Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

ukrainalaiset
Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä
Kolumni

Sota Uk­rai­nas­sa ei saa ar­ki­päi­väis­tyä

31.05.2023 08:43 5
Tilaajille
Oulun ukrainalaiset keräävät rahaa auton lähettämiseksi sodan etulinjaan – Uusi yhdistys vaalii ukrainalaisia perinteitä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun uk­rai­na­lai­set ke­rää­vät rahaa auton lä­het­tä­mi­sek­si sodan etu­lin­jaan – Uusi yh­dis­tys vaalii uk­rai­na­lai­sia pe­rin­tei­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

03.05.2023 20:48 2
Tilaajille
Suomeen muuttaneiden venäläisten erityisasiantuntijoiden määrä viisinkertaistui, myös startup-yrittäjiä tulee ennätysmääriä

Suomeen muut­ta­nei­den ve­nä­läis­ten eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den määrä vii­sin­ker­tais­tui, myös star­tup-yrit­tä­jiä tulee en­nä­tys­mää­riä

28.02.2023 10:00 12
Tilaajille
Pohjois-Suomesta turvan löytänyt Yuliia kaipaa sairasta äitiään, Iryna lemmikkejään – kun sota tulee kotiin, mukaan ehtii pakata vain passin ja pari vaatekappaletta

Poh­jois-Suo­mes­ta turvan löy­tä­nyt Yuliia kaipaa sai­ras­ta äi­tiään, Iryna lem­mik­ke­jään – kun sota tulee kotiin, mukaan ehtii pakata vain passin ja pari vaa­te­kap­pa­let­ta

26.02.2023 12:00 5
Tilaajille
Vuoden Suomessa asuneille ukrainalaisille oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yhdistelmälomake helpottaa Kela-kortin ja lapsilisän hakemista

Vuoden Suo­mes­sa asu­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yh­dis­tel­mä­lo­ma­ke hel­pot­taa Ke­la-kor­tin ja lap­si­li­sän ha­ke­mis­ta

22.02.2023 15:34 1
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

12.02.2023 15:35 8
Tilaajille
Ilman sähköä mutta myös ilman venäläisiä – elämä jatkuu Kiovassa
Kolumni

Ilman sähköä mutta myös ilman ve­nä­läi­siä – elämä jatkuu Kio­vas­sa

11.12.2022 14:00 4
Tilaajille
Oulussa jaettiin vapaaehtoisvoimin avustuspaketteja Ukrainan pakolaisille – Järjestäjä ihmettelee, miksi kaupungin toimijoita ei saatu mukaan

Oulussa jaet­tiin va­paa­eh­tois­voi­min avus­tus­pa­ket­te­ja Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le – Jär­jes­tä­jä ih­met­te­lee, miksi kau­pun­gin toi­mi­joi­ta ei saatu mukaan

28.10.2022 06:00 8
Tilaajille
EU:n mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnettiin Ukrainan kansalle ja johtajille

EU:n mie­li­pi­teen­va­pau­den Sa­ha­rov-pal­kin­to myön­net­tiin Uk­rai­nan kan­sal­le ja joh­ta­jil­le

19.10.2022 18:37 1
Sodan raja on lähellä – ja sota on aina läsnä
Kolumni

Sodan raja on lähellä – ja sota on aina läsnä

09.10.2022 14:00 1
Tilaajille
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

14.08.2022 12:00
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto: Vastaanottojärjestelmässä tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 henkilöstä suurin osa Ukrainasta

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Vas­taan­ot­to­jär­jes­tel­mäs­sä tällä het­kel­lä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 hen­ki­lös­tä suurin osa Uk­rai­nas­ta

08.08.2022 10:45 2
Kun ilmahälytystä ei enää kuulla Kiovassa, eikä muuallakaan – kansa on väsynyt sotaan
Kolumni

Kun il­ma­hä­ly­tys­tä ei enää kuulla Kio­vas­sa, eikä muual­la­kaan – kansa on väsynyt sotaan

05.06.2022 14:00 2
Tilaajille
Kun kaikki tuttu ja rakas jää taakse, voi perhealbumista tulla kansoja yhdistävä aarreaitta
Kolumni

Kun kaikki tuttu ja rakas jää taakse, voi per­he­al­bu­mis­ta tulla kansoja yh­dis­tä­vä aar­re­ait­ta

27.05.2022 06:00
Tilaajille
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut avaavat uusia opiskelumahdollisuuksia Suomeen tuleville ukrainalaisille

Yli­opis­tot ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lut avaavat uusia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia Suomeen tu­le­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le

28.04.2022 13:38
Oulu tukee Ukrainasta Suomeen tulevien nuorten työllistymistä – tarjolla harjoittelua ja kesätyöseteleitä

Oulu tukee Uk­rai­nas­ta Suomeen tu­le­vien nuorten työl­lis­ty­mis­tä – tar­jol­la har­joit­te­lua ja ke­sä­työ­se­te­lei­tä

28.04.2022 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­apua uk­rai­na­lai­sil­le pa­ko­lai­sil­le

11.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä – ti­la­päi­seen suo­je­luun pääs­seil­lä oikeus tehdä töitä ja opis­kel­la Suo­mes­sa

31.03.2022 05:45 1
Tilaajille
Naamiot on nyt riisuttu, hyvässä ja pahassa
Kolumni

Naamiot on nyt rii­sut­tu, hyvässä ja pahassa

16.03.2022 10:35 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­ria toistaa itseään – täytyy melkein hieroa sil­miään, että voiko tämä olla totta ny­ky­ajan si­vis­ty­nees­sä maail­mas­sa ja kes­kel­lä Eu­roop­paa

16.03.2022 05:00 1
Tilaajille