Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Avajaiset
Pohjanmaa sai jäädä, kun perinteikäs Välivainion K-Rauta kutsui – Roihuava intohimo ajaa uutta kauppiaspariskuntaa kehittämään erinomaista asiakaskokemusta
Mainos K-Rauta Välivainio

Poh­jan­maa sai jäädä, kun pe­rin­tei­käs Vä­li­vai­nion K-Rauta kutsui – Roi­hua­va in­to­hi­mo ajaa uutta kaup­pias­pa­ris­kun­taa ke­hit­tä­mään erin­omais­ta asia­kas­ko­ke­mus­ta

06.02.2023 06:00
Pekurin kirjasto on kuin pääkirjasto pienoiskoossa – aikaisemmin Stockmannin urheiluosastona toiminut tila yllättää valoisuudellaan ja ikkunoista avautuvalla katunäkymällä

Pekurin kir­jas­to on kuin pää­kir­jas­to pie­nois­koos­sa – ai­kai­sem­min Stock­man­nin ur­hei­lu­osas­to­na toi­mi­nut tila yl­lät­tää va­loi­suu­del­laan ja ik­ku­nois­ta avau­tu­val­la ka­tu­nä­ky­mäl­lä

16.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Oulusta Rusta vielä puuttuu, mutta Rovaniemelle sellainen avautui keskiviikkona – ensimmäinen jonottaja tuli paikalle kahdelta yöllä

Oulusta Rusta vielä puut­tuu, mutta Ro­va­nie­mel­le sel­lai­nen avautui kes­ki­viik­ko­na – en­sim­mäi­nen jo­not­ta­ja tuli pai­kal­le kah­del­ta yöllä

14.09.2022 15:37 8
Tilaajille
Oulun pääkirjaston avaamisessa tarvittiin palomiestenkin apua – 40 vuotta sitten kirjasto oli koko maan modernein siirtyessään tietokoneaikaan

Oulun pää­kir­jas­ton avaa­mi­ses­sa tar­vit­tiin pa­lo­mies­ten­kin apua – 40 vuotta sitten kir­jas­to oli koko maan mo­der­nein siir­tyes­sään tie­to­ko­ne­ai­kaan

11.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Raahen kultakaivoksella juhlittiin uudelleenavaamista – katso videolta, millaiseen jysäykseen Laivan kaivoksen avajaiset päättyivät

Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la juh­lit­tiin uu­del­leen­avaa­mis­ta – katso vi­deol­ta, mil­lai­seen jy­säyk­seen Laivan kai­vok­sen ava­jai­set päät­tyi­vät

04.11.2021 18:15 11
Tilaajille
Muhoksen lukiolla päästiin pimeydestä valoon – viime lukuvuosi opiskeltiin luukkujen takana, nyt koulussa nautitaan isoista ikkunoista ja raittiista sisäilmasta

Mu­hok­sen lu­kiol­la pääs­tiin pi­mey­des­tä valoon – viime lu­ku­vuo­si opis­kel­tiin luuk­ku­jen takana, nyt kou­lus­sa nau­ti­taan isoista ik­ku­nois­ta ja rait­tiis­ta si­sä­il­mas­ta

10.10.2020 17:25 3
Tilaajille
Oulun kaupunki kehottaa välttämään Saaristonkadulla autoilua torstaina – syynä Kauppahallin avajaiset ja Korttelihaipakka

Oulun kau­pun­ki ke­hot­taa vält­tä­mään Saa­ris­ton­ka­dul­la au­toi­lua tors­tai­na – syynä Kaup­pa­hal­lin ava­jai­set ja Kort­te­li­hai­pak­ka

10.08.2020 10:38 1