Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lapin yliopisto
Lauri Törhönen vaatii väitöskirjansa hylkäämispäätöksen mitätöintiä Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnalta

Lauri Tör­hö­nen vaatii väi­tös­kir­jan­sa hyl­kää­mis­pää­tök­sen mi­tä­töin­tiä Lapin yli­opis­ton muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­nal­ta

06.02.2024 10:28 13
Tilaajille
Törhösen väitöskirjatyön HTK-loukkausepäily etenee varsinaiseen tutkintaan

Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­työn HTK-louk­kau­se­päi­ly etenee var­si­nai­seen tut­kin­taan

01.02.2024 14:42
Tilaajille
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta hylkäsi Lauri Törhösen oikaisupyynnön – väitöskirjan hylkäyspäätös pysyy voimassa

Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­ta hylkäsi Lauri Tör­hö­sen oi­kai­su­pyyn­nön – väi­tös­kir­jan hyl­käys­pää­tös pysyy voi­mas­sa

18.01.2024 16:35 4
Tilaajille
Lauri Törhösen väitöskirja hylättiin Lapin yliopistossa – työ ei täytä väitöskirjalle asetettuja kriteerejä, tiedekuntaneuvosto perustelee

Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja hy­lät­tiin Lapin yli­opis­tos­sa – työ ei täytä väi­tös­kir­jal­le ase­tet­tu­ja kri­tee­re­jä, tie­de­kun­ta­neu­vos­to pe­rus­te­lee

14.12.2023 17:46 7
Tilaajille
Koneen Säätiöltä Oulun yliopistolle runsaat 1,2 miljoonaa euroa – Suurimmat apurahat myönnettiin rakennetun ympäristön sekä maatalouden tulevaisuuden tutkimukseen

Koneen Sää­tiöl­tä Oulun yli­opis­tol­le runsaat 1,2 mil­joo­naa eu­roa – ­Suu­rim­mat apu­ra­hat myön­net­tiin ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön sekä maa­ta­lou­den tu­le­vai­suu­den tut­ki­muk­seen

08.12.2023 12:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lauri Tör­hö­nen tai­teen, tieteen ja käy­tän­nön ris­tey­mä­pis­tees­sä

22.11.2023 09:47 12
Analyysi: Törhösen kohuväitös on haukkuja parempi, mutta ei väitöskirjana – Mihin yliopisto tarvitsee näin valtavaa itsekeskeisyyttä?

Ana­lyy­si: Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös on hauk­ku­ja pa­rem­pi, mutta ei väi­tös­kir­ja­na – Mihin yli­opis­to tar­vit­see näin val­ta­vaa it­se­kes­kei­syyt­tä?

03.11.2023 14:00 23
Tilaajille
Lapin yliopisto joutui rajun arvostelun kohteeksi Lauri Törhösen väitöskirjakohussa – Tiedekuntaneuvosto voi vielä hylätä väitöksen, mutta se olisi poikkeuksellista

Lapin yli­opis­to joutui rajun ar­vos­te­lun koh­teek­si Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­ko­hus­sa – Tie­de­kun­ta­neu­vos­to voi vielä hylätä väi­tök­sen, mutta se olisi poik­keuk­sel­lis­ta

01.11.2023 10:49 17
Tilaajille
Oululainen Jere Tapio valittiin keskustanuorten uudeksi puheenjohtajaksi – Edessä muutto Helsinkiin ja eroaminen aiemmasta työstä

Ou­lu­lai­nen Jere Tapio va­lit­tiin kes­kus­ta­nuor­ten uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – Edessä muutto Hel­sin­kiin ja eroa­mi­nen aiem­mas­ta työstä

30.10.2023 18:44 6
Tilaajille
Rikosoikeuden asiantuntija Hiirosen henkirikostuomiosta: Odotettu ja ymmärrettävä lopputulos

Ri­kos­oi­keu­den asian­tun­ti­ja Hii­ro­sen hen­ki­ri­kos­tuo­mios­ta: Odo­tet­tu ja ym­mär­ret­tä­vä lop­pu­tu­los

18.10.2023 16:03
Tilaajille
Puuvilla ja pellava tuntuvat helteellä ihanan viileiltä, mutta niissäkin on huonot puolensa – Myös oikein valittu keinokuitu tekee "kesämekko-olon"

