Kiina
Kuukausi
Hongkongissa alkoi maanantaina nuorten demokratialiikkeen tähtien oikeudenkäynti – Joshua Wong ja kaksi muuta tunnustivat syyllisyyden, vangittiin välittömästi

Hong­kon­gis­sa alkoi maa­nan­tai­na nuorten de­mo­kra­tia­liik­keen tähtien oi­keu­den­käyn­ti – Joshua Wong ja kaksi muuta tun­nus­ti­vat syyl­li­syy­den, van­git­tiin vä­lit­tö­mäs­ti

23.11.2020 14:54 0
Bidenin ilmastourakka on teknisesti helppo, mutta töitä on paljon – Kiinan "game changer" luo painetta uudelle presidentille

Bidenin il­mas­to­urak­ka on tek­ni­ses­ti helppo, mutta töitä on paljon – Kiinan "game chan­ger" luo pai­net­ta uudelle pre­si­den­til­le

15.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Kiina onnitteli vihdoin Bidenia vaalivoitosta liki viikon hiljaisuuden jälkeen, Venäjä edelleen hiljaa

Kiina on­nit­te­li vihdoin Bidenia vaa­li­voi­tos­ta liki viikon hil­jai­suu­den jäl­keen, Venäjä edel­leen hiljaa

13.11.2020 14:11 2
Kiinassa on käynnissä jättimäinen väestönlaskenta – yhden lapsen sääntö mullisti maan ikärakenteen peruuttamattomasti

Kii­nas­sa on käyn­nis­sä jät­ti­mäi­nen väes­tön­las­ken­ta – yhden lapsen sääntö mul­lis­ti maan ikä­ra­ken­teen pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti

11.11.2020 14:52 0
Vanhemmat
Kiina suuttui miljardien asekaupoista Taiwanille – asettaa pakotteita amerikkalaisille asejäteille

Kiina suuttui mil­jar­dien ase­kau­pois­ta Tai­wa­nil­le – asettaa pa­kot­tei­ta ame­rik­ka­lai­sil­le ase­jä­teil­le

28.10.2020 16:25 3
Kiina kääntymässä sisäänpäin – maan johto päättää maan tulevaisuudesta

Kiina kään­ty­mäs­sä si­sään­päin – maan johto päättää maan tu­le­vai­suu­des­ta

25.10.2020 15:44 2
Supo: Suurilla kiinalaisilla yrityksillä vahvoja sidoksia valtiovaltaan – Huawein tietoturvajohtaja kiistää tietojenluovutusvelvollisuuden Kiinalle

Supo: Suu­ril­la kii­na­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä vahvoja si­dok­sia val­tio­val­taan – Huawein tie­to­tur­va­joh­ta­ja kiistää tie­to­jen­luo­vu­tus­vel­vol­li­suu­den Kii­nal­le

25.10.2020 06:00 10
Liika hyväuskoisuus ei ole hyvästä, vaikka kansainvälistyminen houkuttaa
Kolumni Sanna Keskinen

Liika hy­vä­us­koi­suus ei ole hy­väs­tä, vaikka kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen hou­kut­taa

24.10.2020 18:00 1
Tilaajille
EU:n tehostettava toimiaan Kiinan investointistrategiaan
Kolumni Hannu Takkula

EU:n te­hos­tet­ta­va toi­miaan Kiinan in­ves­toin­ti­stra­te­giaan

23.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Hiilidioksidipäästöjen kyseenalainen ykkösvaltio Kiina esitteli kovan ilmastotavoitteen, josta Eurooppa voi sekä iloita että kantaa huolta
Pääkirjoitus

Hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen ky­seen­alai­nen yk­kös­val­tio Kiina esit­te­li kovan il­mas­to­ta­voit­teen, josta Eu­roop­pa voi sekä iloita että kantaa huolta

18.10.2020 20:00 2
Tilaajille
"Kuin tuhopolttajat palokunnassa" – Miksi ihmisoikeuksia rikkovat Kiina, Saudi-Arabia ja Venäjä ovat nousemassa YK:n ihmisoikeusneuvostoon ja mitä siitä seuraa?

