Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuhmo
Kuukausi
Sallaan ja Vartiukseen saapunut tänään yhteensä 75 turvapaikanhakijaa, Vartiuksen rajanylityspaikka suljettiin puolen tunnin jatkoajan jälkeen

Sallaan ja Var­tiuk­seen saa­pu­nut tänään yh­teen­sä 75 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ka sul­jet­tiin puolen tunnin jat­ko­ajan jälkeen

22.11.2023 18:04 14
Vartiuksen lähikylässä tiedetään, miten häikäilemättömästi Venäjä toimii: "Onko meillä pokkaa katsoa, että he paleltuvat siihen?"

Var­tiuk­sen lä­hi­ky­läs­sä tie­de­tään, miten häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti Venäjä toimii: "Onko meillä pokkaa katsoa, että he pa­lel­tu­vat sii­hen?"

22.11.2023 05:00 29
Tilaajille
Apulaisoikeuskansleri pysäytti kaavaillut rajatiukennukset – sisäministerin mukaan valmistelua tehdään nyt toisella mallilla

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri py­säyt­ti kaa­vail­lut ra­ja­tiu­ken­nuk­set – si­sä­mi­nis­te­rin mukaan val­mis­te­lua tehdään nyt toi­sel­la mal­lil­la

21.11.2023 21:31 28
Suomi ryhtyy tarvittaessa nopeasti lisätoimiin, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu, sanoi Orpo Vartiuksen raja-asemalla

Suomi ryhtyy tar­vit­taes­sa no­peas­ti li­sä­toi­miin, jos ny­kyi­nen toi­min­ta itä­ra­jal­la jatkuu, sanoi Orpo Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­la

20.11.2023 19:37 63
Vartiuksen raja-asemalle saapui viisi turvapaikanhakijaa,  eivät suostuneet käskyistä huolimatta palaamaan Venäjälle – Niiralassa tulijat pysäytettiin voimakeinoin

Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­le saapui viisi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa,  eivät suos­tu­neet käs­kyis­tä huo­li­mat­ta pa­laa­maan Ve­nä­jäl­le – ­Nii­ra­las­sa tulijat py­säy­tet­tiin voi­ma­kei­noin

17.11.2023 21:47 33
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on puoleenpäivään mennessä saapunut lähes 70 turvapaikanhakijaa, Kainuussa odotetaan muun rajan ylittävän liikenteen vilkastuvan lauantaina etelän ylityspaikkojen sulkeutuessa

Kaak­kois-Suo­men ra­jan­yli­tys­pai­koil­le on puo­leen­päi­vään men­nes­sä saa­pu­nut lähes 70 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, Kai­nuus­sa odo­te­taan muun rajan ylit­tä­vän lii­ken­teen vil­kas­tu­van lauan­tai­na etelän yli­tys­paik­ko­jen sul­keu­tues­sa

17.11.2023 12:50 21
Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalle saapui torstaina 18 turvapaikanhakijaa

Kuhmon Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui tors­tai­na 18 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

16.11.2023 20:37 8
Vanhemmat
Sakari Kukko, 70, sai maakunnan taidepalkinnon jo toiseen kertaan, eikä se ollut vahinko – Tällainen on paikallinen legenda, joka yhä tekee täyttä päivää keikkaillen ja levyttäen

Sakari Kukko, 70, sai maa­kun­nan tai­de­pal­kin­non jo toiseen ker­taan, eikä se ollut vahinko – Täl­lai­nen on pai­kal­li­nen le­gen­da, joka yhä tekee täyttä päivää keik­kail­len ja le­vyt­täen

23.10.2023 06:00 4
Tilaajille
Henkilöauto ja matkailuauto kolaroivat Kuhmossa – poliisi epäilee kuljettajaa rattijuopumuksesta

Hen­ki­lö­au­to ja mat­kai­lu­au­to ko­la­roi­vat Kuh­mos­sa – poliisi epäilee kul­jet­ta­jaa rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

20.08.2023 13:30
Koira karkasi piharakennuksen alle Kuhmossa – pelastuslaitos ja omistaja saivat yhteistuumin lemmikin pois kiipelistä

Koira karkasi pi­ha­ra­ken­nuk­sen alle Kuh­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos ja omis­ta­ja saivat yh­teis­tuu­min lem­mi­kin pois kii­pe­lis­tä

