Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronatestit
Viimeisin 4 tuntia
HS: Poliisi julkaisi koronaketjun levittämisestä epäillyn joogayrittäjän nimen ja kuvan, komisario sai syytteen

HS: Poliisi jul­kai­si ko­ro­na­ket­jun le­vit­tä­mi­ses­tä epäil­lyn joo­ga­yrit­tä­jän nimen ja kuvan, ko­mi­sa­rio sai syyt­teen

15:16
Vanhemmat
Kotona tehtävät koronatestit nousivat kauppojen hittituotteiksi banaanin, maidon ja kahvin rinnalle, mutta maskien kysyntä laskee

Kotona teh­tä­vät ko­ro­na­tes­tit nou­si­vat kaup­po­jen hit­ti­tuot­teik­si ba­naa­nin, maidon ja kahvin rin­nal­le, mutta maskien kysyntä laskee

30.03.2022 18:00 9
Tilaajille
Oulun kouluille tulee noin 220 000 maksutonta kotitestiä – "Viikolla yhdeksän niitä alkaa tulemaan ja toivottavasti tulee sen viikon aikana, koska seuraavalla viikolla on talviloma"

Oulun kou­luil­le tulee noin 220 000 mak­su­ton­ta ko­ti­tes­tiä – "Vii­kol­la yh­dek­sän niitä alkaa tu­le­maan ja toi­vot­ta­vas­ti tulee sen viikon aikana, koska seu­raa­val­la vii­kol­la on tal­vi­lo­ma"

17.02.2022 15:03 9
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus hankkii koululaisten käyttöön vähintään kuusi miljoonaa koronan kotitestiä

Huol­to­var­muus­kes­kus hankkii kou­lu­lais­ten käyt­töön vä­hin­tään kuusi mil­joo­naa koronan ko­ti­tes­tiä

20.01.2022 13:46 3
Ylikiiminkiläinen nainen sai kutsun koronatestiin Helsingin Kamppiin asti – Kummalliset tekstiviestit osoittautuivat oikeiksi mutta väärään numeroon erehdyksessä lähetetyiksi

Yli­kii­min­ki­läi­nen nainen sai kutsun ko­ro­na­tes­tiin Hel­sin­gin Kamp­piin asti – Kum­mal­li­set teks­ti­vies­tit osoit­tau­tui­vat oi­keik­si mutta väärään nu­me­roon ereh­dyk­ses­sä lä­he­te­tyik­si

13.01.2022 06:00 1
Tilaajille
OAJ:n puheenjohtaja: Kaikkien oppilaiden testaaminen vähintään kahdesti viikossa on valtava urakka

OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja: Kaik­kien op­pi­lai­den tes­taa­mi­nen vä­hin­tään kah­des­ti vii­kos­sa on valtava urakka

08.01.2022 14:49 63
Koronan kotitestien menekki on kova, nyt hintakin tipahti lähes neljänneksellä – Maahantuoja: "Taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan"

Koronan ko­ti­tes­tien menekki on kova, nyt hin­ta­kin tipahti lähes nel­jän­nek­sel­lä – Maa­han­tuo­ja: "Tais­tel­laan siitä, että niitä Suomeen saa­daan"

03.01.2022 13:27 19
Koronan kotitestien arvonlisävero poistettiin vuodeksi – näkyy hinnoissa jo tänään

Koronan ko­ti­tes­tien ar­von­li­sä­ve­ro pois­tet­tiin vuo­dek­si – näkyy hin­nois­sa jo tänään

01.01.2022 11:12 23
Aiemmin parjatuista kotitesteistä tuli suositeltuja – Husin Lehtoselta raadollinen selitys: Poliitikot haluavat näyttää, että tehdään jotain

Aiemmin par­ja­tuis­ta ko­ti­tes­teis­tä tuli suo­si­tel­tu­ja – Husin Leh­to­sel­ta raa­dol­li­nen se­li­tys: Po­lii­ti­kot ha­lua­vat näyt­tää, että tehdään jotain

