Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tietosuoja
Eduskunnan virkamiestä epäillään tietosuojarikoksesta, pidätettiin virasta – tietosuojaloukkaus koskee yli tuhatta henkilöä

Edus­kun­nan vir­ka­mies­tä epäil­lään tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta, pi­dä­tet­tiin virasta – tie­to­suo­ja­louk­kaus koskee yli tuhatta hen­ki­löä

12.02.2024 14:56 2
Pohteen henkilöstö passitetaan lisäkoulutukseen urkintatapauksen vuoksi – Nyt kerrataan, mitä salassapito ja tietoturva tarkoittavat

Pohteen hen­ki­lös­tö pas­si­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­seen ur­kin­ta­ta­pauk­sen vuoksi – Nyt ker­ra­taan, mitä sa­las­sa­pi­to ja tie­to­tur­va tar­koit­ta­vat

30.11.2023 05:00 55
Tilaajille
Pohteen tietoturvailmoitus: Osa henkilöstöstä tiiraili yksittäisen potilaan arkoja tietoja silkasta uteliaisuudesta

Pohteen tie­to­tur­vail­moi­tus: Osa hen­ki­lös­tös­tä tii­rai­li yk­sit­täi­sen po­ti­laan arkoja tietoja sil­kas­ta ute­liai­suu­des­ta

28.11.2023 11:10 13
Tilaajille
Yliopistosairaalassa ilmennyt tietojen urkinta hätkähdyttää ja herättää kiusallisia kysymyksiä
Pääkirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­las­sa il­men­nyt tie­to­jen urkinta hät­käh­dyt­tää ja he­rät­tää kiu­sal­li­sia ky­sy­myk­siä

23.11.2023 17:00 24
Jutun takaa: Verkon journalistiset sisällöt ovat säilyttämistä vaativaa historiaa

Jutun takaa: Verkon jour­na­lis­ti­set si­säl­löt ovat säi­lyt­tä­mis­tä vaa­ti­vaa his­to­riaa

09.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Vastaamo-tutkinta Oulun poliisilaitoksella on ainutlaatuisen laaja – Tutkinnanjohtaja: Tapahtumaan liittyy erittäin suuri määrä uhreja

Vas­taa­mo-tut­kin­ta Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la on ai­nut­laa­tui­sen laaja – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Ta­pah­tu­maan liittyy erit­täin suuri määrä uhreja

19.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Oulun Sivakka-yhtymä keräsi lasten henkilötunnuksia lain vastaisesti

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun Si­vak­ka-yh­ty­mä keräsi lasten hen­ki­lö­tun­nuk­sia lain vas­tai­ses­ti

06.06.2023 12:35 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tion ja tek­no­lo­gian hyödyt uh­kaa­vat jäädä sotessa saa­vut­ta­mat­ta – moni ke­hi­tys­pyr­ki­mys ka­riu­tuu tiuk­kaan sään­te­lyyn

03.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Kempeleläiselle Polarille yli 100 000 euron seurausmaksu terveystietojen käsittelystä ilman suostumusta – näin yhtiö vastaa

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le yli 100 000 euron seu­raus­mak­su ter­veys­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä ilman suos­tu­mus­ta – näin yhtiö vastaa

11.01.2023 16:06 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ek­syk­sis­sä eväs­tei­den vii­da­kos­sa – jak­sa­vat­ko ta­val­li­set net­ti­si­vu­jen ja so­vel­lus­ten käyt­tä­jät huo­leh­tia tie­to­suo­jas­taan?

