Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun budjetti
Oulu aikoo ottaa räväkästi velkaa ja luottaa suurinvestointien tuovan hyvää satoa jo muutaman vuoden päästä
Pääkirjoitus

Oulu aikoo ottaa rä­vä­käs­ti velkaa ja luottaa suur­in­ves­toin­tien tuovan hyvää satoa jo muu­ta­man vuoden päästä

27.09.2023 17:00 12
Kaupunginjohtaja Laajalan ensimmäinen kutistettu budjettiesitys julki: Oulun budjetti asettuu 723 miljoonaan, ylijäämää 23 miljoonaa – Lähivuosia leimaavat suuret investoinnit

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan en­sim­mäi­nen ku­tis­tet­tu bud­jet­ti­esi­tys julki: Oulun bud­jet­ti asettuu 723 mil­joo­naan, yli­jää­mää 23 mil­joo­naa – Lä­hi­vuo­sia lei­maa­vat suuret in­ves­toin­nit

04.10.2022 11:33 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­ke­rien ou­lu­lais­ten ve­ro­tus­ta ei ole varaa ki­ris­tää – kär­si­jöi­nä oli­si­vat Oulun elin­voi­ma ja työl­li­syys

25.10.2021 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun sote-pal­ve­luil­le rea­lis­ti­nen bud­jet­ti

07.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Linnanmaan uimahallin teon siirtyminen ihmetyttää Oulun valtuustoryhmien puheenjohtajia – budjettiesityksen verolinjalle kiitosta

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin teon siir­ty­mi­nen ih­me­tyt­tää Oulun val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jia – bud­jet­ti­esi­tyk­sen ve­ro­lin­jal­le kii­tos­ta

06.10.2021 17:00 45
Tilaajille
Analyysi: Kaupungilla on yhä kovemmat investointipaineet, mutta ensi vuonna investoidaan hyvin varovaisesti

Ana­lyy­si: Kau­pun­gil­la on yhä ko­vem­mat in­ves­toin­ti­pai­neet, mutta ensi vuonna in­ves­toi­daan hyvin va­ro­vai­ses­ti

06.10.2021 16:00 3
Tilaajille
Oulu toteuttaa investoinnit velalla tai vuokramallilla – investoinnit kasvattavat lainakantaa myös tulevina vuosina

Oulu to­teut­taa in­ves­toin­nit velalla tai vuok­ra­mal­lil­la – in­ves­toin­nit kas­vat­ta­vat lai­na­kan­taa myös tu­le­vi­na vuosina

05.10.2021 16:00 14
Tilaajille
Oulun veroprosentti pysynee sittenkin ennallaan – katso, miten kaupungin ensi vuoden arvioidut tulot ja menot jakautuvat

Oulun ve­ro­pro­sent­ti pysynee sit­ten­kin en­nal­laan – ­kat­so, miten kau­pun­gin ensi vuoden ar­vioi­dut tulot ja menot ja­kau­tu­vat

05.10.2021 15:59 2
Tilaajille
Budjettiesitys: Ouluun ensi vuonna uusia päiväkoteja Kaijonharjuun ja Heinätorille, Aseman, Maikkulan ja Lintulammen koulut peruskorjaukseen

Bud­jet­tie­si­tys: Ouluun ensi vuonna uusia päi­vä­ko­te­ja Kai­jon­har­juun ja Hei­nä­to­ril­le, Aseman, Maik­ku­lan ja Lin­tu­lam­men koulut pe­rus­kor­jauk­seen

05.10.2021 12:20 1
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala esittää Oulun kunnallisveron pitämistä 20,5 prosentissa – verotulojen ja lainamäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2022

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala esittää Oulun kun­nal­lis­ve­ron pi­tä­mis­tä 20,5 pro­sen­tis­sa – ve­ro­tu­lo­jen ja lai­na­mää­rän en­nus­te­taan kas­va­van vuonna 2022

05.10.2021 11:39 21
Tilaajille
Maahanmuuttajalasten tukeen pitää sijoittaa Oulussa
Kolumni

Maa­han­muut­ta­ja­las­ten tukeen pitää si­joit­taa Oulussa

26.11.2020 12:00 17
Tilaajille
Kulttuuri ei ole vain menoerä – Oulun teatterin tuen ankara nirhaus voi aiheuttaa kaupungille enemmänkin hallaa
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri ei ole vain menoerä – Oulun teat­te­rin tuen ankara nirhaus voi ai­heut­taa kau­pun­gil­le enem­män­kin hallaa

17.11.2020 07:30 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ve­ro­pro­sen­tin ver­taa­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­tuun on ar­ve­lut­ta­vaa

10.11.2020 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tus on Oulun ta­lous­ti­lan­tees­sa pai­kal­laan

07.11.2020 05:30 11
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille
Kaupunginhallitus ruotii Oulun budjettia kolmessa eri kokouksessa – talousarviosta päätös vasta seuraavassa kokouksessa

Kau­pun­gin­hal­li­tus ruotii Oulun bud­jet­tia kol­mes­sa eri ko­kouk­ses­sa – ta­lous­ar­vios­ta päätös vasta seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa

12.10.2020 20:40 4
Tilaajille
Lukijat ovat puhuneet: Oulun pitäisi leikata menojaan ja korottaa veroja – velanotto saa vain vähän kannatusta

Lukijat ovat pu­hu­neet: Oulun pitäisi leikata me­no­jaan ja ko­rot­taa veroja – ve­lan­ot­to saa vain vähän kan­na­tus­ta

30.09.2020 15:56 8
Tilaajille
Oulun taloudenpito on nyt kiikkulaudalla tasapainoilua – samaan aikaan tarvitaan sekä säästöpäätöksiä ja rakenteisiin puuttumista että elinvoimaa lisääviä ratkaisuja.
Pääkirjoitus

Oulun ta­lou­den­pi­to on nyt kiik­ku­lau­dal­la ta­sa­pai­noi­lua – samaan aikaan tar­vi­taan sekä sääs­tö­pää­tök­siä ja ra­ken­tei­siin puut­tu­mis­ta että elin­voi­maa li­sää­viä rat­kai­su­ja.

29.09.2020 20:00 16
Tilaajille
Oulu nostaa veroprosenttia ja ottaa lisää velkaa: tulorahoitus ei riitä palveluihin ja investointeihin, joita pidetään elinvoiman kannalta välttämättöminä

Oulu nostaa ve­ro­pro­sent­tia ja ottaa lisää velkaa: tu­lo­ra­hoi­tus ei riitä pal­ve­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin, joita pi­de­tään elin­voi­man kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mi­nä

29.09.2020 18:34 11
Tilaajille
Päivi Laajala: Kaavoitus, rakentaminen ja liikenneyhteydet luovat Ouluun elinvoimaa: "Tulemme ajamaan Liminka–Oulu-kaksoisraidetta"

Päivi Laa­ja­la: Kaa­voi­tus, ra­ken­ta­mi­nen ja lii­ken­ne­yh­tey­det luovat Ouluun elin­voi­maa: "Tu­lem­me ajamaan Li­min­ka–Ou­lu-kak­sois­rai­det­ta"

29.09.2020 18:12 6
Tilaajille