Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Kuluttaja-asiamies
Kuluttaja-asiamies on pyytänyt Oulun seudulla valokuitua rakentavalta Täyskuidulta selvitystä yrityksen toiminnasta – tällaiset asiat valokuituliittymän tilaavia kuluttajia hämmentävät

Ku­lut­ta­ja-asia­mies on pyy­tä­nyt Oulun seu­dul­la va­lo­kui­tua ra­ken­ta­val­ta Täys­kui­dul­ta sel­vi­tys­tä yri­tyk­sen toi­min­nas­ta – täl­lai­set asiat va­lo­kui­tu­liit­ty­män ti­laa­via ku­lut­ta­jia häm­men­tä­vät

25.07.2022 18:00 40
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies esittää miljoonan euron seuraamusmaksua Maskun Kalustetalolle – johtaa markkinoinnissaan kuluttajia harhaan

Ku­lut­ta­ja-asia­mies esittää mil­joo­nan euron seu­raa­mus­mak­sua Maskun Ka­lus­te­ta­lol­le – johtaa mark­ki­noin­nis­saan ku­lut­ta­jia harhaan

05.07.2022 10:24 29
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Nyt teidän alueel­la tehdään il­mai­sia kar­toi­tuk­sia" – pai­nos­ta­vas­sa myyn­ti­ti­lan­tees­sa so­pi­muk­ses­ta ei us­kal­le­ta kiel­täy­tyä

14.12.2020 06:00
Tilaajille
Kuluttaja-asiamiehelle uusia valvontakeinoja – voi määrä lainvastaisen sisällön poistettavaksi somesta

Ku­lut­ta­ja-asia­mie­hel­le uusia val­von­ta­kei­no­ja – voi määrä lain­vas­tai­sen si­säl­lön pois­tet­ta­vak­si somesta

15.07.2020 12:46
Kuluttaja-asiamies selvittää 365 Hankinta Oy:n puhelinmyyntiä – kuluttajat ovat saaneet yhtiöltä sähkömyyntisopimuksia, vaikka eivät ole hyväksyneet tarjouksia

Ku­lut­ta­ja-asia­mies sel­vit­tää 365 Han­kin­ta Oy:n pu­he­lin­myyn­tiä – ku­lut­ta­jat ovat saaneet yh­tiöl­tä säh­kö­myyn­ti­so­pi­muk­sia, vaikka eivät ole hy­väk­sy­neet tar­jouk­sia

09.07.2020 14:59 7