Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Viisumit
Muiden selän takaa, poistu!
Kolumni

Muiden selän takaa, poistu!

27.09.2022 16:00 8
Tilaajille
Halla-aho Ylellä viisumiratkaisusta: Hallitus aloitekyvytön, toimii vasta kun poliittinen paine riittävän suurta – myös Orpo moittii hallitusta hitaasta reaktiosta

Hal­la-aho Ylellä vii­su­mi­rat­kai­sus­ta: Hal­li­tus aloi­te­ky­vy­tön, toimii vasta kun po­liit­ti­nen paine riit­tä­vän suurta – myös Orpo moittii hal­li­tus­ta hi­taas­ta reak­tios­ta

24.09.2022 12:06 32
Ulkoministeri Haavisto itärajan liikenteen kiristämisestä: Pelkällä turismiperusteella ei Suomeen jatkossa pääse – matkustamiseen tarvitaan erityinen syy

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to itä­ra­jan lii­ken­teen ki­ris­tä­mi­ses­tä: Pel­käl­lä tu­ris­mi­pe­rus­teel­la ei Suomeen jat­kos­sa pääse – ­mat­kus­ta­mi­seen tar­vi­taan eri­tyi­nen syy

23.09.2022 20:13 38
Suomi rajoittamassa venäläisten maahantuloa – ulkoministeri Haavistolla info tänään

Suomi ra­joit­ta­mas­sa ve­nä­läis­ten maa­han­tu­loa – ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­tol­la info tänään

23.09.2022 17:42 3
Venäjän kansalaisten kulku turistiviisumilla Schengen-alueelle Baltian maiden ja Puolan kautta loppuu –Suomi on yhä reitti EU:n alueelle

Venäjän kan­sa­lais­ten kulku tu­ris­ti­vii­su­mil­la Schen­gen-alueel­le Baltian maiden ja Puolan kautta lop­puu –­Suo­mi on yhä reitti EU:n alueel­le

19.09.2022 06:34 22
Suomi haluaa olla EU:n mallioppilas vaikka hampaat irvessä, ja se tarkoittaa usein toimimista oman edun vastaisesti
Kolumni

Suomi haluaa olla EU:n mal­li­op­pi­las vaikka hampaat ir­ves­sä, ja se tar­koit­taa usein toi­mi­mis­ta oman edun vas­tai­ses­ti

17.09.2022 06:00 14
Tilaajille
EU jäädyttää 15 vuotta voimassa olleen viisumisopimuksen Venäjän kanssa – vaikeuttaa ja hidastaa venäläisten viisuminsaantia

EU jää­dyt­tää 15 vuotta voi­mas­sa olleen vii­su­mi­so­pi­muk­sen Venäjän kanssa – vai­keut­taa ja hi­das­taa ve­nä­läis­ten vii­su­min­saan­tia

31.08.2022 20:04 16
Itäturistit jäivät tulematta jo ennen koronaa – venäläisiä matkailijoita ei lappilaishotelleissa juurikaan majoitu

Itä­tu­ris­tit jäivät tu­le­mat­ta jo ennen koronaa – ve­nä­läi­siä mat­kai­li­joi­ta ei lap­pi­lais­ho­tel­leis­sa juu­ri­kaan majoitu

18.08.2022 15:19 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­läi­sil­le uudet, Uk­rai­nan huo­mioi­vat vii­su­mi­eh­dot

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Hallitus rajaisi venäläiset turistiviisumit kymmenesosaan nykyisestä – viisumia voisi hakea vain tiettyinä viikonpäivinä

Hal­li­tus rajaisi ve­nä­läi­set tu­ris­ti­vii­su­mit kym­me­nes­osaan ny­kyi­ses­tä – vii­su­mia voisi hakea vain tiet­tyi­nä vii­kon­päi­vi­nä

16.08.2022 14:16 21
Venäläisten turistiviisumien haku voitaisiin rajata yhteen päivään, kertoo ulkoministeri Haavisto – Schengen-alue ei salli täyskieltoa

Ve­nä­läis­ten tu­ris­ti­vii­su­mien haku voi­tai­siin rajata yhteen päi­vään, kertoo ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to – Schen­gen-alue ei salli täys­kiel­toa

04.08.2022 17:08 19
Tilaajille
Ulkoministeriö: Niinistölle on esitelty vaihtoehtoja venäläisten viisumikäytännön muuttamiseksi

