Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun pääkirjasto
Kaupunginkirjastoa peruskorjataan alkuperäistä vaalien – Kahvio vaihtaa paikkaa, neljänteen kerrokseen tulee hissi ja kulttuurikeskus lapsille

Kau­pun­gin­kir­jas­toa pe­rus­kor­ja­taan al­ku­pe­räis­tä vaalien – Kahvio vaihtaa paik­kaa, nel­jän­teen ker­rok­seen tulee hissi ja kult­tuu­ri­kes­kus lap­sil­le

30.07.2023 15:00 22
Tilaajille
Oulun pääkirjaston rantarakenteet uusitaan – parkkipaikka poistuu käytöstä remontin ajaksi

Oulun pää­kir­jas­ton ran­ta­ra­ken­teet uu­si­taan – park­ki­paik­ka poistuu käy­tös­tä re­mon­tin ajaksi

10.07.2023 11:04 13
Oulun pääkirjaston neljänteen kerrokseen rakennetaan perheiden olohuone – Uutta lastenkulttuurikeskusta suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa

Oulun pää­kir­jas­ton nel­jän­teen ker­rok­seen ra­ken­ne­taan per­hei­den olo­huo­ne – Uutta las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus­ta suun­ni­tel­laan yhdessä käyt­tä­jien kanssa

09.05.2023 08:00 3
Tilaajille
Oulun kaupunginkirjaston pääkirjaston nimi muuttuu – uusi nimi on keskustakirjasto Saari

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton pää­kir­jas­ton nimi muuttuu – uusi nimi on kes­kus­ta­kir­jas­to Saari

25.04.2023 18:00 12
Tilaajille
Pekurin kirjastossa viihdytään hyvin ahtaista tiloista huolimatta – asiakkaat ovat toivoneet kirjastopalveluja keskustaan myös remontin jälkeen

Pekurin kir­jas­tos­sa viih­dy­tään hyvin ah­tais­ta ti­lois­ta huo­li­mat­ta – asiak­kaat ovat toi­vo­neet kir­jas­to­pal­ve­lu­ja kes­kus­taan myös re­mon­tin jälkeen

14.04.2023 08:00 7
Tilaajille
APRILLIPILA: Oulu luopuu kulttuuripääkaupunkivuodesta 2026 ja lahjoittaa sen Savonlinnalle, syynä keskeneräiset tilat

AP­RIL­LI­PI­LA: Oulu luopuu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta 2026 ja lah­joit­taa sen Sa­von­lin­nal­le, syynä kes­ken­eräi­set tilat

22.11.2023 09:27 127
Kunnostustyöt eivät pysähdy juhlavuoteen – kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallitustalo on todennäköisesti vielä remontissa, kun Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki

Kun­nos­tus­työt eivät pysähdy juh­la­vuo­teen – kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tus­ta­lo on to­den­nä­köi­ses­ti vielä re­mon­tis­sa, kun Oulusta tulee Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki

31.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Kaukovainion kirjasto suljetaan remontin ajaksi, avataan syksyllä

Kau­ko­vai­nion kir­jas­to sul­je­taan re­mon­tin ajaksi, avataan syk­syl­lä

29.03.2023 12:39 4
Oulun pääkirjasto on ollut kiinni viisi kuukautta, mutta remontin ryskettä ei kuulu – kysyimme, ollaanko aikataulussa heti myöhässä

Oulun pää­kir­jas­to on ollut kiinni viisi kuu­kaut­ta, mutta re­mon­tin rys­ket­tä ei kuulu – ky­syim­me, ol­laan­ko ai­ka­tau­lus­sa heti myö­häs­sä

10.02.2023 14:25 15
Tilaajille
Asiakkaat ihastuivat Oulun Pekurin kirjastoon: "Tila suorastaan kutsuu sisään" –  eniten kiitosta maanantain avajaishulinassa sai kuitenkin väliaikaistilojen sijainti

Asiak­kaat ihas­tui­vat Oulun Pekurin kir­jas­toon: "Tila suo­ras­taan kutsuu sisään" – eniten kii­tos­ta maa­nan­tain ava­jais­hu­li­nas­sa sai kui­ten­kin vä­li­ai­kais­ti­lo­jen si­jain­ti

19.09.2022 22:29 12
Tilaajille
Pekurin kirjasto on kuin pääkirjasto pienoiskoossa – aikaisemmin Stockmannin urheiluosastona toiminut tila yllättää valoisuudellaan ja ikkunoista avautuvalla katunäkymällä

