Elektroniikka
Kysyimme, kuinka kauan älypuhelin kestää – "Jos nyt ostat edullisen puhelimen, niin se vanhenee nopeammin"

Ky­syim­me, kuinka kauan äly­pu­he­lin kestää – "Jos nyt ostat edul­li­sen pu­he­li­men, niin se van­he­nee no­peam­min"

01.02.2021 07:00 8
Tilaajille
”Pyydämme teitä hävittämään tuotteen ekologisesti” – Hukumme elektroniikkajätteeseen
Kolumni Markus Leskinen

”Pyy­däm­me teitä hä­vit­tä­mään tuot­teen eko­lo­gi­ses­ti” – Hukumme elekt­ro­niik­ka­jät­tee­seen

03.01.2021 20:00 5
Tilaajille
Uuden sukupolven tietokoneosat ja pelikonsolit ovat kortilla – "Kysyntä on globaalisti valtava"

Uuden su­ku­pol­ven tie­to­ko­ne­osat ja pe­li­kon­so­lit ovat kor­til­la – "Ky­syn­tä on glo­baa­lis­ti val­ta­va"

21.12.2020 19:00 2
Tilaajille
Suomessa tehdään yhä maailman parhaita mittalaitteita metsäteollisuudelle – menestys sai alkunsa 50 vuotta sitten paperitehtaan vintillä Kajaanissa

Suo­mes­sa tehdään yhä maail­man par­hai­ta mit­ta­lait­tei­ta met­sä­teol­li­suu­del­le – me­nes­tys sai alkunsa 50 vuotta sitten pa­pe­ri­teh­taan vin­til­lä Ka­jaa­nis­sa

06.12.2020 19:00 3
Tilaajille
Sähkökeraameja ovat arkipäiväiset laitteet täynnä kännyköistä palovaroittimiin – Oulussa kehitettiin menetelmä, jolla niitä voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa

Säh­kö­ke­raa­me­ja ovat ar­ki­päi­väi­set lait­teet täynnä kän­ny­köis­tä pa­lo­va­roit­ti­miin – Oulussa ke­hi­tet­tiin me­ne­tel­mä, jolla niitä voidaan val­mis­taa huo­neen­läm­pö­ti­las­sa

20.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Metallin kierrätys vähentää uuden raaka-aineen tarvetta – "Olisikin hyvä, että mahdollisimman moni käytöstä poistettu akku ja puhelin päätyisi kierrätykseen"

Me­tal­lin kier­rä­tys vä­hen­tää uuden raa­ka-ai­neen tar­vet­ta – "O­li­si­kin hyvä, että mah­dol­li­sim­man moni käy­tös­tä pois­tet­tu akku ja puhelin pää­tyi­si kier­rä­tyk­seen"

08.09.2020 06:00
Tilaajille