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Nii­nis­töl­le on esi­tel­ty vaih­to­eh­to­ja ve­nä­läis­ten vii­su­mi­käy­tän­nön muut­ta­mi­sek­si

03.08.2022 20:11 6
Presidentin hyvä olla mukana venäläisturistipäätöksessä, sanoo konsulipäällikkö – "Aika epätodennäköistä, että venäläisten tulo Suomeen kokonaan pysähtyisi"

Pre­si­den­tin hyvä olla mukana ve­nä­läis­tu­ris­ti­pää­tök­ses­sä, sanoo kon­su­li­pääl­lik­kö – "Aika epä­to­den­nä­köis­tä, että ve­nä­läis­ten tulo Suomeen ko­ko­naan py­säh­tyi­si"

01.08.2022 16:30 31
Tilaajille
Europarlamentaarikko Heidi Hautala: ihmisoikeustaistelijat Venäjällä tarvitsevat oman viisuminsa – Amnestyn toiminnanjohtaja moittii ulkoministeri Pekka Haavistoa saamattomuudesta

Eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Heidi Hau­ta­la: ih­mis­oi­keus­tais­te­li­jat Ve­nä­jäl­lä tar­vit­se­vat oman vii­su­min­sa – Am­nes­tyn toi­min­nan­joh­ta­ja moittii ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa saa­mat­to­muu­des­ta

29.07.2022 17:18 4
Tilaajille
Korona pudotti Suomen venäläisten ykköskohteen paikalta – Vastaanottoajat vähensivät venäläisviisumien määrää, mutta paine on kova uusille rajoituksille

Korona pudotti Suomen ve­nä­läis­ten yk­kös­koh­teen pai­kal­ta – Vas­taan­ot­to­ajat vä­hen­si­vät ve­nä­läis­vii­su­mien määrää, mutta paine on kova uusille ra­joi­tuk­sil­le

28.07.2022 17:15 3
Tilaajille
Venäläisten sotarikoksista pitäisi kertoa venäläisturisteille, arvioi valtaosa puolueiden johtavista poliitikoista – "Näin on tehty onnistuneesti Liettuassa"

Ve­nä­läis­ten so­ta­ri­kok­sis­ta pitäisi kertoa ve­nä­läis­tu­ris­teil­le, arvioi val­ta­osa puo­luei­den joh­ta­vis­ta po­lii­ti­kois­ta – "Näin on tehty on­nis­tu­nees­ti Liet­tuas­sa"

27.07.2022 18:30 8
Tilaajille
"Venäjän rajan sulkeminen olisi persujen suurin voitto ikinä" – Perussuomalaisten Riikka Purra näkee suomettumista ihmisoikeusprofessori Martin Scheininin kovissa väitteissä

"Ve­nä­jän rajan sul­ke­mi­nen olisi per­su­jen suurin voitto ikinä" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra näkee suo­met­tu­mis­ta ih­mis­oi­keus­pro­fes­so­ri Martin Schei­ni­nin kovissa väit­teis­sä

26.07.2022 21:02 33
Tilaajille
Suurimmat eduskuntaryhmät ovat valmiita kieltämään venäläisten turistiviisumit

Suu­rim­mat edus­kun­ta­ryh­mät ovat val­mii­ta kiel­tä­mään ve­nä­läis­ten tu­ris­ti­vii­su­mit

25.07.2022 15:40 50
Henri Mattila järjesteli kuin vimmassa lentoja, hotelleja, viisumeita ja kaveritapaamisia – Nyt hän on nähnyt maailman kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

Henri Mattila jär­jes­te­li kuin vim­mas­sa len­to­ja, ho­tel­le­ja, vii­su­mei­ta ja ka­ve­ri­ta­paa­mi­sia – Nyt hän on nähnyt maail­man kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

29.07.2020 08:00 3
Tilaajille
Venäjä ottaa ensi vuonna käyttöön koko maan kattavan e-viisumin – itäraja pysyy kuitenkin toistaiseksi kiinni Venäjän huonon koronavirustilanteen vuoksi

Venäjä ottaa ensi vuonna käyt­töön koko maan kat­ta­van e-vii­su­min – itäraja pysyy kui­ten­kin tois­tai­sek­si kiinni Venäjän huonon ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi

25.07.2020 19:37