Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirkko
Vanha Kaleva: Yli-Iin seurakunnalle väliaikaiset kirkkotilat Niemelän talosta

Vanha Kaleva: Yli-Iin seu­ra­kun­nal­le vä­li­ai­kai­set kirk­ko­ti­lat Nie­me­län talosta

11.04.2023 10:00
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pastori Árpád Kovács teki tuomiokapitulille kantelun piispan antamista moitteista – "Hän joutui paniikkiin, kun muutama ihminen uhkasi kirkosta eroamisella"

Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan pastori Árpád Kovács teki tuo­mioka­pi­tu­lil­le kan­te­lun piispan an­ta­mis­ta moit­teis­ta – "Hän joutui pa­niik­kiin, kun muutama ihminen uhkasi kir­kos­ta eroa­mi­sel­la"

28.03.2023 15:42 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­kol­ta odot­tai­si eri­lai­suu­den su­vait­se­mis­ta

11.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kur­di­ky­sy­mys la­tis­tet­tiin kir­kol­li­sek­si mo­ra­li­soin­nik­si

10.02.2023 05:15 4
Tilaajille
Piispa: Oulussa työskentelevän papin toiminta aiheuttanut uhkailua kirkosta eroamisilla – Árpád Kovács pitää piispan moitteita työpaikkakiusaamisena

Piispa: Oulussa työs­ken­te­le­vän papin toi­min­ta ai­heut­ta­nut uh­kai­lua kir­kos­ta eroa­mi­sil­la – Árpád Kovács pitää piispan moit­tei­ta työ­paik­ka­kiu­saa­mi­se­na

08.02.2023 16:36 73
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

16.12.2022 19:00
Tilaajille
Kirkon keskusteluapu päivystää jouluna ja tarjoaa henkistä tukea

Kirkon kes­kus­te­lu­apu päi­vys­tää jouluna ja tarjoaa hen­kis­tä tukea

13.12.2022 12:46
Katso videolta, miltä reserviläiskuoron flash mob -esitys kuulosti Valkeassa – Puolustusvoimien kirkkojuhla illalla Oulussa

Katso vi­deol­ta, miltä re­ser­vi­läis­kuo­ron flash mob -esitys kuu­los­ti Val­keas­sa – Puo­lus­tus­voi­mien kirk­ko­juh­la illalla Oulussa

30.11.2022 13:17 17
Diakonien jakaman talousavun määrä kasvoi kolmasosan – Avun tarve kovenee vielä enemmän: "Laajassa mitassa kirkon mahdollisuudet tukea ovat todella pienet"

Dia­ko­nien jakaman ta­lous­avun määrä kasvoi kol­mas­osan – Avun tarve kovenee vielä enem­män: "Laa­jas­sa mitassa kirkon mah­dol­li­suu­det tukea ovat todella pienet"

01.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Kirkon Walk in -terapia on kiinnostanut Oulussa – "Nuori kertoo lähtevänsä terapiasta helpottuneena ja keveämmin mielin"

Kirkon Walk in -te­ra­pia on kiin­nos­ta­nut Oulussa – "Nuori kertoo läh­te­vän­sä te­ra­pias­ta hel­pot­tu­nee­na ja ke­veäm­min mielin"

07.09.2022 08:31
Oulun seurakunnat järjestää aikuisrippikoulun toukokuussa –rippikouluviikonloppuun voi tulla, vaikka ei vielä tiedä haluaako liittyä kirkkoon

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tää ai­kuis­rip­pi­kou­lun tou­ko­kuus­sa –rip­pi­kou­lu­vii­kon­lop­puun voi tulla, vaikka ei vielä tiedä ha­luaa­ko liittyä kirk­koon

14.04.2022 10:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirk­ko­jen vaikea suhde sotiin

05.03.2022 05:30 5
Tilaajille
Kaleva selvitti: Näin jyrkästi Oulun seurakuntien kirkkoherrat suhtautuvat samaa sukupuolta olevien vihkimisiin – yksi muutti kantansa kyselyn aikana

Kaleva sel­vit­ti: Näin jyr­käs­ti Oulun seu­ra­kun­tien kirk­ko­her­rat suh­tau­tu­vat samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­siin – yksi muutti kan­tan­sa kyselyn aikana

19.02.2022 13:10 92
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suoraa puhetta piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­ta

04.02.2022 04:30 1
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ruk­sen edessä olemme ta­sa­ver­tai­sia

22.12.2021 03:00 6
Tilaajille
Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat sekoilivat onnittelukorttien kanssa, postia lähti puolta vanhemmille – "Ihmiset ovat kiitelleet päivän pelastamisesta ja siitä, että he saivat nuortua"

Oulun evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat se­koi­li­vat on­nit­te­lu­kort­tien kanssa, postia lähti puolta van­hem­mil­le – "Ih­mi­set ovat kii­tel­leet päivän pe­las­ta­mi­ses­ta ja siitä, että he saivat nuor­tua"

01.12.2021 10:35 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko paikkaa mo­nen­lais­ta vajetta – syk­syi­sin dia­ko­nias­sa näkyvät eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den yh­tey­den­otot

23.09.2021 07:00
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko ehdolla Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi – Kirkko rakennettiin seurakunnan kodiksi

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille