Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työehtosopimusneuvottelut
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan löytyi sopu – neuvottelutulos menossa vielä liittojen hallintojen hyväksyttäväksi

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­taan löytyi sopu – neu­vot­te­lu­tu­los menossa vielä liit­to­jen hal­lin­to­jen hy­väk­syt­tä­väk­si

08.06.2023 16:12 2
Useilta eri ammattiliitoilta lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – kaksipäiväinen lakko koskisi myös Oulussa toimivia Touhulaa ja Pilke-päiväkoteja

Useilta eri am­mat­ti­lii­toil­ta lak­ko­va­roi­tus yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – kak­si­päi­väi­nen lakko koskisi myös Oulussa toi­mi­via Tou­hu­laa ja Pil­ke-päi­vä­ko­te­ja

04.05.2023 14:58 5
Talvipäivät kokoaa AKT:n väen Ouluun, kevään TES-neuvottelukierros saamassa jatkoa parin vuoden päästä: "Emme todellakaan ole tyytyväisiä"

Tal­vi­päi­vät kokoaa AKT:n väen Ouluun, kevään TES-neu­vot­te­lu­kier­ros saa­mas­sa jatkoa parin vuoden päästä: "Emme to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­siä"

17.03.2023 11:47 10
Tilaajille
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 3
Veturinkuljettajia koskeva sovintoesitys hylättiin – junat pysäyttävä lakko siirtyi kahdella viikolla eteenpäin

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia koskeva so­vin­to­esi­tys hy­lät­tiin – junat py­säyt­tä­vä lakko siirtyi kah­del­la vii­kol­la eteen­päin

02.03.2023 19:33 9
PAM antoi lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualalle – satoja kohteita koskevan lakon on määrä alkaa reilun parin viikon kuluttua

PAM antoi lak­ko­va­roi­tuk­sen kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­le – satoja koh­tei­ta kos­ke­van lakon on määrä alkaa reilun parin viikon ku­lut­tua

01.03.2023 20:37 5
Osapuolet pääsivät sopuun ahtausalan työriidassa – kaksi viikkoa kestänyt lakko satamissa päättyy

Osa­puo­let pää­si­vät sopuun ah­taus­alan työ­rii­das­sa – kaksi viikkoa kes­tä­nyt lakko sa­ta­mis­sa päättyy

01.03.2023 20:43 21
AKT:n lakko hiljensi rekkarallin Oulun satamassa, vain lakosta tietämätön liettualaiskuski joutui pyörtämään takaisin – kysyimme lakkovahdeilta, miettivätkö he lakon seurauksia?

AKT:n lakko hil­jen­si rek­ka­ral­lin Oulun sa­ta­mas­sa, vain lakosta tie­tä­mä­tön liet­tua­lais­kus­ki joutui pyör­tä­mään ta­kai­sin – ky­syim­me lak­ko­vah­deil­ta, miet­ti­vät­kö he lakon seu­rauk­sia?

15.02.2023 15:00 66
Tilaajille
Sovittelut AKT:n työehtosopimuksista jatkuvat, lakot uhkaavat huomenna – vaikutuksia myös postin ja pakettien kulkuun

So­vit­te­lut AKT:n työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta jat­ku­vat, lakot uh­kaa­vat huo­men­na – vai­ku­tuk­sia myös postin ja pa­ket­tien kulkuun

14.02.2023 09:48 9
Teknologiateollisuudessa alkaa ensi yönä kolmipäiväinen lakko – palkankorotusten yksityiskohdista ei päästy sopuun

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa alkaa ensi yönä kol­mi­päi­väi­nen lakko – pal­kan­ko­ro­tus­ten yk­si­tyis­koh­dis­ta ei päästy sopuun

07.02.2023 19:14 14
Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen – ratkaisua käsitellään viikonloppuna

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat ja Teol­li­suus­liit­to pää­si­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­seen – rat­kai­sua kä­si­tel­lään vii­kon­lop­pu­na

