Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Pyöräilybaana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesä tulee, Oulun to­rin­ran­ta sump­puun­tuu – kevyen lii­ken­teen on­gel­mat rat­kais­ta­va

12.04.2022 11:00 10
Tilaajille
Hiukkabaanan yleissuunnitelma: uusi jokisilta Ranta-Kastellista Nykäsenkankaan puolelle lyhentäisi pyöräilijöiden ja kävelijöiden matkaa Hiukkavaaraan

Hiuk­ka­baa­nan yleis­suun­ni­tel­ma: uusi jo­ki­sil­ta Ran­ta-Kas­tel­lis­ta Ny­kä­sen­kan­kaan puo­lel­le ly­hen­täi­si pyö­räi­li­jöi­den ja kä­ve­li­jöi­den matkaa Hiuk­ka­vaa­raan

08.04.2022 06:00 66
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den Oulu ei kiit­täi­si meitä Hal­li­tus­ka­dun ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta

14.03.2022 17:00 16
Tilaajille
Oulun talviset pyörätiet saavat kaupunkilaisilta hyvät arvosanat – kunnossapitoon panostamisesta on tullut itsestään osa kaupungin strategiaa

Oulun tal­vi­set pyö­rä­tiet saavat kau­pun­ki­lai­sil­ta hyvät ar­vo­sa­nat – kun­nos­sa­pi­toon pa­nos­ta­mi­ses­ta on tullut it­ses­tään osa kau­pun­gin stra­te­giaa

03.03.2022 17:00 30
Tilaajille
Nallibaana vastaa liikenteen kasvuun Oulun keskustan ja Nallikarin välillä – baanan rakentaminen aikaisintaan vuonna 2023

Nal­li­baa­na vastaa lii­ken­teen kasvuun Oulun kes­kus­tan ja Nal­li­ka­rin välillä – baanan ra­ken­ta­mi­nen ai­kai­sin­taan vuonna 2023

17.02.2022 19:30 28
Tilaajille
Oululle baanarahaa valtiolta: Kembaanan rakentamiseen myönnettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa avustusta

Oululle baa­na­ra­haa val­tiol­ta: Kem­baa­nan ra­ken­ta­mi­seen myön­net­tiin lähes 1,5 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta

03.02.2022 13:22 25
Kembaana etenee kahdessa vaiheessa – Pyöräbaana on tarkoitus rakentaa vuosina 2022–2023

Kem­baa­na etenee kah­des­sa vai­hees­sa – Pyö­rä­baa­na on tar­koi­tus ra­ken­taa vuosina 2022–2023

10.12.2021 06:00 11
Tilaajille
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat pyöräbaanan rakentamista Äimärautiolta Rantavainiolle – rakennustöihin ryhdyttäisiin vuonna 2023

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat pyö­rä­baa­nan ra­ken­ta­mis­ta Äi­mä­rau­tiol­ta Ran­ta­vai­niol­le – ra­ken­nus­töi­hin ryh­dyt­täi­siin vuonna 2023

01.12.2021 11:02 25
Maikkulan baana avataan pyöräilijöille perjantaina – reitti on 3,5 kilometriä pitkä

Maik­ku­lan baana avataan pyö­räi­li­jöil­le per­jan­tai­na – reitti on 3,5 ki­lo­met­riä pitkä

04.11.2021 13:35 17
Oulun pyöräbaanaverkosto täydentyy lähivuosina, seuraava reitti suuntautuu Lentokentäntielle

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to täy­den­tyy lä­hi­vuo­si­na, seu­raa­va reitti suun­tau­tuu Len­to­ken­tän­tiel­le

14.10.2021 16:01 19
Limingantien baanan suunnittelu alkaa

Li­min­gan­tien baanan suun­nit­te­lu alkaa

07.07.2021 08:46 7
Kesällä kunnostetaan ja rakennetaan pyöräteitä – katso kartasta, mitkä Oulun katuremonteista vaikuttavat liikenteeseen

Kesällä kun­nos­te­taan ja ra­ken­ne­taan pyö­rä­tei­tä – katso kar­tas­ta, mitkä Oulun ka­tu­re­mon­teis­ta vai­kut­ta­vat lii­ken­tee­seen

30.04.2021 06:01 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Baanoja ei ra­ken­ne­ta mihin sattuu – hank­keet ovat pää­sään­töi­ses­ti pe­rus­kor­jaus­tar­pees­sa olevien pyö­rä­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­hank­kei­ta

21.04.2021 07:00 9
Tilaajille
Oulun Maikkulan baanalle liki 2 miljoonaa euroa rahoitusta

Oulun Maik­ku­lan baa­nal­le liki 2 mil­joo­naa euroa ra­hoi­tus­ta

22.01.2021 17:45 10
Oulun kannattaa vielä pontevammin rummuttaa pyöräilijäystävällisyyttään – ja panostaa vastedeskin vahvasti pyörätieverkostoon
Pääkirjoitus

Oulun kan­nat­taa vielä pon­te­vam­min rum­mut­taa pyö­räi­li­jäys­tä­väl­li­syyt­tään – ja pa­nos­taa vas­te­des­kin vah­vas­ti pyö­rä­tie­ver­kos­toon

19.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Tietyöt haittaavat liikennettä Latokartanontiellä ja Kontinkankaan kevyen liikenteen väylällä

Tietyöt hait­taa­vat lii­ken­net­tä La­to­kar­ta­non­tiel­lä ja Kon­tin­kan­kaan kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä

11.09.2020 13:25
Baanatyömaan vuoksi katu katkaistaan liikenteeltä Taka-Lyötyssä

Baa­na­työ­maan vuoksi katu kat­kais­taan lii­ken­teel­tä Ta­ka-Lyö­tys­sä

21.07.2020 19:54
Hartaanselän asuntomessualueelle kaavaillaan näyttävää kevyen liikenteen siltaa –"Voisi olla uusi oululaisuuden symboli Toripoliisin tapaan"

Har­taan­se­län asun­to­mes­sua­lueel­le kaa­vail­laan näyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen siltaa –"Voisi olla uusi ou­lu­lai­suu­den symboli To­ri­po­lii­sin tapaan"

18.06.2020 09:52 15
Tilaajille
Baana alla – näin sujuu matkaa Linnanmaalta Mäntylään

Baana alla – näin sujuu matkaa Lin­nan­maal­ta Män­ty­lään

06.06.2020 19:08 1
Tilaajille