Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ilotulitteet
Ilotulitus sallittua venetsialaisissa lauantaina – Raketteja ei kuitenkaan saa ampua taajamissa, Oulunsalossa tai Kuusamon lentokentän lähitienoilla, ja sallittu aika on kuusi tuntia

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tua ve­net­sia­lai­sis­sa lauan­tai­na – Ra­ket­te­ja ei kui­ten­kaan saa ampua taa­ja­mis­sa, Ou­lun­sa­los­sa tai Kuu­sa­mon len­to­ken­tän lä­hi­tie­noil­la, ja sal­lit­tu aika on kuusi tuntia

22.08.2023 16:22 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö pari täh­ti­sä­de­tik­kua riit­täi­si? – ilo­tu­li­tuk­sen ai­heut­ta­ma haitta ih­mi­sil­le, eläi­mil­le ja ym­pä­ris­töl­le on kiis­ta­ton

03.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Nivalalainen Ossi Paavola pamautteli lapsena papatteja – nyt innokas harrastaja ampuu raketteja taivaalle pääsiäisenä ja kavereiden synttäreillä

Ni­va­la­lai­nen Ossi Paavola pa­maut­te­li lapsena pa­pat­te­ja – nyt innokas har­ras­ta­ja ampuu ra­ket­te­ja tai­vaal­le pää­siäi­se­nä ja ka­ve­rei­den synt­tä­reil­lä

31.12.2022 14:00 14
Tilaajille
Oulun seudulla tuulee kovaa uudenvuodenaattona – onko ilotulitteiden ampuminen vaarallista?

Oulun seu­dul­la tuulee kovaa uu­den­vuo­den­aat­to­na – onko ilo­tu­lit­tei­den am­pu­mi­nen vaa­ral­lis­ta?

30.12.2022 11:46 24
Tilaajille
Tukes muistuttaa suojalasien tärkeydestä myös katsojille ilotulitteita ammuttaessa – ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen määrä kasvanut viime vuosina

Tukes muis­tut­taa suo­ja­la­sien tär­key­des­tä myös kat­so­jil­le ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­taes­sa – ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mien sil­mä­vam­mo­jen määrä kas­va­nut viime vuosina

29.12.2022 14:49 8
Älä säikäytä sorsaa raketilla – Lintutieteellinen yhdistys muistuttaa rakettiräiskeen voivan koitua jopa lintujen kuolemaksi

Älä säi­käy­tä sorsaa ra­ke­til­la – Lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys muis­tut­taa ra­ket­ti­räis­keen voivan koitua jopa lin­tu­jen kuo­le­mak­si

29.12.2022 09:01 14
Tilaajille
Kempeleläinen rakettitukku odottaa uudestavuodesta hyvää myyntiä – "Kun yleiset ilotulitukset vähenevät, ihmiset ostavat enemmän kuluttajailotulitteita"

Kem­pe­le­läi­nen ra­ket­ti­tuk­ku odottaa uu­des­ta­vuo­des­ta hyvää myyntiä – "Kun yleiset ilo­tu­li­tuk­set vä­he­ne­vät, ihmiset ostavat enemmän ku­lut­ta­jai­lo­tu­lit­tei­ta"

27.12.2022 18:00 36
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää uudenvuoden juhlat ilman ilotulitusta: "Haluamme olla moderni kaupunki" – Valtuustoaloitteessa vedotaan keskitetyn ilotulituksen hyötyihin

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää uu­den­vuo­den juhlat ilman ilo­tu­li­tus­ta: "Ha­luam­me olla moderni kau­pun­ki" – Val­tuus­to­aloit­tees­sa ve­do­taan kes­ki­te­tyn ilo­tu­li­tuk­sen hyö­tyi­hin

03.11.2022 19:10 93
Tilaajille
Lauantaina juhlitaan venetsialaisia – ilotulitteiden ampuminen on sallittua taajama-alueiden ulkopuolella Pohjois-Pohjanmaalla

Lauan­tai­na juh­li­taan ve­net­sia­lai­sia – ilo­tu­lit­tei­den am­pu­mi­nen on sal­lit­tua taa­ja­ma-aluei­den ul­ko­puo­lel­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la

