Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Elektroniikka
Oululainen it-ihme Jutel syntyi 40 vuotta sitten rakentamaan paikallisradioita

Ou­lu­lai­nen it-ihme Jutel syntyi 40 vuotta sitten ra­ken­ta­maan pai­kal­lis­ra­dioi­ta

07.01.2024 16:00 4
Tilaajille
Latausjohdot yhtenäistyvät, mutta kuluttajan pitää olla silti kartalla – halvan ja kalliin johdon hintaero voi olla 150 euroa

La­taus­joh­dot yh­te­näis­ty­vät, mutta ku­lut­ta­jan pitää olla silti kar­tal­la – halvan ja kalliin johdon hin­ta­ero voi olla 150 euroa

04.12.2023 18:30 7
Tilaajille
Vanhat korvalappustereot ja boomboxit viedään käsistä Oulussa ­– Samaan aikaan lähes kaikki laitteita korjanneet liikkeet ovat lopettaneet

Vanhat kor­va­lap­pu­ste­reot ja boom­bo­xit viedään käsistä Oulussa – Samaan aikaan lähes kaikki lait­tei­ta kor­jan­neet liik­keet ovat lo­pet­ta­neet

18.06.2023 06:00 12
Tilaajille
Sieviläinen Scanfil-konserni ylsi vuoden 2022 alkupuoliskolla ennätysliikevaihtoon 409,5 miljoonalla eurolla

Sie­vi­läi­nen Scan­fil-kon­ser­ni ylsi vuoden 2022 al­ku­puo­lis­kol­la en­nä­tys­lii­ke­vaih­toon 409,5 mil­joo­nal­la eurolla

05.08.2022 10:55 1
Euroopan komissio ehdottaa elektroniikkalaitteiden yleislaturia – direktiiviin tarkistuksella halutaan vähentää sähkölaiteromun määrää

Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­taa elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den yleis­la­tu­ria – di­rek­tii­viin tar­kis­tuk­sel­la ha­lu­taan vä­hen­tää säh­kö­lai­te­ro­mun määrää

23.09.2021 20:12 6
Oululainen TactoTek sai 22 miljoonaa euroa – kaivattu lisärahoitus aiotaan käyttää kasvuun ja tuotekehitykseen

Ou­lu­lai­nen Tac­to­Tek sai 22 mil­joo­naa euroa – kai­vat­tu li­sä­ra­hoi­tus aiotaan käyttää kasvuun ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen

21.09.2021 03:00 8
Tilaajille
Elektroniikan varhaisnero rakensi Suomen ensimmäisen television – Oulussa hän käänsi teollisuuden suuntaa

Elekt­ro­nii­kan var­hais­ne­ro rakensi Suomen en­sim­mäi­sen te­le­vi­sion – Oulussa hän käänsi teol­li­suu­den suuntaa

16.04.2021 19:00 5
Tilaajille
Oululaisen TactoTekin hipaisureviiri laajenee rajusti – japanilaisjätti Kyocera alkaa käyttää autoteollisuuden himoitsemaa teknologiaa pienemmissäkin kuluttajalaitteissa

Ou­lu­lai­sen Tac­to­Te­kin hi­pai­su­re­vii­ri laa­je­nee rajusti – ja­pa­ni­lais­jät­ti Kyocera alkaa käyttää au­to­teol­li­suu­den hi­moit­se­maa tek­no­lo­giaa pie­nem­mis­sä­kin ku­lut­ta­ja­lait­teis­sa

14.04.2021 08:36 4
Tilaajille
Kysyimme, kuinka kauan älypuhelin kestää – "Jos nyt ostat edullisen puhelimen, niin se vanhenee nopeammin"

Ky­syim­me, kuinka kauan äly­pu­he­lin kestää – "Jos nyt ostat edul­li­sen pu­he­li­men, niin se van­he­nee no­peam­min"

01.02.2021 07:00 8
Tilaajille
”Pyydämme teitä hävittämään tuotteen ekologisesti” – Hukumme elektroniikkajätteeseen
Kolumni

”Pyy­däm­me teitä hä­vit­tä­mään tuot­teen eko­lo­gi­ses­ti” – Hukumme elekt­ro­niik­ka­jät­tee­seen

03.01.2021 20:00 5
Tilaajille
Uuden sukupolven tietokoneosat ja pelikonsolit ovat kortilla – "Kysyntä on globaalisti valtava"

Uuden su­ku­pol­ven tie­to­ko­ne­osat ja pe­li­kon­so­lit ovat kor­til­la – "Ky­syn­tä on glo­baa­lis­ti val­ta­va"

21.12.2020 19:00 2
Tilaajille
Suomessa tehdään yhä maailman parhaita mittalaitteita metsäteollisuudelle – menestys sai alkunsa 50 vuotta sitten paperitehtaan vintillä Kajaanissa

Suo­mes­sa tehdään yhä maail­man par­hai­ta mit­ta­lait­tei­ta met­sä­teol­li­suu­del­le – me­nes­tys sai alkunsa 50 vuotta sitten pa­pe­ri­teh­taan vin­til­lä Ka­jaa­nis­sa

06.12.2020 19:00 3
Tilaajille
Sähkökeraameja ovat arkipäiväiset laitteet täynnä kännyköistä palovaroittimiin – Oulussa kehitettiin menetelmä, jolla niitä voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa

Säh­kö­ke­raa­me­ja ovat ar­ki­päi­väi­set lait­teet täynnä kän­ny­köis­tä pa­lo­va­roit­ti­miin – Oulussa ke­hi­tet­tiin me­ne­tel­mä, jolla niitä voidaan val­mis­taa huo­neen­läm­pö­ti­las­sa

20.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Metallin kierrätys vähentää uuden raaka-aineen tarvetta – "Olisikin hyvä, että mahdollisimman moni käytöstä poistettu akku ja puhelin päätyisi kierrätykseen"

Me­tal­lin kier­rä­tys vä­hen­tää uuden raa­ka-ai­neen tar­vet­ta – "O­li­si­kin hyvä, että mah­dol­li­sim­man moni käy­tös­tä pois­tet­tu akku ja puhelin pää­tyi­si kier­rä­tyk­seen"

08.09.2020 06:00
Tilaajille