Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Feminismi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­dos­ta­ma­ton su­ku­puo­lit­tu­nut valta uhkaa edel­leen ta­sa-ar­voa

08.01.2024 05:30 21
Oulun taidemuseon tuore kuraattori Selina Väliheikki pääsi kurkistamaan taiteilijoiden arkeen jo lapsena Hailuodossa, nykyään hän tekee työtä heidän kanssaan

Oulun tai­de­mu­seon tuore ku­raat­to­ri Selina Vä­li­heik­ki pääsi kur­kis­ta­maan tai­tei­li­joi­den arkeen jo lapsena Hai­luo­dos­sa, nykyään hän tekee työtä heidän kans­saan

22.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Suosittu Barbie-elokuva näyttää tyttöyden ja naiseuden ilon – Sukupuolentutkija: "Elokuva on feminismin alkeiden oppitunti"

Suo­sit­tu Bar­bie-elo­ku­va näyttää tyt­töy­den ja nai­seu­den ilon – Su­ku­puo­len­tut­ki­ja: "E­lo­ku­va on fe­mi­nis­min al­kei­den op­pi­tun­ti"

29.07.2023 18:30 1
Tilaajille
"Niin kauan, kun naisten osaamista vähätellään, on tekemistä" – Minna Rytisalo kyllästyi siihen, että nainen on edelleen poikkeus ja kirjoitti kirjan naisista ja vallasta

"Niin kauan, kun naisten osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään, on te­ke­mis­tä" – Minna Ry­ti­sa­lo kyl­läs­tyi siihen, että nainen on edel­leen poik­keus ja kir­joit­ti kirjan nai­sis­ta ja val­las­ta

04.05.2023 06:04 1
Tilaajille
Oululainen ekofeministi Kaarina Kailo tutkii myyttejä karhun ja naisen intiimistä suhteesta – "Euroopassa on ollut vahva jumalatarkeskeinen kulttuuri, ja se mullistaa käsityksen menneisyydestä"

Ou­lu­lai­nen eko­fe­mi­nis­ti Kaarina Kailo tutkii myyt­te­jä karhun ja naisen in­tii­mis­tä suh­tees­ta – "Eu­roo­pas­sa on ollut vahva ju­ma­la­tar­kes­kei­nen kult­tuu­ri, ja se mul­lis­taa kä­si­tyk­sen men­nei­syy­des­tä"

10.01.2023 19:00 7
Tilaajille
Oululainen kuntavaaliehdokas Taru Hallikainen eroaa Feministisestä puolueesta, suurin syy Nato-kanta – "Kävi itselleni liian ahtaaksi paikaksi vaikuttaa"

Ou­lu­lai­nen kun­ta­vaa­lieh­do­kas Taru Hal­li­kai­nen eroaa Fe­mi­nis­ti­ses­tä puo­luees­ta, suurin syy Na­to-kan­ta – "Kävi it­sel­le­ni liian ah­taak­si pai­kak­si vai­kut­taa"

20.10.2022 16:04 11
Tilaajille
Pojat joutuivat huomiokatveeseen: "Yhteiskunnalliset rakenteet, jotka feministien mukaan yhä edelleen sortavat naisia miesten eduksi, eivät ehkä olekaan ihan niin kuin ne esitetään"
Kolumni

Pojat jou­tui­vat huo­mio­kat­vee­seen: "Yh­teis­kun­nal­li­set ra­ken­teet, jotka fe­mi­nis­tien mukaan yhä edel­leen sor­ta­vat naisia miesten eduksi, eivät ehkä olekaan ihan niin kuin ne esi­te­tään"

21.05.2022 06:00 9
Tilaajille
Ideologisesti työttömäksi määritelty rovaniemeläislähtöinen kirjailija Ossi Nyman tekee uudessa romaanissaan luokkanousua

Ideo­lo­gi­ses­ti työt­tö­mäk­si mää­ri­tel­ty ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Ossi Nyman tekee uudessa ro­maa­nis­saan luok­ka­nou­sua

10.05.2022 17:30 4
Tilaajille
Isä teki aina kaiken Ilona Liikasen puolesta, ja hän luuli, ettei naisellinen nainen voi edes oppia erätaitoja – Nyt Korpifemakkona tunnettu Liikanen kertoo, mihin retkeilyssä tarvitaan feminismiä

Isä teki aina kaiken Ilona Lii­ka­sen puo­les­ta, ja hän luuli, ettei nai­sel­li­nen nainen voi edes oppia erä­tai­to­ja – Nyt Kor­pi­fe­mak­ko­na tun­net­tu Lii­ka­nen kertoo, mihin ret­kei­lys­sä tar­vi­taan fe­mi­nis­miä

26.02.2022 11:00
Tilaajille
Ekonomisti Anni Marttinen on feministi, joka puhuu taloudesta kansan kielellä – ihmisten hyvinvointi ja ympäristö määrittelevät talouskasvun rajat

Eko­no­mis­ti Anni Mart­ti­nen on fe­mi­nis­ti, joka puhuu ta­lou­des­ta kansan kie­lel­lä – ih­mis­ten hy­vin­voin­ti ja ym­pä­ris­tö mää­rit­te­le­vät ta­lous­kas­vun rajat

16.10.2021 08:00 3
Tilaajille
Vaalikomeetta Minja Koskela toivoo, ettei feminismiä käytetä brändityökaluna – "Ei ole niin tärkeää, kutsuuko itseään feministiksi, sillä teot ratkaisevat"

Vaa­li­ko­meet­ta Minja Koskela toivoo, ettei fe­mi­nis­miä käytetä brän­di­työ­ka­lu­na – "Ei ole niin tär­keää, kut­suu­ko itseään fe­mi­nis­tik­si, sillä teot rat­kai­se­vat"

14.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Pojat ovat poikia -ajattelu ei enää päde nykyään – nuhteet feministeille ja konservatiiveille
Kolumni

Pojat ovat poikia -a­jat­te­lu ei enää päde nykyään – nuhteet fe­mi­nis­teil­le ja kon­ser­va­tii­veil­le

25.04.2021 14:00 2
Tilaajille
Oululaistunut runoilija Eeva Maria al-Khazaali on sydänvereen saakka feministi – "Instituutiot ovat usein vakiintuneita ja miesvaltaisia, mikä voi olla vaikea paikka nuorelle tytölle"

Ou­lu­lais­tu­nut ru­noi­li­ja Eeva Maria al-Kha­zaa­li on sy­dän­ve­reen saakka fe­mi­nis­ti – "Ins­ti­tuu­tiot ovat usein va­kiin­tu­nei­ta ja mies­val­tai­sia, mikä voi olla vaikea paikka nuo­rel­le ty­töl­le"

09.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Naisvihaa ja miesvihaa – Kaikkinainen tasa-arvopuhe tarkoittaa edelleen lähes yksinomaan naisten aseman parantamista
Kolumni

Nais­vi­haa ja mies­vi­haa – Kaik­ki­nai­nen ta­sa-ar­vo­pu­he tar­koit­taa edel­leen lähes yk­sin­omaan naisten aseman pa­ran­ta­mis­ta

09.10.2020 20:00 2
Tilaajille