Ilotulitteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläi­mil­le koituu ilo­tu­lit­teis­ta tar­peek­si on­gel­mia ilman, että niitä häi­ri­tään tar­koi­tuk­sel­la

07.01.2022 17:00 8
Tilaajille
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – Oysissa hoidettavana yksi tapaus

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – Oysissa hoi­det­ta­va­na yksi tapaus

01.01.2022 17:29 1
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 09:59 30
Paukkuarkuus on eläimillä yleistä – piittaamattomuus rakettien ampumisen aikarajoituksista voi pahimmillaan aiheuttaa pahoja vaaratilanteita

Pauk­ku­ar­kuus on eläi­mil­lä yleistä – piit­taa­mat­to­muus ra­ket­tien am­pu­mi­sen ai­ka­ra­joi­tuk­sis­ta voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa pahoja vaa­ra­ti­lan­tei­ta

29.12.2021 10:34 6
Tilaajille
Kansalaisaloite ilotulitteiden viihdekäytön rajoittamisesta ei ole edennyt talousvaliokunnasta kahteen vuoteen

Kan­sa­lais­aloi­te ilo­tu­lit­tei­den viih­de­käy­tön ra­joit­ta­mi­ses­ta ei ole edennyt ta­lous­va­lio­kun­nas­ta kahteen vuoteen

28.12.2021 09:05 19
Pienhiukkasten määrä jopa kymmenkertaistuu uudenvuodenyönä, ilotulitteet terveysriski etenkin astmaatikoille ja pienille lapsille – Muista ainakin nämä raketteja ammuttaessa

Pien­hiuk­kas­ten määrä jopa kym­men­ker­tais­tuu uu­den­vuo­de­nyö­nä, ilo­tu­lit­teet ter­veys­ris­ki etenkin ast­maa­ti­koil­le ja pie­nil­le lap­sil­le – Muista ainakin nämä ra­ket­te­ja am­mut­taes­sa

28.12.2021 08:16 16
Tilaajille
Ennätykset paukkuvat rakettikaupassa – Koronapandemian takia osa ilotulitteista ei nyt ehtinyt Kiinasta Suomeen uudeksivuodeksi

En­nä­tyk­set pauk­ku­vat ra­ket­ti­kau­pas­sa – Ko­ro­na­pan­de­mian takia osa ilo­tu­lit­teis­ta ei nyt ehtinyt Kii­nas­ta Suomeen uu­dek­si­vuo­dek­si

26.12.2021 18:00 19
Tilaajille
Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat sattuvat usein sivustakatsojille – suojalasit on hyvä hankkia koko juhlaväelle, etenkin lapsille

Ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mat sil­mä­vam­mat sat­tu­vat usein si­vus­ta­kat­so­jil­le – ­suo­ja­la­sit on hyvä hankkia koko juh­la­väel­le, etenkin lap­sil­le

23.12.2021 16:59
Suomalaiset ostivat ilotulitteita liki ennätysmäärän, kertoo ala – toisin kuin Tukes ennakoi

Suo­ma­lai­set ostivat ilo­tu­lit­tei­ta liki en­nä­tys­mää­rän, kertoo ala – toisin kuin Tukes ennakoi

01.01.2021 21:50 5
Oulussa vältyttiin ilotulitteiden aiheuttamilta vakavilta silmävammoilta – koko maassa ainakin seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta vammaa

Oulussa väl­tyt­tiin ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mil­ta va­ka­vil­ta sil­mä­vam­moil­ta – koko maassa ainakin seit­se­män sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nut­ta vammaa

01.01.2021 15:26 1
Hiljaisten ilotulitteiden suosio on kasvussa – täysin äänettömästä paukuttelusta ei ole kuitenkaan kyse, kertoo kempeleläisen rakettiyrityksen toimitusjohtaja

Hil­jais­ten ilo­tu­lit­tei­den suosio on kas­vus­sa – täysin ää­net­tö­mäs­tä pau­kut­te­lus­ta ei ole kui­ten­kaan kyse, kertoo kem­pe­le­läi­sen ra­ket­ti­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

30.12.2020 18:00 10
Tilaajille
Kysely: Ilotulitteiden suosio laskussa, suojalasien käyttö kasvussa

Kysely: Ilo­tu­lit­tei­den suosio las­kus­sa, suo­ja­la­sien käyttö kas­vus­sa

28.12.2020 15:23 3
Vieläkö raketit räiskyvät vuoden vaihtumisen kunniaksi? Suomen Ilotulitus Oy:n toimitusjohtaja povaa vilkasta myyntiä: "Patoutunutta juhlimisen tarvetta on"

Vieläkö raketit räis­ky­vät vuoden vaih­tu­mi­sen kun­niak­si? Suomen Ilo­tu­li­tus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja povaa vil­kas­ta myyn­tiä: "Pa­tou­tu­nut­ta juh­li­mi­sen tar­vet­ta on"

27.12.2020 19:45 3
Tilaajille