Puu­vil­la ja pellava tun­tu­vat hel­teel­lä ihanan vii­leil­tä, mutta niis­sä­kin on huonot puo­len­sa – Myös oikein valittu kei­no­kui­tu tekee "ke­sä­mek­ko-olon"

19.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Lapin yliopiston kasvatti Hanna Wirman tiesi heti löytäneensä unelmatyönsä, kun lehdessä haettiin tutkijaa tekemään ihmisapinoille pelejä

Lapin yli­opis­ton kas­vat­ti Hanna Wirman tiesi heti löy­tä­neen­sä unel­ma­työn­sä, kun leh­des­sä haet­tiin tut­ki­jaa te­ke­mään ih­mis­api­noil­le pelejä

25.03.2023 10:01 1
Tilaajille
Metsäbiotalous sai oman tiedepaneelinsa – 14 asiantuntijaa pohtivat metsien kehitysennusteita ja puun käyttöä

Met­sä­bio­ta­lous sai oman tie­de­pa­nee­lin­sa – 14 asian­tun­ti­jaa poh­ti­vat metsien ke­hi­tys­en­nus­tei­ta ja puun käyttöä

27.12.2022 10:48 6
Tilaajille
Kannabisyhdistyksen uusi puheenjohtaja, rovaniemeläinen Mika Luoma-aho haluaa huumausainepolitiikan vaalikeskusteluun: "Kieltolaki on täysin epäonnistunut tavoitteissaan"

Kan­na­bis­yh­dis­tyk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja, ro­va­nie­me­läi­nen Mika Luo­ma-aho haluaa huu­maus­ai­ne­po­li­tii­kan vaa­li­kes­kus­te­luun: "Kiel­to­la­ki on täysin epä­on­nis­tu­nut ta­voit­teis­saan"

03.12.2022 16:54 26
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

20.10.2022 10:45
Tilaajille
Uskonnoilla on isostikin väliä nykyelämässä – Liikkeitä tutkinut professori: "Vaikutus ei vähene ja uskontoon liittyvät ilmiöt ovat kärjistyneitä"

Us­kon­noil­la on isos­ti­kin väliä ny­ky­elä­mäs­sä – Liik­kei­tä tut­ki­nut pro­fes­so­ri: "Vai­ku­tus ei vähene ja us­kon­toon liit­ty­vät ilmiöt ovat kär­jis­ty­nei­tä"

18.06.2022 06:30 8
Tilaajille
"Jumala ei pettänyt, mutta yhteisö petti" – useimmat hengellisistä yhteisöistä irtautuvat jatkavat uskomista omalla tavallaan, kertoo väitöstutkimus

"Jumala ei pet­tä­nyt, mutta yhteisö petti" – useim­mat hen­gel­li­sis­tä yh­tei­söis­tä ir­tau­tu­vat jat­ka­vat us­ko­mis­ta omalla ta­val­laan, kertoo väi­tös­tut­ki­mus

24.05.2022 19:00 10
Tilaajille
"Jos ydinvoimala halutaan Pyhäjoelle, pitää aloittaa aivan alusta", sanoo kauppaoikeuden professori Soili Nystén-Haarala

"Jos ydin­voi­ma­la ha­lu­taan Py­hä­joel­le, pitää aloit­taa aivan alus­ta", sanoo kaup­pa­oi­keu­den pro­fes­so­ri Soili Nystén-Haa­ra­la

10.03.2022 15:00 69
Tilaajille
Venäjä suljettiin pois Barentsin neuvoston toiminnasta - "yhteistyön lopettamisella on järisyttäviä vaikutuksia arktiselle tutkimukselle"

Venäjä sul­jet­tiin pois Ba­rent­sin neu­vos­ton toi­min­nas­ta - "yh­teis­työn lo­pet­ta­mi­sel­la on jä­ri­syt­tä­viä vai­ku­tuk­sia ark­ti­sel­le tut­ki­muk­sel­le"

09.03.2022 12:43 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko nyt aika kypsä Poh­jois-Suo­men ylio­pis­tol­le?

08.03.2022 06:00 25
Tilaajille