Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

koulupudokkaat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odot­tai­sin vi­ran­omaisil­ta kan­na­bis­kes­kus­te­luun jotain muuta kuin pe­lot­te­lua

01.11.2021 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

10.10.2021 06:30 12
Tilaajille
Lapsuuden aikana tapahtunut muutto toiselle seutukunnalle näyttää lisäävän koulupudokkaaksi päätymisen riskiä – haavoittuvin vaihe on yläasteikäisenä

Lap­suu­den aikana ta­pah­tu­nut muutto toi­sel­le seu­tu­kun­nal­le näyttää li­sää­vän kou­lu­pu­dok­kaak­si pää­ty­mi­sen riskiä – haa­voit­tu­vin vaihe on ylä­as­te­ikäi­se­nä

12.09.2021 08:52 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­pu­dok­kaat saatava ta­kai­sin kou­lun­pen­kil­le – on­nis­tu­nut esi­merk­ki Oulussa on Laa­ni­lan ylä­kou­lun py­säk­ki­luok­ka

26.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hat­ka­lai­nen edustaa tukea tar­vit­se­van joukon ää­ri­pää­tä – ny­kyi­nen op­pi­las- ja opis­ke­lu­huol­to­la­ki ei tue riit­tä­väs­ti mo­ni­alai­sen yh­teis­työn ra­ken­tu­mis­ta

15.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­kais­ta apua opis­ke­li­ja­huol­toon – psy­ko­lo­gi­pu­la ei ole kroo­ni­nen vain Poh­jois-Suo­mes­sa, vaan myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti

25.10.2020 06:00 5
Tilaajille