Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Oulun Musiikkijuhlat
Sopraano Mari Palo aloittaa Oulun musiikkijuhlien toisena taiteellisena johtajana

Sop­raa­no Mari Palo aloit­taa Oulun mu­siik­ki­juh­lien toisena tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

12.04.2022 12:19 3
Arvio: Jan Johanssonin Jazz på svenska -klassikkoalbumin kappaleiden kuuleminen elävänä oli merkkitapaus

Arvio: Jan Jo­hans­so­nin Jazz på svenska -k­las­sik­ko­al­bu­min kap­pa­lei­den kuu­le­mi­nen elävänä oli merk­ki­ta­paus

24.03.2022 11:10 1
Tilaajille
Viikoittain televisiossa, nyt livenä Oulussa – Suomiloven, Elämäni biisin ja The Voice of Finlandin luottorumpali Kalle Torniainen konsertoi ja opettaa rytmimusiikkia Oulussa

Vii­koit­tain te­le­vi­sios­sa, nyt livenä Oulussa – Suo­mi­lo­ven, Elämäni biisin ja The Voice of Fin­lan­din luot­to­rum­pa­li Kalle Tor­niai­nen kon­ser­toi ja opettaa ryt­mi­mu­siik­kia Oulussa

24.03.2022 08:05
Tilaajille
Arvio: Oulun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Elena Mîndru joutui itse estradille sairaustapauksen vuoksi

Arvio: Oulun mu­siik­ki­juh­lien toi­mi­tus­joh­ta­ja Elena Mîndru joutui itse est­ra­dil­le sai­raus­ta­pauk­sen vuoksi

22.03.2022 11:30
Tilaajille
Arvio: Sunnuntaina Oulun musiikkijuhlilla siirryttiin valkoisesta mustaan, mutta samalla myös synkästä valoon

Arvio: Sun­nun­tai­na Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la siir­ryt­tiin val­koi­ses­ta mus­taan, mutta samalla myös syn­käs­tä valoon

21.03.2022 14:00
Tilaajille
Arvio: Oulun musiikkijuhlien God bless America -konsertti osui vaikuttavasti ja vahingossa ajan hermolle

Arvio: Oulun mu­siik­ki­juh­lien God bless America -kon­sert­ti osui vai­kut­ta­vas­ti ja va­hin­gos­sa ajan her­mol­le

21.03.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Nokkelasti koottu konsertti elokuvissa käytetystä klassisesta musiikista ja varsinaisesta elokuvamusiikista

Arvio: Nok­ke­las­ti koottu kon­sert­ti elo­ku­vis­sa käy­te­tys­tä klas­si­ses­ta mu­sii­kis­ta ja var­si­nai­ses­ta elo­ku­va­mu­sii­kis­ta

17.03.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Korona-ajan tiiviisti harjoitellut Jukka Perkon Early Birds -trio osoitti vahvaa osaamistaan Oulun musiikkijuhlilla

Arvio: Ko­ro­na-ajan tii­viis­ti har­joi­tel­lut Jukka Perkon Early Birds -trio osoitti vahvaa osaa­mis­taan Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la

16.03.2022 11:45
Tilaajille
Arvio: Jaakko Kuusiston muistokonsertti oli hieno muistutus musiikin vaikuttavuudesta

Arvio: Jaakko Kuu­sis­ton muis­to­kon­sert­ti oli hieno muis­tu­tus mu­sii­kin vai­kut­ta­vuu­des­ta

15.03.2022 14:00 4
Tilaajille
Arvio: Mackenzie Melemed Rahmaninovin jalanjäljissä Oulun musiikkijuhlien avauksessa,  jossa tunnelmat vaihtelivat seesteisyydestä demoniseen hurjuuteen

Arvio: Mac­ken­zie Melemed Rah­ma­ni­no­vin ja­lan­jäl­jis­sä Oulun mu­siik­ki­juh­lien avauk­ses­sa, jossa tun­nel­mat vaih­te­li­vat sees­tei­syy­des­tä de­mo­ni­seen hur­juu­teen

14.03.2022 11:00
Tilaajille
Oulun musiikkijuhlilla huokaistiin helpotuksesta: "Kaikki festivaalin 25 konserttia esitetään livenä kahden vuoden tauon jälkeen"

Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la huo­kais­tiin hel­po­tuk­ses­ta: "Kaikki fes­ti­vaa­lin 25 kon­sert­tia esi­te­tään livenä kahden vuoden tauon jäl­keen"

