Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Talousarvio
Pohteen aluevaltuusto päätti noin 90 miljoonan euron säästöistä – Maratonkokouksessa äänestettiin nelisenkymmentä kertaa, mutta muutoksia tuli vähän

Pohteen alue­val­tuus­to päätti noin 90 mil­joo­nan euron sääs­töis­tä – Ma­ra­ton­ko­kouk­ses­sa ää­nes­tet­tiin ne­li­sen­kym­men­tä kertaa, mutta muu­tok­sia tuli vähän

21.11.2023 15:23 55
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päättää maanantaina tämän vuoden budjetin ylityksistä – Menojen kasvua on 50 miljoonan euron edestä talousarvioon verrattuna

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päättää maa­nan­tai­na tämän vuoden bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – ­Me­no­jen kasvua on 50 mil­joo­nan euron edestä ta­lous­ar­vioon ver­rat­tu­na

13.11.2023 09:59 31
Tilaajille
Oulun uusi sote-keskus vielä selvitettävänä, mutta Oulunsalon terveyskeskus on lakkautuslistalla – Kaleva kokosi Pohteen suunnittelemat keskeiset säästöt

Oulun uusi sote-kes­kus vielä sel­vi­tet­tä­vä­nä, mutta Ou­lun­sa­lon ter­veys­kes­kus on lak­kau­tus­lis­tal­la – Kaleva kokosi Pohteen suun­nit­te­le­mat kes­kei­set säästöt

23.10.2023 18:00 223
Tilaajille
Ouluun luvattu uusi sote-keskus vaakalaudalla – Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia

Ouluun luvattu uusi sote-kes­kus vaa­ka­lau­dal­la – Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia

19.10.2023 19:25 115
Tilaajille
Näin Oulun on tarkoitus käyttää 650 miljoonaa euroa: Uusitaan Raksilan uimahalli, remontoidaan Luuppi ja rakennetaan Jääkärinkankaalle uusi monitoimitalo

Näin Oulun on tar­koi­tus käyttää 650 mil­joo­naa euroa: Uu­si­taan Rak­si­lan ui­ma­hal­li, re­mon­toi­daan Luuppi ja ra­ken­ne­taan Jää­kä­rin­kan­kaal­le uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo

27.09.2023 16:51 74
Tilaajille
Muhoksen ensi vuoden talousarvio 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen – Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus peruskorjataan

Mu­hok­sen ensi vuoden ta­lous­ar­vio 1,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen – Koivu ja Tähti -kult­tuu­ri­kes­kus pe­rus­kor­ja­taan

20.12.2022 15:22
Tilaajille
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 59
Tilaajille
Tallenne: Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkistaa esityksensä kaupungin ensi vuoden budjetiksi

Tal­len­ne: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala jul­kis­taa esi­tyk­sen­sä kau­pun­gin ensi vuoden bud­je­tik­si

04.10.2022 11:44 1
Poikkimaantie tärkeä myös Stora Ensolle – Yhtiön Oulu-investoinnit ja tiehanke kulkevat ainakin toistaiseksi käsi kädessä

Poik­ki­maan­tie tärkeä myös Stora Ensolle – Yhtiön Ou­lu-in­ves­toin­nit ja tie­han­ke kul­ke­vat ainakin tois­tai­sek­si käsi kädessä

05.08.2022 12:04 7
Tilaajille
Analyysi: Inflaatio, Ukrainan sota, raskas palkkaratkaisu sekä taantuman uhka kuntienkin murheena

Ana­lyy­si: Inf­laa­tio, Uk­rai­nan sota, raskas palk­ka­rat­kai­su sekä taan­tu­man uhka kun­tien­kin mur­hee­na

28.07.2022 06:00 12
Tilaajille
Oulun valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikoja joudutaan muuttamaan, jotta vältetään päällekkäisyydet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa

Oulun val­tuus­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous­ai­ko­ja jou­du­taan muut­ta­maan, jotta väl­te­tään pääl­lek­käi­syy­det Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen kanssa

06.06.2022 06:00 7
Tilaajille

Tyrnävä ta­voit­te­lee ensi vuonna niukkaa plussaa

14.12.2021 20:31
Tilaajille

Hai­luo­don ta­lou­sar­vio: Su­ni­ka­rin satama kuntoon ja kaa­voi­tus vauh­tiin

14.12.2021 20:29
Tilaajille
Oulun kaupungin talous paranee tänä vuonna yli 30 miljoonalla – taustalla paljon ennakoitua paremmin kasvavat yhteisö- ja tuloverotulot

Oulun kau­pun­gin talous paranee tänä vuonna yli 30 mil­joo­nal­la – taus­tal­la paljon en­na­koi­tua pa­rem­min kas­va­vat yh­tei­sö- ja tu­lo­ve­ro­tu­lot

13.12.2021 06:00 17
Tilaajille
Oulun Teatterin avustusleikkauksessa päädyttiin 150 000 euron kompromissiin – kaupunginvaltuuston äänestyksessä sählinkiä

Oulun Teat­te­rin avus­tus­leik­kauk­ses­sa pää­dyt­tiin 150 000 euron komp­ro­mis­siin – kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä säh­lin­kiä

07.12.2020 21:27 42
Tilaajille
Kempeleen talousarvio noin 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen: "Tulosta ei ole runnottu pakolla kauniimmaksi"

Kem­pe­leen ta­lous­ar­vio noin 2,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen: "Tu­los­ta ei ole run­not­tu pakolla kau­niim­mak­si"

07.12.2020 20:17 2
Tilaajille
Miten käy teatterin avustuksen? Entä pyöräbaanojen investointien? Oulun valtuusto kokoontuu päättämään talousarviosta

Miten käy teat­te­rin avus­tuk­sen? Entä pyö­rä­baa­no­jen in­ves­toin­tien? Oulun val­tuus­to ko­koon­tuu päät­tä­mään ta­lous­ar­vios­ta

07.12.2020 11:01 41
Teatterin avustuksen setvintä jatkuu, 500 000 euron toiminta-avustuksen leikkausesityksestä päätetään joulukuussa

Teat­te­rin avus­tuk­sen set­vin­tä jatkuu, 500 000 euron toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kaus­esi­tyk­ses­tä pää­te­tään jou­lu­kuus­sa

18.11.2020 16:07 9
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille
Vanhanen: Suomen menestyksen ratkaisee se, miten yritykset kestävät kriisin yli ja saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä

Van­ha­nen: Suomen me­nes­tyk­sen rat­kai­see se, miten yri­tyk­set kes­tä­vät kriisin yli ja saavat kiinni epi­de­mian jälkeen vi­riä­väs­tä kan­sain­vä­li­ses­tä ky­syn­näs­tä

07.10.2020 11:17