Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Utajärvi
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Iissä ja Utajärvellä kokeillaan kelluvia pesimälauttoja linnuille

Iissä ja Uta­jär­vel­lä ko­keil­laan kel­lu­via pe­si­mä­laut­to­ja lin­nuil­le

05.05.2023 15:08 2
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 3
Tilaajille
Verve Oulu ja Rokuan Kuntoutus yhdistyvät sittenkin

Verve Oulu ja Rokuan Kun­tou­tus yh­dis­ty­vät sit­ten­kin

27.04.2023 20:33
Kurimonkosken silta Utajärvellä on suljettu romahdusvaaran vuoksi – alueelle kuljetaan nyt kiertoreittiä

Ku­ri­mon­kos­ken silta Uta­jär­vel­lä on sul­jet­tu ro­mah­dus­vaa­ran vuoksi – alueel­le kul­je­taan nyt kier­to­reit­tiä

25.04.2023 09:52 1
Yksilöllinen hirsitalo rakentuu kauniiseen jokirantaan – ”Utajärvellä tukiverkkoon kuuluvat rakentajan ja yrittäjän kaverit”
Mainos Utajärven kunta

Yk­si­löl­li­nen hir­si­ta­lo ra­ken­tuu kau­nii­seen jo­ki­ran­taan – ”U­ta­jär­vel­lä tu­ki­verk­koon kuu­lu­vat ra­ken­ta­jan ja yrit­tä­jän ka­ve­rit”

06.04.2023 06:00
Verve Oulun ja Rokuan Kuntoutuksen yhdistyminen on peruttu, merkittävä osa henkilöstöstä piti tulevaa työmatkaa liian pitkänä – Verven kuntoutustoiminta Oulussa loppuu tämän vuoden aikana

Verve Oulun ja Rokuan Kun­tou­tuk­sen yh­dis­ty­mi­nen on pe­rut­tu, mer­kit­tä­vä osa hen­ki­lös­tös­tä piti tulevaa työ­mat­kaa liian pitkänä – Verven kun­tou­tus­toi­min­ta Oulussa loppuu tämän vuoden aikana

06.03.2023 18:30 53
Tilaajille
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1
"Iltarukouksessa pyysin aina, että kunpa sota jo päättyisi" – Työ Lotta Svärd -perinnön ylläpitämiseksi on 90 vuotta täyttävän oululaisen Liisa Aholan keino muistuttaa, miten hyvää elämää nyt elämme

"Il­ta­ru­kouk­ses­sa pyysin aina, että kunpa sota jo päät­tyi­si" – Työ Lotta Svärd -pe­rin­nön yl­lä­pi­tä­mi­sek­si on 90 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Liisa Aholan keino muis­tut­taa, miten hyvää elämää nyt elämme

23.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Hallinto-oikeus puntaroi jälleen Utajärven tuulivoimaa, nyt kaatui yhden myllyn rakennuslupa ja nippu valituksia

Hal­lin­to-oi­keus pun­ta­roi jälleen Uta­jär­ven tuu­li­voi­maa, nyt kaatui yhden myllyn ra­ken­nus­lu­pa ja nippu va­li­tuk­sia

04.01.2023 06:57 33
Tilaajille
Utajärven metsiin epäillään tehdyn luvattomia haaskoja tuulivoiman estämiseksi – "Ei voi olla luonnollista, että susireviirit kasvavat noin räjähtämällä"

Uta­jär­ven metsiin epäil­lään tehdyn lu­vat­to­mia haas­ko­ja tuu­li­voi­man es­tä­mi­sek­si – "Ei voi olla luon­nol­lis­ta, että su­si­re­vii­rit kas­va­vat noin rä­jäh­tä­mäl­lä"

28.12.2022 06:00 67
Tilaajille
Sudet hidastavat tuulivoimahankkeita, Utajärvellä susien pelätään kaatavan kaiken tuulivoimarakentamisen – Katso Kalevan kartasta, miten sudet ja tuulimyllyt sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Sudet hi­das­ta­vat tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta, Uta­jär­vel­lä susien pe­lä­tään kaa­ta­van kaiken tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen – ­Kat­so Kalevan kar­tas­ta, miten sudet ja tuu­li­myl­lyt si­joit­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.12.2022 12:18 119
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uta­jär­ven met­sis­sä hiip­pai­lee omi­tuis­ta väkeä

27.11.2022 05:00
Tilaajille
Utajärvi ryhtyy itse tuottamaan edullista sähköä alueen yritysten käyttöön – energiaa tehtäisiin auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä

Uta­jär­vi ryhtyy itse tuot­ta­maan edul­lis­ta sähköä alueen yri­tys­ten käyt­töön – ener­giaa teh­täi­siin au­rin­gol­la, tuu­lel­la, vedellä ja vedyllä

26.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Utajärvelle perustetaan energiayhteisöä

Uta­jär­vel­le pe­rus­te­taan ener­gia­yh­tei­söä

26.11.2022 14:00
Hirsirakennus ja lämpökeskus tuhoutuivat tulipalossa Utajärvellä – henkilöauto paloi mukana

Hir­si­ra­ken­nus ja läm­pö­kes­kus tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Uta­jär­vel­lä – hen­ki­lö­au­to paloi mukana

23.11.2022 06:40
Susilauma kaatoi tuulivoimakaavan Utajärvellä – "Olimme kaikki ihan pöllähtäneitä hallinto-oikeuden ratkaisusta"

Su­si­lau­ma kaatoi tuu­li­voi­ma­kaa­van Uta­jär­vel­lä – "Olimme kaikki ihan pöl­läh­tä­nei­tä hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­sus­ta"

22.11.2022 16:44 110
Tilaajille
Opettaja: "Turhan moni oppilas on vieraantunut kirjallisuudesta" – Oululaiskirjailijoiden kouluvierailulla  Utajärvellä pohdittiin tietokirjojen syntyä ja oman tekstin häpeää

Opet­ta­ja: "Turhan moni oppilas on vie­raan­tu­nut kir­jal­li­suu­des­ta" – Ou­lu­lais­kir­jai­li­joi­den kou­lu­vie­rai­lul­la Uta­jär­vel­lä poh­dit­tiin tie­to­kir­jo­jen syntyä ja oman tekstin häpeää

19.11.2022 10:30 3
Tilaajille
Oulun lähikunnassa aletaan valmistaa biohiiltä, josta odotetaan kokonaan uutta vientituotetta – "Henkilöstön palkkaaminen alkaa lähiaikoina"

Oulun lä­hi­kun­nas­sa aletaan val­mis­taa bio­hiil­tä, josta odo­te­taan ko­ko­naan uutta vien­ti­tuo­tet­ta – "Hen­ki­lös­tön palk­kaa­mi­nen alkaa lä­hiai­koi­na"

10.11.2022 17:05 6
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – Kun Kalevan toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – Kun Kalevan toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 06:00 82
Tilaajille