Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Terrorismi
Terrorismi sikiää harhaisesta maailmankuvasta, jossa isänmaallisuuskin vääristyy erilaisuuteen kohdistuvaksi vihaksi
Pääkirjoitus

Ter­ro­ris­mi sikiää har­hai­ses­ta maail­man­ku­vas­ta, jossa isän­maal­li­suus­kin vää­ris­tyy eri­lai­suu­teen koh­dis­tu­vak­si vihaksi

11.09.2023 20:00 18
Tilaajille
Venäjä lietsoo vihaa Suomelle ja Ruotsille – hakee sekasortoa pohjoismaihin
Pääkirjoitus

Venäjä lietsoo vihaa Suo­mel­le ja Ruot­sil­le – hakee se­ka­sor­toa poh­jois­mai­hin

20.08.2023 20:00 11
Tilaajille
Näkökulma: Ruotsissa nostettu terrorismiuhkan taso johtuu maabrändin romahduksesta – Tilanne kuin hybridisodan käsikirjoista

Nä­kö­kul­ma: Ruot­sis­sa nos­tet­tu ter­ro­ris­mi­uh­kan taso johtuu maa­brän­din ro­mah­duk­ses­ta – Tilanne kuin hyb­ri­di­so­dan kä­si­kir­jois­ta

20.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Ruotsin tiedusteluviranomaiset nostivat terroriuhkan riskitasoa – Supo: "Ruotsin tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut Suomen terrorismin uhkatasoon"

Ruotsin tie­dus­te­lu­vi­ran­omai­set nos­ti­vat ter­ro­ri­uh­kan ris­ki­ta­soa – Supo: "Ruot­sin tilanne ei ole tois­tai­sek­si vai­kut­ta­nut Suomen ter­ro­ris­min uh­ka­ta­soon"

17.08.2023 16:00 1
Tilaajille
DN: Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan 3:sta 4:ään – tarkoittaa konkreettista uhkaa

DN: Ter­ro­ri­uh­ka­ta­soa Ruot­sis­sa nos­te­taan 3:sta 4:ään – tar­koit­taa konk­reet­tis­ta uhkaa

17.08.2023 13:37 2
Äärimmäisyydet eivät saa muuttua normaaliksi, vetosi Utöyan verilöylystä selvinnyt vuosipäivänä

Ää­rim­mäi­syy­det eivät saa muuttua nor­maa­lik­si, vetosi Utöyan ve­ri­löy­lys­tä sel­vin­nyt vuo­si­päi­vä­nä

22.07.2023 17:48 12
Pride-lipun polttaminen Oulussa johti äärioikeistoryhmän jäljille – Neljän miehen ryhmän epäillään 3D-tulostaneen aseita ja valmistautuneen väkivaltaisiin iskuihin

Pri­de-li­pun polt­ta­mi­nen Oulussa johti ää­ri­oi­keis­to­ryh­män jäl­jil­le – Neljän miehen ryhmän epäil­lään 3D-tu­los­ta­neen aseita ja val­mis­tau­tu­neen vä­ki­val­tai­siin is­kui­hin

20.07.2023 17:00 15
Äärioikeistolainen miesjoukko suunnitteli räjähdeiskua Niinisalon vastaanottokeskukseen, epäilee poliisi – haalivat käyttöönsä aseita ja dynamiittia sekä valmistivat lannoitteesta räjähdysainetta

Ää­ri­oi­keis­to­lai­nen mies­jouk­ko suun­nit­te­li rä­jäh­de­is­kua Nii­ni­sa­lon vas­taa­not­to­kes­kuk­seen, epäilee poliisi – haa­li­vat käyt­töön­sä aseita ja dy­na­miit­tia sekä val­mis­ti­vat lan­noit­tees­ta rä­jäh­dys­ai­net­ta

30.06.2023 12:14 4
Kolmikymppinen mies vangittiin epäiltynä terrorismirikoksista, Kalevan tietojen mukaan hän on rovaniemeläinen – epäillään liittyvän äärioikeistolaiseen ideologiaan

Kol­mi­kymp­pi­nen mies van­git­tiin epäil­ty­nä ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta, Kalevan tie­to­jen mukaan hän on ro­va­nie­me­läi­nen – epäil­lään liit­ty­vän ää­ri­oi­keis­to­lai­seen ideo­lo­giaan

