Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Syntymäpäivähaastattelut
Länsi-Afrikan Benin antoi Alvar Gullichsenin taiteelle uuden suunnan: "Reissu antoi mahdollisuuden unohtaa kaiken, mitä olin siihen mennessä tehnyt kuvataiteilijana"

Län­si-Af­ri­kan Benin antoi Alvar Gul­lich­se­nin tai­teel­le uuden suun­nan: "Reissu antoi mah­dol­li­suu­den unohtaa kaiken, mitä olin siihen men­nes­sä tehnyt ku­va­tai­tei­li­ja­na"

27.11.2021 19:00
Tilaajille
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 8
Tilaajille
Kun rakkaus leimahti Oulunsalon hautausmaan portilla, Eero Hirvonen teki lupauksen – "Soitan Kaarinalle haitaria loppuelämän"

Kun rakkaus lei­mah­ti Ou­lun­sa­lon hau­taus­maan por­til­la, Eero Hir­vo­nen teki lu­pauk­sen – "Soitan Kaa­ri­nal­le hai­ta­ria lop­pue­lä­män"

06.10.2021 08:15 3
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Limingassa asuva Hilja Mällinen täyttää tänään 103 vuotta – "Tuntuu vähän siltä, ettei ole ihan totta, että on niin vanhaksi elänyt"

Li­min­gas­sa asuva Hilja Mäl­li­nen täyttää tänään 103 vuotta – "Tuntuu vähän siltä, ettei ole ihan totta, että on niin van­hak­si elänyt"

27.08.2021 09:00 3
Tilaajille
Oululainen Martta Inkala täytti 100 vuotta: "Pitkän iän salaisuus on rauhallinen elämäntyyli"

Ou­lu­lai­nen Martta Inkala täytti 100 vuotta: "Pitkän iän sa­lai­suus on rau­hal­li­nen elä­män­tyy­li"

07.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Yrittäjän pitää osata multitaskata ja tehdä päätöksiä -  Euro Motor Centerin Viitala: "Kai minä kauppias olen luonnoltani"

Yrit­tä­jän pitää osata mul­ti­tas­ka­ta ja tehdä pää­tök­siä - Euro Motor Cen­te­rin Vii­ta­la: "Kai minä kaup­pias olen luon­nol­ta­ni"

02.07.2021 07:30
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan rakkaus kunta-asioihin roihahti viimeistään kuntalain lukemisen jälkeen  – "Kunnallishallintoa parempaa johtamisjärjestelmää ei ole koko maailmassa"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­lan rakkaus kun­ta-asioi­hin roi­hah­ti vii­meis­tään kun­ta­lain lu­ke­mi­sen jälkeen – "Kun­nal­lis­hal­lin­toa pa­rem­paa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää ei ole koko maail­mas­sa"

21.05.2021 06:00 13
Tilaajille
Raahelainen Ville Martinmäki: "Ikähän on tuonut kaikenlaista kömpelyyttä matkassaan, mutta muuten olen kyllä hyvin tyytyväinen"

Raa­he­lai­nen Ville Mar­tin­mä­ki: "Ikähän on tuonut kai­ken­lais­ta köm­pe­lyyt­tä mat­kas­saan, mutta muuten olen kyllä hyvin tyy­ty­väi­nen"

15.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Jokainen oppija on aivan yhtä arvokas – oululainen Merja Paloniemi ottaa selkoa omasta potentiaalista, vaikka kritiikkiäkin tulee

Jo­kai­nen oppija on aivan yhtä arvokas – ou­lu­lai­nen Merja Pa­lo­nie­mi ottaa selkoa omasta po­ten­tiaa­lis­ta, vaikka kri­tiik­kiä­kin tulee

02.04.2021 09:00 1
Tilaajille
Oulun seurakuntien tulevaisuuden valmistelija – kappalainen Petteri Tuulos on viemässä kirkon toimintaa hallitusti kohti digiaikaa

Oulun seu­ra­kun­tien tu­le­vai­suu­den val­mis­te­li­ja – kap­pa­lai­nen Petteri Tuulos on vie­mäs­sä kirkon toi­min­taa hal­li­tus­ti kohti di­gi­ai­kaa

30.03.2021 11:00
Tilaajille
Olokolon ja Virtuaalikirkon takaa löytyvä Ilmari Mäenpää tuli miehen ikään – "Lähitulevassa toivoisin olevani terve ja voivani keskittyä pelkästään säveltämiseen"

Olo­ko­lon ja Vir­tuaa­li­kir­kon takaa löytyvä Ilmari Mäenpää tuli miehen ikään – "Lä­hi­tu­le­vas­sa toi­voi­sin olevani terve ja voivani kes­kit­tyä pel­käs­tään sä­vel­tä­mi­seen"

01.03.2021 09:46 1
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Kaarlo Viitala oli sotalapsi, josta tuli Oulun rakentaja – vaimoaan Terttua hän kosi heti ensitapaamisella

80 vuotta täyt­tä­vä Kaarlo Viitala oli so­ta­lap­si, josta tuli Oulun ra­ken­ta­ja – vai­moaan Terttua hän kosi heti en­si­ta­paa­mi­sel­la

12.02.2021 07:00 4
Tilaajille
50 vuotta täyttävä Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio: Oulusta sai eväitä menestykseen

50 vuotta täyt­tä­vä In­no­fac­to­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Ensio: Oulusta sai eväitä me­nes­tyk­seen

03.01.2021 09:00 4
Tilaajille
Oikeustieteellisen todistusvalinta avasi Olli Mäenpäälle tien eduskunnan ykkösasiantuntijaksi – "Hallinto seuraa meitä kehdosta hautaan"

Oi­keus­tie­teel­li­sen to­dis­tus­va­lin­ta avasi Olli Mäen­pääl­le tien edus­kun­nan yk­kös­asian­tun­ti­jak­si – "Hal­lin­to seuraa meitä keh­dos­ta hau­taan"

01.11.2020 17:00 1
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Esko Salminen on viihtynyt lapsesta saakka teatterin ilmapiirissä: "Kun ihminen lakkaa unelmoimasta, hän kuolee"

80 vuotta täyt­tä­vä Esko Sal­mi­nen on viih­ty­nyt lap­ses­ta saakka teat­te­rin il­ma­pii­ris­sä: "Kun ihminen lakkaa unel­moi­mas­ta, hän kuolee"

11.10.2020 11:00
Tilaajille