Siikalatva
Oululaiset Jari ja Tiitus Taskila valmistautuvat puolustamaan voittoaan Uljuan Veto -kilpailussa – "Kannattaa varata mukaan vahvat ja pitkät perukkeet"

Ou­lu­lai­set Jari ja Tiitus Taskila val­mis­tau­tu­vat puo­lus­ta­maan voit­toaan Uljuan Veto -kil­pai­lus­sa – "Kan­nat­taa varata mukaan vahvat ja pitkät pe­ruk­keet"

01.08.2020 21:00 0
Tilaajille
Hautakivikauppoja hierottu Siikalatvalla härskeimmillään jopa kesken hautajaisten – tuomiokapituli laittoi lopun seurakuntamestarien sivubisnekselle

Hau­ta­ki­vi­kaup­po­ja hie­rot­tu Sii­ka­lat­val­la härs­keim­mil­lään jopa kesken hau­ta­jais­ten – tuo­mioka­pi­tu­li laittoi lopun seu­ra­kun­ta­mes­ta­rien si­vu­bis­nek­sel­le

16.07.2020 09:40 3
Tilaajille
"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yliopistosta on yksi tänä kesänä lääkäriä sijaistavista kandeista ja pitää tärkeänä mahdollisuutta oppia konkareilta ennen ammattiin valmistumista

"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yli­opis­tos­ta on yksi tänä kesänä lää­kä­riä si­jais­ta­vis­ta kan­deis­ta ja pitää tär­keä­nä mah­dol­li­suut­ta oppia kon­ka­reil­ta ennen am­mat­tiin val­mis­tu­mis­ta

12.07.2020 07:00 2
Tilaajille
Pakettiauto suistui tieltä ja törmäsi kallioon Siikalatvalla

Pa­ket­ti­au­to suistui tieltä ja törmäsi kal­lioon Sii­ka­lat­val­la

04.07.2020 09:39 0
Upe Nykänen tutustuu kotimaahan kävellen, jotta ehtii nähdä asioita – tällaiselta näytti Siikalatva jalkapatikalla

Upe Nykänen tu­tus­tuu ko­ti­maa­han kä­vel­len, jotta ehtii nähdä asioita – täl­lai­sel­ta näytti Sii­ka­lat­va jal­ka­pa­ti­kal­la

27.06.2020 07:32 0
Tilaajille
Hovioikeus piti silmittömän väkivaltaisesti avopuolisonsa surmanneen miehen vankeustuomion ennallaan – teko tapahtui Siikalatvalla

Ho­vi­oi­keus piti sil­mit­tö­män vä­ki­val­tai­ses­ti avo­puo­li­son­sa sur­man­neen miehen van­keus­tuo­mion en­nal­laan – teko ta­pah­tui Sii­ka­lat­val­la

26.06.2020 14:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla-Maija Rajakangas

So­te-ul­kois­tuk­set tur­vaa­vat pai­kal­li­set työ­pai­kat ja pal­ve­lut

19.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Turvetuotantoalueilla syttyi tulipaloja Siikajoella ja Siikalatvalla - voimakas tuuli ja kuivuus vaikeuttivat sammutustöitä

Tur­ve­tuo­tan­to­alueil­la syttyi tu­li­pa­lo­ja Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la - voi­ma­kas tuuli ja kuivuus vai­keut­ti­vat sam­mu­tus­töi­tä

06.06.2020 17:06 3
Pulkkilassa varastettiin rahaa kauppaliikkeestä keskellä kirkasta päivää, epäillyt otettiin kiinni

Pulk­ki­las­sa va­ras­tet­tiin rahaa kaup­pa­liik­kees­tä kes­kel­lä kir­kas­ta päivää, epäil­lyt otet­tiin kiinni

05.06.2020 21:43 0
Liminkalaisyritys Siklalle uusi elementtitehdas Siikalatvaan – työllistää 50 henkilöä

