Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Taantuma
Julkisen talouden velkakierteen  oikaisu vaatii pitkän jakson suunnitelmaa, jonka luonti mittaa poliittisten päättäjiemme kypsyyttä
Pääkirjoitus

Jul­ki­sen ta­lou­den vel­ka­kier­teen oikaisu vaatii pitkän jakson suun­ni­tel­maa, jonka luonti mittaa po­liit­tis­ten päät­tä­jiem­me kyp­syyt­tä

19.12.2023 17:00 17
Tilastokeskuksen tuoreet tiedot: rajusti tuotantoa supistanut Suomi sukeltaa taantumaan – Akavan ekonomisti: "Karmeat luvut"

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuoreet tiedot: rajusti tuo­tan­toa su­pis­ta­nut Suomi su­kel­taa taan­tu­maan – Akavan eko­no­mis­ti: "Kar­meat luvut"

30.11.2023 17:50 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nus­alan huo­lel­le ei ole juuri korvaa lot­kau­tet­tu – kuka ra­ken­taa seu­raa­van nou­su­kau­den talot, jos nyt pääs­te­tään irti osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta?

20.11.2023 05:30 3
Satoja timpureita on päätynyt kortistoon, koska Oulun asuinrakentaminen hyytyi – Rakennusliikkeiden mukaan pahin on vasta edessä

Satoja tim­pu­rei­ta on pää­ty­nyt kor­tis­toon, koska Oulun asuin­ra­ken­ta­mi­nen hyytyi – Ra­ken­nus­liik­kei­den mukaan pahin on vasta edessä

24.09.2023 05:00 84
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
OP-ryhmä ennustaa Suomen talouden painuvan taantumaan seuraavien 12 kuukauden aikana

OP-ryh­mä en­nus­taa Suomen ta­lou­den pai­nu­van taan­tu­maan seu­raa­vien 12 kuu­kau­den aikana

29.08.2023 09:24 8
Pyhäntäläisen Jukkatalon konkurssi on vain yksi monista rakennusalalla – tulevaisuus näyttää rakentamisessa synkältä, sanoo ekonomisti

Py­hän­tä­läi­sen Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si on vain yksi monista ra­ken­nus­alal­la – tu­le­vai­suus näyttää ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­käl­tä, sanoo eko­no­mis­ti

28.08.2023 21:10 27
Tilaajille
Jäähtyvä talous iskee jo miestyöpaikkoihin – ja uhkakuvia kasvattavat tiedot Saksasta ja Kiinasta
Pääkirjoitus

Jääh­ty­vä talous iskee jo mies­työ­paik­koi­hin – ja uh­ka­ku­via kas­vat­ta­vat tiedot Sak­sas­ta ja Kii­nas­ta

23.08.2023 20:00 6
Tilaajille
Heinäkuussa pantiin vireille 224 konkurssia, ekonomistin mukaan selityksenä ei ole enää vain konkurssipatoutuman purkautuminen

Hei­nä­kuus­sa pantiin vi­reil­le 224 kon­kurs­sia, eko­no­mis­tin mukaan se­li­tyk­se­nä ei ole enää vain kon­kurs­si­pa­tou­tu­man pur­kau­tu­mi­nen

21.08.2023 12:36 6
Rakennusalan konkari Elina Yli-Luukko neuvoo nuoria rakentajia hakemaan vauhtia vaikka Norjasta – Oululainen valmistui itsekin 1990-luvun lamaan ja lähti töihin Saksaan

Ra­ken­nus­alan konkari Elina Yli-Luuk­ko neuvoo nuoria ra­ken­ta­jia ha­ke­maan vauhtia vaikka Nor­jas­ta – Ou­lu­lai­nen val­mis­tui itsekin 1990-lu­vun lamaan ja lähti töihin Saksaan

15.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Etla ennustaa lievää taantumaa – "Talouskasvun eväät on syöty Suomessa"

