Kirkko

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 2
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Eikö kan­san­kirk­koon mahdu yhtä pro­vo­ka­tii­vi­sen ra­di­kaa­lia kes­kus­te­li­jaa? Pap­pisoi­keu­ten­sa me­net­tä­neel­le Kai Sa­din­maal­le kirkko oli vahva vastus

22.08.2021 18:30 7
Tilaajille
Kolumni

Miten elää yhdessä sa­teen­kaa­ren tällä puolen

01.08.2021 14:00 9
Tilaajille

Oulussa vie­te­tään jälleen ke­sä­juh­lia kir­kois­sa – sun­nun­tai­na kon­fir­maa­tio­ta viet­tä­vät nuoret tyk­kä­si­vät viikon kes­tä­nees­tä rip­pi­kou­lu­lei­ris­tään

17.07.2021 15:00 1
Tilaajille

"Kirk­koi­hin liittyy rak­kai­ta ja tär­kei­tä muis­to­ja, eivätkä ne ole pelkkiä ra­ken­nuk­sia" – Mil­joo­na­re­mont­ti Ni­va­las­sa ohi, nimeksi tulee Pyhän sydämen kirkko

29.05.2021 18:00

Osa koronan vai­ku­tuk­sis­ta hei­kos­sa ase­mas­sa oleviin näkyy vasta myö­hem­min – "Ih­mi­sil­le on kriisin aikana hel­pom­pi sietää huonoa ti­lan­net­ta"

08.05.2021 18:30
Tilaajille
Kolumni

Yli­vies­kas­sa on sun­nun­tai­na juhla, joka on pää­te­pis­te tra­ge­dial­le

03.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Kolumni

Kirkko tar­vit­see kaksi rin­nak­kais­ta avio­liit­to­kä­si­tys­tä – näin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kat­so­mu­syh­tei­sö säi­lyt­tää us­kot­ta­vuu­ten­sa

26.02.2021 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avio­liit­to­ky­sy­mys raastaa seu­ra­kun­ta­lais­ten ja kirk­koon kuu­lu­vien mieltä

24.02.2021 05:00 3

Kirkon jä­sen­mää­rä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vai­keas­ta ko­ro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta mitään ne­ga­tii­vis­ta not­kah­dus­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

05.02.2021 09:44 9
Kolumni

Pre­si­dent­tien suhde us­kon­toon on kirjava USA:ssa – Suo­mes­sa pre­si­den­tit ovat lu­te­ri­lai­sen kirkon kan­nat­ta­jia

29.01.2021 13:10 10
Tilaajille

Tyr­nä­vän re­mon­toi­tu kirkko otetaan käyt­töön piis­pan­mes­sul­la – eh­tool­lis­ta jaetaan tunnin ajan messun jälkeen

25.01.2021 11:55
Kolumni

Sie­lun­hoi­to ta­pah­tuu aina au­tet­ta­van eh­doil­la

17.01.2021 12:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aina haetaan uutta vikaa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sis­ta

21.12.2020 05:00 4
Tilaajille

Piis­pak­si valittu Mari Lep­pä­nen löysi so­vin­non omassa elä­mäs­sään ja etsii nyt tietä rauhaan ih­mis­ten kesken – "Va­lin­ta­ni oli monille hyvin sym­bo­li­nen"

15.12.2020 07:00 6
Tilaajille

Ou­lais­ten kirkon kat­to­paa­nut tehdään kä­si­työ­nä van­has­sa na­ve­tas­sa – oppia asiaan on saatu kem­pe­le­läi­sel­tä Timo Ham­ma­ril­ta

11.12.2020 06:00 3
Tilaajille

"On loh­dul­lis­ta aja­tel­la, että joku asia ei ole muut­tu­nut" – ou­lu­lais­pap­pi Salla Autere uskoo joulun tuovan ko­ro­na­vuon­na aivan eri­tyis­tä loh­du­tus­ta

28.11.2020 20:00 1
Tilaajille

Onko kant­to­ri muu­sik­ko vai hen­gel­li­nen työn­te­ki­jä? Uudessa kir­jas­sa et­si­tään vas­tauk­sia tähän ikui­suus­ky­sy­myk­seen

21.11.2020 12:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kat­so­jat muo­dos­ta­vat nä­ke­mäs­tään aina oman kä­si­tyk­sen­sä, niin myös Tai­vaan­ran­ta-maa­lauk­ses­ta

27.10.2020 04:00
Tilaajille

"Hä­peäl­lis­tä", sanoo Can­ter­bu­ryn ark­ki­piis­pa – ra­port­ti pal­jas­taa, että Eng­lan­nin kirkko epäon­nis­tui vuo­si­kym­men­ten ajan lasten suo­je­lus­sa hy­väk­si­käy­töl­tä

07.10.2020 13:33 1