Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Kiina
Ovien lukitseminen on tavanomaista koronasuluissa – Kiina-professori mielenilmauksista: Kommunistisella puolueella on koronarajoituksissa pattitilanne

Ovien lu­kit­se­mi­nen on ta­van­omais­ta ko­ro­na­su­luis­sa – Kii­na-pro­fes­so­ri mie­le­nil­mauk­sis­ta: Kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lueel­la on ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa pat­ti­ti­lan­ne

28.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Yhdysvaltain Biden ja Kiinan Xi aloittivat odotetun presidenttitapaamisen Balilla – Xin mukaan on varmistettava, ettei maiden kilpailu kehity konfliktiksi

Yh­dys­val­tain Biden ja Kiinan Xi aloit­ti­vat odo­te­tun pre­si­dent­ti­ta­paa­mi­sen Balilla – Xin mukaan on var­mis­tet­ta­va, ettei maiden kil­pai­lu kehity konf­lik­tik­si

14.11.2022 13:42
Kiina-riippuvuus on riski vapaalle maailmalle, ja tämä vuosi on opettanut, että epätodennäköisiinkin uhkiin on viisasta varautua
Pääkirjoitus

Kii­na-riip­pu­vuus on riski va­paal­le maail­mal­le, ja tämä vuosi on opet­ta­nut, että epä­to­den­nä­köi­siin­kin uhkiin on vii­sas­ta va­rau­tua

31.10.2022 20:00 10
Tilaajille
Kuluttajan pitäisi käyttää kännykkä loppuun ennen uuden hankkimista, kehottaa kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen ja muistuttaa, että ilman kaivoksia meillä olisi tuskin mitään

Ku­lut­ta­jan pitäisi käyttää kän­nyk­kä loppuun ennen uuden hank­ki­mis­ta, ke­hot­taa kai­vosyli­tar­kas­ta­ja Riikka Aal­to­nen ja muis­tut­taa, että ilman kai­vok­sia meillä olisi tuskin mitään

29.10.2022 06:00 5
Tilaajille
Analyysi: Rakentaako Kiina omaa ansaansa lännelle? – Jopa ilmastotoimet nojaavat Kiinan harvinaisiin metalleihin, vaikka riippuvuuden vaarat tiedetään

Ana­lyy­si: Ra­ken­taa­ko Kiina omaa an­saan­sa län­nel­le? – Jopa il­mas­to­toi­met no­jaa­vat Kiinan har­vi­nai­siin me­tal­lei­hin, vaikka riip­pu­vuu­den vaarat tie­de­tään

22.10.2022 08:00 12
Tilaajille
Qt lähti rohkeasti rekrytoimaan sovelluskehittäjiä etänä ympäri maailmaa – 14 työperäistä maahanmuuttajaa on aloittanut Oulun toimistossa noin vuoden sisällä

Qt lähti roh­keas­ti rek­ry­toi­maan so­vel­lus­ke­hit­tä­jiä etänä ympäri maail­maa – 14 työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa on aloit­ta­nut Oulun toi­mis­tos­sa noin vuoden sisällä

16.10.2022 17:00 2
Tilaajille
Leffavieras: Filmiprojektorin käyttäjä on sankari, mutta digiaikana sankarit ovat vähissä

Lef­fa­vie­ras: Fil­mi­pro­jek­to­rin käyt­tä­jä on san­ka­ri, mutta di­gi­ai­ka­na san­ka­rit ovat vähissä

13.10.2022 14:05
Tilaajille
Kiina lupasi luoda "positiivista energiaa" maailmaan, Venäjä kritisoi Yhdysvaltain Taiwan-politiikkaa – Uzbekistanissa tavanneet maat vakuuttivat yhteistyön jatkuvan

Kiina lupasi luoda "po­si­tii­vis­ta ener­giaa" maail­maan, Venäjä kri­ti­soi Yh­dys­val­tain Tai­wan-po­li­tiik­kaa – Uz­be­kis­ta­nis­sa ta­van­neet maat va­kuut­ti­vat yh­teis­työn jat­ku­van

15.09.2022 16:17 17
Pesänhoitaja Uroksen erityistilintarkastuksesta: Jatkotoimille perusteita, rikosilmoituskin mahdollinen – "Kun ulkopuolinen lainoitus on loppunut, yhtiön rahat ovat loppuneet"