22.03.2023 14:54 1
Espanjalaismiestä epäillään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen, KRP:n esitutkinta valmis

Es­pan­ja­lais­mies­tä epäil­lään kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mi­seen, KRP:n esi­tut­kin­ta valmis

06.03.2023 15:13
Poliisi pitää parikymppisen terrorismirikoksesta epäillyn vangittuna

Poliisi pitää pa­ri­kymp­pi­sen ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta epäil­lyn van­git­tu­na

23.12.2022 16:33 9
Krp epäilee parikymppistä miestä kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen – "Tullut ilmi ääri-islamistista aineistoa"

Krp epäilee pa­ri­kymp­pis­tä miestä kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mi­seen – "Tullut ilmi ää­ri-is­la­mis­tis­ta ai­neis­toa"

16.12.2022 16:32 5
Yhdysvallat on surmannut al-Qaidan johtajan – Joe Biden kommentoi asiaa

Yh­dys­val­lat on sur­man­nut al-Qai­dan joh­ta­jan – Joe Biden kom­men­toi asiaa

02.08.2022 14:37 6
Tanskan poliisi: Kööpenhaminan ostoskeskusampuminen ei vaikuta terroriteolta – haavoittuneiden joukossa ruotsalaisia

Tanskan po­lii­si: Köö­pen­ha­mi­nan os­tos­kes­kus­am­pu­mi­nen ei vaikuta ter­ro­ri­teol­ta – haa­voit­tu­nei­den jou­kos­sa ruot­sa­lai­sia

04.07.2022 09:56
Kööpenhaminan ostoskeskusampumisessa on kuollut kolme ihmistä – poliisilla käynnissä "valtava tutkinta"

Köö­pen­ha­mi­nan os­tos­kes­kus­am­pu­mi­ses­sa on kuollut kolme ihmistä – po­lii­sil­la käyn­nis­sä "val­ta­va tut­kin­ta"

04.07.2022 06:28
IS: Suomen poliisilaitoksilla varauduttiin helmikuussa terrori-iskun uhkaan

IS: Suomen po­lii­si­lai­tok­sil­la va­rau­dut­tiin hel­mi­kuus­sa ter­ro­ri-is­kun uhkaan

01.03.2022 11:51
Analyysi: Mikä tekee Kankaanpään uusnatseista epäiltyjä terroristeja? Terrorismin tunnusmerkkejä linjattiin Turun joukkopuukotuksessa

Ana­lyy­si: Mikä tekee Kan­kaan­pään uus­nat­seis­ta epäil­ty­jä ter­ro­ris­te­ja? Ter­ro­ris­min tun­nus­merk­ke­jä lin­jat­tiin Turun jouk­ko­puu­ko­tuk­ses­sa

09.12.2021 18:39 1
Tilaajille
"On osattava ajatella kuin rikollinen" – Ossi Heino tutkii yhteiskunnan järjestelmiä terrorismin näkökulmasta ja ihmishenkien pelastamista sääntöjä uhmaten

"On osat­ta­va aja­tel­la kuin ri­kol­li­nen" – Ossi Heino tutkii yh­teis­kun­nan jär­jes­tel­miä ter­ro­ris­min nä­kö­kul­mas­ta ja ih­mis­hen­kien pe­las­ta­mis­ta sään­tö­jä uhmaten

04.12.2021 14:15
Tilaajille
Lounais-Suomen poliisi vaatii viittä miestä vangittavaksi epäiltynä terrorismirikoksista – poliisi järjestää tiedotustilaisuuden kello 18

Lou­nais-Suo­men poliisi vaatii viittä miestä van­git­ta­vak­si epäil­ty­nä ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta – poliisi jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kello 18

03.12.2021 13:21 9
Maailma on ottanut opiksi päivämäärästä 11.9.2001, mutta terrorismin lopullinen juuriminen on lähes mahdoton tehtävä
Pääkirjoitus

Maailma on ottanut opiksi päi­vä­mää­räs­tä 11.9.2001, mutta ter­ro­ris­min lo­pul­li­nen juu­ri­mi­nen on lähes mah­do­ton tehtävä

10.09.2021 20:00 8
Tilaajille