Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Syntymäpäivähaastattelut
Eläkkeelle jäänti oli kuin olisi pudonnut tyhjyyteen, 80 vuotta täyttävä Erkki Kangas myöntää – Oululainen matematiikan lehtori teki niin paljon töitä, että virkamiehet Helsingissä puuttuivat asiaan

Eläk­keel­le jäänti oli kuin olisi pu­don­nut tyh­jyy­teen, 80 vuotta täyt­tä­vä Erkki Kangas myöntää – Ou­lu­lai­nen ma­te­ma­tii­kan lehtori teki niin paljon töitä, että vir­ka­mie­het Hel­sin­gis­sä puut­tui­vat asiaan

17.11.2023 06:00 21
Tilaajille
Petri Kokosta, 50, tuli pelaajauran jälkeen asianajotoimiston osakas – Liigan eliittiin hän ponnisti FC Oulusta, jonka talousvaikeuksissa vieraspeliin ajettiin omilla autoilla

Petri Ko­kos­ta, 50, tuli pe­laa­ja­uran jälkeen asian­ajo­toi­mis­ton osakas – Liigan eliit­tiin hän pon­nis­ti FC Ou­lus­ta, jonka ta­lous­vai­keuk­sis­sa vie­ras­pe­liin ajet­tiin omilla au­toil­la

01.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 07:00 13
Tilaajille
Ruuhkavuosina Matti Pikkarainen teki väitöskirjaa yöllä, kun muu perhe nukkui – Vaikka elämässä oli matkoja ja huvipuistoja, nyt hän muistaa parhaina hetket lasten kanssa omalla takapihalla

Ruuh­ka­vuo­si­na Matti Pik­ka­rai­nen teki väi­tös­kir­jaa yöllä, kun muu perhe nukkui – Vaikka elä­mäs­sä oli matkoja ja hu­vi­puis­to­ja, nyt hän muistaa par­hai­na hetket lasten kanssa omalla ta­ka­pi­hal­la

02.07.2023 06:00 15
Tilaajille
Pentti Kiiskisen koko elämä on ollut urheilua ja liikuntaa täynnä – oululaisen pikaluistelun uranuurtaja saavuttaa rajapyykin lauantaina

Pentti Kiis­ki­sen koko elämä on ollut ur­hei­lua ja lii­kun­taa täynnä – ou­lu­lai­sen pi­ka­luis­te­lun uran­uur­ta­ja saa­vut­taa ra­ja­pyy­kin lauan­tai­na

30.06.2023 18:02 6
Tilaajille
Pudasjärven suositun eräliikkeen perustaja Ano Tenhunen täyttää sata vuotta – syntymäpäivälahjaksi sotaveteraani toivoo Suomen pikaista pääsyä Natoon

Pu­das­jär­ven suo­si­tun erä­liik­keen pe­rus­ta­ja Ano Ten­hu­nen täyttää sata vuotta – syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si so­ta­ve­te­raa­ni toivoo Suomen pi­kais­ta pääsyä Natoon

01.03.2023 18:12 15
Tilaajille
Kapellimestari Osmo Vänskä: En ole helppo kapu, vaadin ihan älyttömästi – Seuraavat 30 vuotta hän haluaa olla vähemmän vihainen ja saada tulosta aikaiseksi rakkauden kautta

Ka­pel­li­mes­ta­ri Osmo Vänskä: En ole helppo kapu, vaadin ihan älyt­tö­mäs­ti – Seu­raa­vat 30 vuotta hän haluaa olla vä­hem­män vi­hai­nen ja saada tulosta ai­kai­sek­si rak­kau­den kautta

26.02.2023 19:00
Tilaajille
Oulun Koskelankylässä varttunut vasemmistovaikuttaja Martti Korhonen näkee itsensä niin suomenhevosena kuin tuulensuojana

Oulun Kos­ke­lan­ky­läs­sä vart­tu­nut va­sem­mis­to­vai­kut­ta­ja Martti Kor­ho­nen näkee itsensä niin suo­men­he­vo­se­na kuin tuu­len­suo­ja­na

26.02.2023 07:00 20
Tilaajille
Professori Jaakko Hämeen-Anttilaa turhauttaa välillä osallistua keskusteluun islamista – "Radikalisoituminen ei nouse islamista"

Pro­fes­so­ri Jaakko Hä­meen-Ant­ti­laa tur­haut­taa välillä osal­lis­tua kes­kus­te­luun is­la­mis­ta – "Ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen ei nouse is­la­mis­ta"

25.02.2023 16:00 6
Tilaajille
Rokkenrollipippalot jäävät 60 vuotta täyttävältä Jukka Vanhaselta haaveeksi – oululainen toivoo, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin ukrainalaisten hyväksi