29.12.2021 18:30 14
Tilaajille
Positiivisten koronatestien osuus on noussut – viime viikolla 10,7 prosenttia testeistä oli positiivisia

Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­tes­tien osuus on noussut – viime vii­kol­la 10,7 pro­sent­tia tes­teis­tä oli po­si­tii­vi­sia

29.12.2021 14:19
Mehiläinen tutkii koronan ja A- ja B-influenssan yhdistelmätestin soveltuvuutta kotitestaukseen

Me­hi­läi­nen tutkii koronan ja A- ja B-inf­luens­san yh­dis­tel­mä­tes­tin so­vel­tu­vuut­ta ko­ti­tes­tauk­seen

28.12.2021 11:08
Koronan kotitestien kysyntä räjähti – joka toinen apteekki myy "ei oota", kauppaketjut ja maahantuoja vakuuttavat tilanteen pysyvän hallinnassa

Koronan ko­ti­tes­tien kysyntä räjähti – joka toinen ap­teek­ki myy "ei oota", kaup­pa­ket­jut ja maa­han­tuo­ja va­kuut­ta­vat ti­lan­teen pysyvän hal­lin­nas­sa

23.12.2021 06:30 7
Tilaajille
THL päivitti koronatestausohjeita: raskaana olevat ja yli viisi kuukautta sitten rokotetut testiin lievilläkin oireilla, kotitestikin käy tietyissä tapauksissa

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jei­ta: ras­kaa­na olevat ja yli viisi kuu­kaut­ta sitten ro­ko­te­tut testiin lie­vil­lä­kin oi­reil­la, ko­ti­tes­ti­kin käy tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa

22.12.2021 17:50
Hallituksen esitys: Koronan kotitestit vapautetaan arvonlisäverosta vuodeksi 2022

Hal­li­tuk­sen esitys: Koronan ko­ti­tes­tit va­pau­te­taan ar­von­li­sä­ve­ros­ta vuo­dek­si 2022

20.12.2021 18:54 13
Saarikko Ylellä: Kotona tehtävien koronapikatestien hintaa tarkoitus laskea

Saa­rik­ko Ylellä: Kotona teh­tä­vien ko­ro­na­pi­ka­tes­tien hintaa tar­koi­tus laskea

15.12.2021 23:39 17
NordLab: Pohjois-Suomen koronatestaus on saatu tehokkaaksi antigeenitestien avulla

Nord­Lab: Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­tes­taus on saatu te­hok­kaak­si an­ti­gee­ni­tes­tien avulla

13.12.2021 10:59 8
STM: Jatkossa kaikkien oireisten on päästävä koronatestiin

STM: Jat­kos­sa kaik­kien oi­reis­ten on pääs­tä­vä ko­ro­na­tes­tiin

10.12.2021 17:46 4
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkin mielestä koronapikatestit ovat hyvä lisä – kysyimme, kannattaako myös oireettomien testata itsensä varmuuden vuoksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyr­kin mie­les­tä ko­ro­na­pi­ka­tes­tit ovat hyvä lisä – ky­syim­me, kan­nat­taa­ko myös oi­reet­to­mien testata itsensä var­muu­den vuoksi

01.12.2021 07:00 13
Tilaajille
Koronaviruksen kotitestien myynti ei ole ottanut tuulta alleen Oulussa – flunssakausi ja pikkujoulusesonki saattavat nostaa kysyntää

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tien myynti ei ole ottanut tuulta alleen Oulussa – fluns­sa­kau­si ja pik­ku­jou­lu­se­son­ki saat­ta­vat nostaa ky­syn­tää

07.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Pohjoisen lentokentille avataan koronatestauspisteitä – matkailukaudelle odotetaan noin 200 000 matkustajaa

Poh­joi­sen len­to­ken­til­le avataan ko­ro­na­tes­taus­pis­tei­tä – mat­kai­lu­kau­del­le odo­te­taan noin 200 000 mat­kus­ta­jaa

26.10.2021 18:12 5
Tilaajille