03.03.2022 07:00 1
Oulun Musiikkijuhlien Jazz & Etno -konserttisarjan kevätkaudella kuullaan kotimaisen jazzin ja kansanmusiikin huippukokoonpanoja – Kauden kruunaa ranskalaisen Sarāb-yhtyeen vierailu

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien Jazz & Etno -kon­sert­ti­sar­jan ke­vät­kau­del­la kuul­laan ko­ti­mai­sen jazzin ja kan­san­mu­sii­kin huip­pu­ko­koon­pa­no­ja – Kauden kruunaa rans­ka­lai­sen Sarāb-yh­tyeen vie­rai­lu

08.12.2021 00:00
Oulun musiikkijuhlat 2022 tarjoilee Rahmananovia, kamarikonsertteja, Star Warsia sekä Ella-kirjojen maailmaa

Oulun mu­siik­ki­juh­lat 2022 tar­joi­lee Rah­ma­na­no­via, ka­ma­ri­kon­sert­te­ja, Star Warsia sekä El­la-kir­jo­jen maail­maa

07.12.2021 14:16

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien en­sim­mäi­set kon­ser­tit tulevat myyn­tiin – maa­lis­kuus­sa nähdään muun muassa Star Wars -e­lo­ku­va Oulu Sin­fo­nian li­ve-mu­sii­kil­la

01.12.2021 00:00
Oulun Musiikkijuhlat jatkaa konserttitallenteiden katseluaikaa, lippuja ostettu ulkomailta asti

Oulun Mu­siik­ki­juh­lat jatkaa kon­sert­ti­tal­len­tei­den kat­se­luai­kaa, lippuja ostettu ul­ko­mail­ta asti

29.03.2021 09:09
Seitsemän kertaa Piazzolla! – nuoret tanssinopettajaopiskelijat tuovat ihoa ja intohimoa argentiinalaissäveltäjän tangoihin Oulun musiikkijuhlilla

Seit­se­män kertaa Piaz­zol­la! – nuoret tans­sin­opet­ta­ja­opis­ke­li­jat tuovat ihoa ja in­to­hi­moa ar­gen­tii­na­lais­sä­vel­tä­jän tan­goi­hin Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la

19.03.2021 07:00
Tilaajille
Pohjois-Irlannissa syntynyt pianisti Barry Douglas on ollut kotiseutunsa hauraan rauhan asialla, mistä hyvästä kuningatar Elisabeth palkitsi hänet arvonimellä

Poh­jois-Ir­lan­nis­sa syn­ty­nyt pia­nis­ti Barry Douglas on ollut ko­ti­seu­tun­sa hauraan rauhan asial­la, mistä hyvästä ku­nin­ga­tar Eli­sa­beth pal­kit­si hänet ar­vo­ni­mel­lä

17.03.2021 09:41
Tilaajille
Säveltaiteilija Jaakko Kuusistolle Oulu ei ole "Paska kaupunni" – päin vastoin hän puhuu vireästä kulttuurikaupungista

Sä­vel­tai­tei­li­ja Jaakko Kuu­sis­tol­le Oulu ei ole "Paska kau­pun­ni" – päin vastoin hän puhuu vi­reäs­tä kult­tuu­ri­kau­pun­gis­ta

08.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulun musiikkijuhlissa pidetään kaikki konsertit striimeinä – Yleisön päästämistä konsertteihin rajoitetusti harkittiin, mutta rajoitusten jatkaminen Pohjois-Pohjanmaalla vesitti suunnitelmat

Oulun mu­siik­ki­juh­lis­sa pi­de­tään kaikki kon­ser­tit strii­mei­nä – Yleisön pääs­tä­mis­tä kon­sert­tei­hin ra­joi­te­tus­ti har­kit­tiin, mutta ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maal­la vesitti suun­ni­tel­mat

24.02.2021 09:44
Tilaajille
Arvaamatonta oopperaa Ouluun – Palkittu Laila hyödyntää keinoälyä ja reagoi yleisön toimintaan kupolissa

Ar­vaa­ma­ton­ta oop­pe­raa Ouluun – Pal­kit­tu Laila hyö­dyn­tää kei­no­älyä ja reagoi yleisön toi­min­taan ku­po­lis­sa

10.02.2021 21:02