Pekurin kir­jas­to on kuin pää­kir­jas­to pie­nois­koos­sa – ai­kai­sem­min Stock­man­nin ur­hei­lu­osas­to­na toi­mi­nut tila yl­lät­tää va­loi­suu­del­laan ja ik­ku­nois­ta avau­tu­val­la ka­tu­nä­ky­mäl­lä

16.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Oulun pääkirjasto auki viimeistä viikonloppua – väistötila Pekurissa aukeaa 19. syyskuuta

Oulun pää­kir­jas­to auki vii­meis­tä vii­kon­lop­pua – väis­tö­ti­la Pe­ku­ris­sa aukeaa 19. syys­kuu­ta

09.09.2022 19:00 6
Tilaajille
Oulun pääkirjasto viettää 40-vuotisjuhlaa – Riikka Pulkkisen kirjailijavierailu juhlassa

Oulun pää­kir­jas­to viettää 40-vuo­tis­juh­laa – Riikka Pulk­ki­sen kir­jai­li­ja­vie­rai­lu juh­las­sa

22.08.2022 14:40
Remonttiin menevä Oulun pääkirjasto auki viimeistä kertaa syyskuun 11. päivänä – remonttivuosien ajaksi pääkirjaston aineisto jaetaan lähikirjastoihin ja varastoon

Re­mont­tiin menevä Oulun pää­kir­jas­to auki vii­meis­tä kertaa syys­kuun 11. päivänä – re­mont­ti­vuo­sien ajaksi pää­kir­jas­ton ai­neis­to jaetaan lä­hi­kir­jas­toi­hin ja va­ras­toon

17.08.2022 14:51 10
Kaapuveikolla on oma persoona ja pohjoinen sielu – oululainen Juha Vuorma tuo 30-vuotiaan sarjakuvansa ensimmäistä kertaa omana näyttelynään Ouluun

Kaa­pu­vei­kol­la on oma per­soo­na ja poh­joi­nen sielu – ou­lu­lai­nen Juha Vuorma tuo 30-vuo­tiaan sar­ja­ku­van­sa en­sim­mäis­tä kertaa omana näyt­te­ly­nään Ouluun

07.06.2022 11:00
Tilaajille
Oulun kirjastot siirtyvät kesäaikaan – katso aukioloajat tästä

Oulun kir­jas­tot siir­ty­vät ke­sä­ai­kaan – katso au­ki­olo­ajat tästä

30.05.2022 15:47 1
Pumpulipuikko, sivellin ja taskulamppu ovat tärkeimmät työvälineet, kun Oulun pääkirjaston remontin alta tuodut teokset pääsevät konservaattorin käsittelyyn

Pum­pu­li­puik­ko, si­vel­lin ja tas­ku­lamp­pu ovat tär­keim­mät työ­vä­li­neet, kun Oulun pää­kir­jas­ton re­mon­tin alta tuodut teokset pää­se­vät kon­ser­vaat­to­rin kä­sit­te­lyyn

03.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Lainaksi nuotteja, soittimia ja konsolipelejä – Oulun pääkirjaston musiikkiosasto siirtyi Karjasillan kirjastoon

Lai­nak­si nuot­te­ja, soit­ti­mia ja kon­so­li­pe­le­jä – Oulun pää­kir­jas­ton mu­siik­ki­osas­to siirtyi Kar­ja­sil­lan kir­jas­toon

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Kookosvaahtokylpyjä lähihotellissa, Lappiin luonnon äärelle ja autopesulaan lasten kanssa – Oululaiset ottavat ilon irti talvilomasta

Koo­kos­vaah­to­kyl­py­jä lä­hi­ho­tel­lis­sa, Lappiin luonnon äärelle ja au­to­pe­su­laan lasten kanssa – Ou­lu­lai­set ottavat ilon irti tal­vi­lo­mas­ta

09.03.2022 06:20
Oulussa valmistaudutaan kirjaston muuttoon ja remonttiin – pääkirjaston varastoaineistot siirretään kevään aikana muihin toimipisteisiin

Oulussa val­mis­tau­du­taan kir­jas­ton muut­toon ja re­mont­tiin – pää­kir­jas­ton va­ras­to­ai­neis­tot siir­re­tään kevään aikana muihin toi­mi­pis­tei­siin

11.02.2022 18:06