Metsä Fibren Kemin tehdas

Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­la syttyi ra­ken­nus­pa­lo, lu­kui­sia yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sam­mu­tus­töi­hin

16.09.2021 06:43
Pääkirjoitus

Poh­jois­ta uhkaa työ­voi­ma­pu­la, jota on kiire torjua – ko­ro­na-ai­ka osoit­taa, että muut­to­val­miuk­sia on

21.03.2021 20:00 15
Tilaajille

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

27.02.2021 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­kas­vat­ta­jat kiit­tä­vät – tu­le­vi­na vuosina ja vuo­si­kym­me­ni­nä kui­tu­puun kysyntä tulee li­sään­ty­mään mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Suo­mes­sa

23.02.2021 04:00 2
Tilaajille

Metsä Fibre ja Valmet sopivat avain­tek­no­lo­gian toi­mit­ta­mi­ses­ta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

19.02.2021 09:31 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den uusien bio­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­sen tulisi olla ”kii­lu­sil­mäis­tä” niin kan­san­ta­lou­del­li­sis­ta kuin eko­lo­gi­sis­ta ja il­mas­to­syis­tä

18.02.2021 09:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kemin jät­ti­han­ke am­pai­see nyt liik­keel­le ja toimii toi­vot­ta­vas­ti esi­merk­ki­nä niille suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­le, joille ruoho näyttää ul­ko­mail­la vih­reäm­mäl­tä

12.02.2021 20:00 14
Tilaajille

Metsä Group teki odo­te­tun pää­tök­sen ja Kemi saa bio­tuo­te­teh­taan­sa – myös kar­ton­ki­teh­taa­seen tehdään isot in­ves­toin­nit

11.02.2021 18:45 78
Tilaajille

Yle: Metsä Fibren Kemiin suun­nit­te­le­mas­ta teh­taas­ta on va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

25.01.2021 12:51 22

Metsä Fibre sol­mi­nut useita kym­me­niä esi­so­pi­muk­sia Kemin tehtaan ra­ken­nut­ta­mi­ses­ta – ra­ken­ta­mi­sen tar­kem­pi aloit­ta­mis­ajan­koh­ta ei ole vielä sel­vil­lä

05.01.2021 15:52
Tilaajille
Pääkirjoitus

To­teu­tus­ta kohti etenevä Kemin bio­tuo­te­teh­das on jät­ti­ruis­ke Poh­jois-Suo­men ta­lou­teen

18.12.2020 20:00 8
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 08:11 20
Tilaajille

Tu­li­kuu­mal­le pin­nal­le jou­tu­nut massa kärytti ja savutti voi­mak­kaas­ti sellun pe­su­ri­ra­ken­nuk­ses­sa Metsä Fibren Kemin teh­taal­la, suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

09.10.2020 12:00