Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

koulupudokkaat
Rasismi ei saa olla uusi syy koulupudokkaille
Pääkirjoitus

Rasismi ei saa olla uusi syy kou­lu­pu­dok­kail­le

06.08.2023 21:17 22
Oululaiskoulun hyvät kokemukset koulupudokkaiden kanssa osoittavat, miten tärkeää on kokemus porukkaan kuulumisesta
Kolumni

Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

22.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulua käy­mät­tö­mät nuoret: huos­taan­ot­to­ko rat­kai­su?

11.01.2023 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapseni ei pysty me­ne­mään kouluun – "äi­ti­nä­kin toivon sy­dä­mes­tä­ni, että nuori kävisi koulua, mutta riit­tä­vää tukea ti­lan­tee­seen emme kui­ten­kaan ole saa­neet"

10.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jääkö pe­rus­kou­lu suo­rit­ta­mat­ta? – las­ten­suo­je­lul­la ei ole keinoja koulua käy­mät­tö­mil­le lap­sil­le

05.01.2023 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­pien osal­li­suus tur­vat­ta­va kou­lu­jen hy­vin­voin­ti­työs­sä – liian usein yh­teis­työ on luo­kan­opet­ta­jas­ta riip­pu­vaa

13.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odot­tai­sin vi­ran­omaisil­ta kan­na­bis­kes­kus­te­luun jotain muuta kuin pe­lot­te­lua

01.11.2021 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

10.10.2021 06:30 12
Tilaajille
Lapsuuden aikana tapahtunut muutto toiselle seutukunnalle näyttää lisäävän koulupudokkaaksi päätymisen riskiä – haavoittuvin vaihe on yläasteikäisenä

Lap­suu­den aikana ta­pah­tu­nut muutto toi­sel­le seu­tu­kun­nal­le näyttää li­sää­vän kou­lu­pu­dok­kaak­si pää­ty­mi­sen riskiä – haa­voit­tu­vin vaihe on ylä­as­te­ikäi­se­nä

12.09.2021 08:52 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­pu­dok­kaat saatava ta­kai­sin kou­lun­pen­kil­le – on­nis­tu­nut esi­merk­ki Oulussa on Laa­ni­lan ylä­kou­lun py­säk­ki­luok­ka

26.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hat­ka­lai­nen edustaa tukea tar­vit­se­van joukon ää­ri­pää­tä – ny­kyi­nen op­pi­las- ja opis­ke­lu­huol­to­la­ki ei tue riit­tä­väs­ti mo­ni­alai­sen yh­teis­työn ra­ken­tu­mis­ta

15.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­kais­ta apua opis­ke­li­ja­huol­toon – psy­ko­lo­gi­pu­la ei ole kroo­ni­nen vain Poh­jois-Suo­mes­sa, vaan myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti

25.10.2020 06:00 5
Tilaajille