Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Snapc­ha­tis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan avoi­mes­ti päih­tei­tä ja ha­ku­pal­ve­lui­ta, pal­jas­taa sel­vi­tys – nuoret näkevät eri­tyi­ses­ti ni­ko­tii­ni­tuot­teet ar­ki­päi­väi­si­nä

Nuoret saavat hankittua alkoholia ja nikotiinituotteita helposti, selviää Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n selvityksestä.

Selvityksessä haastateltiin 11 nuorta. Lisäksi 265 yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta vastasi kyselyyn. Vastanneet nuoret olivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Tampereen ja Vaasan alueilta.

Selvityksessä käy ilmi, että nuoret saavat hankittua alkoholia ja nikotiinituotteita kavereiden ja täysi-ikäisten tuttujen kautta. Tärkeässä roolissa on myös sosiaalinen media, erityisesti Snapchat-sovellus.

Haastatteluissa nuoret kertoivat, että Snapchatissa nuorille tarjotaan avoimesti tuotteita ja hakupalveluita, vaikka niitä ei itse etsisikään.

–  Nuorten somevirrassa näkyy alkoholin ja nikotiinituotteiden myynti- ja ostojulkaisuja, vaikka nuoret eivät itse olisi edes aikeissa hankkia tai myydä niitä. Eniten näitä julkaisuja olivat nähneet yhdeksäsluokkalaiset ja alaikäiset ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, kuvaa tutkimuksen toteuttanut Tiina Pajuvirta.

Myös huumeita on helppo hankkia, selvisi viime vuoden kouluterveyskyselystä. Noin puolet pohjoispohjalaisista nuorista koki, että omassa kotikaupungissa on helppo hankkia huumeita. Erot eivät olleet suuria pienempien kuntien ja kaupunkien välillä.

Lue lisää: Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Oma mie­li­ala huo­let­taa yhä useam­paa poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta, yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt, huu­mei­ta on helppo hankkia

Päihteet liikkuvat EHYT ry:n selvityksen mukaan myös nuorelta toiselle. Jos välittäjä ei halua myydä tietyn ikäiselle nuorelle päihteitä, voi nuori löytää vanhemman tuttavansa toimimaan välikätenä. Etenkin nuuskan nuoret kertovat liikkuvan usein alaikäiseltä alaikäiselle.

Nikotiinituotteet nähdään arkipäiväisinä

Nuoret kertoivat, että useimmiten välittäminen jää kouluissa ja oppilaitoksissa huomaamatta.

Nuoret suhtautuvat välittämiseen melko negatiivisesti. Asenne vaihteli hieman sen mukaan, kuinka nuorelle päihteitä välitetään. Erityisen yksimielisiä nuoret olivat siitä, että välittäminen ei ole hyväksyttävää 12–14-vuotiaille ja nuoremmille.

– Osalla nuorista oli varsin voimakkaita mielipiteitä päihteiden välittämistä vastaan, osa taas suhtautui ristiriitaisesti tai neutraalisti, koska erityisesti nikotiinituotteiden välittäminen koettiin niin yleiseksi ja arkipäiväiseksi, kuvaa hankkeen projektipäällikkö Katri Saarela.

Alkoholin välitys koettiin vakavampana asiana, kuin nikotiinituotteiden välitys, sillä alkoholin katsottiin aiheuttavan todennäköisemmin vaaratilanteita. Osan mielestä päihteiden käyttö on nuoren oma valinta, vanhemmat vastaajat näkivät nuoria useammin vastuun olevan välittäjällä.

Moni nuorista toivoi, että päihteiden välittämiseen puututtaisiin tiukemmin. Näin ajattelivat erityisesti nuoremmat yläkoululaiset sekä täysi-ikäiset ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat.

Välittämiseen suhtautuminen oli sallivampaa niissä ikäryhmissä, jotka voivat saada päihteitä käyttöönsä välittämisen kautta, eli vanhemmissa yläkoululaisissa sekä alaikäisissä ammatillisissa opiskelijoissa.

– Tällä hetkellä keskustelussa oleva nikotiinituotteiden ostoikärajan nosto todennäköisesti vähentäisi nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, sillä ikärajan noustessa 20 vuoteen tulisi myös välittäjien olla entistä vanhempia, Saarela kommentoi.

EHYT ry:n Nuoret Pakka -toimijoina -hankkeessa kehitetään toimintamalleja yläkouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin selvityksessä nousseiden teemojen pohjalta. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta välittämiseen liittyvistä haitoista ja saada nuoret tarkastelemaan kriittisemmin omia asenteitaan päihteiden välittämistä kohtaan.

Lue lisää: Huu­me­kaup­pias ei kysy asiak­kaan ikää – Oulun kou­lu­po­lii­sit huo­lis­saan huu­mei­den li­sään­ty­mi­ses­tä lasten ja nuorten kes­kuu­des­sa