Rok­ken­rol­li­pip­pa­lot jäävät 60 vuotta täyt­tä­väl­tä Jukka Van­ha­sel­ta haa­veek­si – ou­lu­lai­nen toivoo, että mah­dol­li­set muis­ta­mi­set osoi­tet­tai­siin uk­rai­na­lais­ten hyväksi

26.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Andy McCoy halusi alun alkaen taidemaalariksi, mutta kuusikielinen vei voiton

Andy McCoy halusi alun alkaen tai­de­maa­la­rik­si, mutta kuu­si­kie­li­nen vei voiton

10.10.2022 10:10 4
Tilaajille
Oululainen erikoislääkäri Saija Hyvönen havahtui kosteusvaurioihin ammattinsa kautta –Perussuomalaisten pyöräilevä järkivihreä  tunnustautuu kierrättäväksi multasormeksi

Ou­lu­lai­nen eri­kois­lää­kä­ri Saija Hyvönen ha­vah­tui kos­teus­vau­rioi­hin am­mat­tin­sa kautta –Pe­rus­suo­ma­lais­ten pyö­räi­le­vä jär­ki­vih­reä tun­nus­tau­tuu kier­rät­tä­väk­si mul­ta­sor­mek­si

07.03.2022 07:00 4
Tilaajille
Tapani Rinne ei tavoittele musiikissaan trendikkyyttä – inspiraatio syntyy uteliaisuudesta, leikistä ja ihmettelystä

Tapani Rinne ei ta­voit­te­le mu­sii­kis­saan tren­dik­kyyt­tä – ins­pi­raa­tio syntyy ute­liai­suu­des­ta, lei­kis­tä ja ih­met­te­lys­tä

01.02.2022 19:00
Tilaajille
Kun Marcos Katz aloitti Nokialla, kolikkopuhelimeen tungettiin markkoja, nyt Oulun yliopiston professori tutkii tiedonsiirtoa valolla: "Olin ensimmäinen, jolle Nokia osti työsuhdepyöräksi käytetyn Tunturin"

Kun Marcos Katz aloitti No­kial­la, ko­lik­ko­pu­he­li­meen tun­get­tiin mark­ko­ja, nyt Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri tutkii tie­don­siir­toa va­lol­la: "Olin en­sim­mäi­nen, jolle Nokia osti työ­suh­de­pyö­räk­si käy­te­tyn Tun­tu­rin"

29.01.2022 09:40 10
Tilaajille
60 vuotta täyttävä näyttelijä Ilkka Heiskanen on monologin taitaja, jonka "alaleuka käy kuin Singerin poljin"

60 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä Ilkka Heis­ka­nen on mo­no­lo­gin tai­ta­ja, jonka "a­la­leu­ka käy kuin Sin­ge­rin poljin"

09.01.2022 16:00
Tilaajille
Oululainen näyttelijäveteraani Veikko Mylly kuntoilee, täyttää ristikoita ja treenaa runoja ruokalevolla: "Tässä iässä runot pysyvät paremmin muistissa kuin opettelemani näytelmien repliikit"

Ou­lu­lai­nen näyt­te­li­jä­ve­te­raa­ni Veikko Mylly kun­toi­lee, täyttää ris­ti­koi­ta ja treenaa runoja ruo­ka­le­vol­la: "Tässä iässä runot pysyvät pa­rem­min muis­tis­sa kuin opet­te­le­ma­ni näy­tel­mien rep­lii­kit"

18.12.2021 09:00 2
Tilaajille
Länsi-Afrikan Benin antoi Alvar Gullichsenin taiteelle uuden suunnan: "Reissu antoi mahdollisuuden unohtaa kaiken, mitä olin siihen mennessä tehnyt kuvataiteilijana"

Län­si-Af­ri­kan Benin antoi Alvar Gul­lich­se­nin tai­teel­le uuden suun­nan: "Reissu antoi mah­dol­li­suu­den unohtaa kaiken, mitä olin siihen men­nes­sä tehnyt ku­va­tai­tei­li­ja­na"

27.11.2021 19:00
Tilaajille
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 8
Tilaajille
Kun rakkaus leimahti Oulunsalon hautausmaan portilla, Eero Hirvonen teki lupauksen – "Soitan Kaarinalle haitaria loppuelämän"

Kun rakkaus lei­mah­ti Ou­lun­sa­lon hau­taus­maan por­til­la, Eero Hir­vo­nen teki lu­pauk­sen – "Soitan Kaa­ri­nal­le hai­ta­ria lop­pue­lä­män"

06.10.2021 08:15 3
Tilaajille