Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Metsänkasvatus ja puunkorjuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen pitäisi olla ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa – Osaran au­kei­den ta­lou­del­li­nen tulos on pahoin pak­ka­sel­la

30.10.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­siem­me hii­len­si­don­ta­mah­dol­li­suu­det li­sään­ty­vät, kun tehdään tar­vit­ta­vat työt ajal­laan

27.10.2021 04:30 3
Tilaajille
EU:n uusi metsästrategia määrittelee metsäalan tulevaisuuden suuntaviivat, mutta Suomi haluaa pitää poliittisen päätösvallan jatkossakin itse – "Pohjois-Pohjanmaata on turha verrata Etelä-Eurooppaan"

EU:n uusi met­sä­stra­te­gia mää­rit­te­lee met­sä­alan tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vat, mutta Suomi haluaa pitää po­liit­ti­sen pää­tös­val­lan jat­kos­sa­kin itse – "Poh­jois-Poh­jan­maa­ta on turha verrata Ete­lä-Eu­roop­paan"

25.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tel­mäl­li­nen tie­tyn­lai­nen met­sän­kä­sit­te­ly­ta­van kielto ei ole ny­kyai­kaa, an­ne­taan met­sän­omis­ta­jan itse päättää met­sis­tään

09.07.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­kas­vat­ta­jat kiit­tä­vät – tu­le­vi­na vuosina ja vuo­si­kym­me­ni­nä kui­tu­puun kysyntä tulee li­sään­ty­mään mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Suo­mes­sa

23.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taan in­ves­toin­ti­pää­tös on va­lo­pilk­ku

13.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­ria voisi opettaa met­sän­kas­va­tuk­ses­sa­kin – ny­kyi­set si­mu­loin­tei­hin pe­rus­tu­vat tut­ki­muk­set eivät ole var­mal­la poh­jal­la

02.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen säi­käh­tää, kun metsää ha­ka­taan – yleensä ihmiset ovat luonnon ys­tä­viä, mutta heidän ym­mär­ryk­sen­sä metsän ai­ka­tau­lua aja­tel­len on liian lyhyt

04.07.2020 06:30
Tilaajille