Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirkko
Uskonnot moninaistuvat ja herätyskristillisyys saa meilläkin pontta USA:sta – Piispa Mari Leppäsen mukaan sodassa uskonto on harvoin oikeasti pääroolissa

Us­kon­not mo­ni­nais­tu­vat ja he­rä­tys­kris­til­li­syys saa meil­lä­kin pontta USA:sta – Piispa Mari Lep­pä­sen mukaan sodassa uskonto on harvoin oi­keas­ti pää­roo­lis­sa

15.10.2023 12:00 6
Tilaajille
Oulun seu­ra­kun­nat lahjoittavat 56 000 euroa Ve­nä­jä-ko­hun kes­kel­lä ole­vil­le jär­jes­töil­le, vain yksi seurakunta antaa suoraa tukea Venäjälle

Oulun seu­ra­kun­nat lah­joit­ta­vat 56 000 euroa Ve­nä­jä-ko­hun kes­kel­lä ole­vil­le jär­jes­töil­le, vain yksi seu­ra­kun­ta antaa suoraa tukea Ve­nä­jäl­le

29.09.2023 05:00 38
Tilaajille
Pappi Salla Autere: Työni tasa-arvon puolesta on tehnyt hallaa uralleni kirkon sisällä

Pappi Salla Autere: Työni ta­sa-ar­von puo­les­ta on tehnyt hallaa ural­le­ni kirkon sisällä

10.09.2023 07:00 14
Oulun seurakuntayhtymän johtajavalinnasta tehty valitus vedettiin pois – Aarne Kiviniemen nimitys sai lainvoiman

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­va­lin­nas­ta tehty valitus ve­det­tiin pois – Aarne Ki­vi­nie­men nimitys sai lain­voi­man

06.09.2023 14:39 3
Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä perui valituksensa Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta – viittaa päätökseen Utajärven kunnanjohtajan hausta

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pauli Niemelä perui va­li­tuk­sen­sa Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta – viittaa pää­tök­seen Uta­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan hausta

23.08.2023 16:20 7
Tilaajille
Oulusta tullut uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen huolehtii, että varusmiehet tuntevat sodan säännöt – "Jos sotilaan moraalinen kuormitus kasvaa, siihen loppuu toimintakyky"

Oulusta tullut uusi kent­tä­piis­pa Pekka Asi­kai­nen huo­leh­tii, että va­rus­mie­het tun­te­vat sodan säännöt – "Jos so­ti­laan mo­raa­li­nen kuor­mi­tus kasvaa, siihen loppuu toi­min­ta­ky­ky"

17.07.2023 12:00 8
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen – valituksen tehnyt vedonnut muun muassa puutteelliseen ansiovertailuun

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehty valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen – va­li­tuk­sen tehnyt ve­don­nut muun muassa puut­teel­li­seen an­sio­ver­tai­luun

12.07.2023 14:59 23
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä valitsi johtajakseen Aarne Kiviniemen

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä valitsi joh­ta­jak­seen Aarne Ki­vi­nie­men

13.06.2023 21:00 3
Vanha Kaleva: Yli-Iin seurakunnalle väliaikaiset kirkkotilat Niemelän talosta

Vanha Kaleva: Yli-Iin seu­ra­kun­nal­le vä­li­ai­kai­set kirk­ko­ti­lat Nie­me­län talosta

11.04.2023 10:00
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pastori Árpád Kovács teki tuomiokapitulille kantelun piispan antamista moitteista – "Hän joutui paniikkiin, kun muutama ihminen uhkasi kirkosta eroamisella"

Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan pastori Árpád Kovács teki tuo­mioka­pi­tu­lil­le kan­te­lun piispan an­ta­mis­ta moit­teis­ta – "Hän joutui pa­niik­kiin, kun muutama ihminen uhkasi kir­kos­ta eroa­mi­sel­la"

28.03.2023 15:42 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­kol­ta odot­tai­si eri­lai­suu­den su­vait­se­mis­ta

11.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kur­di­ky­sy­mys la­tis­tet­tiin kir­kol­li­sek­si mo­ra­li­soin­nik­si

10.02.2023 05:15 4
Tilaajille
Piispa: Oulussa työskentelevän papin toiminta aiheuttanut uhkailua kirkosta eroamisilla – Árpád Kovács pitää piispan moitteita työpaikkakiusaamisena

Piispa: Oulussa työs­ken­te­le­vän papin toi­min­ta ai­heut­ta­nut uh­kai­lua kir­kos­ta eroa­mi­sil­la – Árpád Kovács pitää piispan moit­tei­ta työ­paik­ka­kiu­saa­mi­se­na

08.02.2023 16:36 73
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

16.12.2022 19:00
Tilaajille
Kirkon keskusteluapu päivystää jouluna ja tarjoaa henkistä tukea

Kirkon kes­kus­te­lu­apu päi­vys­tää jouluna ja tarjoaa hen­kis­tä tukea

13.12.2022 12:46
Katso videolta, miltä reserviläiskuoron flash mob -esitys kuulosti Valkeassa – Puolustusvoimien kirkkojuhla illalla Oulussa

Katso vi­deol­ta, miltä re­ser­vi­läis­kuo­ron flash mob -esitys kuu­los­ti Val­keas­sa – Puo­lus­tus­voi­mien kirk­ko­juh­la illalla Oulussa

30.11.2022 13:17 17
Diakonien jakaman talousavun määrä kasvoi kolmasosan – Avun tarve kovenee vielä enemmän: "Laajassa mitassa kirkon mahdollisuudet tukea ovat todella pienet"

Dia­ko­nien jakaman ta­lous­avun määrä kasvoi kol­mas­osan – Avun tarve kovenee vielä enem­män: "Laa­jas­sa mitassa kirkon mah­dol­li­suu­det tukea ovat todella pienet"

01.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Kirkon Walk in -terapia on kiinnostanut Oulussa – "Nuori kertoo lähtevänsä terapiasta helpottuneena ja keveämmin mielin"

Kirkon Walk in -te­ra­pia on kiin­nos­ta­nut Oulussa – "Nuori kertoo läh­te­vän­sä te­ra­pias­ta hel­pot­tu­nee­na ja ke­veäm­min mielin"

07.09.2022 08:31
Oulun seurakunnat järjestää aikuisrippikoulun toukokuussa –rippikouluviikonloppuun voi tulla, vaikka ei vielä tiedä haluaako liittyä kirkkoon

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tää ai­kuis­rip­pi­kou­lun tou­ko­kuus­sa –rip­pi­kou­lu­vii­kon­lop­puun voi tulla, vaikka ei vielä tiedä ha­luaa­ko liittyä kirk­koon

14.04.2022 10:30