Koronatestit
Viimeisin 4 tuntia
Pääseekö Oulussa drive-in-koronatestiin pyörällä? Selvitimme, mikä käytäntö on ja miten ohje on annettu

Pää­see­kö Oulussa dri­ve-in-ko­ro­na­tes­tiin pyö­räl­lä? Sel­vi­tim­me, mikä käy­tän­tö on ja miten ohje on annettu

20:28 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Hallitus peruutti esityksen Suomeen riskimaista tulevilta tulevaisuudessa vaadittavista koronatesteistä

Hal­li­tus pe­ruut­ti esi­tyk­sen Suomeen ris­ki­mais­ta tu­le­vil­ta tu­le­vai­suu­des­sa vaa­dit­ta­vis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä

17:16 1
Kuukausi
Matkustusrajoituksiin esitetään muutoksia – Suomeen voisi ehkä päästä viikoksi ilman karanteenia, jos otattaa koronatestin rajalla

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin esi­te­tään muu­tok­sia – Suomeen voisi ehkä päästä vii­kok­si ilman ka­ran­tee­nia, jos otattaa ko­ro­na­tes­tin rajalla

06.10.2020 12:44 2
Uudet terveysturvaohjeet voimaan Lapissa: Maskin käyttöä suositellaan ravintoloissa ja matkailukohteissa – Yrittäjiä suositellaan keräämään asiakkaiden yhteystiedot tartunnanjäljitystä varten

Uudet ter­veys­tur­va­oh­jeet voimaan La­pis­sa: Maskin käyttöä suo­si­tel­laan ra­vin­to­lois­sa ja mat­kai­lu­koh­teis­sa – Yrit­tä­jiä suo­si­tel­laan ke­rää­mään asiak­kai­den yh­teys­tie­dot tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä varten

02.10.2020 17:52 0
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: Oulaisten korona-altistumisen selvitys ulottuu muihinkin kuntiin – NordLabissa kehitetään parhaillaan koronatestauksen pika-analyysia

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Ou­lais­ten ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen sel­vi­tys ulottuu mui­hin­kin kuntiin – Nord­La­bis­sa ke­hi­te­tään par­hail­laan ko­ro­na­tes­tauk­sen pi­ka-ana­lyy­sia

02.10.2020 11:36 0
Tilaajille
Oulussa koronatestiin voi pian varata ajan netissä edellisenä iltana kello 21 alkaen – aiemmin ajanvaraus aukesi keskiyöllä

Oulussa ko­ro­na­tes­tiin voi pian varata ajan netissä edel­li­se­nä iltana kello 21 alkaen – aiemmin ajan­va­raus aukesi kes­ki­yöl­lä

25.09.2020 18:11 0
Vanhemmat
Tavoite tehdä 30 000 koronatestiä vuorokaudessa – jos tässä onnistutaan, niin Suomi edelläkävijä Euroopassa

Tavoite tehdä 30 000 ko­ro­na­tes­tiä vuo­ro­kau­des­sa – jos tässä on­nis­tu­taan, niin Suomi edel­lä­kä­vi­jä Eu­roo­pas­sa

17.09.2020 16:11 1

Me­hi­läi­nen aloit­taa koronan an­ti­gee­ni­tes­tauk­sen Oulussa – tulos lu­va­taan kes­ki­mää­rin kuu­des­sa tun­nis­sa

15.09.2020 13:48 0
"Tämä saattaa olla kuolinisku Lapin matkailulle" – Lapin matkailuala vetoaa hallitukseen ryhmämatkailusääntöjen höllentämiseksi

"Tämä saattaa olla kuo­lin­is­ku Lapin mat­kai­lul­le" – Lapin mat­kai­lu­ala vetoaa hal­li­tuk­seen ryh­mä­mat­kai­lu­sään­tö­jen höl­len­tä­mi­sek­si

11.09.2020 14:05 17
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta, Lapissa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa on todettu 93 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta, Lapissa yksi uusi tar­tun­ta

09.09.2020 12:18 11
Ministeriön lakimuutos velvoittaa kuljetusyrityksiä tarkistamaan matkailijoiden todistukset negatiivisista koronatestituloksista

Mi­nis­te­riön la­ki­muu­tos vel­voit­taa kul­je­tus­yri­tyk­siä tar­kis­ta­maan mat­kai­li­joi­den to­dis­tuk­set ne­ga­tii­vi­sis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sis­ta

02.09.2020 18:30 0
Tilaajille
Negatiivisesta koronatestin tuloksesta ilmoitetaan oululaisille tekstiviestillä

Ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­tin tu­lok­ses­ta il­moi­te­taan ou­lu­lai­sil­le teks­ti­vies­til­lä

28.08.2020 11:18 0
THL: Suomessa todettu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa todettu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta

27.08.2020 12:12 3
THL päivitti lasten koronatestiohjeita: oireita voi tietyissä tapauksissa seurata kotona ilman testiä

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­tes­tioh­jei­ta: oireita voi tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa seurata kotona ilman testiä

27.08.2020 11:12 0
Helsinki-Vantaan vapaaehtoisista koronatesteistä on tullut kymmenkunta positiivista tulosta – Tänään massatestataan Frankfurtin ja Malagan lennot

Hel­sin­ki-Van­taan va­paa­eh­toi­sis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä on tullut kym­men­kun­ta po­si­tii­vis­ta tulosta – Tänään mas­sa­tes­ta­taan Frank­fur­tin ja Malagan lennot

26.08.2020 16:41 0
Raahessa olutravintolassa altistuneista ei ole löytynyt koronaa – osa tuloksista vielä valmistumatta, altistuneita satoja

Raa­hes­sa olut­ra­vin­to­las­sa al­tis­tu­neis­ta ei ole löy­ty­nyt koronaa – osa tu­lok­sis­ta vielä val­mis­tu­mat­ta, al­tis­tu­nei­ta satoja

25.08.2020 21:17 0
Näin toimii drive in -koronatestauspiste Oritkarissa – parkkialueella olevalle teltalle pääsee yksi auto kerrallaan, yhdelle testattavalle varataan aikaa seitsemän minuuttia

Näin toimii drive in -ko­ro­na­tes­taus­pis­te Orit­ka­ris­sa – park­ki­alueel­la ole­val­le tel­tal­le pääsee yksi auto ker­ral­laan, yhdelle tes­tat­ta­val­le va­ra­taan aikaa seit­se­män mi­nuut­tia

24.08.2020 19:00 7
Tilaajille
Kemin Kivikon koulun koronatartunta oli laboratorion näppäilyvirhe – "On tapahtunut inhimillinen erehdys"

Kemin Kivikon koulun ko­ro­na­tar­tun­ta oli la­bo­ra­to­rion näp­päi­ly­vir­he – "On ta­pah­tu­nut in­hi­mil­li­nen ereh­dys"

24.08.2020 12:42 2
Tilaajille
Kuusamon Pallo-Karhujen talkoolaiset kuljettavat koronanäytteitä Ouluun tutkittaviksi – lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tal­koo­lai­set kul­jet­ta­vat ko­ro­na­näyt­tei­tä Ouluun tut­kit­ta­vik­si – li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
Mehiläinen lennättää jälleen koronanäytteitä Etelä-Koreaan – jopa 15 000 analyysin lisäkapasiteetti viikossa

Me­hi­läi­nen len­nät­tää jälleen ko­ro­na­näyt­tei­tä Ete­lä-Ko­reaan – jopa 15 000 ana­lyy­sin li­sä­ka­pa­si­teet­ti vii­kos­sa

17.08.2020 21:13 6