Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Vihreät
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille
Vihreillä on edessään itsetutkiskelun viikot, joiden aikana politiikan painotuksia on pakko miettiä
Pääkirjoitus

Vih­reil­lä on edes­sään it­se­tut­kis­ke­lun viikot, joiden aikana po­li­tii­kan pai­no­tuk­sia on pakko miettiä

25.01.2022 20:00 24
Tilaajille
Vihreät ovat kriisissä kaksien epäonnistuneiden vaalien jälkeen – tutkija silti uskoo puolueen kitkuttavan hallituksessa kauden loppuun

Vihreät ovat krii­sis­sä kaksien epä­on­nis­tu­nei­den vaalien jälkeen – tutkija silti uskoo puo­lueen kit­kut­ta­van hal­li­tuk­ses­sa kauden loppuun

24.01.2022 17:07 8
Tilaajille
Vihreiden Iiris Suomela altistui koronalle, jättäytyy pois aluevaalien tulosillasta

Vih­rei­den Iiris Suomela al­tis­tui ko­ro­nal­le, jät­täy­tyy pois alue­vaa­lien tu­losil­las­ta

21.01.2022 18:12
Oululainen Satu Haapanen on kokenut riemua ja onnistumisia, mutta ulkopuolisuutta työskennellessään Jerusalemissa: "Joulu tuli Beetlehemiin, rauhaa vielä odotetaan"

Ou­lu­lai­nen Satu Haa­pa­nen on kokenut riemua ja on­nis­tu­mi­sia, mutta ul­ko­puo­li­suut­ta työs­ken­nel­les­sään Je­ru­sa­le­mis­sa: "Joulu tuli Beet­le­he­miin, rauhaa vielä odo­te­taan"

26.12.2021 11:10 4
Tilaajille
Heidi Hautalan avustaja ei ollut vaalikelpoinen kuntavaaleissa – poliittiset voimasuhteet säilyvät kuitenkin ennallaan

Heidi Hau­ta­lan avus­ta­ja ei ollut vaa­li­kel­poi­nen kun­ta­vaa­leis­sa – po­liit­ti­set voi­ma­suh­teet säi­ly­vät kui­ten­kin en­nal­laan

10.12.2021 16:16 34
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Vihreiden ministerit vaihtuivat: Krista Mikkonen nimitettiin sisäministeriksi, Emma Kari ympäristöministeriksi

Vih­rei­den mi­nis­te­rit vaih­tui­vat: Krista Mik­ko­nen ni­mi­tet­tiin si­sä­mi­nis­te­rik­si, Emma Kari ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rik­si

19.11.2021 15:05
Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtajaksi valittiin Marjo Tapaninen

Oulun vaa­li­pii­rin Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Marjo Ta­pa­ni­nen

18.11.2021 22:50 2
Ex-kansanedustaja Jyrki Kasvi on kuollut

Ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Jyrki Kasvi on kuollut

17.11.2021 09:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le

15.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Tuleva ympäristöministeri Emma Kari väläyttää liikenteen päästökauppaa – "Ei päätöksiä tehdä siksi, että haluttaisiin autoilijoilla olevan kurjaa"

Tuleva ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Emma Kari vä­läyt­tää lii­ken­teen pääs­tö­kaup­paa – "Ei pää­tök­siä tehdä siksi, että ha­lut­tai­siin au­toi­li­joil­la olevan kurjaa"

04.11.2021 18:30 51
Tilaajille
Atte Harjanteesta vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja – oululainen Jenni Pitko jatkaa toisena varapuheeenjohtajana

Atte Har­jan­tees­ta vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja – ou­lu­lai­nen Jenni Pitko jatkaa toisena va­ra­pu­heeen­joh­ta­ja­na

28.10.2021 16:22 20
Vihreiden ehdokashankinta sujunut hitaasti – Toistaiseksi koossa alle puolet aluevaalien täydestä listasta

Vih­rei­den eh­do­kas­han­kin­ta sujunut hi­taas­ti – Tois­tai­sek­si koossa alle puolet alue­vaa­lien täy­des­tä lis­tas­ta

28.10.2021 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vih­rei­den ener­gia­po­li­tiik­ka pohjaa tut­kit­tuun tietoon – olen­nais­ta on punnita eri vaih­to­eh­to­jen hyötyjä ja hait­to­ja ta­sa­pai­noi­ses­ti

21.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen vih­rei­den kurja ydin­voi­ma­po­li­tiik­ka

20.10.2021 03:15 2
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
Vihreät jatkaa kapealla profiililla matkaa kohti politiikan vasenta laitaa
Pääkirjoitus

Vihreät jatkaa ka­peal­la pro­fii­lil­la matkaa kohti po­li­tii­kan vasenta laitaa

13.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Vihreät päättivät ministerikierrosta: Krista Mikkonen sisäministeriksi, Ohisalo äitiysloman jälkeen ympäristöministeriksi

Vihreät päät­ti­vät mi­nis­te­ri­kier­ros­ta: Krista Mik­ko­nen si­sä­mi­nis­te­rik­si, Ohisalo äi­tiys­lo­man jälkeen ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rik­si

11.10.2021 23:10 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juuri nyt on hyvä mah­dol­li­suus vai­kut­taa kuntien ta­lous­ar­vioi­hin ja vaatia päih­de­huol­lon pal­ve­lui­hin lisää re­surs­se­ja

02.10.2021 05:30 2
Tilaajille