Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Oululaisesta autokaupasta tehdään eniten valituksia kaikista Suomen firmoista – Katso, mitkä yritykset saavat asiakkaiden päreet palamaan

Ou­lu­lai­ses­ta au­to­kau­pas­ta tehdään eniten va­li­tuk­sia kai­kis­ta Suomen fir­mois­ta – Katso, mitkä yri­tyk­set saavat asiak­kai­den päreet pa­la­maan

20.11.2023 05:00 62
Tilaajille
Kattolampuistakin valui vettä, kun kempeleläisperheen remontti meni pieleen – Petri Puurunen kertoo, miten vastaavaan kannattaa varautua

Kat­to­lam­puis­ta­kin valui vettä, kun kem­pe­le­läis­per­heen re­mont­ti meni pieleen – Petri Puu­ru­nen kertoo, miten vas­taa­vaan kan­nat­taa va­rau­tua

25.10.2023 05:00 15
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies jyrähti Gigantille: Kauppa on vältellyt vastuitaan eikä asiakaspalvelu pelaa

Ku­lut­ta­ja-asia­mies jyrähti Gi­gan­til­le: Kauppa on väl­tel­lyt vas­tui­taan eikä asia­kas­pal­ve­lu pelaa

07.10.2023 14:16 1
Ou­lu­lai­nen tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Ou­lu­lai­nen tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 71
Tilaajille
"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

"Onko 450 pro­sen­tin hin­nan­ko­ro­tuk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?" – Ener­gia­vi­ras­to ottaa pian kantaa saa­miin­sa lu­kui­siin kan­te­lui­hin sähkön hin­noit­te­lus­ta

09.01.2023 09:07 26
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

05.12.2022 10:17 12
Tilaajille
SK: Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selitystä sähkön kuluttajahinnan korotukselle – tutkinnan kohteena myös Oomi

SK: Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to vaatii se­li­tys­tä sähkön ku­lut­ta­ja­hin­nan ko­ro­tuk­sel­le – ­tut­kin­nan koh­tee­na myös Oomi

14.11.2022 15:43 38
KKV varoittaa huonekaluja myyvästä Sisuste Peltoniemestä – toimitukset jatkuvasti myöhässä, hyvityksiä ei makseta, asiakaspalvelua vaikea tavoittaa

KKV va­roit­taa huo­ne­ka­lu­ja myy­väs­tä Sisuste Pel­to­nie­mes­tä – toi­mi­tuk­set jat­ku­vas­ti myö­häs­sä, hy­vi­tyk­siä ei mak­se­ta, asia­kas­pal­ve­lua vaikea ta­voit­taa

27.09.2022 15:04 7
Sähköyhtiö alkoi periä määräaikaisen sopimuksen tehneiltä asiakkailta datahub-maksuja – kuluttaja-asiamies teki ryhmävalituksen

Säh­kö­yh­tiö alkoi periä mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen teh­neil­tä asiak­kail­ta da­ta­hub-mak­su­ja – ku­lut­ta­ja-asia­mies teki ryh­mä­va­li­tuk­sen

16.09.2022 10:34 7
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 12:41 1
Tilaajille
KKV: Osa lopettavan Lumo Energian asiakkaista voi hakea korvauksia sähkösopimustensa purkamisesta kesken kauden

KKV: Osa lo­pet­ta­van Lumo Ener­gian asiak­kais­ta voi hakea kor­vauk­sia säh­kö­so­pi­mus­ten­sa pur­ka­mi­ses­ta kesken kauden

26.08.2022 10:34 3
Kuluttaja-asiamies on pyytänyt Oulun seudulla valokuitua rakentavalta Täyskuidulta selvitystä yrityksen toiminnasta – tällaiset asiat valokuituliittymän tilaavia kuluttajia hämmentävät

Ku­lut­ta­ja-asia­mies on pyy­tä­nyt Oulun seu­dul­la va­lo­kui­tua ra­ken­ta­val­ta Täys­kui­dul­ta sel­vi­tys­tä yri­tyk­sen toi­min­nas­ta – täl­lai­set asiat va­lo­kui­tu­liit­ty­män ti­laa­via ku­lut­ta­jia häm­men­tä­vät

25.07.2022 18:00 40
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12 41
Tilaajille

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to ottaa Myllyn Parhaan myynnin ruot­sa­lais­yh­tiöl­le tar­kem­paan kä­sit­te­lyyn

21.01.2022 17:56 3
IL: Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää Oomin toimia: Yhtiö myi sähkön hintakattosopimuksia kuluttajille – kun sähkön hinta ampaisi ylös, Oomi lopetti hintakaton

IL: Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää Oomin toimia: Yhtiö myi sähkön hin­ta­kat­to­so­pi­muk­sia ku­lut­ta­jil­le – kun sähkön hinta ampaisi ylös, Oomi lopetti hin­ta­ka­ton

06.01.2022 13:40 101
Tilaajille
Hybridi hyytyi Oulun pakkasilla – Alexey Zerkin on kyllästynyt uutena ostamansa auton jatkuviin ja toistuviin ongelmiin

Hybridi hyytyi Oulun pak­ka­sil­la – Alexey Zerkin on kyl­läs­ty­nyt uutena os­ta­man­sa auton jat­ku­viin ja tois­tu­viin on­gel­miin

23.12.2021 08:45 143
Tilaajille
Mehiläisen ja Fysios Holdingin yrityskaupat Kilpailu- ja kuluttajaviraston syynissä

Me­hi­läi­sen ja Fysios Hol­din­gin yri­tys­kau­pat Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton syy­nis­sä

13.10.2021 09:36 2
Kolmea sähköyhtiötä epäillään jopa 6,5 miljoonan euron veropetoksista – poliisi: "Yrityksen tappiollista toimintaa on rahoitettu asiakkailta perityillä arvonlisäveroilla"

Kolmea säh­kö­yh­tiö­tä epäil­lään jopa 6,5 mil­joo­nan euron ve­ro­pe­tok­sis­ta – po­lii­si: "Y­ri­tyk­sen tap­piol­lis­ta toi­min­taa on ra­hoi­tet­tu asiak­kail­ta pe­ri­tyil­lä ar­von­li­sä­ve­roil­la"

28.05.2021 16:05 4
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to antoi Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le huo­mau­tuk­sen han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä

22.03.2021 10:59 1
Markkinaoikeus määräsi 3,2 miljoonan maksut rakennuseristeiden hintakartellista: Jackon Finland, UK-Muovi ja Styroplast sopivat etenkin routa- ja lattiaeristeiden hinnankorotuksista

Mark­ki­na­oi­keus määräsi 3,2 mil­joo­nan maksut ra­ken­nus­eris­tei­den hin­ta­kar­tel­lis­ta: Jackon Fin­land, UK-Muo­vi ja Sty­rop­last sopivat etenkin routa- ja lat­tia­eris­tei­den hin­nan­ko­ro­tuk­sis­ta

03.03.2021 16:34 2