Li­min­ka­lais­yri­tys Sik­lal­le uusi ele­ment­ti­teh­das Sii­ka­lat­vaan – työl­lis­tää 50 hen­ki­löä

04.06.2020 14:12 1
Nyt lähti talviturkki - Kalevan toukokuun lukijakuvassa riemuitaan metsälammella Rantsilassa

Nyt lähti tal­vi­turk­ki - Kalevan tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa rie­mui­taan met­sä­lam­mel­la Rant­si­las­sa

02.06.2020 10:07 1
Puuvarasto paloi Siikalatvalla – tuli levisi nurmialueelle ja uhkasi myös asuinrakennusta

Puu­va­ras­to paloi Sii­ka­lat­val­la – tuli levisi nur­mi­alueel­le ja uhkasi myös asuin­ra­ken­nus­ta

22.05.2020 22:19 0
Henkilöauto suistui ojaan Rantsilan ja Pulkkilan välillä – katuvalopylväs katkesi keskeltä kahtia

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Rant­si­lan ja Pulk­ki­lan välillä – ka­tu­va­lo­pyl­väs katkesi kes­kel­tä kahtia

08.05.2020 08:06 0
Säät ovat vaihdelleet rajusti ennenkin – Siikalatvan Mankilankylässä on kerrottu tarinaa, että tammikuussa 1930 kylvettiin ruista

Säät ovat vaih­del­leet rajusti en­nen­kin – Sii­ka­lat­van Man­ki­lan­ky­läs­sä on ker­rot­tu ta­ri­naa, että tam­mi­kuus­sa 1930 kyl­vet­tiin ruista

08.01.2020 15:29 58
Kylmänen siirsi Oulun tehtaanmyymälänsä Karjasillalle – tulipalon kokenut yhtiö kasvattanut toimintaansa askel kerrallaan

Kyl­mä­nen siirsi Oulun teh­taan­myy­mä­län­sä Kar­ja­sil­lal­le – tu­li­pa­lon kokenut yhtiö kas­vat­ta­nut toi­min­taan­sa askel ker­ral­laan

18.02.2019 17:52 20
Lihajalostaja Kylmäsen tuotanto palautuu hitaasti vuoden takaisesta suurpalosta – "Siinä paloi ihan kaikki"

Li­ha­ja­los­ta­ja Kyl­mä­sen tuo­tan­to pa­lau­tuu hi­taas­ti vuoden ta­kai­ses­ta suur­pa­los­ta – "Siinä paloi ihan kaikki"

06.11.2018 06:08 28
Kylmäsen suurpalo Rantsilassa sai alkunsa sähkölaitteista – pelkästään lihojen menetyksestä tuli kolmen miljoonan vahingot

Kyl­mä­sen suur­pa­lo Rant­si­las­sa sai alkunsa säh­kö­lait­teis­ta – pel­käs­tään lihojen me­ne­tyk­ses­tä tuli kolmen mil­joo­nan va­hin­got

09.01.2018 06:05 32
Oulun alueella kymmeniä hankalasti sammutettavia tuotanto- ja varastorakennuksia - riskikohteita etenkin kemikaalitehtaat

Oulun alueel­la kym­me­niä han­ka­las­ti sam­mu­tet­ta­via tuo­tan­to- ja va­ras­to­ra­ken­nuk­sia - ris­ki­koh­tei­ta etenkin ke­mi­kaa­li­teh­taat

16.11.2017 07:08 9
Palotarkastaja: Kylmäsen tehtaan tulipalon epäillään alkaneen sähköviasta

Pa­lo­tar­kas­ta­ja: Kyl­mä­sen tehtaan tu­li­pa­lon epäil­lään al­ka­neen säh­kö­vias­ta

15.11.2017 15:05 30
Kylmänen laajentaa Sodankylän tehtaan tuotantoa, yhteistyökumppaneilta tullut apua ja tukea

Kyl­mä­nen laa­jen­taa So­dan­ky­län tehtaan tuo­tan­toa, yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta tullut apua ja tukea

13.11.2017 16:43 30