Pe­sän­hoi­ta­ja Uroksen eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta: Jat­ko­toi­mil­le pe­rus­tei­ta, ri­kos­il­moi­tus­kin mah­dol­li­nen – "Kun ul­ko­puo­li­nen lai­noi­tus on lop­pu­nut, yhtiön rahat ovat lop­pu­neet"

31.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Taiwan: Kiina on ampunut useita ballistisia ohjuksia sotaharjoituksissaan

Taiwan: Kiina on ampunut useita bal­lis­ti­sia oh­juk­sia so­ta­har­joi­tuk­sis­saan

04.08.2022 11:32 15
Kiina aloitti sotaharjoitukset Taiwanissa Pelosin vierailun myötä, Venäjä ilmoitti tukensa

Kiina aloitti so­ta­har­joi­tuk­set Tai­wa­nis­sa Pelosin vie­rai­lun myötä, Venäjä il­moit­ti tukensa

02.08.2022 21:59 35
Venäjän-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa yrityksiä Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin

Ve­nä­jän-kau­pan ty­reh­dyt­tyä tutkija va­roit­taa yri­tyk­siä Kii­na-ris­keis­tä: Hyök­käys Tai­wa­niin toisi täys­su­lun, mutta pa­ko­te­kier­re voi alkaa il­man­kin

25.07.2022 09:32 8
Kauppasuhteiden kovaa peliä: "Venäjän tavoin Kiina on valmis täysin sumeilematta käyttämään niin pehmeitä kuin kovia vaikutuskeinoja ajaakseen tavoitteitaan"
Kolumni

Kaup­pa­suh­tei­den kovaa peliä: "Ve­nä­jän tavoin Kiina on valmis täysin su­mei­le­mat­ta käyt­tä­mään niin peh­mei­tä kuin kovia vai­ku­tus­kei­no­ja ajaak­seen ta­voit­tei­taan"

23.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Oululainen Sihan Yu sai pronssia kansainvälisissä ja pohjoismaisissa kemiaolympialaisissa – lähtee opiskelemaan lääketiedettä huippuyliopistoon

Ou­lu­lai­nen Sihan Yu sai prons­sia kan­sain­vä­li­sis­sä ja poh­jois­mai­sis­sa ke­mia­olym­pia­lai­sis­sa – ­läh­tee opis­ke­le­maan lää­ke­tie­det­tä huip­pu­yli­opis­toon

20.07.2022 11:37 6
Tilaajille
”Ihan klassisia vakoilujuttuja”,  Oulun yliopiston 6G-tutkija Matti Latva-aho toteaa Kiinaan liittyvistä turvallisuusriskeistä – Oulu ja Kiina tekevät yhteistyötä muun muassa BusinessOulun ja oppilaitosten kautta

”Ihan klas­si­sia va­koi­lu­jut­tu­ja”, Oulun yli­opis­ton 6G-tut­ki­ja Matti Lat­va-aho toteaa Kiinaan liit­ty­vis­tä tur­val­li­suus­ris­keis­tä – Oulu ja Kiina tekevät yh­teis­työ­tä muun muassa Bu­si­nes­sOu­lun ja op­pi­lai­tos­ten kautta

17.07.2022 06:00 22
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

05.06.2022 15:30
Tilaajille
Analyysi: Kiina ja Intia välttävät viimeiseen asti Venäjän tuomitsemista – Pakotteista kieltäytyvät jätit ärsyttävät länsimaita

Ana­lyy­si: Kiina ja Intia vält­tä­vät vii­mei­seen asti Venäjän tuo­mit­se­mis­ta – Pa­kot­teis­ta kiel­täy­ty­vät jätit är­syt­tä­vät län­si­mai­ta

07.05.2022 08:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sput­ni­kis­ta ja vähän Natosta

20.03.2022 05:30 3
Tilaajille
Blinken: Yhdysvallat panee Kiinan maksamaan, jos se toimittaa sotilasapua Venäjälle

Blin­ken: Yh­dys­val­lat panee Kiinan mak­sa­maan, jos se toi­mit­taa so­ti­las­apua Ve­nä­jäl­le

17.03.2022 21:18 40
Venäläissotilaiden huolto-ongelmat näyttävät ulottuvan jo ruokaan – CNN:n mukaan Venäjä pyytänyt Kiinalta muona-apua

Ve­nä­läis­so­ti­lai­den huol­to-on­gel­mat näyt­tä­vät ulot­tu­van jo ruokaan – CNN:n mukaan Venäjä pyy­tä­nyt Kii­nal­ta muo­na-apua

15.03.2022 20:19 22