Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kävely
Oulun kaupunki rakentaa maastoliikuntareitistöä kahdella suunnalla – Pöllökankaalla tehdään rengasreittiä ja Värtössä polku etenee Hiukkavaaraan

Oulun kau­pun­ki ra­ken­taa maas­to­lii­kun­ta­rei­tis­töä kah­del­la suun­nal­la – Pöl­lö­kan­kaal­la tehdään ren­gas­reit­tiä ja Vär­tös­sä polku etenee Hiuk­ka­vaa­raan

14.09.2023 07:00 49
Tilaajille
Oulun ensimmäinen maastoliikuntareitti valmistuu pian – polku vie keskustasta kaupungin laidoille: "En tiedä onko tällaista missään maailmassa"

Oulun en­sim­mäi­nen maas­to­lii­kun­ta­reit­ti val­mis­tuu pian – polku vie kes­kus­tas­ta kau­pun­gin lai­doil­le: "En tiedä onko täl­lais­ta missään maail­mas­sa"

27.07.2023 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kiva, jos kä­ve­lyl­lä löytää po­ri­na­ka­ve­rin

20.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Kysäisimme: Miksi pyöräilijöitä ja kävelijöitä laskevat sähköiset opastaulut eivät aina näytä toimivan

Ky­säi­sim­me: Miksi pyö­räi­li­jöi­tä ja kä­ve­li­jöi­tä las­ke­vat säh­köi­set opas­tau­lut eivät aina näytä toi­mi­van

15.04.2023 06:04 29
Julmaset on veljien joukko – Ynnin sporttiklubista hioutui mittamiehiä ja organisaattoreita ja oululaisia monessa liikkumaan kannustanut porukka

Jul­ma­set on veljien joukko – Ynnin sport­tik­lu­bis­ta hioutui mit­ta­mie­hiä ja or­ga­ni­saat­to­rei­ta ja ou­lu­lai­sia monessa liik­ku­maan kan­nus­ta­nut porukka

29.01.2023 17:08 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vyel­lä­kin kä­ve­lyl­lä vai­ku­tus­ta

17.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kymmeniä kilometrejä uutta asvalttia ja öljysorapintaa luvassa

Vanha Kaleva: Kym­me­niä ki­lo­met­re­jä uutta as­valt­tia ja öl­jy­so­ra­pin­taa luvassa

07.04.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den edis­tä­mi­nen on tärkeää

14.11.2021 02:00
Tilaajille
Parempaa reittien talvikunnossapitoa ja päätöksentekijät esikuvina – näin pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää

Pa­rem­paa reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa ja pää­tök­sen­te­ki­jät esi­ku­vi­na – näin pyö­räi­lyä ja kävelyä voidaan edistää

04.10.2021 07:00 11
Tilaajille
Huippukävelijä Aku Partanen vaati itseltään mahdottomia – vasta paniikkihäiriö ja masennus opettivat armollisuutta: "Elän nyt unelmaani"

Huip­pu­kä­ve­li­jä Aku Par­ta­nen vaati it­sel­tään mah­dot­to­mia – vasta pa­niik­ki­häi­riö ja ma­sen­nus opet­ti­vat ar­mol­li­suut­ta: "Elän nyt unel­maa­ni"

21.08.2021 18:30 2
Tilaajille
Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reissutempaukset suuntautuvat usein Lappiin, koska se mahdollistaa pisimmät reitit

Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

29.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki haastaa kuntalaiset kävelemään toukokuussa – Presidentti Sauli Niinistö tapahtuman suojelijana

Oulun kau­pun­ki haastaa kun­ta­lai­set kä­ve­le­mään tou­ko­kuus­sa – Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ta­pah­tu­man suo­je­li­ja­na

04.05.2021 13:21 6
Oulu saa Suomen ensimmäisen pyöräilijöiden ja kävelijöiden infojärjestelmän – Näyttöruudut kertovat liikkujien määristä, talvikunnossapidon tilanteesta tai opastavat tapahtumien aikana

Oulu saa Suomen en­sim­mäi­sen pyö­räi­li­jöi­den ja kä­ve­li­jöi­den in­fo­jär­jes­tel­män – Näyt­tö­ruu­dut ker­to­vat liik­ku­jien mää­ris­tä, tal­vi­kun­nos­sa­pi­don ti­lan­tees­ta tai opas­ta­vat ta­pah­tu­mien aikana

08.10.2020 09:52 18
"Hyvät kengät ja sukat ovat kaikkein tärkeimmät" – kaurapuuroon luottava 71-vuotias Paavo Martikainen kävelee Nuorgamista Kotkaan

"Hyvät kengät ja sukat ovat kaik­kein tär­keim­mät" – kau­ra­puu­roon luot­ta­va 71-vuo­tias Paavo Mar­ti­kai­nen kävelee Nuor­ga­mis­ta Kotkaan

29.07.2020 19:00
Tilaajille
Oulun seudulla maalataan keskiviivoja ja muita opasteita pääpyöräilyreiteille – ongelmakohtia ovat ne, joissa pyörätie muuttuu asuinalueella ajoradaksi

Oulun seu­dul­la maa­la­taan kes­ki­vii­vo­ja ja muita opas­tei­ta pää­pyö­räi­ly­rei­teil­le – on­gel­ma­koh­tia ovat ne, joissa pyö­rä­tie muuttuu asuin­alueel­la ajo­ra­dak­si

29.07.2020 16:24 4
Tilaajille
Eteläisen alikulun kevyen liikenteen väylät vuorotellen kiinni kesän aikana – poikkeusjärjestelyt jatkuvat elokuun loppuun saakka

Ete­läi­sen ali­ku­lun kevyen lii­ken­teen väylät vuo­ro­tel­len kiinni kesän aikana – poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat elokuun loppuun saakka

07.07.2020 13:45
Upe Nykänen tutustuu kotimaahan kävellen, jotta ehtii nähdä asioita – tällaiselta näytti Siikalatva jalkapatikalla

Upe Nykänen tu­tus­tuu ko­ti­maa­han kä­vel­len, jotta ehtii nähdä asioita – täl­lai­sel­ta näytti Sii­ka­lat­va jal­ka­pa­ti­kal­la

27.06.2020 07:32
Tilaajille
Kävellen ja pyörällä pitäisi kulkea satoja miljoonia matkoja nykyistä enemmän – nyt selvitetään parhaita tapoja lisätä kevyttä liikennettä

Kä­vel­len ja pyö­räl­lä pitäisi kulkea satoja mil­joo­nia matkoja ny­kyis­tä enemmän – nyt sel­vi­te­tään par­hai­ta tapoja lisätä kevyttä lii­ken­net­tä

15.06.2020 15:23 6
Kävelystä on tullut suosittua poikkeusaikana – Sen ristikkäisliikkeet ovat suoraan yhteydessä hahmottamiseemme, sanoo psykologi Ari-Pekka Skarp

Kä­ve­lys­tä on tullut suo­sit­tua poik­keus­ai­ka­na – Sen ris­tik­käis­liik­keet ovat suoraan yh­tey­des­sä hah­mot­ta­mi­seem­me, sanoo psy­ko­lo­gi Ari-Pek­ka Skarp

11.05.2020 18:00 1
Tilaajille