li­tus­lu­paa lää­kä­ri­pää­tök­ses­tä – Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus piti rat­kai­sus­saan hal­lin­to­sään­töä osin lain­vas­tai­se­na

21.06.2023 10:40 7
Tilaajille