02.08.2023 22:35 5
HS: Kainuulainen kansanedustaja Mikko Polvinen on lähestymiskiellossa entistä puolisoaan kohtaan

HS: Kai­nuu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mikko Pol­vi­nen on lä­hes­ty­mis­kiel­los­sa entistä puo­li­soaan kohtaan

22.05.2023 22:04 19
"Saattaa siinä tippahi silmäkulmasta tipahtaa" – Kainuuta ylistävälle lyhytelokuvalle toivotaan kansainvälistä näkyvyyttä

"Saat­taa siinä tippahi sil­mä­kul­mas­ta ti­pah­taa" – Kai­nuu­ta ylis­tä­väl­le ly­hyt­elo­ku­val­le toi­vo­taan kan­sain­vä­lis­tä nä­ky­vyyt­tä

20.02.2023 19:00 2
Tilaajille
Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi karhunmetsästystä koskevat poikkeusluvat –  "Jos karhun kannanhoidollista metsästystä ei voida toteuttaa, se johtaa hallitsemattomaan kannan kasvuun koko Suomessa"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi kar­hun­met­säs­tys­tä kos­ke­vat poik­keus­lu­vat –  "Jos karhun kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä ei voida to­teut­taa, se johtaa hal­lit­se­mat­to­maan kannan kasvuun koko Suo­mes­sa"

03.02.2023 20:42 12
Tilaajille
Kiljun ryypiskely päättyi henkirikokseen kuhmolaisella mökillä – oikeus tuomitsi taposta ja passitti Oulun vankilaan

Kiljun ryy­pis­ke­ly päättyi hen­ki­ri­kok­seen kuh­mo­lai­sel­la mökillä – oikeus tuo­mit­si taposta ja pas­sit­ti Oulun van­ki­laan

01.02.2023 12:01 1
Tilaajille
Poliisi tutkii puolustusvoimien ampumaharjoituksissa sattunutta onnettomuutta – ase laukesi vahingossa

Poliisi tutkii puo­lus­tus­voi­mien am­pu­ma­har­joi­tuk­sis­sa sat­tu­nut­ta on­net­to­muut­ta – ase laukesi va­hin­gos­sa

18.01.2023 16:51 3
Syyttäjä: Mies pahoinpiteli uhrin hengiltä kuhmolaisessa vapaa-ajan asunnossa

Syyt­tä­jä: Mies pa­hoin­pi­te­li uhrin hen­gil­tä kuh­mo­lai­ses­sa va­paa-ajan asun­nos­sa

17.01.2023 16:11
Tilaajille
Käräjäoikeus: Mies surmasi äitinsä Kuhmossa poikkeuksellisen raa'alla ja julmalla tavalla – jätettiin syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta

Kä­rä­jäoi­keus: Mies surmasi äitinsä Kuh­mos­sa poik­keuk­sel­li­sen raa'al­la ja jul­mal­la tavalla – ­jä­tet­tiin syyn­ta­keet­to­ma­na ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta

20.12.2022 17:46 1
Tilaajille
”Hän sanoi, että hän on tehnyt kauheuksia”– todistajat äänessä Kuhmon henkirikosoikeudenkäynnissä

”Hän sanoi, että hän on tehnyt kau­heuk­sia”– to­dis­ta­jat äänessä Kuhmon hen­ki­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nis­sä

08.12.2022 18:30
Tilaajille
Oikeus pui Kuhmon henkirikosta – murhasta syytetty myönsi tappaneensa äitinsä raa'alla ja julmalla tavalla

Oikeus pui Kuhmon hen­ki­ri­kos­ta – mur­has­ta syy­tet­ty myönsi tap­pa­neen­sa äitinsä raa'al­la ja jul­mal­la tavalla

08.12.2022 21:19 1
Tilaajille
Kärähtänyt astianpesukone aiheutti keskisuuren rakennuspalohälytyksen Kuhmossa – kohteessa ei pelastustehtävää

Kä­räh­tä­nyt as­tian­pe­su­ko­ne ai­heut­ti kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuh­mos­sa – koh­tees­sa ei pe­las­tus­teh­tä­vää

05.12.2022 21:01