26.08.2022 11:34 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläi­mil­le koituu ilo­tu­lit­teis­ta tar­peek­si on­gel­mia ilman, että niitä häi­ri­tään tar­koi­tuk­sel­la

07.01.2022 17:00 8
Tilaajille
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – Oysissa hoidettavana yksi tapaus

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – Oysissa hoi­det­ta­va­na yksi tapaus

01.01.2022 17:29 1
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 09:59 30
Paukkuarkuus on eläimillä yleistä – piittaamattomuus rakettien ampumisen aikarajoituksista voi pahimmillaan aiheuttaa pahoja vaaratilanteita

Pauk­ku­ar­kuus on eläi­mil­lä yleistä – piit­taa­mat­to­muus ra­ket­tien am­pu­mi­sen ai­ka­ra­joi­tuk­sis­ta voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa pahoja vaa­ra­ti­lan­tei­ta

29.12.2021 10:34 6
Tilaajille
Kansalaisaloite ilotulitteiden viihdekäytön rajoittamisesta ei ole edennyt talousvaliokunnasta kahteen vuoteen

Kan­sa­lais­aloi­te ilo­tu­lit­tei­den viih­de­käy­tön ra­joit­ta­mi­ses­ta ei ole edennyt ta­lous­va­lio­kun­nas­ta kahteen vuoteen

28.12.2021 09:05 19
Pienhiukkasten määrä jopa kymmenkertaistuu uudenvuodenyönä, ilotulitteet terveysriski etenkin astmaatikoille ja pienille lapsille – Muista ainakin nämä raketteja ammuttaessa

Pien­hiuk­kas­ten määrä jopa kym­men­ker­tais­tuu uu­den­vuo­de­nyö­nä, ilo­tu­lit­teet ter­veys­ris­ki etenkin ast­maa­ti­koil­le ja pie­nil­le lap­sil­le – Muista ainakin nämä ra­ket­te­ja am­mut­taes­sa

28.12.2021 08:16 16
Tilaajille
Ennätykset paukkuvat rakettikaupassa – Koronapandemian takia osa ilotulitteista ei nyt ehtinyt Kiinasta Suomeen uudeksivuodeksi

En­nä­tyk­set pauk­ku­vat ra­ket­ti­kau­pas­sa – Ko­ro­na­pan­de­mian takia osa ilo­tu­lit­teis­ta ei nyt ehtinyt Kii­nas­ta Suomeen uu­dek­si­vuo­dek­si

26.12.2021 18:00 20
Tilaajille
Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat sattuvat usein sivustakatsojille – suojalasit on hyvä hankkia koko juhlaväelle, etenkin lapsille

Ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mat sil­mä­vam­mat sat­tu­vat usein si­vus­ta­kat­so­jil­le – ­suo­ja­la­sit on hyvä hankkia koko juh­la­väel­le, etenkin lap­sil­le

23.12.2021 16:59
Suomalaiset ostivat ilotulitteita liki ennätysmäärän, kertoo ala – toisin kuin Tukes ennakoi

Suo­ma­lai­set ostivat ilo­tu­lit­tei­ta liki en­nä­tys­mää­rän, kertoo ala – toisin kuin Tukes ennakoi

01.01.2021 21:50 5
Oulussa vältyttiin ilotulitteiden aiheuttamilta vakavilta silmävammoilta – koko maassa ainakin seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta vammaa

Oulussa väl­tyt­tiin ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mil­ta va­ka­vil­ta sil­mä­vam­moil­ta – koko maassa ainakin seit­se­män sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nut­ta vammaa

01.01.2021 15:26 1
Hiljaisten ilotulitteiden suosio on kasvussa – täysin äänettömästä paukuttelusta ei ole kuitenkaan kyse, kertoo kempeleläisen rakettiyrityksen toimitusjohtaja

Hil­jais­ten ilo­tu­lit­tei­den suosio on kas­vus­sa – täysin ää­net­tö­mäs­tä pau­kut­te­lus­ta ei ole kui­ten­kaan kyse, kertoo kem­pe­le­läi­sen ra­ket­ti­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

30.12.2020 18:00 10
Tilaajille