Etla en­nus­taa lievää taan­tu­maa – "Ta­lous­kas­vun eväät on syöty Suo­mes­sa"

21.03.2023 10:38 17
Kuluttajien pelotkin hyydyttävät nyt taloutta, ja siksi tarvittaisiin myös valistunutta törsäilyä
Pääkirjoitus

Ku­lut­ta­jien pe­lot­kin hyy­dyt­tä­vät nyt ta­lout­ta, ja siksi tar­vit­tai­siin myös va­lis­tu­nut­ta tör­säi­lyä

27.12.2022 20:00 9
Tilaajille
Rehn: Euroopan keskuspankki nostanee ohjauskorkoja vielä neljännen kerran – Suomen Pankin pääjohtaja näkee taantuman todennäköisyyden kasvaneen

Rehn: Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nos­ta­nee oh­jaus­kor­ko­ja vielä nel­jän­nen kerran – Suomen Pankin pää­joh­ta­ja näkee taan­tu­man to­den­nä­köi­syy­den kas­va­neen

22.11.2022 18:30 1
Tilaajille
Taantuman uhkasta taantumatta – juuri nyt on hyvä hetki tarkastella yrityksensä toimintaa ja kehitystarpeita
Kolumni

Taan­tu­man uhkasta taan­tu­mat­ta – juuri nyt on hyvä hetki tar­kas­tel­la yri­tyk­sen­sä toi­min­taa ja ke­hi­tys­tar­pei­ta

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Nordea: Suomen talouden kasvu pysähtyy, mutta talvi näyttää monia muita maita valoisammalta – kotitalouksien ostovoima on tiukoilla

Nordea: Suomen ta­lou­den kasvu py­säh­tyy, mutta talvi näyttää monia muita maita va­loi­sam­mal­ta – ko­ti­ta­louk­sien os­to­voi­ma on tiu­koil­la

07.09.2022 12:37 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen kansa tar­vi­taan ta­lous­tal­koi­siin

17.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Talouden kääntäminen nousuun vaatii kovia toimia – mutta silkkihansikkain
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ta­lou­den kään­tä­mi­nen nousuun vaatii kovia toimia – mutta silk­ki­han­sik­kain

02.06.2020 20:02 2
Tilaajille
Kaleva kysyi hallituspuolueilta, pitäisikö eläkeikää nostaa koronan talousseuraamuksien vuoksi – Eläketurvakeskuksen Kiander: Keskimääräinen eläköitymisikä voisi nousta kymmenen vuoden sisällä 64 vuoteen

Kaleva kysyi hal­li­tus­puo­lueil­ta, pi­täi­si­kö elä­ke­ikää nostaa koronan ta­lous­seu­raa­muk­sien vuoksi – Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen Kian­der: Kes­ki­mää­räi­nen elä­köi­ty­mis­ikä voisi nousta kym­me­nen vuoden sisällä 64 vuoteen

31.05.2020 07:00 3
Tilaajille
Suomi on taantumassa – alkuvuoden näkymiä synkistivät metsäteollisuuden työtaistelut ja koronapandemian vaikutukset

Suomi on taan­tu­mas­sa – al­ku­vuo­den näkymiä syn­kis­ti­vät met­sä­teol­li­suu­den työ­tais­te­lut ja ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set

29.05.2020 09:04
Syksyksi povattu taantuma iskee Oulun seutua pehmeällä moukarilla – Marjo Kolehmainen: "Oulun seudulla on monipuolinen ja osaamista hyödyntävä elinkeinorakenne"

Syk­syk­si povattu taan­tu­ma iskee Oulun seutua peh­meäl­lä mou­ka­ril­la – Marjo Ko­leh­mai­nen: "Oulun seu­dul­la on mo­ni­puo­li­nen ja osaa­mis­ta hyö­dyn­tä­vä elin­kei­no­ra­ken­ne"

22.05.2020 06:09
Tilaajille