Kirkko
Viimeisin 4 tuntia
"On lohdullista ajatella, että joku asia ei ole muuttunut" – oululaispappi Salla Autere uskoo joulun tuovan koronavuonna aivan erityistä lohdutusta

"On loh­dul­lis­ta aja­tel­la, että joku asia ei ole muut­tu­nut" – ou­lu­lais­pap­pi Salla Autere uskoo joulun tuovan ko­ro­na­vuon­na aivan eri­tyis­tä loh­du­tus­ta

20:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Onko kanttori muusikko vai hengellinen työntekijä? Uudessa kirjassa etsitään vastauksia tähän ikuisuuskysymykseen

Onko kant­to­ri muu­sik­ko vai hen­gel­li­nen työn­te­ki­jä? Uudessa kir­jas­sa et­si­tään vas­tauk­sia tähän ikui­suus­ky­sy­myk­seen

21.11.2020 12:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Jurvakainen

Kat­so­jat muo­dos­ta­vat nä­ke­mäs­tään aina oman kä­si­tyk­sen­sä, niin myös Tai­vaan­ran­ta-maa­lauk­ses­ta

27.10.2020 04:00
Tilaajille
"Häpeällistä", sanoo Canterburyn arkkipiispa – raportti paljastaa, että Englannin kirkko epäonnistui vuosikymmenten ajan lasten suojelussa hyväksikäytöltä

"Hä­peäl­lis­tä", sanoo Can­ter­bu­ryn ark­ki­piis­pa – ra­port­ti pal­jas­taa, että Eng­lan­nin kirkko epä­on­nis­tui vuo­si­kym­men­ten ajan lasten suo­je­lus­sa hy­väk­si­käy­töl­tä

07.10.2020 13:33 1
Juice Leskisen sielunmaisemiin pääsee  Kastellin kirkossa

Juice Les­ki­sen sie­lun­mai­se­miin pääsee Kas­tel­lin kir­kos­sa

05.10.2020 11:04
Lukijalta Mielipide Kari Tervo

Kirkko voi ja saa olla si­vis­tä­jä myös ku­va­tai­teen osalla

29.09.2020 05:30
Tilaajille
Homoparin vihkivä pappi voi saada varoituksen yhdessä hiippakunnassa mutta toisessa ei – "Kun kirkon yhteinen näkemys puuttuu, syntyy yhdenvertaisuusongelma"

Ho­mo­pa­rin vihkivä pappi voi saada va­roi­tuk­sen yhdessä hiip­pa­kun­nas­sa mutta toi­ses­sa ei – "Kun kirkon yh­tei­nen näkemys puut­tuu, syntyy yh­den­ver­tai­suu­son­gel­ma"

24.09.2020 19:01 5
Tilaajille
Leena Julin haluaa provosoivalla kirkkomusiikillaan osoittaa, miten julmaa ja loukkaavaa uskonnolla perusteltu seksuaalinen vihapuhe on

Leena Julin haluaa pro­vo­soi­val­la kirk­ko­mu­sii­kil­laan osoit­taa, miten julmaa ja louk­kaa­vaa us­kon­nol­la pe­rus­tel­tu sek­suaa­li­nen vi­ha­pu­he on

22.09.2020 18:00 2
Tilaajille
KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin Oulussa vihkineelle pastorille - Kovács aikoo jatkaa vihkimisiä

KHO: Tuo­mioka­pi­tu­li sai antaa va­roi­tuk­sen samaa su­ku­puol­ta olevan parin Oulussa vih­ki­neel­le pas­to­ril­le - Kovács aikoo jatkaa vih­ki­mi­siä

18.09.2020 10:11 14
Tilaajille
Mielenstrategiaa koronan keskelle - piispa Jukka Keskitalo kehottaa pitämään huolta itsestään ja toisistaan
Kolumni Jukka Keskitalo

Mie­len­stra­te­giaa koronan kes­kel­le - piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ke­hot­taa pi­tä­mään huolta it­ses­tään ja toi­sis­taan

13.09.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuomo Korkala

Ei pappien tar­vit­se eikä pidä vihkiä ketään!

24.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Oulu tähtää pyhiinvaelluskartalle kuuden kirkon Olavinreitillä – Oulun tuomiokirkolta alkava reitti veisi vaeltajan Tervareitistön kainalossa Perämereltä Kainuun merelle

Oulu tähtää py­hiin­vael­lus­kar­tal­le kuuden kirkon Ola­vin­rei­til­lä – Oulun tuo­mio­kir­kol­ta alkava reitti veisi vael­ta­jan Ter­va­rei­tis­tön kai­na­los­sa Pe­rä­me­rel­tä Kainuun merelle

12.08.2020 06:00 6
Tilaajille
Piispainkokous ei päässyt yksimielisyyteen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä – osa piispoista kannattaa avioliittokäsityksen muuttamista

Piis­pain­ko­kous ei päässyt yk­si­mie­li­syy­teen samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­tä – osa piis­pois­ta kan­nat­taa avio­liit­to­kä­si­tyk­sen muut­ta­mis­ta

06.08.2020 14:15 16
Kirkko näivettyy tai katsoo eteenpäin ja uudistuu
Kolumni Karina Jutila

Kirkko näi­vet­tyy tai katsoo eteen­päin ja uu­dis­tuu

29.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kirkko tuomitsee Länsirannan alueliitokset – "yksipuolinen palestiinalaisalueiden liittäminen Israeliin ei johda oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan"

Kirkko tuo­mit­see Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set – "yk­si­puo­li­nen pa­les­tii­na­lais­aluei­den liit­tä­mi­nen Is­rae­liin ei johda oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan"

26.06.2020 14:57 1
Lukijalta Mielipide Mika Iisakka, Immu Suominen

Rakkaus on verbi, oi­keu­den puo­les­ta on toi­mit­ta­va

16.06.2020 05:00
Tilaajille
Koronapandemia iski seurakuntiin yllättäen kuin kulkutauti Mooseksen ajan Egyptiin  – tilaisuuksien striimauksia lisättiin Oulussa nopeasti

Ko­ro­na­pan­de­mia iski seu­ra­kun­tiin yl­lät­täen kuin kul­ku­tau­ti Moo­sek­sen ajan Egyp­tiin  – ti­lai­suuk­sien strii­mauk­sia li­sät­tiin Oulussa no­peas­ti

27.05.2020 19:00
Tilaajille
Jumalanpalveluksiin voi 1. kesäkuuta alkaen osallistua yli 50 henkeä – virtuaalista toteutusta suositellaan jatkossakin

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi 1. ke­sä­kuu­ta alkaen osal­lis­tua yli 50 henkeä – vir­tuaa­lis­ta to­teu­tus­ta suo­si­tel­laan jat­kos­sa­kin

19.05.2020 11:39
Kirkko kohoaa keskelle kylää paikallisin voimin – korona siirsi vapulle suunnitellut harjannostajaiset syksyyn

Kirkko kohoaa kes­kel­le kylää pai­kal­li­sin voimin – korona siirsi vapulle suun­ni­tel­lut har­jan­nos­ta­jai­set syksyyn

17.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Ylivieskan kirkon rakennusrahastoon kertynyt satojatuhansia euroja

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­nus­ra­has­toon ker­ty­nyt sa­to­ja­tu­han­sia euroja

14.05.2020 17:54