"Kuin tu­ho­polt­ta­jat pa­lo­kun­nas­sa" – Miksi ih­mis­oi­keuk­sia rik­ko­vat Kiina, Sau­di-Ara­bia ja Venäjä ovat nou­se­mas­sa YK:n ih­mis­oi­keus­neu­vos­toon ja mitä siitä seuraa?

13.10.2020 20:05 3
Välit Kiinaan happamoituvat Keski- ja Itä-Euroopan mailla: Auttaako yhteinen huoli Kiinasta korjaamaan transatlanttisia suhteita?
Kolumni Kristi Raik

Välit Kiinaan hap­pa­moi­tu­vat Keski- ja Itä-Eu­roo­pan mailla: Aut­taa­ko yh­tei­nen huoli Kii­nas­ta kor­jaa­maan tran­sat­lant­ti­sia suh­tei­ta?

09.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Syyte: New Yorkissa poliisina työskennellyt mies välitti Kiinaan tietoja, Kiinan konsulaatti mukana juonessa

Syyte: New Yor­kis­sa po­lii­si­na työs­ken­nel­lyt mies välitti Kiinaan tie­to­ja, Kiinan kon­su­laat­ti mukana juo­nes­sa

22.09.2020 11:00 0
Kun Kiinan kesästä tulee kaikkien talvi – Kiina on itse toimillaan pakottanut kaikki arvioimaan, missä määrin maassa voi toimia
Kolumni Lauri Tähtinen

Kun Kiinan kesästä tulee kaik­kien talvi – Kiina on itse toi­mil­laan pa­kot­ta­nut kaikki ar­vioi­maan, missä määrin maassa voi toimia

24.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Oululainen Mirkka Suhonen tuo valkokankaalle kiinalaisen kung fu -koulun nuoret oppilaat: "Lähdin koko ajan siitä, että se on heidän leffansa"

Ou­lu­lai­nen Mirkka Suhonen tuo val­ko­kan­kaal­le kii­na­lai­sen kung fu -koulun nuoret op­pi­laat: "Lähdin koko ajan siitä, että se on heidän lef­fan­sa"

20.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Ainakin 800 ihmistä on kuollut valheellisten koronauutisten ja someväitteiden takia – Eniten kuolemia seurannut metanolin juomisesta kehon puhdistusyrityksissä

Ainakin 800 ihmistä on kuollut val­heel­lis­ten ko­ro­na­uu­tis­ten ja so­me­väit­tei­den takia – Eniten kuo­le­mia seu­ran­nut me­ta­no­lin juo­mi­ses­ta kehon puh­dis­tus­yri­tyk­sis­sä

13.08.2020 22:35 2
Suomessa vieraillut Huawei-johtaja ei kavahda Trumpin hampaisiin joutumista – vakoiluväitteet jatkuvat kolmatta vuotta, ja taustalla on armotonta kauppapolitiikkaa

Suo­mes­sa vie­rail­lut Hua­wei-joh­ta­ja ei kavahda Trumpin ham­pai­siin jou­tu­mis­ta – va­koi­lu­väit­teet jat­ku­vat kol­mat­ta vuotta, ja taus­tal­la on ar­mo­ton­ta kaup­pa­po­li­tiik­kaa

08.08.2020 11:18 1
Tilaajille
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­to­alue har­kit­see vas­ta­toi­mia

08.08.2020 09:27 1
Trump kieltää liiketoimet kiinalaissovellusten TikTokin ja WeChatin kanssa – pitää niitä merkittävänä uhkana

Trump kieltää lii­ke­toi­met kii­na­lais­so­vel­lus­ten Tik­To­kin ja WeC­ha­tin kanssa – pitää niitä mer­kit­tä­vä­nä uhkana

07.08.2020 23:00 3
Tuontimaskien alkuperä askarruttaa – miten voit varmistaa, ettei kiinalainen maskisi ole uiguurin pakkotyönä valmistama?

Tuon­ti­mas­kien al­ku­pe­rä as­kar­rut­taa – miten voit var­mis­taa, ettei kii­na­lai­nen maskisi ole ui­guu­rin pak­ko­työ­nä val­mis­ta­ma?

05.08.2020 20:15 2
Tilaajille