Vihreät
Viimeisin 24 tuntia
Vihreiden Pitko ja Soinikoski esittävät homomiesten verenluovutuskarenssista luopumista: "Tarpeeton rajoittaminen vaikeuttaa verensaantia"

Vih­rei­den Pitko ja Soi­ni­kos­ki esit­tä­vät ho­mo­mies­ten ve­ren­luo­vu­tus­ka­rens­sis­ta luo­pu­mis­ta: "Tar­pee­ton ra­joit­ta­mi­nen vai­keut­taa ve­ren­saan­tia"

09:23 5
Tilaajille
Vanhemmat
Nuorilla on uusi suosikki – perussuomalaiset osaavat pukea sanomansa niin, että se vetoaa etenkin miehiin
Pääkirjoitus

Nuo­ril­la on uusi suo­sik­ki – pe­rus­suo­ma­lai­set osaavat pukea sa­no­man­sa niin, että se vetoaa etenkin miehiin

16.10.2020 20:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Kan­na­bis­ja­lan­jäl­keä sii­voa­mas­sa

11.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Aloite kannabiksen myynnin laillistamisesta ei mennyt läpi vihreiden puoluekokouksessa – tavoitteeksi käytön ja kasvatuksen salliminen

Aloite kan­na­bik­sen myynnin lail­lis­ta­mi­ses­ta ei mennyt läpi vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ta­voit­teek­si käytön ja kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen

20.09.2020 12:29 19
Ohisalo: "Budjettiriihi oli ilmastotyön käännekohta, turpeen alasajo on nyt alkanut" – Pitko syytti ministeriötä hallitusohjelman vastaisesta valmistelusta

Ohi­sa­lo: "Bud­jet­ti­rii­hi oli il­mas­to­työn kään­ne­koh­ta, turpeen alasajo on nyt al­ka­nut" – Pitko syytti mi­nis­te­riö­tä hal­li­tus­oh­jel­man vas­tai­ses­ta val­mis­te­lus­ta

19.09.2020 11:30 25
Vihreiden eduskuntaryhmää johtavan oululaisen Jenni Pitkon feministipaita herätti huomiota kyselytunnilla – "Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta"

Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­mää joh­ta­van ou­lu­lai­sen Jenni Pitkon fe­mi­nis­ti­pai­ta herätti huo­mio­ta ky­se­ly­tun­nil­la – "Kävin va­ra­pu­he­mie­hen kanssa hyvän kes­kus­te­lun pu­keu­tu­mi­ses­ta"

10.09.2020 19:46 19
Kolumni: Turkoosi kaunotar on maksettu omasta pussista
Kolumni Mirja Niemitalo

Ko­lum­ni: Tur­koo­si kau­no­tar on mak­set­tu omasta pus­sis­ta

02.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Vihreät lisäisivät työllisyyttä puolittamalla mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrän

Vihreät li­säi­si­vät työl­li­syyt­tä puo­lit­ta­mal­la mie­len­ter­veys­syis­tä työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keel­le jou­tu­vien määrän

02.09.2020 18:32 20
Vihreät kokeilisi vapaaehtoista porrastettua työttömyysturvaa ja poistaisi eläkeputken – lämmityspolttoaineille lisää veroa jo ensi vuonna

Vihreät ko­kei­li­si va­paa­eh­tois­ta por­ras­tet­tua työt­tö­myys­tur­vaa ja pois­tai­si elä­ke­put­ken – läm­mi­tys­polt­to­ai­neil­le lisää veroa jo ensi vuonna

10.08.2020 21:37 13
Ylen gallup: SDP:n suosio ennätyslukemissa, keskusta putosi viidenneksi vihreiden taakse

Ylen gallup: SDP:n suosio en­nä­tys­lu­ke­mis­sa, kes­kus­ta putosi vii­den­nek­si vih­rei­den taakse

06.08.2020 07:02 23
Lukijalta Mielipide Jari-Petteri Suutari

Elin­ta­som­me täällä kuuluu laskea rei­lus­ti – Jul­ki­nen il­mas­to­kir­je vih­reil­le

31.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pitko

Vih­rei­den maa­ta­lous­po­liit­ti­nen ohjelma tähtää elin­voi­mai­seen ja ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­seen maa­ta­lou­teen, jossa eläi­mis­tä pi­de­tään hyvää huolta

14.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­ri­aat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

10.07.2020 16:32 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallituksen sisällä kuplii – paineet nousevat etenkin vihreiden ja keskustan leireissä

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen sisällä kuplii – paineet nou­se­vat etenkin vih­rei­den ja kes­kus­tan lei­reis­sä

09.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Julia Kerkelä, Timo Törmänen, Riikka Karppinen

Kai­vos­toi­min­nal­le saatava selkeät pe­li­sään­nöt Lapissa – alueet tulee jat­kos­sa nähdä ai­nut­laa­tui­si­na luon­toa­luei­na, joilla on arvoa sel­lai­se­naan

29.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Oululainen Jenni Pitko nousi vihreän eduskuntaryhmän johtoon heti ensimmäisellä kaudellaan – "Nyt pitää elvyttää ja luoda uskoa talouteen"

Ou­lu­lai­nen Jenni Pitko nousi vihreän edus­kun­ta­ryh­män johtoon heti en­sim­mäi­sel­lä kau­del­laan – "Nyt pitää el­vyt­tää ja luoda uskoa ta­lou­teen"

22.06.2020 06:00 9
Pikavauhtia ryhmänsä johtoon noussut kansanedustaja Jenni Pitko: Mokaaminen pelottaa – "Tässä ammatissa sillä voi olla aika radikaalit seuraukset"

Pi­ka­vauh­tia ryh­män­sä johtoon noussut kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko: Mo­kaa­mi­nen pe­lot­taa – "Tässä am­ma­tis­sa sillä voi olla aika ra­di­kaa­lit seu­rauk­set"

18.06.2020 16:48 2
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko valittiin vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko va­lit­tiin vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

05.06.2020 21:51 1
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 44