03.02.2023 13:58 19
PAM ilmoitti laajentavansa lakkoa, jos sopimusta ei synny – Lakon piiriin nyt Keskon Oulun ja Kempeleen varastot

PAM il­moit­ti laa­jen­ta­van­sa lakkoa, jos so­pi­mus­ta ei synny – Lakon piiriin nyt Keskon Oulun ja Kem­pe­leen va­ras­tot

29.01.2023 18:45 7
AKT:n lakko sulkisi satamat ja aiheuttaisi metsäalan yrityksille kymmenien miljoonien eurojen tappiot päivässä - "Melko nopeasti joudutaan ajamaan koneet alas"

AKT:n lakko sulkisi satamat ja ai­heut­tai­si met­sä­alan yri­tyk­sil­le kym­me­nien mil­joo­nien eurojen tappiot päi­väs­sä - "Melko no­peas­ti jou­du­taan ajamaan koneet alas"

27.01.2023 05:00 38
Tilaajille
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos – Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta ensi viikon aikana

Yk­si­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los – Liit­to­jen hal­lin­not kä­sit­te­le­vät neu­vot­te­lu­tu­los­ta ensi viikon aikana

23.06.2022 15:26
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin neuvottelutulos – Superin, Tehyn ja Erton ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi

Yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le saatiin neu­vot­te­lu­tu­los – Su­pe­rin, Tehyn ja Erton ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi

22.06.2022 23:42 1
Kuntien uudet työehtosopimukset korjaavat palkkaliukumien puutetta mutta horjuttavat kansantaloudelle kestävintä palkkamallia
Pääkirjoitus

Kuntien uudet työ­eh­to­so­pi­muk­set kor­jaa­vat palk­ka­liu­ku­mien puu­tet­ta mutta hor­jut­ta­vat kan­san­ta­lou­del­le kes­tä­vin­tä palk­ka­mal­lia

10.06.2022 20:00 14
Tilaajille
Kuntatyönantajat tunnustelee nyt sopimusta työmarkkinajumiin ilman hoitajaliittoja – Jalonen: "Lähiaikoina ei ole näköpiirissä ratkaisua"

Kun­ta­työn­an­ta­jat tun­nus­te­lee nyt so­pi­mus­ta työ­mark­ki­na­ju­miin ilman hoi­ta­ja­liit­to­ja – Ja­lo­nen: "Lä­hiai­koi­na ei ole nä­kö­pii­ris­sä rat­kai­sua"

18.05.2022 18:32
Hoitoalan sopu on vielä tuskaisen tien takana, eikä ratkaisua synny ilman osapuolten vastaantuloja
Pääkirjoitus

Hoi­to­alan sopu on vielä tus­kai­sen tien takana, eikä rat­kai­sua synny ilman osa­puol­ten vas­taan­tu­lo­ja

20.04.2022 20:00 18
Tilaajille
OYSin johtajaylilääkäri: Työntekijäpuoli esittänyt hoitajalakon ajaksi liian vähän suojelutyövoimaa – "Ei riitä turvaamaan välttämätöntä kiireellistä hoitoa"

OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Työn­te­ki­jä­puo­li esit­tä­nyt hoi­ta­ja­la­kon ajaksi liian vähän suo­je­lu­työ­voi­maa – "Ei riitä tur­vaa­maan vält­tä­mä­tön­tä kii­reel­lis­tä hoitoa"

30.03.2022 21:11
Tilaajille
Palkansaajajärjestöt hylkäsivät sovintoesityksen, laaja hoitajalakko alkaa perjantaina – mukana myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pal­kan­saa­ja­jär­jes­töt hyl­kä­si­vät so­vin­toe­si­tyk­sen, laaja hoi­ta­ja­lak­ko alkaa per­jan­tai­na – mukana myös Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

30.03.2022 20:24 118