18.11.2022 05:45
Tilaajille
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – Oululaisnainen: "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – Ou­lu­lais­nai­nen: "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

11.11.2022 07:00
Tilaajille
Syyttäjä: Oulun poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja hankki puolisoonsa liittyviä tietoja Patja-tietojärjestelmästä

Syyt­tä­jä: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen tut­kin­nan­joh­ta­ja hankki puo­li­soon­sa liit­ty­viä tietoja Pat­ja-tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä

26.10.2022 10:51 5
Tilaajille
IS: Ainakin noin 400 000 Tokmannin asiakkaan tiedot väärille henkilöille – kyse palveluntarjoajan virheestä

IS: Ainakin noin 400 000 Tok­man­nin asiak­kaan tiedot vää­ril­le hen­ki­löil­le – kyse pal­ve­lun­tar­joa­jan vir­hees­tä

02.06.2022 16:17 1
Terveyspalvelujen asiakastietoja päätyi epähuomiossa paperinkeräykseen Utajärvellä – erehdys johtui tietoturvajätteen tuhoamiseen tarkoitetun astian täyttymisestä

Ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­tieto­ja päätyi epä­huo­mios­sa pa­pe­rin­ke­räyk­seen Uta­jär­vel­lä – erehdys johtui tie­to­tur­va­jät­teen tu­hoa­mi­seen tar­koi­te­tun astian täyt­ty­mi­ses­tä

21.10.2021 17:40 3
Työnantaja ei saa kysyä, onko työntekijä saanut koronarokotteen – selvitimme, mitä työnantaja voi tehdä ja miten se voi taata asiakkaiden ja työkavereiden turvallisuuden

Työn­an­ta­ja ei saa kysyä, onko työn­te­ki­jä saanut ko­ro­na­ro­kot­teen – ­sel­vi­tim­me, mitä työn­an­ta­ja voi tehdä ja miten se voi taata asiak­kai­den ja työ­ka­ve­rei­den tur­val­li­suu­den

02.08.2021 15:15 16
Tilaajille
Pysäköinninvalvontafirma ParkkiPate sai 75 000 euron sakot – Tietosuojavaltuutetun mukaan yhtiö toimi lainvastaisesti henkilötietojen käsittelyssä

Py­sä­köin­nin­val­von­ta­fir­ma Park­ki­Pa­te sai 75 000 euron sakot – Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun mukaan yhtiö toimi lain­vas­tai­ses­ti hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­sä

30.04.2021 19:25 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hat­ka­lai­nen edustaa tukea tar­vit­se­van joukon ää­ri­pää­tä – ny­kyi­nen op­pi­las- ja opis­ke­lu­huol­to­la­ki ei tue riit­tä­väs­ti mo­ni­alai­sen yh­teis­työn ra­ken­tu­mis­ta

15.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lääkärinlausuntoon lipsahti oikea numero väärään paikkaan – Kalevan lukija yllättyi, kun posti toi tullessaan tuntemattoman ihmisen vahinkoilmoituksen

Lää­kä­rin­lau­sun­toon lip­sah­ti oikea numero väärään paik­kaan – Kalevan lukija yl­lät­tyi, kun posti toi tul­les­saan tun­te­mat­to­man ihmisen va­hin­ko­il­moi­tuk­sen

23.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Tämä kaikki Vastaamo-tapauksesta nyt tiedetään – Avoimia kysymyksiä on vielä paljon alkaen rikoksen tekijöistä

Tämä kaikki Vas­taa­mo-ta­pauk­ses­ta nyt tie­de­tään – Avoimia ky­sy­myk­siä on vielä paljon alkaen ri­kok­sen te­ki­jöis­tä

26.10.2020 12:18 1
Pian jo 4 000 suurituloista pyytänyt verottajaa poistamaan nimensä ja tulotietonsa medialle annettavista listoista – Yleisin perustelu oma tai perheen turvallisuus, kertoo ylitarkastaja

Pian jo 4 000 suu­ri­tu­lois­ta pyy­tä­nyt ve­rot­ta­jaa pois­ta­maan nimensä ja tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­vis­ta lis­tois­ta – Yleisin pe­rus­te­lu oma tai perheen tur­val­li­suus, kertoo yli­tar­kas­ta­ja

28.09.2020 12:39 7
Tilaajille